Отчет за дейността на Върховния административен съд Нормативна дейност на Върховния административен съд


ШЕСТО ОТДЕЛЕНИЕ на Върховния административен съдстраница4/23
Дата22.08.2017
Размер4.23 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

ШЕСТО ОТДЕЛЕНИЕ на Върховния административен съд

През изминалата 2013 г. в шесто отделение на ВАС работеха съдиите Милка Панчева - председател на отделението, Александър Еленков, Наталия Марчева, Румяна Папазова, Атанаска Дишева, Георги Георгиев, Тодор Тодоров, Николай Гунчев и Георги Чолаков до 30.06.2013 г., който със заповед № 776/01.07.2013 г. на председателя на ВАС бе назначен за председател на второ отделение. Със заповед № 1092/19.08.2013 г. към отделението бе разпределена съдия Анелия Ананиева, спечелила конкурс за постоянно назначение. Съдиите бяха разпределени в три тричленни състава: І състав – Милка Панчева, Румяна Папазова и Николай Гунчев; ІІ състав – Александър Еленков, Георги Георгиев и Георги Чолаков, а от м. септември Анелия Ананиева; ІІІ състав – Наталия Марчева, Атанаска Дишева и Тодор Тодоров.

При определеното в съда разпределение на материята отделението е специализирано за решаване на административни дела по възникнали спорове във връзка с държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, социалното подпомагане, актове на Висшия съдебен съвет, закрила на децата и хората с увреждания, актове на Инспекцията по труда и други спорове, отнасящи се до здравни и социални проблеми на гражданите.

Преобладаващ дял от разглежданите в отделението дела са по образувани касационни производства срещу обжалвани първоинстанционни решения и определения на административните съдилища, постановени във връзка с нормите на:

- Кодекса за социално осигуряване (КСО), Регламент (ЕО) № 1408/1971, Регламент (ЕО) № 574/1972 и Регламент № 883/2004, възникнали между осигурители и осигурени лица, по решения на районните управления „Социално осигуряване" при отпускане и изменение на всички видове пенсии и добавки към тях, обезщетения за безработица, обезщетения за временна неработоспособност и майчинство, трудови злополуки, разпореждания за възстановяване на недобросъвестно получени осигурителни плащания;

- Закона за здравно осигуряване (330) по спорове, възникнали във връзка с изпълнението на сключени индивидуални договори между НЗОК и изпълнители на медицинска и стоматологична помощ, както и откази от сключването на договори; наложени санкции на аптеки за нарушения на ИД, възстановяване на неоснователно получени суми от изпълнителите на медицински дейности на здравната каса; заплащане и осигуряване на болните здравноосигурени лица скъпоструващи лекарства за лечение на онкологични и други тежки заболявания;

- Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) - оспорени ревизионни актове на органите на НАП за събиране на дължими осигурителни и здравни вноски;

- Закон за съдебната власт (ЗСВ) – спорове във връзка с правилата и класирането при проведени конкурси за назначения в съдебната система, по наложени дисциплинарни наказания на магистрати;

- Закона за здравето (ЗЗдр. ) - оспорени експертни решения на органите на медицинската експертиза по обжалвани болнични листове, по определяне степента на намалена работоспособност и срока на инвалидност;

- Закона за закрила на детето (ЗЗД) и Конвенциите за закрила на детето и за международните осиновявания - разгледаните спорове са във връзка със закрилата на децата, искания за включване в списъка на кандидат-осиновители за осиновяване на деца от български произход;

- Закона за социално подпомагане (ЗСП), Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) - отпускане на всички видове социални помощи и интеграционни добавки и възстановяване на недобросъвестно получени суми и други категории дела, които по характера на споровете изискват максимална бързина и задълбочени познания в специфичната материя както на българското, така и на европейското законодателство.

- Кодекса на труда; обявяване на трудови договори от Инспекцията по труда;

- Закона за гарантирани вземания на работниците при неплатежоспособност на работодателя (ЗГВРНР) и др.

През 2013 г. в отделението постъпиха голям брой дела, свързани с последиците от земетресението в района на гр. Перник и околните села на 22.05.2012 г. Пострадалите от природното бедствие претендираха заплащане на суми като обезщетение за настъпили щети по недвижимите им имоти. В повечето от случаите се касаеше за искания за обезщетение на единствено жилище на лицата, които настояваха пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при Министерския съвет изплащане на по-големи суми от определените им или оспорваха постановен от органа цялостен отказ. Съобразявайки чл. 132, ал. 2 АПК, съдиите от отделението стигнаха до извода, че ВАС не е компетентен да разгледа тези спорове като първа съдебна инстанция и същите бяха пренасочени с изрично постановени определения по всяко от делата за разглеждане от Административен съд гр. Перник.

В производството по дела на петчленния състав съдиите от отделението разглеждаха касационни жалби срещу съдебни актове на тричленните състави на ВАС, Втора колегия, молби за отмяна на влезлите в сила съдебни актове, частни производство и други. Съществена е и съдебната дейност във връзка с разглеждане на спорове по законосъобразността на подзаконови нормативни актове, които се разпределят в колегията на случаен принцип.

На 01.01.2013 г. отделението е започнало с 416 висящи дела, при 574 висящи дела към 01.01.2012 г., 595 висящи дела към 01.01.2011 г.; 279 висящи дела към 01.01.2010 г. Завишеният брой на висящите дела през последните три години се дължи на увеличения брой първоинстанционни жалби срещу решения на ВСС, откази на министъра на здравеопазването за отпускане финансиране за тежко болни лица и др., производството по които преминава обичайно през две открити съдебни заседания. В някои от случаите има искания за спиране допуснато от административния орган /или от закона/ предварително изпълнение на актовете, а постановените определения се обжалват пред 5-членен състав, с което производството пред тричленния състав се удължава във времето.

През 2013 г. в отделението са образувани общо 2478 дела, при образувани през 2012 година 1548 дела, 1452 за 2011 г.; 1619 дела през 2010 г. Разгледаните през 2013 г. дела в отделението са общо 2894, при разгледани 2122 дела през 2012 г., 2047 дела през 2011 г., 1898 дела през 2010 г. Видно е, че има тенденция към непрекъснато увеличаване, което се дължи предимно на завишения брой първоинстанционни жалби, и за конкретната година – и споровете във връзка със земетресението около гр. Перник.

От общия брой на разгледаните дела през отчетната 2013 година са свършени 2513 дела, през 2012 година са свършени 1706, през 2011 г. са свършени 1473 дела. Съпоставянето на броя на свършените през отчетния период дела с този на предходните години също показва ръст на увеличение. От посочения брой свършени дела през годината по 1083 са постановени актове в открити заседания и по 1430 - в закрити заседания.

По показателя бързина при разглеждането и решаването на делата отделението отчита подобряване на резултатите в сравнение с предишни години. От свършените през 2013 г. общо 2513 дела преобладаващата част са приключили в срок до един месец - 2309 дела. Съдебни актове по дела в срок от 1 до 3 месеца са постановени по 189 дела, а само по 15 дела - над 3 месеца. Просрочията при изготвяне на съдебните актове над 1 месец в по-голямата си част са в рамките на разумните срокове и с неголямо закъснение, предимно по по-сложни дела, изискващи повече време за проучване на събраните доказателства, излагане на по-пространни мотиви и запознаване на състава с акта. Забавянето над 3 месеца на постановените съдебни актове е под 1 % (по 15 дела), в сравнение с общия брой актове (по 2513 дела).

Съдиите от шесто отделение на ВАС са магистрати с доказано чувство за отговорност и висок професионализъм. Похвално е старанието и усилията на всички съдии да приключат с постановени съдебни актове всички обявени за решаване от открити съдебни заседания производства, както и разпределените до края на 2013 г. частни производства, като бързината при изготвянето на съдебните актове не се отразява на качеството на работата. Решенията и определенията са с подробно изложени мотиви, обосновани правни доводи, анализ на доказателствата по делата и практиката на съда. По инициатива на съдиите и председателя на отделението се провеждат работни съвещания за обсъждане и вземане на решения по спорни принципни въпроси, с цел недопускане на противоречива съдебна практика. Похвална е активността на всички членове на отделението при общото анализиране на проблемите по спорните въпроси, които се съобщават няколко дни преди датата на съвещанието. Това предполага предварителна подготовка и излагането на обосновани правни аргументи по време на обсъжданията, което създава творческа атмосфера за работа и добър микроклимат в колектива.

През 2013 г. съдиите от шесто отделение са с най-много свършени дела във ВАС през годината. От отделните съдии постановените актове са, както следва: Румяна Папазова – 343 дела; Николай Гунчев – 330 дела; Наталия Марчева – 325 дела; Тодор Тодоров - 324 дела; Александър Еленков – 321 дела; Атанаска Дишева 309 дела; Георги Георгиев – 299 дела; Георги Чолаков – 180 дела, Анелия Ананиева – 168 дела. председателят на отделението Милка Панчева, ведно с ежедневната административна работа със служителите, както и по образуване и компютърно разпределение на делата, е постановила съдебни актове по 146 дела.

През 2013 г. съдиите Милка Панчева и Атанаска Дишева, наред с пряката съдийска работа, взеха участие като лектори на семинари, организирани по програмата на НИП и на Асоциацията на българските административни съдии, с административни съдии от страната по въпроси на държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване, социалното подпомагане и др. правни теми, свързани с разглежданата от отделението материя.

Съдебните служители спазват добри служебни отношения със съдиите от отделението и помежду си. При необходимост от заместване на отсъстващ служител или извънредно дежурство работата се поема при условия на взаимозаменяемост от определен служител, без да възниква проблем или несъгласие.

Въпреки големия обем и спецификата на работа служителите се отнасят с нужното внимание към гражданите, изискващи справки по телефона и на место. Срещу отделението не са постъпвали писмени или устни оплаквания и жалби от действия на съдебен секретар или деловодител, разпределен за работа в отделението.

Резултатите от правораздавателната дейност на шесто отделение при ВАС показват, че през отчетната 2013 година съдиите и служителите са проявили висок професионализъм, което определя и отличното справяне със служебните задължения, културата и доброто поведение на работното място. Съдиите и служителите от шесто отделение при ВАС влагат много усилия и желание за издигане престижа на съда и подобаваща оценка за работата на българския съдия.
СЕДМО ОТДЕЛЕНИЕ на Върховния административен съд
През 2013 г. седмо отделение на Върховния административен съд е работило в постоянен числен състав от девет съдии - Веселина Тенева - председател, Йовка Дражева, Ваня Анчева, Таня Вачева, Иван Раденков, Соня Янкулова, Павлина Найденова, Лозан Панов и Даниела Мавродиева. Отделението заседава два пъти седмично в постоянни съдебни състави, формирани от по четирима съдии. В единият от тях участва и председателят на отделението.

На седмо отделение са разпределени делата по приложението на 36 (тридесет и шест) материални закона от националното право, уреждащи широк и твърде разнообразен спектър от обществени отношения. От разглежданите първоинстанционни и касационни дела следва да се споменат споровете по приложението на Закона за електронните съобщения, Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за промишления дизайн, Закона за защита от дискриминация, Закона за защита на потребителите, конкурси, лицензии, Закона за развитие на академичния състав в Република България, Закона за признаване на професионалните квалификации, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за местните данъци и такси, Закон за чужденците в Република България, Закона за висшето образование, Закона за народната просвета, Закона за движението по пътищата, Закона за защитените територии, Закона за огнестрелните оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закона за туризма, Закона за храните, Закона за пътищата, Закона за частната охранителна дейност, Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за пощенските услуги, Закона за БАН, Закона за автомобилните превози, Закона за малките и средните предприятия, Закона за гражданското въздухоплаване, Кодекса на търговското мореплаване, Закона за Сметната палата и др.

През изминалата година, от 12.03.2013 г., поради нарастване броя на постъпилите дела и насрочването им напред във времето, със заповед на председателя на ВАС, при спазване принципа за приблизително равномерна натовареност на съдиите в отделенията и спазване на изискването за разумни процесуални срокове при насрочване и разглеждане на делата, от пето в седмо отделение са преразпределени споровете по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и Закона за достъп до обществена информация, делата по които са с висока степен на обществен интерес. Практически може да се заключи, че отделението е натоварено със съдебен контрол върху актовете, действията и бездействията на преобладаващия брой регулаторни органи в съответните области на държавното управление.

Изхождайки от факта, че възложените нормативни актове уреждат материи, попадащи както в изключителната, така и в поделената и допълваща компетентност на Европейския съюз (ЕС), съгласно разпоредбите на дял I от Договора за функциониране на Европейския съюз, на преобладаващата част от гореизброените национални закони съответства и регламентация във вторичното право на ЕС. От значение е обстоятелството, че в значителна част от гореописаните материи ЕС упражнява компетенция, насочена към подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите членки (чл. 6 ДФЕС). Това от своя страна налага пълноценно познаване както на съюзното законодателство, така и на практиката на Съда на ЕС и първоинстанционния съд. Специфичното задължение за всяка държава членка на ЕС да гарантира пълния ефект, който правото на ЕС предоставя на частноправните субекти, налага задължението съдиите от седмо отделение да анализират и преценяват както действието на съответния акт от вторичното общностно право, така и степента на съответствие на националния закон със съюзната регламентация, а не на последно място - и принципното значение, което нормата от правото на ЕС разкрива. Това от своя страна изисква сериозен правен анализ, допълнителни проучвания и специална подготовка по този вид казуси.

С оглед спецификите на отделните производства, образувани и приключени в седмо отделение, следва да се отбележат още делата по Закона за чужденците в Република България с оглед кратките срокове, разписани в закона, изискващи бързина при решаването им, познаване и прилагане практиката на СЕС и ЕСПЧ, с което съдиите се съобразяват. На следващо място споровете по Закона за електронните съобщения и Закона за радиото и телевизията са със значителна сложност, тъй като предмет на съдебен контрол са разрешителни и лицензионни режими, конкурси и други процедури от обществен интерес, като се касае за нормативната уредба и фактически основания - специфични и трудни за анализ само на основа на правни познания. Обичайно жалбите срещу решенията на двата регулаторни органа са съпроводени с искане за спиране изпълнението на актовете и за допускане и назначаване на експертизи – единични и разширени, поради което в повечето случаи е невъзможно приключването на делата в едно съдебно заседание, а след провеждането на няколко такива, поради събирането на обемен и сложен доказателствен материал.

По отношение на производствата по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, респ. контрола за законосъобразност върху актовете и действията на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и по Закона за достъп до обществена информация, имащи за цел да обезпечат прозрачността и обективността в сферата на държавното и местното управление, съдиите от седмо отделение с повишено внимание акцентират върху тяхната обществена значимост, често съпътствана с висок медиен интерес. По образуваните спорове по приложението на Закона за местните данъци и такси приложимият процесуален закон е ДОПК, което извън точното прилагане на административното законодателство предполага и експертност на магистратите в областта на данъчното процесуално право.

На практика съдиите в седмо отделение прилагат 36 материални закона, правото на ЕС и 3 процесуални кодекса, което е обстоятелство с важно значение. Фактът, че при оспорване на административните актове или при касационно обжалване на решенията на административните съдилища жалбоподателите не винаги използват адвокатска защита, задължава съда в по-голяма степен да прилага принципа на служебното начало и да дава указания на страните. Това е една от съществените разлики с гражданското съдопроизводство, където служебното начало в процеса е застъпено в значително по-малка степен. В този смисъл отговорността към социалната роля и същност на правораздавателната дейността на съдиите е за сметка на бързината на процеса, поради което понякога удължените срокове за приключване на делата от датата на образуването им до постановяване на съдебния акт не следва да се приема за забавяне на производството, а за гарантиране на неговата ефикасност. Изключително редки (епизодични) са случаите, в които страните по конкретно дело са депозирали жалба за бавност във връзка с хода му.

Високият брой първоинстанционни дела, регламентирани като подсъдност пред Върховния административен съд, практически намира своето отражение в дейността на седмо отделение. От една страна - в процесуалните действия по установяване на фактическата обстановка в открито съдебно заседание, събиране на доказателства, при необходимост назначаване на експертизи, което предполага по-продължителен процес, за разлика от производството по касационните дела. От друга страна, това обуславя и необходимостта от по-голяма предварителна подготовка на същите дела преди разглеждането им в открито съдебно заседание, като определянето от съда на заинтересуваните страни по делото, своевременно произнасяне по направени процесуални искания, включително и по молби за спиране на допуснато предварително изпълнение или допускане на предварително изпълнение на оспорените административни актове.

Тези действия на съдиите, съпътствани от сложността и многообразието на казусите, както и постановяването на определения за спиране или за отказ за спиране на предварителното изпълнение на оспорените актове, при липсата на методика за отчитането им, са извън предмета на годишната справка за дейността на съдиите във ВАС. Посочените определения за спиране в някои случаи са с по-голяма сложност от постановените крайни актове, с които е приключило производството по делото и които са включени в системата за отчитане на свършените дела. Това дава основание да се отбележи, че системата за отчитане на свършените дела не държи сметка за сложността на делата и времето за подготовката, проучването и изготвянето на съдебните актове.

По-конкретно, в голям брой дела, предимно по жалби срещу актове на регулаторните органи, заедно с жалбата се прави и искане за спиране изпълнението на административния акт, което налага постановяване на самостоятелен съдебен акт в закрито заседание (по реда на чл. 166, ал. 3 АПК), който акт е извън статистическия отчет на постановените актове по свършените дела. Произнасянето по искането за спиране на изпълнението изисква самостоятелна проверка по чл. 166, ал. 2 АПК или чл. 60, ал. 4 АПК. При съдебния контрол по искане за спиране на допуснатото предварително изпълнение съдебният състав следва да анализира както характера и същността на акта, така и правните му последици на плоскостта на засегнатия с него интерес, което по същество представлява преценка и анализ на релевантните за спора обстоятелства. Практически е налице паралелен спорен предмет, имащ спецификите на отделно производство, завършващо с отделен акт. В тези случаи, когато искането за спиране е направено по първоинстанционно дело, разглеждано от ВАС, определението по спирането не се отчита като постановен акт по отчетната система на ВАС, а като такъв по хода на делото, с което общият брой на постановени съдебни актове не се отчита реално като дейност на съдиите от отделението, което в пълна сила важи за всички съдии от Върховния административен съд.

От изготвената справка за дейността на ВАС през 2013 г. се установява, че в седмо отделение има свършени 1597 дела, от които 869 – в открито, и 728 – в закрито съдебно заседание.

Към 31.12.2012 г. броят на висящите дела е 157. Образуваните дела през 2013 г. в VІІ отделение са 1795, или общо броят на делата за разглеждане през годината е 1952, от които свършени 1597, от тях в открито съдебно заседание 869, а в закрито – 728, като към 31.12.2013 г. са останали 355 висящи дела, от тях - насрочени 307 и ненасрочени 48 бр. От общия брой образувани 1795, класифицираните са 17 бр. От образуваните дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове са 10 броя.

В контекста на изложеното дотук следва да се има предвид, че отчитането на работата на съдиите в седмо отделение на ВАС по приетата отчетна форма - по критерий брой на свършените дела и написването им в срок, не отразява реалната им натовареност.

Натовареността на съдиите в отделението за 2013 г. предвид свършените за периода дела е, както следва:


Съдии 3-чл. 5-чл. 7-чл. кл. д. см. с-в общо

Веселина Тенева

67

27
1
101

Ваня Анчева

181

23

3

4

1

212

Даниела Мавродиева

191

21

2

1

2

217

Иван Раденков

185

27
3
215

Йовка Дражева

170

23

2

3

1

199

Лозан Панов

184

25

3

2

1

215

Павлина Найденова

193

26

1

1

2

223

Соня Янкулова

200

24

1

1

1

227

Таня Вачева

196

25

1

1

1

225

По отношение на критерия срочност при постановяване на съдебни актове с минимален брой просрочени дела могат да се посочат съдиите Ваня Анчева – с решени 212 бр. дела, при нито едно просрочено дело, Даниела Мавродиева – с решени 217 дела, при просрочени 2 бр. над един месец и нито едно над три месеца, Павлина Найденова – с 223 бр. решени дела, при просрочени 4 бр. над един месец и нито едно над три месеца, Лозан Панов – с решени 215 бр. дела, при просрочени 7 бр. над един месец и нито едно над три месеца.

Прави впечатление и по-големият брой на делата, които са решени на петчленни състави в отделението - 221 броя. Това обстоятелство също е показателно за натовареността и професионализма при решаването на този вид дела, които обхващат материята на цялата Втора колегия, а не само тази на отделението.

Анализът на общия брой и характерът на постъпващите дела в отделението, съпоставими с постъпващите дела в съда, разкриват изключително високата натовареност на седмо отделение. Обективната преценка налага отчитане броя съдии и състави в отделението, между които се разпределя общият брой дела, като тази съпоставка с общата база в съда показва извънредната индивидуална натовареност на съдиите в отделението. По този критерий същата е сравнима само с индивидуалната натовареност на отделни съдии от другите отделения, но е далеч над средната за съда. Това обстоятелство следва да се анализира и с оглед фактическата и правната сложност на разглежданите дела, както и предвид безспорния факт, че сред постъпващите в седмо отделение дела не са налице идентични такива (т. нар. серийни), респ. всяко постъпващо дело е както от значение за развитието на правото, така и от значение за унифициране на правоприлагането. Наред с това, съотношението между постъпили и приключили дела през годината налага извода, че въпреки своята голяма натовареност съдиите от седмо отделение показват изключително висока ефикасност в работата си.

За съпоставка - през 2012 г. в отделението са образувани 1216 бр. дела, докато през 2013 г. техният брой е нараснал с почти една трета на 1795 бр.

Поради това и като обобщение може да се изведе належащата необходимост от преразпределение на материи в отделенията с цел постигане на балансирана натовареност на магистратите, което от своя страна ще позволи на съдиите в седмо отделение да поддържат нивото на висока процесуална ефикасност и качествено правораздаване.

През отчетната година всеки съдебен състав в съда разполага с правен помощник. В отделението работиха съдебните помощници Ивета Стефанова, Младен Семов, Владислава Йорданова и Мария Желязкова. И четиримата се отличават със задълбочени правни познания, подчертано трудолюбие, амбиция за усъвършенстване, проявяват старание, отговорност и усърдие при изпълнение на възложените им конкретни задачи, с което реално подпомагат работата на съдиите в отделението. Следва да бъде изрично изведен фактът, че Младен Семов осъществява процесуалното представителство на съда, както и че много често е ангажиран от съдии извън отделението с конкретни задачи във връзка с изследване практиката на СЕС и първоинстанционния съд и изготвяне на становища относно тълкуване и прилагане правото на ЕС. Това не му пречи да се справя качествено и в изключително кратки срокове с възложената му работа в отделението.

През отчетния период в отделението са работили един куриер, трима съдебни секретари и трима деловодители, които са значително натоварени предвид обема и организацията на работа. Те изпълняват съвестно задълженията си и не са допускали пропуски или конфликти с граждани и съдии.

Постигнатите много добри резултати и професионално реализираните отговорности са естественият извод от дейността на съдиите и служителите от седмо отделение през изминалата 2013 г.

Освен изложеното по-горе за конкретната правораздавателна дейност на Втора колегия на Върховния административен съд през 2013 г. следва ясно да бъдат дефинирани, отчетени и анализирани и някои други проблемни, но същевременно приоритетни за дейността на съда въпроси, а именно:
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница