Отчет за дейността на Върховния административен съд Нормативна дейност на Върховния административен съдстраница1/23
Дата22.08.2017
Размер4.23 Mb.
#28490
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ПРЕЗ 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Отчет за дейността на Върховния административен съд

2. Нормативна дейност на Върховния административен съд

3. Тълкувателна дейност на Върховния административен съд

4. Отчет за дейността на административните съдилища

  1. Кадрово обезпечение

  2. Магистрати

  3. Съдебни служители

  4. Дела

5.Международна дейност, обучения и проекти

6.Предложения за законодателни промени от административните съдилища

7. Заключение

ДеЙност на Върховния административен съд

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
През отчетната 2013 г. Върховният административен съд отбеляза 100–годишнината от учредяването си. Празненството бе уважено от президента Росен Плевнелиев, от председателя на Народното събрание Михаил Миков, премиера Пламен Орешарски, както и други официални лица. Поздравления поднесоха председателят на ВКС проф. Лазар Груев, главният прокурор Сотир Цацаров, бившият премиер Симеон Сакскобургготски, кметът на София Йорданка Фандъкова, членове на Висшия съдебен съвет, бившите председатели на ВАС Владислав Славов и Константин Пенчев. В рамките на честването на 17 октомври в аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе научна конференция „100 години Върховен административен съд“. Събитието се организира под патронажа на Върховния административен съд на Република България и Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

И през 2013 година магистратите и съдебните служители от Върховния административен съд с постоянство продължиха да надграждат дейността по прилагането на основните стратегически цели и приоритети и конкретните мерки за подобряване работата на съда чрез въвеждането на добри практики, което е видно и от последния доклад на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка в съдебната реформа. В него е отчетена повишената ефикасност в административното правораздаване и в частност че Върховният административен съд полага усилия да преодолява пропуските в работата си чрез съществуващите в националното и международното законодателство критерии за законосъобразност.Планът за подобряване работата на съда отчита конституционните промени, засягащи съдебната власт, антикорупционното законодателство и утвърдените от Висшия съдебен съвет подзаконови актове, които пряко произтичат от Стратегията за реформа на съдебната система и Закона за съдебната власт. Инициативите на ВАС чрез изпълнението на конкретни европейски проекти спомагат за подобряване образа на съдебната власт пред обществото и разширяват широката социална база на взаимодействие на съда с обществеността.Основен приоритет за Върховния административен съд остава електронното правосъдие, като проектната идея за финансиране за внедряване на Единна деловодна информационна система в административните съдилища в България бе одобрена и през м. октомври бе сключен договор между ОПАК и ВАС за реализацията на ЕДИС.

Следва да се отбележат усилията на ръководството по отношение на срочното разглеждане и приключване на административните дела въпреки увеличения обем на постъпления. Бяха създадени правила за сформирането на тричленните, петчленните и седемчленните състави, правила за заместване на отсъстващи съдии и председатели на отделения. Беше доразвита и подобрена практиката разпечатка от протокола за случаен избор на докладчик и разпореждания на председателите на отделения и колегии за определяне на съставите в петчленен и седемчленен състав, както на откритите, така и на закритите заседания, да се прилага по всяко дело. Всички тези инициативи, като част от организационния процес, бяха насочени към продължаване на съдебната реформа и осигуряване на прозрачно правосъдие. Един от основните приоритети пред ВАС е да извърви конституционно начертания път по унифициране на съдебната практика в приложението на максимален брой материални закони. С отпадане на обществената необходимост на част от касационния контрол ще бъде оправдано и въвеждането на допустимостта на касационния контрол по съществото на спора. Също така следва да се отчете сътрудничеството между двете върховни съдилища по приемането на съвместни тълкувателни актове. През изтеклата 2013 г. успешно бе реализирана заложената ми стратегия към всеки съдебен състав на ВАС да работи по един постоянен съдебен помощник. Кабинетът на председателя на ВАС се подпомага от съдебния помощник Александър Николов, който освен основните му задължения отговаря пряко за част от стратегическите цели и оперативния план на ВАС, за реализация и осигуряване на финансовата му обезпеченост.

ПОСТЪПИЛИ И СВЪРШЕНИ ДЕЛА
През отчетната 2013 г. във Върховния административен съд са постъпили 17 187 броя административни дела. За сравнение:


 • 2012 г. - 15718 бр.;

 • 2011 г. – 16 970 бр.;

 • 2010 г. - 16589 бр.

Общият брой на делата за разглеждане във Върховния административен съд през отчетната 2013 година е 21 955 - с 899 повече от тези през 2012 г.

В този брой са включени както новообразуваните дела, така и останалите несвършени дела от 2012 г. – 4774 бр.

Броят на решените по същество административни дела във Върховния административен съд за 2013 г. е 17 169, като от тях 15 364 са решени в едномесечен срок.

Общият брой висящи дела към 31.12.2013 г. е 4788, като 4595 от тях са насрочени.

Анализирайки посочените цифри, считам, че във Върховния административен съд и през изминалата година се е работило бързо и ефективно. Това е в резултат преди всичко на проявената от страна на всички магистрати и служители висока отговорност. Данните от изминалата година сочат, че броят на написаните в едномесечен срок дела е 89% от общия брой постъпили дела през 2013 г., което показва повишаване на ефективността в сравнение с предходната 2012 година. Въпреки това високата натовареност на магистратите представлява реален проблем за ефикасното правораздаване. Конкретни статистически данни свидетелстват, че на ВАС са подсъдни производствата по голям брой материални закони. Така през 2013 г. натовареността на съдия във Върховния административен съд възлиза на над 220 дела годишно. Посочените данни водят до извода, че е налице разлика в посока увеличаване на постъпленията на дела през отчетната година във Върховния административен съд. Основен приоритет пред ръководството на Върховния административен съд е да се засили конституционно определената дейност на съда за издаване на тълкувателни решения и постановления с цел унифициране на административното правораздаване по нормативни актове с висока степен на обществена чувствителност.

На следващо място трябва да се помисли как тези промени в подсъдността ще доведат до допълнително натоварване на 28-те административни съдилища, за да имат възможност да заработят с пълен капацитет, каквато е целта на поставените със започналата през 2006 г. реформа на административното правораздаване, а именно: изграждането на съдебна система на принципа на двуинстанционното производство, оптимизирана спрямо броя и вида на постъпващите дела, с ясно разпределени компетенции по правилата на родовата и местната подсъдност, подчинена на принципите за бързина, процесуална икономия, достъп до правораздаване, ефективност и балансираност при разпределението на делата. Необходимо е обаче да се продължи политиката по отношение на промяна на подсъдността на някои видове дела, като се вземат законодателни мерки за оптималното разпределение на делата между административните съдилища и Върховния административен съд. Пример за това е изменението на чл. 133 от АПК, което бе прието, обнародвано в бр. 104/13 г. на ДВ и влезе в сила от 04.01.2014 г. Изменението в правилата на местната подсъдност е с безспорна социална насоченост и по-добър достъп до правосъдие, но също и надежда, че е една стъпка на законодателя в посока към по-равномерно натоварване на административните съдилища. От друга страна, тези мерки биха довели до по-доброто използване на капацитета на административните съдилища.

Един от основните приоритети пред ВАС е създаването на Централен административен съд, който да поеме част от първоинстанционните дела, които досега ВАС е разглеждал, с изключение актовете на Министерския съвет и тези на министрите по чл. 125, ал. 2 от Конституцията, което ще даде възможност на Върховния административен съд в изпълнение на конституционното си правомощие по чл. 125, ал. 1 от Конституцията да осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднаквото прилагане на законите в административното правораздаване, да засили тълкувателната си дейност. В по-далечна перспектива, при намаляване обема на работа се цели и намаляване числеността на съдиите във Върховния административен съд в едни оптимални размери, каквито са тези на върховните съдилища на останалите страни - членки на Европейския съюз.
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
По щатно разписание на ВАС за 2013 г. са работили 86 съдии.
І. ПЕНСИОНИРАНИ СЪДИИ през 2013 г.:


 1. МАРИЯ МИХАЙЛОВА КОСТОВА – 24.01.2013 г.

 2. БИСЕРКА МЕТОДИЕВА КОЦЕВА - 18.04.2013 г.

 3. ДИМА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА - 01.07.2013 г.


ІІ. НОВИ СЪДИИ през 2013 г.:
1. СВЕТЛАНА ЦЕКОВА БОРИСОВА – от 16.08.2013 г.

 1. БИСЕР ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТКОВ – от 16.08.2013 г.

 2. БЛАГОВЕСТА ЛЮБОМИРОВА ЛИПЧЕВА – от 16.08.2013 г.

 3. АНЕЛИЯ ИВАНОВА АНАНИЕВА-СРЪНДЕВА – от 16.08.2013 г.

 4. КРАСИМИР НОЕВ КЪНЧЕВ – от 16.08.2013 г.

 5. ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ПЪРВАНОВ – от 16.08.2013 г.

7. МАДЛЕН ПЕТРОВА ПЕТРОВА – от 16.08.2013 г.
ІІІ. КОМАНДИРОВАНИ СЪДИИ ВЪВ ВАС през 2013 г. :
1. СВЕТЛАНА ЦЕКОВА БОРИСОВА - Адм. съд Добрич – до 16.08.2013 г.

 1. БИСЕР ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТКОВ – Адм. съд Кюстендил - до 16.08.2013 г.

 2. БЛАГОВЕСТА ЛЮБОМИРОВА ЛИПЧЕВА – Адм. съд Варна - до 16.08.2013 г.

 3. АНЕЛИЯ ИВ. АНАНИЕВА-СРЪНДЕВА - Адм. съд София-област – до 16.08.2013 г.

 4. КРАСИМИР НОЕВ КЪНЧЕВ – Адм. съд Русе – до 16. 08. 2013 г.

 5. ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ПЪРВАНОВ – Адм. съд Плевен – до 16.08.2013 г.

7. АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА РАДОСЛАВОВА - Адм. съд София-област - /през цялата 2013 г. /

8. СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ СЛАВОВ - Адм. съд Силистра -

/през цялата 2013 г./

9. КАЛИН РАДКОВ КУМАНОВ - Адм. съд Пловдив -

/през цялата 2013 г./

10. ПЕТЪР КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ - Софийски военен съд – от 18.03.2013 г.

11. ВАСИЛКА МИТКОВА ШАЛАМАНОВА – Адм. съд Благоевград - от 07.10.2013 г.

ІV. КАДРОВИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2013 г.:


 1. ВАНЯ ПЕТРОВА ПУНЕВА-МИХАЙЛОВА – председател на ІІІ отделение от 22.04.2013 г.

 2. НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ДЖЕЛЕПОВА-РАНГЕЛОВА - освободена като председател на ІІ отделение от 01.07.2013 г.

 3. ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ ЧОЛАКОВ – председател на ІІ отделение от 01.07.2013 г.ПЪРВА КОЛЕГИЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
През отчетната 2013 г., когато Върховният административен съд отбеляза 100–годишнината от създаването си, дейността на Първа колегия продължи да бъде в съответствие както с традицията, така и със съвременните изисквания за осъществяване на съдебната дейност. Не спря и стремежът за подобряване организацията на работа в колегията и повишаване ефикасността на правораздавателната дейност. През изминалата година бяха положени немалко усилия чрез адекватна кадрова политика, а именно своевременно заемане на освободени работни места и повишаване квалификацията както на съдиите, така и на съдебните служители, да се постигне срочно разглеждане и приключване на административните дела въпреки увеличения обем на постъпления. Отново с цел повишаване на прозрачността и ефективността на съдебната дейност в колегията бяха създадени правила за сформирането на тричленните, петчленните и седемчленните състави, правила за заместване на отсъстващи съдии и председатели на отделения. Беше доразвита и подобрена практиката разпечатка от протокола за случаен избор на докладчик и разпореждания на председателите на отделения и колегии за определяне на съставите в петчленен и седемчленен състав, както на откритите, така и на закритите заседания, да се прилага по всяко дело. Всички тези инициативи, като част от организационния процес, бяха насочени към продължаване на съдебната реформа и осигуряване на прозрачно правосъдие.
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През отчетната 2013 г. Първа колегия на Върховния административен съд беше председателствана от съдия Румяна Монова. В колегията работиха 44 съдии, от които 5 командировани, разпределени в 4 отделения – първо, трето, четвърто и осмо. При осъществяване на своята дейност съдиите бяха подпомагани от съдебни служители и 19 съдебни помощници.

През годината първо отделение беше ръководено от съдия Йордан Константинов; трето отделение до месец април - от съдия Бисерка Коцева, а след нейното пенсиониране – от съдия Ваня Пунева; четвърто отделение – от съдия Мариника Чернева, а осмо отделение – от съдия Мирослав Мирчев.

През годината бяха осъществени някои кадрови промени:

През месец юли след проведен конкурс и решение по протокол № 32/26.07.2013 г на Висшия съдебен съвет като съдия в Първа колегия на ВАС беше назначена Мадлен Петрова.

Въз основа на успешно издържания конкурс бяха назначени и командированите до този момент съдия Анелия Ананиева–Сръндева, съдия Благовеста Липчева, съдия Красимир Кънчев, съдия Бисер Цветков, съдия Димитър Първанов и съдия Светлана Борисова. Със заповед на председателя на ВАС от 19.08.2013 г. същите бяха разпределени в отделения в Първа колегия, както следва: Мадлен Петрова, Благовеста Липчева и Бисер Цветков в първо отделение; Светлана Борисова в трето отделение; Красимир Кънчев в четвърто отделение. Въз основа на същата заповед командированата до този момент в Първа колегия Анелия Ананиева премина във Втора колегия, шесто отделение. През месец август Искра Александрова премина от първо в трето отделение на Първа колегия.

През годината освен Анелия Ананиева, която премина в шесто отделение, колегията напуснаха още Бисерка Коцева поради пенсиониране и Цветанка Табанджова поради продължителен отпуск по болест и предстоящо пенсиониране.

През 2013 г. в Първа колегия бяха командировани двама съдии – съдия Петър Стоянов през месец март от Софийски военен съд в трето отделение и съдия Василка Шаламанова през месец октомври от Административен съд Благоевград в осмо отделение, като следва да се отбележи, че през 2013 г. като командировани съдии продължиха да работят Светослав Славов в четвърто отделение, Албена Радославова в трето отделение и Калин Куманов в осмо отделение.

Целта на извършените кадрови промени е натовареността на съдиите в колегията и отделенията да се приведе до допустимите норми и да се осигури възможност на съдиите да изпълняват служебните си задължения, свързани основно с участие в съдебни заседания и срочно постановяване на съдебните актове.

Заместникът на председателя и ръководител на Първа колегия на ВАС съдия Румяна Монова през годината заседаваше в открити съдебни заседания в тричленните състави на четвърто и осмо отделение; петчленните и седемчленните състави на Първа колегия. Като ръководител на Първа колегия разглеждаше и жалби за бавност. Едновременно с това извършваше и огромен обем дейности, свързани с поста заместник на председателя и ръководител на Първа колегия на ВАС. В своята ежедневна дейност на ръководител и съдия беше подпомагана от съдебен помощник и секретар на колегия.

В първо отделение през отчетния период правораздаваха девет съдии, разделени в три съдебни състава. В трето отделение към края на отчетния период работиха 13 съдии, разпределени в четири състава. В четвърто отделение работиха 13 съдии, разпределени в четири съдебни състава, а в осмо отделение - 9 съдии, разпределени в три съдебни състава.

Следва да се отбележи, че през 2013 г. със заповед на председателя на ВАС бяха утвърдени постоянно действащи съдебни състави по колегии и отделения във ВАС.

С отделна заповед беше възложено на ръководителите на колегии във ВАС при сформиране на съдебните състави по частни жалби на петчленен и седемчленен състав да се спазва утвърденото старшинство на съдиите. Възложено беше още на председателите на отделения във ВАС и на ръководителите на колегии, когато председателстват открито съдебно заседание на петчленен и седемчленен състав, при сформиране на съставите да се ръководят от старшинството на съдиите в съответната колегия, като се вземат предвид законовите предпоставки за неучастие на съдия. Старшинството на съдиите се актуализира своевременно с нарочна заповед на председателя на ВАС, след предложение на комисия с председател ръководителя на Първа колегия на ВАС.

Тези инициативи дадоха възможност да се изпълни една основна цел, която стои пред ВАС – още по–голяма прозрачност в работата на съда, което несъмнено води до подобряване на публичния образ на институцията.

В работата си съдиите в Първа колегия на ВАС бяха подпомагани от 19 съдебни помощници, които с оглед разпределението си към ръководител на колегия, отделения и състави, със своята работа по проучване на съдебна практика по конкретни казуси, систематизиране на доказателствата по конкретни дела, изготвяне на проектосъдебни актове облекчиха работата на съдиите, като по този начин се създадоха и условия за по-бързо приключване на делата.

Не на последно място, в своята работа съдиите бяха подпомагани от обща и специализирана съдебна администрация. Съдебните служители, изпълнявайки съвестно своите задължения, подпомагаха работата на съдиите в колегията и осъществяваха качествено обслужването на гражданите.

В докладите на председателите на първо, трето, четвърто и осмо отделение за отчетния период по-подробно е отразена дейността на съдебните помощници и служителите от Първа колегия на Върховния административен съд.

През отчетния период беше извършено и периодичното атестиране на служителите и съдебните помощници в Първа колегия на ВАС, като нито един от атестираните служители не получи най–ниската възможна оценка – ”неприемливо изпълнение”. Резултатите от атестирането показват, че съдебните помощници и служителите на Първа колегия са изпълнявали своите задължения качествено и председателите на отделения дават положителна оценка на работата им.
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
През 2013 г. разпределението на делата в отделенията и петчленните състави на Първа колегия на ВАС продължаваше да се извършва чрез системата за разпределение на делата на принципа на случайния подбор и по реда на постъпването им. По същия ред продължиха да се разпределят измежду всички съдии в Първа колегия постъпилите частни жалби.

Продължиха да се разпределят чрез тази система и делата, образувани по оспорвания срещу подзаконови нормативни актове, между всички съдии във ВАС.ПЕТЧЛЕНЕН И СЕДЕМЧЛЕНЕН СЪСТАВ НА ПЪРВА КОЛЕГИЯ
През изминалата година се наблюдава увеличение на образувани и свършени дела в петчленен състав в сравнение с предходния отчетен период, което може да се отдаде на големия брой дела по Закона за енергетиката.

Образуваните през 2013 г. дела на петчленен състав на Първа колегия са 793 броя, сравнено с 606 дела за 2012 г., (от които 1 класифицирано за 2013 срещу 1 класифицирано дело за 2012 г.), а на седемчленен състав – 30 броя към 55 за 2012 г.

Свършените дела на петчленен състав на Първа колегия за 2013 г. са 771 броя, сравнено с 680 за 2012 г., а на седемчленен състав през 2013 г. са 32 броя към 60 броя през 2012 г.

Образуваните дела на смесени петчленни състави с участие на съдии от Първа колегия са 50 броя, сравнено с 85 броя за 2012 г.СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА: ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ НА ПЪРВА КОЛЕГИЯ:


Общо висящи към 01. 01. дела

Образувани дела

Свършени дела

2013 г.

67

793

771

2012 г.

141

606

680

2011 г.

146

872

877

2010 г.

145

836

835СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА: СЕДЕМЧЛЕНЕН СЪСТАВ НА ПЪРВА КОЛЕГИЯ:


Общо висящи към 01. 01. дела

Образувани дела

Свършени дела

2013 г.

2

30

32

2012 г.

7

55

60

2011 г.

7

52

52

2010 г.

8

45

46ОБЩО - ПЪРВА КОЛЕГИЯ
През 2013 г. се наблюдава тенденция за увеличение броя на постъпилите, разгледаните и свършените дела в Първа колегия на ВАС, сравнено с 2012 г.

От справката за дейността на ВАС през 2013 г. е видно, че висящите дела в Първа колегия в началото на отчетния период - 01.01.2013 г., са били 3359 бр., в сравнение с 3222 броя за 2012 г. (от които 9 класифицирани дела за 2013 г. към 9 - за 2012 г.). Новообразуваните дела в колегията през 2013 година са 8102 броя в сравнение с 8061 броя за 2012 г. Общо на разглеждане в колегията са подлежали през отчетната година 11 461 броя дела в сравнение с 11 283 броя за 2012 г., от които свършените дела за 2013 г. са 8351 броя срещу 7924 за предходната година.

Съпоставяйки данните от справката за дейността на ВАС за 2013 г. в различните отделения на Първа колегия се установява, че най-много са новообразуваните дела в четвърто отделение – 2194 броя, следвани от осмо отделение – 1701 дела, първо отделение – 1690 дела, и трето отделение – 1624 дела; най-много общо дела за разглеждане отново има четвърто отделение – 2877 броя, следвани от трето отделение – 2829 броя, следвани от осмо – 2433 броя, и първо отделение – 2346 броя; най-много са свършените дела в четвърто отделение – 2314 броя, следвани от трето отделение – 1937 броя, следвани от осмо отделение – 1614 броя, и първо отделение – 1612 броя.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница