Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2016 г., съдържащ: 1 Отчет на Висшия адвокатски съвет за дейността през 2016 г., докладва председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцовастраница6/8
Дата01.02.2018
Размер1.11 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Благодаря, приятен ден. (Ръкопляскания.)

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Благодаря на колегата Виодорова.

Давам думата на колегата Стоян Желев от София.

СТОЯН ЖЕЛЕВ: Уважаеми колеги, не смятах да се изказвам въобще, но бях помолен преди малко и го правя и започвам с едно голямо извинение към Вас. Не можах да свърша тази работа, за която бях избран, просто защото бях една птичка. (Ръкопляскания.) Една птичка пролет не прави. Уважавам всички колеги, но това, което имах като идея да бъда конструктивна опозиция и да правим неща за адвокатурата, в полза на българските адвокати във всички отношения, като започнете от правилата, от хората, нравствеността на нашите колеги, които влизат в адвокатурата, правилата, тук се споменаха едни неща, да ме извиняват, но патентът е мой. Аз говоря от 6-7 години за промяна на процесуалните закони. Аз говорих, че съдебна реформа ще направят адвокатите, без тях няма да стане. Ние я познаваме тази съдебна реформа, не министър Иванов, на който му казвам – процесуалните закони, уважаеми колега Иванов. Но той все едно съм му казал на шапката, защото той не разбира и как да разбере като не е бил в залите, как да разбере като не се е сблъсквал, как да разбере формалистичния и бавен НПК, как ще го разбере? Та в следствие ли е влязъл, та при прокурори ли е бил?

Ето защо аз приканвам и тези, които ще изберете, аз съм номиниран и ако ми дадете мандат, разбира се, ще опитам да се боря по една проста причина. Запомнете, тези, които сте се кандидатирали, хората, които виждам, че са номинирани, виждам едно нещо, което много ме притеснява – ще бъдете едно, няма да имате опозиционност. Една птица не може да лети без две крила, това е демокрацията. Трябва да има и хора с друго мнение. Аз виждам тук тези, които са номинирани, че ще бъдат единомишленици. Опасно. Връщаме се в 25-26 години назад, няма смисъл от такова ръководство. Нужда има от хора визионери, европейци – визионери.

Трябва да Ви кажа, че тук отсъстват някои хора, които се опитаха да насочат международната дейност, всъщност и г-жа Ели Христова е тук, която участва много сериозно в тази дейност, г-н Константин Димитров, г-н Топчийски. Тези хора, които тръгнаха в тази посока, следва да бъдат подкрепени под каквато и да било форма, защото това е пътят, друг път няма. Другото е да се върнем назад всички и еднакво да мислим и да си взимаме решенията абсолютно без никаква съпротива от никого, това аз не намирам за нормално.

Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Благодаря на колегата Желев.

Давам думата на колегата Румяна Сидерова от София.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, взех повод от личното изказване на представителя на ВСС и искам да изостря внимание върху това, което тя каза в личен план и се обърна към адвокатите от страната да помогнат за усъвършенстването на съдебната карта и очевидно прозираше да се съкращават малките съдилища или да се преорганизират, за да може да има равно разпределение на делата между съдиите в страната, тъй като в момента част от съдиите са по-натоварени, а други са с много малко дела.

Като цел може би от гледна точка на съдията, който работи в един голям съд, това е добро, но аз искам да заостря вниманието дали такова виждане е добро от гледна точка както на българските граждани, за които достъпът до правосъдие и до съд ще бъде по-затруднен, а и от друга страна, и от гледна точка на адвокатите като нас, особено тези, които работят в по-малки населени места или в района на по-малки съдилища.

Затова тези мисли, които се породиха у мен, ме накараха да стана и да направя следното предложение. Да възложим на Висшия адвокатски съвет заедно с адвокатските колегии или представители да потърсят възможност да се включат в дейността на ВСС по въпросите за усъвършенстване на съдебната карта, като посоката трябва да е да не се лишават българските граждани от достъп до правосъдие, а оттам да не се доведе до лишаване от възможност на много адвокати да работят и да защитават интересите на гражданите. Защото когато се увеличи разходът и част от клиентите няма да могат да се обърнат към нас за защита. Това е моето предложение, насочено към комисията. (Ръкопляскания.)

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Благодаря на колегата Сидерова.

Има ли други желаещи да се изкажат?

Колега, заповядайте.

РУМЕН КЛЯВЧЕВ: Колеги, за да взема отношение сега пред Вас, струва ми се, че това събрание в своята заключителна част не върви както трябва. Не върви. Тук ми се даде една много хубава книга и аз като я чета, защото вече я прегледах, голяма част от тези лица, които от по-новото време са включени в тази книга, ги познавам лично и виждам какви светли умове е имало между тях и има, и какви негодници всъщност съществуват. Това все са наши колеги.

Толкова много закони се направиха досега в пълна тайнственост на лицата, които са ги съставяли, и толкова сериозно е мислено по тях, за да може да се присвоява, бих казал, това, което е създадено от нас. И това всичко беше създадено с помощта на нашите колеги адвокати. И ние говорим сега за това, че обществото няма съответното доверие към адвокатурата. Я си представете колко предавания има по телевизията, в които излизат адвокати и почват да говорят като единственото нещо - истината, макар че те защитават обвиняеми лица или подсъдими лица, за които са длъжни да говорят само в тяхна полза, но те тяхната полза я изнасят като единствено съществуваща истина.

Да знаете някой случай, когато някой адвокат, който излиза по телевизията или когато прави нещо, да съобщава, че в конкретния случай той по закон е длъжен да защитава интересите на своя клиент и не е длъжен да говори обективната истина. Има ли го това нещо като изискване? Никой досега не го е поставял въобще.

Освен това в нашата работа Вие знаете колко много фондации, различни организации, при които наши колеги адвокати са на чужда издръжка, явяват се и говорят по радиото и телевизията в ущърб и във вреда на българските граждани, на тези, които са в най-ниската социална прослойка на нашето общество. И какво впечатление се създава за нас, адвокатите? Това само Ви го казвам като пример.

Сега, тук се явиха няколко лица, които говореха за това как щели да се борят, как щели да бъдат добросъвестни. Абе колеги, нас това не ни интересува. Нас ни интересува това как ще върнем първо доверието на обществото в нас. Първото нещо.

Второто нещо, кои са сериозните въпроси, които стоят пред адвокатурата и които трябва да бъдат разрешени. Не като ми казват какво било адвокат и какво значело и какво значело хонорар. Аз се интересувам в конкретния случай – болните места на нашата работа.

Как избираме ръководни органи тук, след като ние по принцип малко се познаваме? Ние почти не се познаваме, какъв е нашият общ, задружен живот? И във връзка с това бих искал да кажа, че по моя преценка се нуждаем от най-сериозно изменение на съответните закони.

Когато преди време, Вие си спомняте, едно Народно събрание излезе със Закон за амнистията, с която всички народни представители за престъпленията в безстопанственост се обявиха за ненаказуеми… (Подканящи ръкопляскания.) Ако Ви представлява трудност няма да говоря…

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Благодаря на колегата Клявчев.

Има ли дружи желаещи да се изкажат? Няма.

Тогава давам думата на последния записал се, колегата Йордан Цветанов от Велико Търново.

ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми колеги, изправям се пред Вас, за да разбуля строго пазената тайна – за парите, които харчим в Центъра за обучение на адвокати.

Аз не мога да разбера колегата Железчев, към когото в последните 3 заседания на Висшия адвокатски съвет съм се обръщал с думите – бате Наско, ела при нас, ще видиш всичко. Но той отказва да идва. И сега изнесе пред вас една информация, което според мен не му прави чест. Съжалявам да го кажа пред всички. Той говори, че няма критерий за избор на лектори, няма критерий за избор на теми, че са тайни и т. н.

На всички Вас е известно, че Центърът за обучение на адвокати и неговото ръководство предлагат, а всички адвокатски съвети искат – кой лектор и коя тема. Ако има адвокатски съвет, на който ние да сме наложили лектор и теми, моля да бъда извинен, за в бъдеще няма да допускаме такова нещо.

Винаги в началото на годината правим отчет пред Висшия адвокатски съвет, в който отчет са изброени всички проведени семинари с изписаните теми и лектори. Висшият адвокатски съвет по закон приема отчета за изпълнение на бюджета и одобрява изпълнението на бюджета. Тази информация г-н Железчев я притежава, той е член на Висшия адвокатски съвет. Именно от този отчет се вижда, че няма лектори, които да са получили, както се твърди, десетки хиляди левове. Няма членове на Управителния съвет, които да са получили баснословни цени. Няма как да ги получим, защото просто бюджетът е ограничен в едно число.

Аз като председател на управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати получавам възнаграждение в размер на 1850 лева на основание решение на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати от 2008 г. Оттогава е решено и всеки лектор, който изнася лекции в страната, да получава по 150 лева за 1 час, а когато е в София – по 100 лева. Това са всеизвестни данни и те не са никаква строго пазена тайна. А като председател на Управителния съвет, числото, което аз получавам като възнаграждение, естествено е най-високото. Останалите членове получават по-малко. Може да си направите изчисленията за годината колко са, това е месечно възнаграждение.

По отношение на про боно лекторите във Франция. Не знам откъде е останал с такова убеждение г-н Железчев, аз участвах в тази среща, аз също контактувам със сродните организации, които обучават и повишават квалификацията на адвокатите в другите държави, но такова нещо аз не чух, когато проведохме срещата с представителите на сродната организация във Франция и Белгия. Казаха, че част от колегите адвокати работят про боно, но това не е принцип за всички. Казаха, че това е когато те желаят, като тогава, когато изнасят лекции, им се зачитат за повече часове за обучение.

По отношение на липса на членове на Висшия адвокатски съвет на митинга за подкрепа, а не за протест, пред парламента, когато заседава Правната комисия на Народното събрание.

Колеги, няма как да присъстват на нещо, когато аз не съм знаел за него. Аз бях в парламента тогава с председателя Негенцова, със заместник-председателя Бошнаков, обикаляхме по кабинетите да лобираме и когато влязохме в залата, където ще заседава Правната комисия, тогава други колеги, които дойдоха, няма да им цитирам имената, високопоставени магистрати, казаха – това ли Ви е силата, 52 човека, а Вие твърдите, че сте 13 хиляди? Това бяха думите. И какво постигнахме?

Тихата дипломация наистина постигна много. Да, това е мой израз, но постигна, минахме на комисия и т. н. Но трябва да си признаем, че ние с този законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата се самозалъгахме. Ние си повярвахме, че като адвокати сме изготвили един перфектен, ама суперперфектен законопроект, който всички ще ахнат, ще плеснат и ще го гласуват. Ние не се вслушахме в забележките на останалите гилдии и не реагирахме адекватно, за което моля за извинение и аз имам вина за това. Но надявам се след корекциите следващият проект дано да мине.

В заключение, уважаеми колеги, призовавам Ви да изберем новите висши органи на българската адвокатура, колеги адвокати, които да са работари, които ще реализират идеите и по този начин ще допринесат за положителното положение на българската адвокатура и за подобряване на състоянието й. Трябва да се замислим кои от кандидатите действително ще работят и ще постигнат резултати и кои само ще дават съвети и ще се опитват да ръководят и да критикуват.

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Други желаещи за изказвания? Няма.

Тогава давам думата на колегата Железчев за кратка реплика.

АТАНАС ЖЕЛЕЗЧЕВ: Благодаря.

Уважаеми колеги, аз съм поставил въпроса във Висшия адвокатски съвет да бъде включена информацията като точка в дневния ред, всички членове на Висшия адвокатски съвет да се запознаем с работата на фондацията. Не съм искал лично аз да получавам такава информация и да ходя на място, да правя проверка по документите и счетоводните документи.

По втория въпрос за адвокатите във Франция, съжалявам, че Марио Топчийски, организаторът на тази среща, включително и преводач, отсъства тук, за да потвърди това, което чухме, и това, което казах.

Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания.)

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Давам думата на колегата Станев за кратка реплика.

СТАНИСЛАВ СТАНЕВ: Това, което искам да кажа съвсем накратко, е, че оставам с впечатление, че ако слушам хората, които се изказаха преди мен и които безспорно уважавам като специалисти, че ние живеем в два свята. А Вие наистина ли смятате, че нашето общество професионално има уважението на това общество? Вие поглеждали ли сте какво си пишат хората във форумите? И казвате - другите гилдии. Ама каква подкрепа очаквате от другите гилдии? Че те искат да вземат нашите пари, моля Ви се. Който и да влезе в следващото ръководство, имайте предвид, че когато се изправите да говорите с нотариусите, тях не ги интересува да направим перфектен закон за адвокатурата, тях ги интересува да остане така, пък ако може да вземат още повече.

И най-накрая – големите критици на Закона за адвокатурата. Навремето си позволих волността да напиша една статия, която знам, че сте я чели на заседание на Висшия адвокатски съвет – погледнете в интернет какви права имат адвокатите в цивилизованите и напредналите държави. Този Закон за адвокатурата не дава и половината права от това, което имат нормалните държави. Без нормална нормативна уредба ще стоим тук и ще си говорим всяка година, защото сме с такава репутация.

Благодаря. (Ръкопляскания.)

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, след като не виждам да има повече колеги, които биха искали да се изкажат, Ви предлагам да преминем към гласуване и да приемем отчетите на висшите органи, направените предложения, след което да преминем към изслушване на платформите на кандидатите за председател на Висшия адвокатски съвет.

Давам думата на Комисията по проекторешенията, която първо ще Ви запознае с всички проекторешения, след което ще започнем да гласуваме всяко едно поотделно.

ЖУЛИЕТА КАЛЧЕВА: Уважаеми колеги, след обобщаване на Вашите предложения и препоръки с оглед и Вашите изказвания комисията предлага на Общото събрание на адвокатите да гласува следните проекторешения.

Първо, приема отчета за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2016 г.

Второ, приема финансовия отчет на Висшия адвокатски съвет за 2016 г., докладван от главния секретар Валентин Бенатов.

Трето, приема доклада на Висшия контролен съвет, докладван от председателя Петър Петров.

Четвърто, Приема отчета на Висшия дисциплинарен съд, докладван от представителя на Висшия дисциплинарен съд.

Пето, във връзка с направени предложения от Вас и по-специално на колегата адвокат Герон – препоръчва на Висшия адвокатски съвет да предприеме всички необходими действия за подобряване медийния облик на българската адвокатура.

Следващо проекторешение по повод предложението на адвокат Сидерова – да се възложи на Висшия адвокатски съвет съвместно с представителите на адвокатските колегии от страната да се включат в дейността на Висшия съдебен съвет по усъвършенстване на съдебната карта с цел да не се препятства достъпът на българските граждани до правосъдие, а оттам и възможността българските адвокати да защитават техните права и законни интереси.

На следващо място са предложенията, които бяха предадени в писмен вид от колегата Железчев, и понеже са повече на брой затова ги оставихме накрая.

Колегата Железчев е направил в писмен вид 5 предложения. Комисията единодушно, след като обсъди тези предложения, предлага Общото събрание да гласува следните проекторешения.

Първо, протоколите от заседанията на Висшия адвокатски съвет да се публикуват на сайта на същия, с изключение на онези части, които имат конфиденциален характер. Това е дословно предложението на колегата Железчев. Нали така, колега?

Второ, членове на Висшия адвокатски съвет да не бъдат избирани в Управителния съвет на фондацията „Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“. Това също е дословно.

Ще Ви запозная и със съдържанието на останалите три негови предложения, за които обаче комисията прецени, че не следва да бъдат предлагани на Вашето внимание за гласуване като проекторешения, тъй като не са от компетентността на Общото събрание. Това са следните предложения на колегата Железчев.

Директорът и научният секретар на фондацията да не получават хонорари за участие в заседанията на Управителния съвет, тъй като получават ежемесечно възнаграждение.

Членовете на Управителния съвет, без директора и научния секретар, получават хонорар за участие в заседанията не по-голям от този на членовете на Висшия адвокатски съвет.

Следващото негово предложение – Управителният съвет на фондацията ежегодно да внася информация във Висшия адвокатски съвет по следните въпроси: кои са лекторите в училището и по какъв критерий са избрани и какъв е размерът на възнагражденията на лекторите и по какъв критерий са определени, тъй като това са средства от членския внос на българските адвокати.

Това са всички предложения, които бяха направени от Вас, и съответно препоръки.

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, че на някои колеги се налага да излизат от залата, други влизат, ако сега проверим кворума, за всяко отделно решение ще има различен кворум, затова предлагам да проведем гласуването „за”, „против” и „въздържали се” и по този начин ще имаме кворума за всяко едно решение. Имате ли нещо против? Нямате.

Пристъпваме тогава към първото проекторешение.

ЕМИЛ НИКОЛОВ: Престанете с това „за”, „против” и „въздържали се”. Има за и против.

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Добре, колега, благодаря. В такъв случай, колеги, имайте предвид, че трябва да гласувате „за” и „против”.

ГЛАСОВЕ: Защо само „за” и „против”? (Възражение в залата.)

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Всъщност колегата Николов не среща подкрепа, затова следва да подложа на гласуване именно този процедурен въпрос дали да гласуваме „за”, „против” и „въздържали се” или да гласуваме само „за” и „против”. Тъй като първо аз направих предложението да гласуваме „за”, „против” и „въздържали се”, моля тези, които са съгласни, да гласуват с делегатска си карта.

„За“ – 133. „Против“ – 109. „Въздържали се“ – 2.

Предложението се приема. Ще гласуваме „за”, „против” и „въздържали се”.

Давам думата на председателя на Комисията по проекторешенията отново да обяви пред вас първото проекторешение.

ЖУЛИЕТА КАЛЧЕВА: Първо проекторешение – Общото събрание на адвокатите приема отчета за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2016 г.

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Моля, които са съгласни, да гласуват.

„За“ – 221. „Против“ – 14. „Въздържали се“ – 5.

С 221 гласа „за”, 14 „против” и 5 „въздържали се” отчетът се приема.

ЖУЛИЕТА КАЛЧЕВА: Второ проекторешение – Общото събрание на адвокатите приема годишния финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Който е съгласен, моля да гласува.

„За“ – 233. „Против“ – 19. „Въздържали се“ – няма.

С 233 гласа „за”, без „против” и с 19 „въздържали се” решението се приема.

ЖУЛИЕТА КАЛЧЕВА: Трето проекторешение – Общото събрание на адвокатите приема доклада на Висшия контролен съвет.

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

„За“ – 241. „Против“ – 3. „Въздържали се“ – няма.

С 241 гласа „за”, 3 „против” и без „въздържали се” решението се приема.

ЖУЛИЕТА КАЛЧЕВА: Следващо проекторешение - Общото събрание на адвокатите приема отчета на Висшия дисциплинарен съд.

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

„За“ – 255. „Против“ – няма. „Въздържали се“ – 1.

С 255 гласа „за”, без „против” и с 1 „въздържали се” решението се приема.

ЖУЛИЕТА КАЛЧЕВА: Следващо проекторешение – Общото събрание на адвокатите препоръчва на Висшия адвокатски съвет да предприеме всички необходими действия за подобряване медийния облик на българската адвокатура.

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Моля, който е „за”, да гласува.

„За“ – 242. „Против“ – 5. „Въздържали се“ – 4.

С 242 гласа „за”, 5 „против” и 4 „въздържали се” решението се приема.

ЖУЛИЕТА КАЛЧЕВА: Следващо проекторешение – Общото събрание на адвокатите възлага на Висшия адвокатски съвет съвместно с представителите на адвокатските колегии от страната да се включат в дейността на Висшия съдебен съвет по усъвършенстване на съдебната карта с цел да не се препятства достъпът на българските граждани до правосъдие, а оттам и възможността българските адвокати да защитават техните права и законни интереси.

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Моля, който е съгласен, да гласува.

„За“ – 212. „Против“ – 22. „Въздържали се“ – 13.

С 212 гласа „за”, 22 „против” и 13 „въздържали се” решението се приема.

ЖУЛИЕТА КАЛЧЕВА: Следващо проекторешение – Общото събрание на адвокатите задължава Висшия адвокатски съвет протоколите от заседанията на Висшия адвокатски съвет да се публикуват на сайта на същия с изключение на онези части, които имат конфиденциален характер.

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Моля, който е съгласен, да гласува.

„За“ – 176. „Против“ – 57. „Въздържали се“ – 18.

Със 176 гласа „за”, 57 „против” и 18 „въздържали се” решението се приема.

ЖУЛИЕТА КАЛЧЕВА: И последно проекторешение – Общото събрание на адвокатите взема решение членовете на Висшия адвокатски съвет да не бъдат избирани в Управителния съвет на фондацията „Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“.

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Моля, който е съгласен, да гласува.

„За“ – 156. „Против“ – 83. „Въздържали се“ – 17.

Със 156 гласа „за”, 83 „против” и 17 „въздържали се” решението се приема.

Благодаря много на Комисията по проекторешенията.

Уважаеми колеги, всъщност всички предложени решения бяха приети от Общото събрание.

Сега пристъпваме към последната част на нашето събрание, а именно избор на членовете на висшите органи на адвокатурата. Както обявихме в началото, пред Вас платформите си ще изнесат четиримата кандидати за председател на Висшия адвокатски съвет.

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: А сега моля да се върнем обратно към деловата част на нашата работа.

Уважаеми колеги, преди края на почивката единствено не успях с колегата Вълчев да разговарям относно реда за платформите.

Искам да Ви попитам, колега Вълчев, дали имате нещо против платформите да бъдат изнесени по реда, по който са постъпили предложенията за председател за Висшия адвокатски съвет? Ако нямате нищо против. Добре, благодаря Ви.

При това положение, колеги, платформите на кандидатите за председател на Висшия адвокатски съвет ще изслушаме в следния ред: адвокат Ралица Негенцова, адвокат Емил Рангелов, адвокат Иван Чолаков и адвокат Борислав Вълчев.

Давам думата на адвокат Ралица Негенцова.

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Уважаеми колеги, тъй като възникна въпросът дали има регламент за време, ако си спомняте, на два пъти вече коментирахме, че ние не сме приемали регламент, а се надяваме колегите да проявят умереност и да се съобразят с търпението на аудиторията.

ДЕЛЕГАТ: Колеги, извинявам се много. Само ще си позволя да Ви предложа нещо. Имате ли нещо против да обявим една кратка почивка от 10-15 минути, преди да изслушаме кандидатите? Благодаря Ви. (Неодобрение в залата.)

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Уважаеми колеги, мнозинството от Вас в почивката изрази мнение, че не желае да има друга почивка с оглед да не се удължава прекомерно времето за провеждане на събранието, тъй като има колеги, които биха искали по възможност днес да гласуват.

Затова, усещам,че няма промяна в тези настроения и давам думата на колегата Негенцова, като моля да не бъде прекъсвана, така както да не бъдат прекъсвани и останалите кандидати, и да бъдем достатъчно уважителни да чуем това, което те имат да ни кажат.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница