Отчет за дейността на рзи кюстендил 2016 г. Кюстендил, 2017 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница12/15
Дата30.07.2018
Размер2.5 Mb.
ТипОтчет
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

1.2.Химични вещества и смеси

Здравният контрол върху тези продукти в търговската мрежа е насочен главно върху спазване изискванията на опаковането, етикетирането на продуктите и наличие на информационен лист за безопасност (ИЛБ), отговарящ на изискванията на чл. 31, т. 6 от Регламент 1907 / 2006 г. REACH. Извършени са общо 76 проверки на химични вещества, смеси и продукти в обекти в търговската мрежа.

В хода на текущия контрол са извършени проверки на 604 бр. биоцидни продукти в селскостопанските аптеки и в обектите, където се извършва дезинфекция (детски и учебни заведения, фризьорски и козметични салони, сауни, перални, бани и тоалетни, дезинфектанти за питейни води и за плувни басейни и в обектите за производство и търговия с храни) по отношение на етикетирането, разрешение за производство от МЗ, срок на реализация, начин на употреба, сфера на приложение и мерки за безопасност.

Извършена е тематична проверка на биоциди, предлагани на потребителите в търговската мрежа за търговия на дребно и в складове за търговия на едро на територията на общините от област Кюстендил и на биоциди, които се употребяват в обекти с обществено предназначение, подлежащи на държавен здравен контрол.

В хода на проверката са инспектирани 12 бр. търговски обекти и 22 бр. обекти с обществено предназначение, в които се използват биоциди. Проверени са общо 20 различни вида продукти. При проверката е констатирано, че върху етикетите на всички проверени продукти е отразено активното вещество, включено в състава на биоцида и номера на разрешителното за пускането му на пазара.

Не са установени нарушения на нормативните изисквания за опаковане и етикетиране на биоциди. На територията, контролирана от РЗИ-Кюстендил няма регистрирани лица, които пускат на пазара биоциди.

Извършена е тематична проверка за етикетиране на прекурсорите на взривни вещества под ограничение. Проверени са складове за търговия на едро и обекти за търговия на дребно, находящи се на територията на област Кюстендил, с цел да се установи спазва ли се изискването за забрана за предоставяне на масовия потребител на прекурсори на взривни вещества под ограничение съгласно чл. 23 от ЗЗВВХВС (по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 98/2013) и задължението за поставяне на етикет на прекурсорите на взривни вещества под ограничение, в който се посочва, че закупуването, притежаването или използването на прекурсори на взривни вещества под ограничение от масовия потребител е забранено.

Извършени са 7 бр. проверки, при които не са установени нарушения на разпоредбата на чл. 23 от ЗЗВВХВС.1.3.Дрехи втора употреба

Извършени са 84 проверки в обекти за търговия с дрехи втора употреба, при които не са констатирани нарушения.1.4. Здравен контрол в обекти за производство и търговия с бутилирани води

През 2016г. на територията на област Кюстендил е регистриран един обект - Цех за бутилиране на изворна вода „Рилана”, находящ се в с.Стоб, община Кочериново.

С него обектите за производство и търговия с бутилирани води, подлежащи на държавен здравен контрол от РЗИ-Кюстендил, стават общо 3 бр. През отчетния период на същите обекти са извършени 21 бр. проверки, при които са издадени 5 бр. предписания и 2 бр. заповеди за спиране на експлоатацията на водоизточника и бутилиращото предприятие. След изпълнение на дадените предписания експлоатацията на обектите е възстановена.
ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

Текущ контрол върху дейността на службите по трудова медицина (СТМ)

На територията на област Кюстендил има регистрирани 7 СТМ, създадени от юридически лица със състав, отговарящ на изискванията на Наредба № 3 / 08 г. на МЗ за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Извършена е тематична проверка, с цел да се провери спазват ли се изискванията на Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, относно воденето на здравни досиета на работещите на хартиен и електронен носител по образец съгласно Приложение № 6 и предават ли се досиетата по служебен път в случаите по чл. 17, ал. 1 от наредбата.

При проверките е установено, че СТМ поддържат здравни досиета на работещите на хартиен и електронен носител. Досиетата са изготвени по утвърден образец /Приложение №6 от Наредба №3/ и се съхраняват в офисите на службите по начин, който не позволява достъп до тях от външни лица. Една СТМ е регистрирала промяна в обстоятелствата по чл. 17, ал. 1 от наредбата и е извършено служебно преминаване на здравни досиета, за което е съставен приемо-предавателен протокол.Чистота на населените места

В периода 01.07.2016г. – 31.10.2016г. е извършена тематична проверка за поддържане на чистотата на населените места в област Кюстендил, с цел да се установи спазват ли се изискванията на чл.31, ал.1 от Закона за здравето при организирането и управлението на отпадъците от общините. Извършени са 83 бр. проверки в населените места от общините в област Кюстендил. Констатиран е един случай на замърсяване с биологични отпадъци, за което на Кмета на общината е издадено и връчено предписание.

В хода на проверката е установено, че сметосъбирането и сметоизвозването на битовите и строителни отпадъци е организирано от общинските администрации, както следва :


  • в общините Кюстендил, Невестино, Бобов дол, Бобошево, Рила и Трекляно, сметосъбирането и сметоизвозването се извършва от съответната община;

  • в община Дупница, Кочериново и община Сапарева баня, тази дейност се извършва по силата на сключени договори с фирми.

Периода за извозване на отпадъците се определя с решение на Общински съвет, със заповед на Кмета на съответната община или с договор между общината и търговското дружество. Честотата на извозване е в пряка зависимост от концентрацията на население в отделните териториални единици. В градовете извозването на отпадъците се извършва ежедневно в централните градски части. В останалите райони се извършва 1 път седмично (малки съдове-кофи) и 2-3 пъти седмично (големи съдове-контейнери). В селата отпадъците се събират и извозват 2 пъти месечно.

През определени месеци от годината, в които се предвижда по-голямо струпване на хора, тази честота търпи промени. В съответните райони се осигуряват допълнителни съдове за сметосъбиране и се организира тяхното извозване. Строителните отпадъци се събират и извозват по искане на граждани или на кмета на населеното място.

През 2016г. са извършени общо 141 бр. проверки относно поддържане на чистотата на населените места.
ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ФАКТОРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

1.Контрол и мониторинг на води

1.1. Питейни води

През 2016г. дейността по мониторинга на питейните води и контрола на водоизточниците, обектите и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване е извършван, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, дадените указания на МЗ за планиране дейността на РЗИ и изготвените съвместни мониторингови програми с местните водоснабдителни дружества, които за Кюстендилска област са три.

През годината са изследвани 297 проби по показателите на постоянния мониторинг и 146 проби по показателите на периодичния мониторинг. От тях не отговарят на Наредба №9 съответно 33 проби от постоянния мониторинг и 45 проби от периодичния мониторинг.

Несъответстващи на нормативните изисквания изследвания са предимно микробиологичните показатели – коли-форми и еширихия коли. В тези случаи са издавани предписания до ВиК дружествата, след което са взимани отново проби за проверка на микробиологичните показатели.

Съставени са 3 бр.АУАН на „Кюстендилска вода” ЕООД, от които 2 бр. за неизпълнение на задължението на В и К оператора за извършване на периодичния мониторинг по всички показатели в съответствие с изискванията на Наредба №9 и 1 бр. за нарушение на изискванията на Наредба № 3 / 16.10.2000г. на МЗ, МРРБ и МОСВ за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

След установяване на несъответствия в качеството на питейната вода, подавана за нуждите на населението в с.Блажиево с изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, е издадено предписание до управителя на „Кюстендилска вода” ЕООД и е определен срок за предприемане на необходимите действия за възстановяване качеството на питейната вода. Последващият лабораторен контрол е показал, че предписанието не е изпълнено, поради което е издадена Заповед на директора на РЗИ - Кюстендил № ПЗС-12/12.09.2016г. за спиране експлоатацията на обект Дренаж „Блажиево”. За допуснатото нарушение на управителя на „Кюстендилска вода” ЕООД – гр.Кюстендил е съставен и връчен АУАН.

Установено е несъответствие с изискванията за качеството на питейна вода от каптаж „Царичина”, с.Големо село, общ. Бобов дол, предназначена за водоснабдяване на с. Баланово, общ.Бобов дол по показателите на периодичния мониторинг сулфати, обща твърдост и калций. Във връзка с констатирания проблем, на „В и К Дупница”ЕООД е връчено предписание с изх.№П-РД-54/03.12.2015г. за извършване на проучване с цел установяване на причините довели да несъответствието на питейната вода с определените по приложение №1, таблица В изисквания от Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и своевременно да се информира РЗИ Кюстендил.

Към настоящия момент населението е информирано за ограничителните мерки, които трябва да се спазват при ползването на питейната вода подавана от каптаж „Царичина”, с.Големо село. Извършва се учестен мониторинг по отношение на показателите показващи несъотвтсвие с изискванията. Усилията на общинските власти и водоснабдителната организация по разрешаване на възникналата ситуация продължава.

При извършената проверка на 26.04.2016 г. и взета проба бутилирана изворна вода „Рилана” (10 бр. бутилки от 500 ml ), произведена в Цех за бутилиране на изворна вода „Рилана”, находящ се в с.Стоб, община Кочериново и след извършване на лабораторно изпитване на качеството на тази вода, е установено несъответствие на пробата с изискванията на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели от 2004г.

Във връзка с констатираното несъответствие, на основание чл.51, ал.1 и ал.2, т.1 във връзка с чл.30, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за храните и чл.11, ал.1, т.1 и т.4 от Наредба №36/2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, е издадена заповед на директора на РЗИ-Кюстендил, с която е спряна експлоатацията на обект Цех за бутилиране на изворна вода „Рилана”, до отстраняване на несъответствията. Разпоредено е изтегляне от пазара на продукт и стока със значение за здравето на човека - бутилирана изворна вода „Рилана”, партида № L11616, опакована в пластмасови бутилки от 500 ml и унищожаване на изтеглената партида бутилирана изворна вода.1.2.Контрол на води в плувни басейни

През 2016 г. са подлежали на здравен контрол 38 плувни басейна. Взети са 198 бр.проби. Извършени са 575 изследвания по химични показатели, от тях отговарящи на изиснванията са 474 бр. и са извършени 725 изследвания по микробиологични показатели, от които на изискванията отговарят 688 бр.

За констатираните несъответствия са предприети предвидените в закона действия.

1.3. Контрол на повърхностни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване

По преценка на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград са взети 21 проби води от повърхностни водоизточници, които отговарят на изискванията на Наредба № 12 за качеството на повърхностните води.1.4. Контрол на води от минерални водоизточници

Взети са 28 проби вода от минерални водоизточници, които отговарят на изискванията на Наредба № 14 / 87 г. за качеството на минералните води.1.5. Контрол на води от местни водоизточници

Регистрираните 18 местни водоизточника са обхванати с проверки, като са взети 16 бр. проби за химични и микробиологични изследвания.2. Контрол на физични фактори

Извършени са 355 измервания на микроклимат и 229 измервания осветление в детски и учебни заведения, от тях нестандартните са 57 бр. измервания на осветление и 9 бр. на микроклимат. Във връзка с постъпили сигнали на граждани са извършени 8 бр. измервания на шум.

За всички обекти, в които са установени несъответствия са издадени предписания за привеждането им към нормативните изисквания.
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Във връзка с писмо от Окръжна прокуратура – гр.Кюстендил за възлагане извършването на съвместни проверки по спазване на нормативно установените здравни изисквания в закрити обществени места, в периода 01.01.2016 – 18.11.2016г. служителите в Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр.Кюстендил, са извършили 41 бр. проверки и контрол по спазване на нормативно установените здравни изисквания в закрити обществени места, съвместно с представители на ОД на МВР – Кюстендил и 6 бр. самостоятелни проверки.

При проверките са констатирани нарушения по чл. 56 от Закона за здравето, за което са съставени, предявени и връчени 10 бр. АУАН и са издадени 10 бр. наказателни постановления.

Не са установени нарушения на разпоредбите на чл. 54, т.1 и от Закона за здравето и чл.5 б, ал.3 и чл.45 от Закона за закрила на детето.


ЖАЛБИ

През отчетния период в отдел ДЗК са постъпили 68 жалби, от които 14 жалби са основателни, 32 неоснователни и 22 са пренасочени към други ведомства за решаване по компетентност. Жалбите са решавани по компетентност и в срок.


МЕРКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА

Издадени са общо 169 предписания.

Проверените предписания са изпълнени в определените срокове.

Съставени са 22 бр. АУАН, издадени са 23 бр.наказателни постановления, от които 15 бр. на физически лица и 8 бр. на юридически лица на обща стойност 17900 лв. и 7 бр. заповеди за спиране на обекти с обществено предназначение.


Б.ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Планирането на задачите за изпълнение е извършено на базата на предварително изготвените планове на отделите „Държавен здравен контрол” и „Профилактика на болестите и промоция на здравето”. Това обуславя и изисква постоянното взаимодействие със сътрудниците от тези отдели, както за стриктното спазване на фиксираните срокове в плана, така и за определяне на показателите за физикохимичните и санитарно микробиологичните изследвания и вида на физичните измервания.

Отдел „Лабораторни изследвания” e акредитиран като орган за контрол вид А, съгласно БДС ЕN ISO / IEC 17020:2012.
ДЕЙНОСТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ХИМИЧНИ И ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

1. ВОДИ

Изследвани са 395 проби питейни води по ДЗК. От тях 273 са изследвани по показатели на постоянния мониторинг и 122 по показателите на периодичния мониторинг взети от централни, ведомствени и местни водоизточници. Плана на отдела за 2016г. е 237 проби по показатели на постоянния мониторинг и 100 проби по показатели на периодичния мониторинг. Изработените проби води в химичната лаборатория на отдел ЛИ надвишават планираните такива. Резултатите от анализите показват, че 270 проби т.е. 98,90 % от изследваните проби по показатели на постоянния мониторинг и 104 от изследваните проби по показатели на периодичния мониторинг т.е. 85,25 %, отговарят на изискванията Наредба № 9 на МЗ. За 2015г. са анализирани 402 проби питейни води по ДЗК (държавен здравен контрол).

По здравен контрол са извършени общо 6971 изследвания на питейни води по химични и органолептични показатели на постоянния и периодичен мониторинг, от които 6933 отговарят на изискванията на Наредба № 9/01г. на МЗ.

По заявки на клиенти съобразно изискванията на Наредба №9/01г. са извършени 2502 изследвания по показатели на постоянния и периодичния мониторинг. При тези изследвания не са установени отклонения от нормативните изисквания. За предходната 2015г. има 2344 изследвания на проби води по заявки на клиенти.

Осъществен е контрол и върху качествата на водата от плувни басейни, като са проведени 615 изследвания по химични показатели по ДЗК и по искане на клиенти. По заявки на клиенти са направени 40 изследвания на проби вода от плувни басейни, а по ДЗК са 575. За предходната 2015г. са направени 690 изследвания на води от плувни басейни.

2.ХРАНИ

През изтеклата година са изследвани 108 проби храни, от които с отклонения от санитарните норми са 4, които са проби със завишено съдържание на калиев йодид в готварска сол. От тях 89 проби са по заявки на клиенти и 19 по ДЗК. Извършени са общо 166 изследвания, от които 19 са по ДЗК и 147 по заявки от клиенти.3. ФАКТОРИ НА СРЕДАТА

Проведен е лабораторен контрол на физични фактори по ДЗК, като са извършени 808 контролни определения , от които са нестандартни - 185 измервания на шум, 57 на осветление и 9 на микроклимат. Плана за физични фактори е 696 измервания за 2016г. на уличен шум, осветление и микроклимат. По заявки на клиенти са извършени 393 контролни определения на физични фактори, като 1 от тях е с отклонение от нормативните изисквания. По постъпили жалби са проведени 8 определения на физични фактори , като са установени при 5 от измерванията отклонения от приетите нормативни изисквания. За предходната 2015г. по заявка на клиенти са извършени 1209 измервания на физични фактори на работната среда.

За химични агенти и прах в работна среда, по заявки са проведени 121 изследвания.

Мониторинг на шум е проведен в 12 пункта в гр. Дупница, като са извършени 72 определяния. В гр. Кюстендил е проведен мониторинг на шум на 24 пункта с извършени 144 измервания.4.КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Постъпили са за лабораторен контрол по химични показатели 18 проби, при план 18 проби козметични продукти. Извършени са изследвания по 18 показателя по методи, съгласно посочените в Указанията на МЗ за планиране на дейността на РЗИ през 2016г.ДЕЙНОСТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ “САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ”

Лаборатория „Санитарна микробиология” разполага с необходимата материална база за провеждане на микробиологичен контрол на храни, води, козметични продукти, както и за целите на контрола на хигиената на работните повърхности – дезинфекции. Снабдена е с необходимата апаратура, хранителни среди и консумативи за извършване на тази дейност.

През 2016г. в лаборатория „Санитарна микробиология” са извършени санитарно-микробиологични изследвания по направления, както следва:

1.ХРАНИ

По заявки на клиенти е проведен лабораторен контрол на 124 проби храни по 248 показателя. За 2015г. проби храни са изследвани по 244 показателя.

Всички постъпили проби храни за контрол по микробиологични показатели са българско производство.

2.ВОДИ

През отчетният период е извършен лабораторен контрол на 512 проби води по държавен здравен контрол. От тях 293 проби са изследвани по показатели на постоянния мониторинг, като 262 отговарят на изискванията на Наредба № 9/01г. на МЗ т. е. стандартни са 89,4% от пробите. По показатели на периодичния мониторинг е проведен контрол на 135 проби вода , като 101 проби отговарят на нормативните изисквания. Процента на стандартните проби е 74,8%. Плана за брой проби по периодичен мониторинг е 100 проби, а по показатели на постоянния мониторинг 237 проби. За 2016г. са анализирани 25 проби води от минерални водоизточници и 21 проби от повърхностни водоизточници.

По държавен здравен контрол са проведени общо 1824 изследвания по микробиологични показатели на постоянния и периодичен мониторинг, като това включва питейни води от централни, ведомствени, минерални, повърхностни и местни водоизточници.

По заявки на клиенти са извършени 446 микробиологични изследвания на питейни води и води от повърхностни водоизточници.

По показател Ешерихия коли са извършени 558 изследвания, от които 37 са с отклонения от нормативните изисквания.

По показател микробно число при 22°С градуса са извършени 530 изследвания.

По показател колиформи са извършени 586 изследвания, от които 59 са с отклонения от нормативните изисквания.

По показател Ентерококи са проведени 169 изследвания, от които 31 са нестандартни.

Необработена /сурова/ вода от повърхностни водоизточници са постъпили и разработени 21 проби, като са направени 63 изследвания по микробиологични показатели и няма установени отклонения от нормативните изисквания.

От плувни басейни са проведени 725 изследвания по микробиологични показатели. От тях 688 изследвания са по ДЗК, 34 по заявки от клиенти. Плана за проби вода от плувни басейни за 2016 г. е 199 проби по микробиологични показатели. За предходната 2015г. са проведени 1008 изследвания по показатели за вода от плувни басейни.3.САНИТАРНО–МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УТРИВКИ И СМИВОВЕ

Изследвани са 363 проби по заявки на клиенти. Направени са 696 анализа.4. КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

За целите на ЗК по план са предвидени за контрол 11 проби козметични средства. Постъпили и изследвани са 6 проби козметични продукта по 30 микробиологични показатели. Отклонения от нормативните изисквания няма установени.

От подадената информация и направения анализ за дейността на отдела се налага извода, че обемът на работа осигурява нормално натоварване на сътрудниците. Сравнявайки данните от предходната година се вижда, че със същия персонал обема на работа е запазен. За 2016г. в отдел Лабораторни изследвания са направени 16 886 анализа на води, храни, козметични средства, микроклимат, осветление, шум, химични агенти, утривки и смивове, а за предходната 2015г. са били 16955 анализа.

Броя на извършените физични измервания и химични изследвания на факторите на жизнената среда е както следва: за 2015г. са извършени 2371 измервания, а за 2016 г. измерванията са 1322.

През 2016 г. са извършени дейности по Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население. Раздадени са и са менени 100 бр. детектори на територията на областта.

Спазването на утвърдените принципи на работа в отдела, акредитиран като орган за контрол вид А е гаранция за поддържане на оптимално функционираща система за качество на лабораторната дейност. Основна цел е поддържане на цялостната дейност на отдела в съответствие с изискванията за високо качество и ефективност на работа, утвърдени в новоприетите и вече действащи нормативни документи за това.


В.ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”

Дейността на отдела се осъществява на базата на годишен план, включен в плана на инспекцията. Разработват се седмични планове, които се отчитат при изтичане на периода. Планирането на дейността на отдела е в съответствие с указанията на МЗ, задачите произтичащи от изпълнението на национални програми и основните приоритети на инспекцията в областта на профилактиката.

Добро взаимодействие и съвместна работа се реализира с отделите ДЗК и ЛИ по следните направления: мониторинг на шума, оценка и проучване факторите на средата, изпълнение на дейностите по националните програми “Ограничение и контрол на тютюнопушенето”, “Профилактика на ХИВ/СПИН и СПИ” и “Околна среда и здраве”.

ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

1.Национална програма за действие по околна среда и здраве.

Проведени са 3 обучения с ученици от 6, 7 и 8 класове при ОУ „Н.Рилски“-Дупница и ОУ„А.Попстоянов“- Рила на тема „Електромагнитни вълни и въздействието им върху здравето“. С учениците от 4 клас при ОУ „Д.Димитри“-Кюстендил се проведе интерактивно обучение по „Безопасност на движение по пътищата“. Излъчен бе филма „Как да оцелеем на пътя?“. Проведе се състезание по сглобяване на пъзели –пътни знаци. Подредена бе изложба на рисунки на тема правилно и неправилно пресичане на пътя. Предоставени са 143 здравно-образователни материали по дветет теми.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница