Отчет за дейността на Върховния административен съд Нормативна дейност на Върховния административен съдстраница14/23
Дата22.08.2017
Размер4.23 Mb.
ТипОтчет
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Административен съд – Пазарджик

През първите пет месеца от 2013 г. в Административен съд - Пазарджик правораздаваха шестима магистрати, от утвърдените и заети шест щатни бройки: Емилия Георгиева – административен ръководител - председател на съда, Стефка Кемалова и Десислава Кривиралчева - заместник-председатели на съда, и съдиите - Васко Нанев, Георги Видев и Александър Митрев.

С решение на Висшия съдебен съвет от 23.05.2013 г. беше намалена щатната численост на съда с 1 (една) заета щатна бройка за длъжността „съдия“. Длъжността е разкрита в Административен съд – Пловдив и считано от 03.06.2013 г. на нея е преназначен съдия Александър Митрев. Несвършените дела на съдия Александър Митрев бяха разпределени между останалите пет съдии на случаен принцип. Към 31.12.2013 г. утвърдената щатна численост за магистрати в Административен съд - Пазарджик е 5 (пет) бройки, а на съдебната администрацията е 20 бройки.

Утвърдената щатна численост на съдебните служители към 01.01.2013 г. е 25 бройки, като от тях незаети са 4 (четири) щатни бройки: 1 (една) щ. бр. за длъжността „съдебен помощник“; 1 (една) щ. бр. за длъжността „касиер“, която се съвместяваше от административния секретар с допълнително споразумение за вътрешно съвместителство; 1(една) щ. бр. за длъжността „съдебен деловодител“ и 1 (една) щ.бр. за длъжността „Съдебен секретар“.

За периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. в Административен съд – Пазарджик са постъпили общо 1009 дела, от които 1002 новообразувани и 7 върнати за продължаване на съдопроизводствените действия. За сравнение през 2012 постъпилите дела са били 950, през 2011 г. - 1002, а през 2010 г. – 835. Данните за четирите анализирани периода показват относителен стабилитет на постъплението на дела в Административен съд – Пазарджик. През 2013 г. съотношението между първоинстанционните и касационни производства е 53,22% (614 дела) към 46,78% (524 дела). През 2012 г. съотношението е 53,16% към 46,84%. По-висок е делът на постъпилите първоинстанционни дела през 2011 г. и 2010 г., когато съотношението е било съответно за 2011 г. – 58,48% към 41,52% и 2010 г. – 57,72% към 42,28%. Данните очертават запазване на съотношението между двете групи дела от предходната 2012 година.

През отчетната година в съда са разгледани общо 1138 дела, в който брой се включват и несвършените в края на 2012 г. – 129 дела.

Свършени са 993 дела, които представляват 87,26 % от общия брой дела за разглеждане.За сравнение през 2012 г. свършените дела са 87,99%, през 2011 г. са 89,15%, а през 2010 г. са съответно 84,92% . Висящи в края на 2013 г. са 145 дела (12,74%) като за сравнение в края на 2012 г. са 129 дела (12,01%), 2011 г. тези дела са 124 (10,85%), а през 2010 г. са били 141 (15,08%).

Въпреки намалената щатна численост на магистратите през второто полугодие на 2013 г. с една заета бройка и увеличения брой на делата за разглеждане е изпълнена оперативната цел „Постигане на нисък процент на висящите дела в края на 2013 г. – не повече от 20% от делата за разглеждане“.

От свършените през 2013 г. 993 дела - 808 са решени по същество (81,37%), а 185 са прекратени (18,63%). Съотношението между свършените по същество и прекратените дела през 2012 е (81,27%) към (18,73%), за 2011 г. е 78,90 % към 21,10 %, а през 2010 г. 76,95% към 23,05%.

От изложените данни става ясно, че делът на свършените по същество дела през 2013 г. в сравнение с предходния отчетен период не се е променил, но е по-висок от дела им през 2011 г. и 2010 г.

При свършените дела по същество се изразходва повече процесуално време за движението им, което обстоятелство не се е отразило върху показателя срочност за приключване на делата. Всичко това налага извода, че по-големият обем от работа и по-голямото натоварване – от обективна и субективна страна, не са повлияли нито на срочността, нито на качеството, който показател е проследен при всяка от групите дела в доклада.

И през 2013 г. с най-голям относителен дял от първоинстанционните дела за разглеждане са делата по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), които съставляват 34,69 %. През 2012 г. те са били 31,61%. Приблизително същият е относителният дял на делата от тази група през 2010 г., докато през 2011 г. е бил по-малък - 23,33%

През 2013 г. са обжалвани 58,59% от постановените през годината и подлежащи на обжалване актове, приключващи делата от тази група, което е показател за качествени мотиви на съдебния акт, които са убедили в справедливостта и законосъобразността си страните. Върнати от ВАС са 85 броя дела, от тях потвърдени са 63 акта, което е 74,12%, изцяло са отменени 17 броя - 20,00%, обезсилени са 2бр. – 2,35% и частично отменени са 3,53%. За сравнение през 2012 г. потвърдените от ВАС са 72,60%, а през 2011 г. и 2010 г. съответно 79,75% и 75,64%.

Обжалвани са 51,54% от постановените през 2013 г. и подлежащи на обжалване актове, приключващи делата от тази група. Върнати от касационна проверка актове са 68, от които 82,35% са потвърдени или това са 56 акта, 9 акта или 13.24% са отменени изцяло, 3 акта – 4.41% са отменени частично. По-нисък е процентът на потвърдените актове през предходните 2010 г. и 2011 г. Очертава се тенденция на запазване на високия процент потвърдени съдебни актове, като при сравнение на отчетната година с предходните години се наблюдава и повишаване на качеството.

През 2013 г. са постановени 1007 съдебни акта, приключващи делото, от които подлежащи на обжалване са 418. През отчетния период обжалвани са 271 акта, приключващи делото, в това число и 43 акта, постановени през предходната година, за които срокът за обжалване е изтекъл през отчетната 2013 г. Най-голям е броят на обжалваните актове, постановени по дела по ЗУТ и ЗКИР – 33,95 % , дела от групата на други административни дела – 26,94% и делата по КСО и ЗСП – 10,70 %.

След касационна проверка от ВАС в отчетния период са върнати 259 съдебни акта, от които потвърдени са 75,28% или 195 съдебни акта - 149 решения и 46 определения. Пред тричленен състав на Административен съд – Пазарджик са обжалвани три съдебни акта, които са оставени в сила.

Отменени са изцяло 17,18% или 45 съдебни акта, от които 30 решения и 15 определения. Обезсилени са 1,53% или 4 съдебни решения, от които 1 акт е обезсилен поради оттегляне на касационната жалба пред Върховния административен съд, а частично отменени са 5,73% или 15 съдебни акта, от които 10 решения и 5 определения.

Основни причини за отмяна на съдебните решения са нарушения на съдопроизводствените правила и материалния закон.

Отменени изцяло поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила са 13 съдебни решения и 4 частично отменени.

Поради нарушение на материалния закон са отменени изцяло 12 съдебни решения, частично отменени са 6 съдебни решения. Поради необоснованост са отменени изцяло 5 съдебни решения.

Поради нарушение на закона са отменени изцяло 15 определения и 5 частично.

Няма съдебни актове, които да са били обявени за нищожни.

През отчетната 2013 г. общият процент на потвърдените актове след касационна проверка е 75,57%, което надвишава заложената в оперативния план стойност по този показател от 73%. Този процент съставлява 198 броя дела от върнатите 262. След сравнение с данните от предходните периоди – за 2012 г. потвърдените актове са 76,64% , за 2011 г. - 80,74%, за 2010 г. – 74,79% може да се направи изводът, че се е запазило качеството на постановените съдебни актове.

Наблюдава се стабилност в този показател, въпреки че са постъпили и разгледани по-голям брой дела и е налице по-голяма натовареност на магистратите.

На всеки три месеца на Общо събрание на съдиите се прави анализ на причините за отмяна на съдебни актове, както и уеднаквяване на практиката и недопускане на противоречива практика. Като причина за промяна на процента потвърдени при инстанционен контрол актове, освен по-големият брой дела, е различното тълкуване и прилагане на закона от различни състави на Върховния административен съд.

За седма поредна година Административен съд – Пазарджик е изправен пред предизвикателството да осъществява дейността си при крайно неподходящи за една съдебна институция материално-битови условия. Съдът продължава да се помещава на петия етаж от осеметажна административна сграда съгласно договор за безвъзмездно предоставено право на управление на недвижим имот – публична държавна собственост, сключен между областния управител на Пазарджишка област и Министерство на правосъдието. Общата площ на етажа е 390 кв.м и включва 11 стаи, коридор и санитарен възел и е крайно недостатъчна за нормалната дейност на съда. Две от стаите, едната от които с изключително малка площ, са обособени за съдебни зали. Поради липсата на помещение архивът на съда е разположен в метални шкафове в коридорите на съда, което не отговаря на законовите изисквания за съхранение на архивни документи, както и на противопожарните изисквания. В съда не е създадена и Регистратура за класифицирана информация, каквито са изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Отчетната 2013 г. е последната година от периода на стратегията за развитие на Административен съд – Пазарджик 2011 г. – 2013 г. Резултатите от работата ни през 2013 г., както и предходните години от периода, показват постоянство в качеството и бързината на правораздавателната дейност на съда.

Административните дела се характеризират основно с това, че винаги на едната страна е държавен или общински административен орган, чийто акт съответният гражданин, юридическо лице или друга организация оспорва. Във времена, в които се гради доверието към съдебната система, ефективното и бързо правораздаване са с определящо значение. Работата на Административен съд – Пазарджик през отчетния период показва високи резултати точно по тези показатели. Вярвам в независимостта и безпристрастността на магистратите от Административен съд – Пазарджик, както и в бързото, коректно и любезно отношение на съдебните служители към всички страни по съдебните дела.


14. Административен съд – Перник
През 2013 г. щатната численост на АС-Перник е 5 магистрати и 22 съдебни служители.Тъй като с решение на Висш съдебен съвет от 20.09.2012 г. съдия Гроздинска бе преместена в АССГ, през цялата 2013 г. правораздавателната дейност се осъществяваше от 4-ма съдии. За свободния щат за магистрат в Административен съд – Перник ВСС обяви конкурс, обнародван в ДВ на 27.09.2013 г., но до края на годината конкурсът не бе проведен.

Двама съдии през 2013 г. участваха в конкурс за повишаване в длъжност и преместване в органите на съдебната власт.

През 2013 г. не са провеждани процедури по атестиране на магистратите.

При съдебните служители няма промени в щатния състав. Всички служители през 2013 г. проявиха старание, отговорност и дисциплинираност при изпълнение на служебните си задължения. Доброто взаимодействие между съдии и служители за поредна година позволи да се създаде добра организация в работата на съда, липса на напрежение и оплаквания от страна на гражданите, институции и адвокати, както и постигане на добри резултати в работата на съда като цяло. Петима служители бяха повишени в ранг поради получена трета поредна атестационна оценка много добър и/или отличен.

През 2013 г. общият брой дела за разглеждане в съда е 1846 бр., от тях новообразувани са 1749 бр. и 97 бр. останали несвършени от 2012 г. В броя посочени дела са включени всички видове, подсъдни на Административен съд Перник – първоинстанционни, касационни, както и върнати дела за продължаване на съдопроизводствените действия.

Средно месечното постъпление на новообразувани дела през 2013 г. е 154 бр. при 74 бр. за 2012 г. и 78 за 2011 г.

Наблюдава се значително увеличение на постъпленията в сравнение с предходните години. Това се дължи на производствата по жалби против решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при Министерски съвет, във връзка с възстановяване последици от природното бедствие от 22.05.2012 г.

През отчетния период в съда са постъпили за разглеждане общо 1475 бр. първоинстанционни административни дела, от които 62 бр. останали от предходен период, като 14 бр. от тях са върнати от Върховен административен съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Анализът на постъплението по видове дела сочи, че най-голям относителен дал имат делата от категория други, включващи различни закони, общо 1185 бр., следвани от делата по ЗУТ и ЗКИР 85 бр. Останалите дела по различните материи са сравнително равномерно разпределени.

Следва да се отбележи, че в по-голямата си част постъпващите в Административен съд Перник дела от категория други, макар и срещу един ответник, са сравнително трудоемки, като всеки казус изисква от съдиите задълбочена подготовка и внимание при решаване на спора. През годината видимо намаля броят на частните и бързо ликвидни производства по чл.75 от ДОПК, като за сметка на тях се е увеличил броят на същинските и по-трудоемки казуси, изискващи насрочване в открито съдебно заседание, изслушване на свидетели и експертизи, анализ на писмени доказателства.

През 2013 г. са разглеждани дела по обжалване на 2 бр. подзаконови нормативни актове, като едно от делата е останало от минал период.

Не са постъпвали дела по жалби за бавност.

Устойчивост и постоянство в постъпленията се наблюдава при делата по ЗУТ, ЗКИР, ЗДСл, ЗМВР, и исковете по АПК.

Следва да се отбележи, че администрацията при задължението за изясняване на обективната истина не реализира правото си да изслушва експертизи, свидетели или да събира писмени обяснения. Това от своя страна затруднява и забавя работата на съда, тъй като едва в съдебно заседание за първи път с посочените по-горе доказателства и доказателствени средства се събират относими към казуса факти. Нерядко административните органи не изпращат административната преписка в цялост, както и пълни списъци на заинтересованите лица. Това до голяма степен забавя процеса и води до отлагане на съдебни заседания. Тъй като изменението в броя на касационните административнонаказателни дела през годините е вследствие от активността на административните органи при упражняването на контрола по прилагането на съответното административно законодателство, то както през тази година, така и през последните три години е налице трайна устойчивост на броя постъпили касационно административнонаказателен характер дела. През последните години броят постъпления варира с разлика около 20-30 бр. дела.

През отчетния период в съда са разглеждани общо 371 бр. касационни дела, включително 35 бр. останали от 2012 г. През 2012 г. касационните дела са били 401 бр., а през 2011 г. - 418 бр.

От общо разглежданите 371 бр. касационни дела 21 бр. попадат в графа други касационни, а именно такива по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ. Останалите 350 бр. са административно наказателни дела по ЗАНН. През 2013 г. не са постъпвали касационни жалби по чл. 11 ал.4 от ППЗСПЗЗ срещу решения на районните съдилища. Към края на отчетния период са останали несвършени само 3 бр. касационни дела, от които 2 бр. насрочени и 1 бр. обявено за решаване.

През периода са решени по същество 340 бр. касационни дела. Прекратените дела са 28 бр., от които поради липса на възможност за сформиране на съдебен състав 7 бр. /изпратени са на ВАС за определяне на съседен съд/, поради просрочени касационни жалби 5 бр., препратени на друг съд по компетентност 14 бр. и поради оттегляне на касационна жалба 2 бр.

Спазвайки указанията на ВСС, отчитаме за свършено делото с предаване и вписване в деловодната система на съдебния акт. През годината 90% от делата са приключили в срок до три месеца с краен съдебен акт. Делата се образуват в деня на постъпването им или най-късно (в много редки случаи) на другия ден. През годината продължиха да действат въведените времеви стандарти. Резултатът спрямо предишната година се е запазил независимо от двойно повече разглежданите казуси, като броят на свършените дела в срок до един месец е 31%, свършените дела в тримесечен срок се увеличи в процентно съотношение спрямо миналата година, от 45% за 2012 г. през 2013 г. се увеличи на 59%.Това се дължи най-вече на факта , че много рядко постъпват окомплектовани дела с внесени държавни такси и се налага по-голямата част от първоинстанционните дела да бъдат оставяни без движение с указания за комплектоване и внасяне на такса. През отчетната година едва 10% от свършените дела надвишават тримесечния срок, като този процент през 2012 г. е бил 6%. Няма нито един съдебен акт, изготвен и обявен след едномесечния срок.

Анализът на промените в сроковете на свършените първоинстанционни дела през 2013 г. в сравнение с предходните 2012 и 2011 г. показва, че делът на свършените първоинстанционни дела е малък и не надвишава в процентно съотношение 10%.

От общо подлежащите за разглеждане 1475 бр. първоинстанционни административни дела в края на годината са свършени 1176 бр., което съставлява 80%. Висящи в края на периода са останали общо 299 бр. дела. В сравнение с 2011 г. и 2012 г. броят на висящите дела в края на периода се е увеличил, но това се дължи на двойно по-голямото постъпление през 2013 г. Независимо от това, че броят на висящите дела в края на периода се е увеличил, не може да се направи извод, че дисциплината, както и бързината на правораздавателната дейност при Административен съд Перник се е понижила, поради факта, че се увеличи многократно броят на постъпилите и решените дела.

Първоинстанционните административни дела са приключили преимуществено в едномесечен и тримесечен срок до обявяването в програмата на краен съдебен акт, като по този начин в едномесечен срок са приключили 386 бр., което е 33% от делата, а в тримесечен срок са приключили с краен съдебен акт 632 бр., което е 54%. Извън тези срокове са останали 158 бр., съставляващи едва 13% от делата, като това се дължи предимно на бавното окомплектоване на преписките от страна на административния орган, фактическата и правната сложност, голям обем от доказателства и проблеми с призоваването на лица от други региони на страната.

От общо постъпилите в съда дела за разглеждане 1846 бр. в края на годината са приключили със съдебен акт 1544 бр., което представлява 84% от делата. Този процент е намалял незначително от предходния отчетен период на фона на двойно постъпление и дава реална представа за бързината и ефективността на правораздавателната дейност. Намалението на процента решени дела според мен се дължи на двойно по-големия брой постъпили дела.

От общо свършените в съда 1544 бр. дела 90% са свършени в срок до три месеца - 1382 бр., 31% от тях са приключени в едномесечен срок - 472 бр., от един до три месеца са свършени 59% от делата – 910 бр. и едва 10% от решените дела надвишават тримесечния срок - 162 бр.

През годината в съда са проведени 1478 открити съдебни заседания и 480 закрити съдебни заседания, при решени общо 1544 бр. дела.

Всеки един от четиримата административни съдии, работили през годината в съда, е провел средно 360 броя открити съдебни заседания и 120 закрити съдебни заседания. Съотношението между откритите и закрити съдебни заседания е показател за добра предварителна подготовка по делата от съдиите, качествена предварителна проверка за редовност и допустимост на жалбите, правилна преценка за пълнотата на доказателствата и основателността на направените от страните доказателствени искания преди първото съдебно заседание. През годината независимо от драстичното увеличение на броя дела за разглеждане в сравнение с предходните 2012 и 2011 г. значително е намалял броят на отложените в съдебно заседание дела.

Посочената по-горе статистика по съдии сочи за равномерна натовареност, както по брой дела, постъпили за разглеждане от един съдия, така и по сложност на решаваните казуси. Разликата в броя дела за разглеждане през годината при съдиите се дължи на различния брой дела, останал им за разглеждане от предишния отчетен период, както и разлика в периодите и броя дни, когато са излизали в платен годишен отпуск. Статистиката по отношение на проверените от касационната инстанция съдебни актове по съдии говори първо за добро качество на правораздаване и второ за отлично познаване на материалните и процесуални норми от всички магистрати, без някой съществено да се откроява от останалите по качество на постановените съдебни актове или бързината, с която се произнася. Статистиката по отношение на съотношението на броя проведени съдебни заседания и решените дела води до извод за все по-задълбочено познаване на материята и все по-добра предварителна подготовка на съдиите за зала. През отчетния период са обжалвани общо 143 бр. решения и определения по административни дела, разглеждани от Административен съд Перник. За сравнение - при 158 бр. за 2012 г. и 157 бр. за 2011 г.

С актове на ВАС са потвърдени 110 бр., от които 81 бр. решения и 29 бр. определения. При 106 бр. /69 бр. решения и 37 бр. определения/ за 2012 г. За 2011 г. са потвърдени 119 бр. /75 бр. решения и 44 бр. определения/.

Отменени изцяло са 33 бр. съдебни акта /19 бр. решения и 14 бр. определения/, при 27 бр. съдебни акта, за 2012 г. /12 бр. решения и 15 бр. определения/, а за 2011 г. са отменени 36 бр. съдебни акта /19 бр. решения и 17 бр. определения/.

Частично отменен за 2013 г. е 1 бр. съдебен акт /1 бр. решение/, при 11 бр. съдебни акта, за 2012 г. /7 бр. решения и 4 бр. определения/, а за 2011 г. частично са отменени 10 бр. съдебни акта /9 бр. решения и 1 бр. определение/.

Въпреки увеличения обем на постъпления от дела отчитаме добри показатели по качество и бързина на правораздаване в сравнение с минали години.

В заключение може да се обобщи, че за поредна година Административен съд-Перник постигна изключително добри резултати, реализирани благодарение на потенциала, желанието и отговорността, с които магистрати и съдебните служители изпълняваха служебните си задължения. Положените и през тази година усилия са предпоставка и за бъдещи добри резултати през следващата година.
  1. Административен съд – Плевен

Съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание на Административен съд гр. Плевен, през отчетната 2013 г. щатът на съдиите е бил 8 броя. През цялата година съдът е работил в намален състав от 6 съдии – 1 съдия е излязъл в отпуск за отглеждане на малко дете и в платен отпуск и 1 съдия е бил командирован във Върховен административен съд и след конкурс е встъпил в длъжност съдия във ВАС. Намаленият състав на съдиите мотивира колегите да полагат повече усилия за осъществяване на качествено и срочно правораздаване. Отчетните доклади на съда водят до извод, че оптимални резултати се постигат при работа на 8 съдии. Следва през настоящата година да се предприемат необходимите мерки от ръководството на съда за уведомяване на ВСС за свободната бройка и да се обоснове предложение за обявяване на конкурс за надлежното й заемане. Запълването на съдийския състав ще спомогне за по-спокойната и качествена работа на магистратите, ще осигури нормална натовареност и възможност за повишаване на квалификацията на съдиите чрез включването им в повече обучения и следдипломни квалификации. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че е налице тенденция към увеличаване на постъпленията на дела и разнообразието от казуси по широк кръг закони, подготовката за които изисква повече време и внимание. Работата на съда при намален състав от 6 съдии се отразява неблагоприятно при организацията на работа на касационните състави. Работата на два постоянни касационни състава е поставена под риск при определени реално възможни обстоятелства, например: продължително отсъствие на съдия, отвод /на един или повече съдии/, второ разглеждане на делото по същество. Посоченото потвърждава извода за нуждата от попълване на съдийския състав възможно най-скоро.

Административните дела през отчетния период са се разглеждали от всички съдии, без диференцирано обособяване по материя на съдебните състави.

През отчетната година са действали два постоянни касационни състава, които са разглеждали постъпилите касационни дела. През отчетния период повишаването на квалификацията на съдиите от Административен съд гр. Плевен се осъществяваше както по програмите на Националният институт по правосъдието, така и с участие в организираните от административните съдилища регионални обучения, семинари и работни срещи, проекти по ОПАК. Повишаването на квалификацията на съдиите е основен приоритет в дейността на съда, осъществяването на който има пряко отношение към постигане на стратегическата цел на съда – качествено и бързо правораздаване, основано на върховенството на закона, при зачитане на правата и законните интереси на участниците в процеса. Дейността на Административен съд гр. Плевен се извършваше съгласно изискванията на Закона за съдебната власт /ЗСВ/, Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, както и изискванията на приложимите специални закони и решенията на ВСС и приетите вътрешни правила на съда.

През 2013 г. в Административен съд гр. Плевен са постъпили и образувани общо 1213 дела. Данните показват, че през 2013 г. за първи път е премината границата от 1200 дела годишно, както и че има ръст от 15 % спрямо предходната година в броя на новообразуваните дела (1213 броя дела през 2013 г. спрямо 1055 броя дела през 2012 г.). Образуваните през отчетния период първоинстанционни дела възлизат на 574 броя, а касационните такива на 639 броя. Данните сочат, че е имало превес на образуваните касационни дела спрямо първоинстанционните дела през годината.

Сравнителният анализ между отчетната 2013 г. и 2012 г. по показател брой образувани дела сочи, че през 2013 г. броят на образуваните първоинстанционни дела леко се е завишил (574 броя през 2013 г. спрямо 534 броя през 2012 г.), наблюдава се значителен ръст на образуваните касационни дела (639 броя през 2013 г. спрямо 521 броя през 2012 г.). Това прави увеличение с 22.7 % на годишна база на новообразуваните касационни дела. Увеличението се дължи на обстоятелствата, че Административен съд гр. Плевен като касационна инстанция разглежда делата на петте районни съдилища от съдебния район, засиления контрол на оправомощените проверяващи органи, както и отпадането на необжалваемите минимуми на глобите и санкциите в редица материални закони. Данните за образувани първоинстанционни и касационни дела през 2013 г. водят до извод за трайна тенденция за увеличение на постъпленията на касационните дела, като трета поредна година се отбелязва ръст на този тип дела. При касационните дела съществено е премината границата от 600 дела, като през 2013 г. са образувани 639, а общо за разглеждане са били 683 касационни дела. Тенденцията на постъпления на първоинстанционните дела за последните три години показва относително еднакво постъпление на този тип дела между 600 и 700 годишно. Към посочения общ брой образувани дела през 2013 г. се прибавят и висящите към началото на отчетния период дела от предходни периоди. Те възлизат на 122 броя, с което общият брой дела за разглеждане през 2013 г. е бил 1335 броя: от тях 652 броя първоинстанционни дела и 683 броя касационни дела.

От общия брой дела (1335 броя) за разглеждане през 2013 г. свършени са 1183 броя дела (от които общо решени по същество дела - 990 броя и общо прекратени дела - 193 броя). Това представлява 88.6 % от общия брой дела за разглеждане през 2013 г. Като се вземе предвид и обстоятелството, че през цялата 2013 г. съдът е работил с намален състав на съдиите, тези данни са добра илюстрация на бързата и ефективна работа на съдиите в Административен съд гр. Плевен, както и за добрата организация по подготовката и провеждането на съдебните заседания, за което заслуга имат и съдебните служители.

Сравнителният анализ между отчетната 2013 г. и предходните две години по показател брой свършени дела сочи, че през 2012 г. процентът свършени дела е бил 89.9 %, а през 2011 г. е бил 88.8 %. Данните показват, че през годините се запазва почти еднакъв високият процент на броя свършени дела. Това от своя страна води до по-малък брой на останалите несвършени (висящи) дела за разглеждане през следващата година. Налице е трайна тенденция на запазване на добрата работа на съдиите и съдебните служители, илюстрирана от този показател за отчитане дейността на съда.

В края на отчетния период (31.12.2013 г.) са останали висящи 152 броя дела. Това представлява 11.4 % от общия брой дела за разглеждане през 2013 г. В сравнение със 122 броя висящи дела към 31.12.2012 г. (10.1 % от общия брой дела за разглеждане през 2012 г.) и 149 броя висящи дела към 31.12.2011 г. (11.2 % от общия брой дела за разглеждане през 2011 г.), посоченият по-горе извод се потвърждава. Анализът показва, че броят на висящите дела към края на всеки отчетен период е относително еднакъв, като зависи от общия брой дела за разглеждане и от отработените човекомесеци от всички съдии през съответната година. Тази положителна тенденция е трайна през годините и се дължи на професионализма и усилията на всички съдии и съдебни служители в Административен съд гр. Плевен.

Делото се счита за свършено с предаване и вписване на изготвения съдебен акт в деловодната система на съда. Съгласно чл.172, ал.1 от АПК съдът постановява решение в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница