Отчет за дейността на управителния съвет на рсо „централна стара планина" за 2005 година вече 8 години Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина"Дата06.09.2017
Размер218.9 Kb.
#29582
ТипОтчет
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА” ЗА 2005 ГОДИНА

Вече 8 години Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина” подпомага дейността на местните власти, представлява техните интереси и работи за утвърждаването на силно местно самоуправление в България. Създадено през 1997 год. от представители на 5 общини с цел да насърчи партньорството между тях, днес сдружението обединява 15 планински и полупланински общини, разположени по северните склонове на Стара планина с обща територия от 7800 км2 и население 350 000 жители.


През изминалата 2005 год. РСО „Централна Стара планина” получи финансиране от три различни донора и изпълни всички планирани дейности по следните проекти:

  1. „Старопланинските общини – информирани, компетентни, силни и отговорни европейски общини (2)”, финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество чрез Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС);

  2. „Общините от Централна Стара планина по пътя към Европа”, финансиран от Американската агенция за международно развитие чрез ФРМС;

  3. „Въвеждане на Европейските екологични стандарти в общините от региона на Централна Стара планина” по Програма ФАР 2002: Развитие на гражданското общество, финансиран от Европейския съюз чрез делегацията на Европейския съюз в България и Министерство на финансите.Какво постигнахме?
1. Подобрен капацитет на местните власти от регион Централна Стара планина чрез:
Организиране и провеждане семинари

▪ На 19 и 20 май 2005 г. РСО „Централна Стара планина” и Община Ловеч проведоха дискусионен семинар на тема „Устройствено планиране на територията и управление на общинската собственост. Наредби на Общинските съвети.” По време на дискусиите повече от 60 директори на дирекции, началници на отдели, служители и експерти от администрацията на Община Ловеч и общински съветници обсъдиха със Савин Ковачев – заместник министър в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство към Народното събрание конкретни казуси, свързани с прилагането на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията. Сред обсъжданите теми в първия ден на форума бяха Вещно-правния и устройствен ефект на подробните устройствени планове и Режима на застрояване на поземлените имоти. Във втория ден от дискусионния семинар Стефан Тодоров насочи вниманието към придобиването и управлението на общинската собственост, принудителното отчуждаване, разпоредителните сделки, правомощията на общинските съвети и кметовете, общинските предприятия и жилища. Той отдели специално внимание на процедурите за принудително отчуждаване, тъй като тази част от Закона е променена изцяло. Целият редактиран запис от дискусионният форум, заедно с отговорите на всички зададени въпроси могат да се намерят на интернет страницата на РСО “Централна Стара планина” на адрес: www.rso-csp.org.


▪ На 2-3 декември 2005 г. РСО “Централна Стара планина” проведе семинар за счетоводители, в който участваха 25 представители на счетоводните отдели от общините – членове на Сдружението. Лектор на семинара беше Елена Аврамова – държавен експерт в дирекция “Държавно съкровище” към Министерството на финансите. Семинарът имаше за цел да предостави на участниците актуална информация по преоценката на активи/пасиви и тяхната обезценка и счетоводната политика на бюджетните предприятия през 2005 г.
▪ На 22-23 декември в гр.Трявна РСО „Централна Стара планина” организира семинар с консултации по Закона за общинската собственост. В обучението участваха представители от отдел „Общинска собственост” на общините-членове на Сдружението и общински съветници от община Антоново. Лектор на семинара беше Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство към Народното събрание. По време на обучението участниците обсъдиха актуални проблеми по управление и разпореждане с общинска собственост и практическото приложение на Наредба №5/2005 г. към Закона за общинската собственост, свързани основно с новите образци на актовете за общинска собственост, определяне на реда за съставянето, воденето и съхраняването на регистрите.
Форуми по актуални въпроси на общинската политика и управление

▪ На 13 май 2005 год. в Габрово РСО “Централна Стара планина” проведе дискусионен форум на тема: “Медиите и местната власт – възможности за диалог и взаимодействие”, в който участваха представители на медиите и местните власти от област Габрово. Форумът имаше за цел да набележи практически мерки за подобряване на взаимодействието между медиите и местната власт в региона. Михаела Малеева, Изпълнителен директор на Асоциацията на специалистите по комуникация в общините (АСКО), направи анализ на комуникацията като средство за общуване между местната власт, медиите и гражданите. Маринела Събева, специалист по Връзки с обществеността на община Габрово, представи резултатите от анкети сред представители на медиите и общинската администрация. За целите на дискусионния форум бе проведена и анкета сред жителите на Габрово на тема „Какво желаят да научат гражданите за местната власт чрез медиите”. Резултатите от анкетата бяха представени от Евелина Пенкова – журналист от Радио Габрово. Във втория панел на дискусионния форум представителите на медиите и общините конкретизираха своите очаквания за работата помежду си и набелязаха мерки за подобряване на двустранния диалог и взаимодействие. Бяха направени и две предложения към РСО “Централна Стара планина” - за съвместни проекти с медиите, както и за участие на сдружението като посредник в диалога между медиите и общините.

▪ По инициатива на РСО „Централна Стара планина” и РСБ „Стара планина” на 14 декември 2005 г. в Севлиево се проведе регионален дискусионен форум на тема  „Общинското болнично здравеопазване – перспективи и ангажименти”. Целта на форума беше да запознае заинтересованите институции и изпълнителите на болнична помощ в Областите Ловеч и Габрово със състоянието на здравеопазването в България и перспективите за развитие на болничната помощ през следващите години. В него взеха участие директорите на РЦЗ и РЗОК в Ловеч и Габрово,  представители на Областна администрация Габрово, управители на болници от РСБ ”Стара планина”, кметове и експерти по здравеопазване, председатели на Общински съвети и представители на комисии по здравеопазване от общините в РСО ”Централна Стара планина”. Презентация и задълбочен анализ на състоянието на здравеопазването в България бе направена от д-р Илко Семерджиев, председател на международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване. Представителите на местните власти и общинските болници обсъдиха възможностите за взаимодействие с цел постигане на по-добро обществено здраве. На форума стана ясно, че общините и ръководствата на общинските болници ще направят максимално възможното за това, техните болници да съществуват, макар за всички да е ясно, че са необходими корекции в системата.
Обучения за кметове на кметства и кметски наместници

▪ Регионално сдружение на общините "Централна Стара планина" и Община Ловеч проведоха курс по компютърно обучение за кметовете на кметства, кметските наместници и специалистите от населените места в Общината. По време на курса 50-те общински служители придобиха знания за принципите на работа на компютъра, електронната обработка на информация, работата с операционна система Windows и различни приложения. Изключително полезно за всички участници беше представянето на новите възможности на Word, Excel и Internet. Придобитите знания за редактиране и форматиране на текст и таблици, работа в Интернет среда и с антивирусни програми бяха само част от основните умения, които усвои всеки един от участниците. Повечето от тях имат желание да се организира следващ курс, който да обогати и развие вече придобитите теоретични и практически умения за работата с компютър.


2. Подобрено обслужване на гражданите в общините от РСО „Централна Стара планина”
Вече трета поредна година РСО „Централна Стара планина” оказва техническа и финансова подкрепа на общините при изграждането на центрове за административни услуги и информация на гражданите. 31 март бе крайният срок, в който общините можеха до изразят мотивираното си желание да изградят или надградят такъв общински център по програмата на сдружението за подобряване обслужването на гражданите през 2005 год. До тази дата в офиса бяха получени 4 кандидатури, като една община (Априлци) беше заявила своето желание да изгради нов общински център, а три общини (Габрово, Севлиево и Ябланица) – да надградят вече съществуващи информационни центрове. На свое заседание на 3 май 2005 год. Управителният съвет реши Сдружението да подкрепи с 4500 лева изграждането на Център за административни услуги в Община Априлци и със 7500 лева – надграждането на вече съществуващия общински център в Габрово.
Резултатите от проект “Надграждане на Център за информация и обслужване на граждани към Община Габрово” бяха официално представени в Габрово на 5 октомври. Административното обслужване на гражданите бе подобрено чрез внедряване на нови информационни технологии, обогатяване на техническите ресурси за функциониране на Центъра и засилване на връзката администрация - граждани. Със средства по проекта бе закупено светлинно информационно табло, което предоставя информация за актуални събития и нови услуги на общинската администрация; подготвени бяха информационни материали с обновените услуги, срокове и цени. За дообогатяване на техническия ресурс бе закупена компютърна конфигурация. Поставени са пет нови указателни табла, предназначени за обяви, афиши и примерни образци за попълване на бланки.
Община Априлци започна обособяването на помещение за целите на Общинския информационен център в последните месеци на 2005 година. Всички строително-монтажни дейности са извършени със средства от общинския бюджет. Със средства по проекта на РСО „Централна Стара планина” за подобряване на обслужването на гражданите е закупен софтуер (Акстър каса и Акстър деловодство), компютърна конфигурация и лазерен принтер. Официалното откриване на Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Априлци ще бъде през 2006 год.
На 1 април в Етрополе официално беше открит Общински център за услуги и информация на гражданите, изграден по програма на РСО „Централна Стара планина” за подобряване обслужването на гражданите, стартирала през 2004 година. На 6 оборудвани работни места се предлагат услуги по гражданско състояние и ЕСГРАОН, устройство на територията и екология, стопански и данъчни дейности. За гражданите са предвидени информационни материали – каталози на услугите, брошури, информационни табла, молби по образец и анкетни карти за обратна връзка.

3. Реализиране на местни инициативи с подкрепата на РСО „Централна Стара планина” и партньорска подкрепа за общински проекти


  • Тракийското съкровище от Летница

РСО „Централна Стара планина” подкрепи проект „Тракийското съкровище от Летница”, с който СОУ „Бачо Киро” и Община Летница кандидатстваха по Програмата за общинските училища. Инициативата имаше за цел да приобщи младото поколение към местното културно наследство и да популяризира съкровището от Летница. Открито съвсем случайно през 1963 година, то съдържа 23 сребърни апликации с позлата, каквито се срещат в конската амуниция от ІV в.пр.Хр. и една добре запазена юзда. Съкровището е изложено в галериите на Националния исторически музей в София. През 2004 год. по инициатива на общинската администрация е направено негово копие, но за жителите на Летница и особено за младите хора то остава непознато. В рамките на проект „Тракийското съкровище от Летница” на 4 май за учениците от СОУ „Бачо Киро” в Летница беше организиран информационен ден. Заместник кметът на общината Емил Генов, който по професия е историк, ги запозна с историята на Летнишкото съкровище, а след това децата съвместно с учители и служители на общината разработиха информационните материали – брошура, значки с апликации от съкровището, тениски и шапки с мотиви от него. Готовите материали, както и копието на съкровището бяха представени на жителите и гостите на Празника на град Летница.


  • Да бие и за нас първия училищен звънец”

През месец септември РСО “Централна Стара планина” подкрепи проект “Да бие и за нас първия училищен звънец”, с който основно училище “Паисий Хилендарски” в ловешкото село Лисец кандидатства пред сдружението. Реализацията на инициативата помогна на 73 ученика, които ще се обучават в четири паралелки, да започнат безпрепятствено учебната 2005/2006 година. Извършените по проекта дейности дадоха възможност на училището да продължи да изпълнява своята функция на образователен и просветен център в с.Лисец и да осъществи на практика идеите за живот в синхрон с природните закони и опазването на околната среда. А доброволния труд, който положиха местните хора, е предпоставка за бъдещото им участие в решаването на значими проблеми на местната общност.


  • Писмо за подкрепа на проект на Община Габрово

РСО „Централна Стара планина” оказа партньорска подкрепа на проект на Община Габрово за разработване на продуктов каталог на МСП на територията на общината, който ще се поддържа on-line на нова уеб страница на общината. С тази своя инициатива Община Габрово кандидатства за грантова схема пред фонд SPA (Подкрепа на малки проекти) на Корпуса на мира – България.


  • Писмо за подкрепа на проект на Община Антоново

В началото на месец август РСО “Централна Стара планина” предостави писмо за подкрепа и за проект на община Антоново по Пилотна интегрирана грантова схема за Североизточен планов район (Компонент 3) по програма ФАР.

4. По-качествени общински планове за развитие
РСО „Централна Стара планина” подпомогна Община Угърчин в изготвянето на Общинския план за развитие. В началото на м.април консултантът на сдружението Дилян Млъзев започна работа по консултирането на процеса на неговото създаване. По това време общината вече имаше готовност с първоначален вариант на плана. По e-mail бяха направени някои конкретни препоръки както по текста, така и по процеса на планиране – най-вече в посока включване в него на по-широк кръг служители, общински съветници и представители на заинтересованите страни. Последва посещение на място в общината от консултанта и изпълнителния директор на РСО „Централна Стара планина”. Бяха проведени срещи с кмета на общината и общинските служители, натоварени с координацията по изготвянето на ОПР. Бе обсъден хода на процеса на планиране до момента, както и възможностите за неговото подобряване. В средата на м. май Община Угърчин изпрати на консултанта поредния вариант на плана, като в неговата аналитична част бяха отразени някои от направените препоръки, а в стратегическата бяха идентифицирани силните и слабите страни, възможностите и заплахите. Общинският план имаше формулирани визия, стратегически цели и приоритети. На последваща работна среща в общината, проведена в присъствието на Председателя на Общинския съвет, основно внимание бе отделено на особеностите на визията за развитие и системата от цели, мерки и дейности, като бе наблегнато на изискванията към специфичните цели. Бе разработена детайлно примерна система от цели за една от стратегически цели. Последваха препоръки и консултации по e-mail и телефон. С пълно мнозинство на 26 юли 2005 год. Общинският съвет на Угърчин прие Общинския план за развитие (ОПР) в периода 2007-2013 година.
5. Прозрачност в дейността на РСО „Централна Стара планина”. Сдружението е доставчик на информация, свързана с дейността на общините.
Завърши основната преработка на уеб-сайта на РСО „Централна Стара планина”. Посетителите на интернет адреса www.rso-csp.org вече разполагат с по-удобен интерфейс и приятен дизайн. Както и до сега, основните секции са „За нас”, „Ръководство”, „Проекти”, „Документи” и „Партньори”. Нов момент е извеждането на най-актуалните новини, последния брой на информационния бюлетин и предстоящите събития в отделни секции, от които се отварят и съответните пълни раздели. Към новините и информацията за проектите могат да се „прикачват” файлове и снимки. Има връзки към официалните сайтовете на общините – членове на Сдружението, както и директен достъп до информацията за тях, публикувана в брошурата „Регион Централна Стара планина – сърцето на България” (издание на РСО „Централна Стара планина”, 2005 год.), в PDF-формат. Посетителите на сайта могат да се запознаят с историята на създаването, ръководните органи и дейността на РСО „Централна Стара планина”, както и с основните български и международни партньори на организацията. Разработва се и англоезична версия, която ще включва повечето от секциите на български език. Следващ етап от преработката на сайта ще бъде създаването на възможност за търсене по ключова дума в текстовете на новини и останалата налична информация, както и разработването на форма за обратна връзка (въпроси, предложения и др).

Сдружението поддържа своята иновативна рубрика „Нова новина от РСО „Централна Стара планина”, чрез която членовете, партньорите и медиите редовно получават на своите е-мейли актуална информация както за инициативите на организацията, така и за постиженията на старопланинските общини.


Традиционното средство за обмен на информация сред членовете и партньорите на РСО „Централна Стара планина” – информационният бюлетин на сдружението – продължи да излиза на два месеца в тираж от 500 броя.
През отчетния период бяха подготвени и 10 броя Еко-бюлетини, както и 2 издания на екологична тема: „Европейското законодателство в областта на околната среда” и „Прилагане на Европейските екологични стандарти при възлагането на обществените поръчки”.

6. Устойчиво развитие на регион Централна Стара планина
▪ През месец юни излезе от печат новото двуезично (български и английски език) издание на Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина”: Регион Централна Стара планина – сърцето на България. Брошурата съдържа информация за създаването, дейността и административната структура на сдружението; за миналото, настоящето и потенциала на регион Централна Стара планина - привлекателно място за български и чуждестранни туристи и инвеститори. Всяка от 15-те общини на РСО „Централна Стара планина” е представена със своите най-добре развити сектори и водещи предприятия; природни забележителности, исторически паметници и културни събития; възможности за отдих и предлагани туристически атракции. Брошурата съдържа контактна информация за разположените на територията на региона новопостроени и реновирани хотели, курортни и почивни комплекси, къщи за гости, къмпинги и ловни резиденции. Информацията от брошурата е достъпна и на сайта на Сдружението в PDF-формат.
▪ През месец август след проведена среща между изпълнителния директор на РСО “Централна Стара планина” и Марта Рашеева – сътрудник в Британското посолство стартира съвместна инициатива в областта на т.нар. регенерация и свързаните с нея възстановителни, рекултивационни дейности и процеси на консултиране на прилежащите (засегнати в различна степен) общини и общностни групи. Британското посолство научава за РСО “Централна Стара планина” от новините на БТА, където се съобщава за новото издание на Сдружението “Регион Централна Стара планина – сърцето на България”. До този момент Британското посолство не беше реализирало подобни проекти в България. Общините от РСО “Централна Стара планина” получиха уникалния шанс да станат пилотни в такава инициатива. Последва събиране и обобщаване на предложенията от общините за подходящи за регенерация обекти, които се нуждаят от качествени проекти и финасиране. Избраните от Британско посолство обекти в общините Габрово и Севлиево бяха посетени от Кристийн МакНийл – първи секретар търговия и инвестиции и Марта Рашеева в началото на месец декември.

7. Засилено доверие и подобрен авторитет на РСО „Централна Стара планина” сред членовете и партньорите
▪ През отчетния период членовете на РСО „Централна Стара планина” се увеличиха и станаха 15. Община Угърчин, която бе подала кандидатурата си за членство още през 2005 год., бе приета сред обединените старопланински общини с гласовете на всички присъстващи членове на Общото събрание на Сдружението, проведено на 2 март 2005 г. Така членове на сдружението са вече всички общини от областите Ловеч и Габрово и по една община от Великотърновска, Търговищка и Софийска области.
▪ По покана на Ролан Питон, заместник директор за България на координационния офис към Посолството на Швейцария, изпълнителният директор на РСО „Централна Стара планина” бе сред тримата външни експерти, които участваха в семинар по общинско развитие и местно самоуправление, който се проведе от 5 до 8 юни в Мокра гора, Сърбия и Черна гора. Семинарът бе предназначен за екипите на швейцарските координационни офиси в Прищина, Сараево, Белград, Тирана, Скопие и София, както и на централния офис в Берн. Неговата основна цел бе да насърчи обмена на опит между участниците по специфични теми от общинското развитие и местното самоуправление, да предостави възможност за стратегически дискусии и обсъждане на теми, които са важни за участниците. В състава на българската група бяха Гинка Капитанова – изпълнителен директор на ФРМС и Дочо Михайлов - член на Управителния свъвет на Сдружение „Болкан Асист”, които заедно с Жан-Пиер Егер и Ролан Питон представиха програма „Форум” – нейната история и цели в българския контекст, програмното управление и въздействие. Изпълнителният директор на РСО „Централна Стара планина” запозна участниците в семинара с дейността и подкрепата, която сдружението оказва на своите членове.
▪ На 10 юни 2005 год. по инициатива на Президента на Република България Георги Първанов в Троян се срещнаха ръководители на дипломатическите мисии на страните-членки на Европейския съюз и членовете на Управителния съвет, административния екип и кметовете на общините от Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина”. Сред официалните лица бяха Президентът Георги Първанов, Н.Пр.Баронеса Хенриет Ван Линден – посланик на Холандия (страната, която на ротационен принцип председателстваше Европейския съюз до 1 юли), Н.Пр.Димитрис Куркулас – ръководител на делегацията на Европейската комисия и Н.Пр.Джереми Хил – посланик на Великобритания (страната, което пое председателството на ЕС от 1 юли 2005 год.). Председателят на Управителния съвет Богомил Белчев запозна Президента и дипломатите с историята на създаването, мисията и административната структура на РСО „Централна Стара планина”. На участниците в срещата бяха представени силните страни и предимствата на регион Централна Стара планина. Всички участници в срещата получиха новото двуезично (на български и английски език) издание на РСО „Централна Стара планина”: Регион Централна Стара планина – сърцето на България. Основните въпроси, отправени от посланиците на европейските страни към кметовете от РСО „Централна Стара планина” бяха два: има ли достатъчно добре подготвени хора за усвояване на финансови средства, т.е. изграден ли е ефективен административен капацитет, и могат ли общините да поемат повече отговорности по отношение на местния бюджет – т.е. беше поставена голямата тема за децентрализацията в България. Н.Пр. Петр Докладал – посланик на Чехия, предложи сътрудничество между български и чешки общини и региони с цел обмяна на опит в областта на административния капацитет. В офиса на РСО „Централна Стара планина” се намира пълният стенографски запис от срещата.
▪ На 16 юни 2005 год. на посещение в офиса на РСО „Централна Стара планина” бе грузинска делегация, съставена от представители на президентската администрация, депутати, ръководители в министерства и агенции. В състава на делегацията бяха включени Мамука Абуладзе и Нино Сокадзе - президент и вицепрезидент на Националната асоциация на местните власти в Грузия. Изпълнителният директор на РСО „Централна Стара планина” представи пред грузинските гости структурата, мисията, целите и постиженията на организацията, както и текущите проекти, по които сдружението работи през 2005 год. Гостите се интересуваха какви са взаимоотношенията между българските организации, работещи в подкрепа на местното самоуправление, по какъв начин сдружението на старопланинските общини защитава интересите на своите членове и как се финансира неговата дейност, какви са основните характеристики на българските планински и полупланински общини, проявиха интерес към партньорство между РСО „Централна Стара планина” и Грузинската асоциация на планинските общини.
▪ На 2 декември Сдружението беше домакин на кръгла маса на тема „Повишаване отговорността на органите на местно самоуправление чрез изменения в законодателната рамка”. Провеждането на широк форум на тази тема бе инициирано от Програма Инициатива местно самоуправление и Националното сдружение на общините в Република България. Целта е да се стимулира диалогът между заинтересованите страни по законовата уредба за местните органи за управление за постигане на консенсус по законодателната програма. Участниците в кръглата маса – кметове и заместник кметове, председатели на общински съвети, общински съветници и представители на правните отдели на общините членове на РСО „Централна Стара планина” изразиха своето мнение и формулираха предложения за промени в законодателната рамка, свързана с местното самоуправление. Сред дискутираните по време на кръглата маса теми бяха Избирателните закони, Правомощията и отговорностите на местните власти, Ресурсното и финансово осигуряване на дейността на общинските съвети. Подобни дискусионни форуми ще бъдат проведени с членовете на всички регионални асоциации на общини и след обобщаването на резултатите от тях ще бъдат разработени предложения за законодателни изменения или нови нормативи. Предлаганите промени ще бъдат използвани от НСОРБ при лобиране за изменения в ЗМСМА и Закона за местните избори.
▪ Представители на РСО „Централна Стара планина” участваха в множество срещи, семинари, кръгли маси, дискусии и конференции, организирани от нашите партньори ШАРС, ФРМС, ААМР, Сдружение „Болкан Асист”, Инициатива местно самоуправление, НСОРБ, МРРБ, Програмата на ООН за развитие и др. по темите: „Управление на процеса на обучение”, „Мобилизиране на ресурси”, „Семинар за българските организации, партньори на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Държавния секретариат за икономика”, „Общоприложимата политика за равнопоставеност на половете в обществените политики и програми”, „Оценка на потребностите от обучение за органите на местното самоуправление”, „Ефективни ПР практики”, „Готови ли са българските общини за членство в Европейския съюз”, „Готовност на местните власти за членство в Европейския съюз – предизвикателства и възможности”, „Партньорствата в планирането и усвояването на средствата от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС за регионално развитие. Изводи от практиката на страните-членки на ЕС”, „Прилагане на метода Лидер и създаване на Национална мрежа за развитие на селските райони в България”, „Финансовата децентрализация: следващи стъпки” и др.
▪ Сдружението бе активен участник в живота на старопланинските общини. Управителният съвет и административният екип на РСО “Централна Стара планина” бяха в непрекъснат контакт със своите членове и колеги, поддържаха телефонна и електронна връзка с тях, посещаваха на място общините, обсъждаха проблемите и дискутираха възможностите за тяхното разрешаването, споделяха техните празници.

8. Засилени международни контакти
▪ В периода от 18 до 22 май изпълнителният директор на РСО „Централна Стара планина” участва като наблюдател в Европейската среща на върха на регионите и градовете, организирана от Комитета на регионите на Европейския съюз. Форумът се проведе в гр.Вроцлав, Полша. На срещата присъстваха над 400 представители на 25-те страни-членки на ЕС, в това число 300 президенти на региони, кметове на големи градове, председатели на регионални парламенти и ръководители на европейски и национални асоциации на местни и регионални власти. Срещата даде възможност на регионите и градовете да отправят ясни послания, че имат нужда от средства, за да бъдат силни и ефективни, при положение, че ще трябва да се справят с предизвикателствата от разширението и глобализацията. Основните дебати бяха по темите „Сближаване за растеж и повече работни места”, „Конкурентоспособност за иновации и инвестиции” и „Демокрация за по-добро управление”. Участниците в Европейската среща приеха декларация, в която призовават към демократично консолидиране в ЕС и страните-членки, потвърждават значението на децентрализацията за конкурентоспособността на европейската икономика, подкрепят политиката на сближаване, основана на солидарността и казват „да” на европейската конституция. Пълният текст на декларацията от Вроцлав на български език може да се изтегли от интернет страницата на РСО „Централна Стара планина” www.rso-csp.org.
▪ В периода от 6 до 10 юли 2005 г. представители на РСО “Централна Стара планина” бяха на посещение в град Познан, Полша. Българската делегация бе в състав: Йордан Стойков – заместник председател на Управителния съвет на Сдружението и Председател на Общински съвет Севлиево, Мариела Петрова – изпълнителен директор, Даниел Данков – кмет на Община Дряново, Цецка Димитрова – кмет на Община Тетевен, Красимир Джонев – кмет на Община Летница и Йоана Генжова – преводач. Пътуването имаше за цел представителите на старопланинските общини да научат как Сдружението на Виелкополските общини и окръзи (SGiPW) със седалище в Познан подпомага своите членове за превръщането им в компетентни и силни европейски общности, да се запознаят с техния опит в привличането на средства от фондовете на Европейския съюз. Българската група посети няколко от Виелкополските общини и присъства на заседанието на Управителния съвет на Сдружението на Виелкополските общини и окръзи, по време на което се запозна с неговата история, структура, цели и постижения. След представянето на Регионално сдружение на общините “Централна Стара планина” бе подписан и Протокол за намерение за сътрудничество между двете сдружения. От името на SGiPW протоколът бе подписан от неговият председател, а от името на РСО “Централна Стара планина” – от заместник председателя на Управителния съвет Йордан Стойков. Месец след завръщането на българската делегация от Полша в офиса на РСО “Централна Стара планина” се получи писмо от община Старе място, в което официално е заявено намерение за сътрудничество със старопланинска община. Писмото на община Старе място е насочено към Община Дряново.
▪ На 27 и 28 октомври 2005 год. във Високите Татри на Словакия се проведе конференция на тема „Предизвикателства и политики за териториално сътрудничество и сближаване на планинските региони в страните от Централна и Източна Европа”. Форумът бе организиран от Европейската асоциация на изборните представители от планинските територии (AEM) и Словашката асоциация на планинските общини. По покана на АЕМ в срещата участваха представители на Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина” в състав: Минчо Казанджиев – кмет на община Ловеч, Стиляна Тинчева – заместник кмет на община Габрово, Петър Василев – заместник кмет на община Трявна и Мариела Петрова – изпълнителен директор на РСО „Централна Стара планина”. Участниците в инициативата имаха възможност да обсъдят своя опит и възможностите за териториално сътрудничество на планинските територии в Европа на база резултатите от проект INTERACT PRO MONTE. По време на конференцията бяха дискутирани инициативите Interreg в планинските райони, бяха представени добри практики на сътрудничество и бяха споделени очакванията за периода 2007-2013 година. Като събра заедно местни и регионални власти от Карпатите, Судетите и западноевропейските планински масиви, конференцията допринесе за по-интензивното взаимодействие между политическите представители от планинските региони и подпомогна обмена на добри практики за устойчиво планинско развитие. Разходите по престоя на представителите на РСО „Централна Стара планина” във Високите Татри бяха поети от Европейската асоциация на изборните представители на планинските територии.

9. Подобрена вътрешна рамка на РСО „Централна Стара планина”
▪ В края на 2005 г. завършва петата фаза на сътрудничество на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество с Регионално сдружение на общини “Централна Стара планина”. Във тази връзка по инициатива на нашите швейцарски партньори започнахме процес на планиране на дейността на организацията за последната фаза - периода 2006–2007 г. Първата част от този продължителен процес започна със семинар по стратегическо планиране от 28 до 29 юли в х-л “Троян Плаза”, гр.Троян. Семинарът имаше за цел да подпомогне процеса на оценяване на постиженията на Сдружението в периода 2003-2005 г. и да осигури стратегическа подкрепа за бъдещото развитие на РСО “Централна Стара планина” след 2005 година. Вътрешната оценка беше извършена с помощта на българския експерт Пламен Димитров. Процесът на планиране продължи и през месец септември, когато на посещение в офиса в Габрово бе швейцарският експерт Даниел Кеслер, който на място се запозна с дейността на РСО “Централна Стара планина”, проведе разговори с председателя и членове на Управителния съвет, с изпълнителния екип и членове на Общото събрание. Последва работна среща в Трявна, където бе обсъден първия вариант на Програмния документ, ШАРС представи принципите на последната проектна фаза и се набелязаха следващите стъпки в процеса на планиране. Окончателният вариант на Програмния документ на РСО „Централна Стара планина” за периода 2006-2007 год. бе приет след последващи консултации по e-mail и срещи с Директора на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество за България.

Уважаеми колеги,
Такава беше 2005 година за Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина”. Убедено можем да кажем, че постигнахме добри резултати, които достигнаха до всяка една от старопланинските общини. Ще продължим да работим заедно и през 2006 година, затова нека си пожелаем здраве и успехи.

инж. Богомил Белчев


Председател на Управителния съвет

РСО „Централна Стара планина”


14 март 2006 год.

ГабровоКаталог: old -> news att
news att -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
old -> Кое от написаните числа е шестстотин и три милиона тринайсет хиляди и две ?
old -> Кръстьо малчев маринов (Възпитаник на Морското Училище)
old -> Наредба №1 от 11 януари 2007 Г. За условията и реда за провеждане на медицинските дейности, свързани с лечението на лицата с психични разстройства
old -> Факти какво представлява натриевият цианид?
old -> Секция “Изток” – смб коледно математическо състезание – 13. 12. 2008 г. 6 клас
news att -> Отчет за дейността на управителния съвет на рсо „централна стара планина" за 2005 година вече 8 години Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница