Отчет за дейността за 2015 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на "ихб електрик" адДата08.06.2018
Размер10.2 Kb.
#72489
ТипОтчет

Д Е К Л А Р А Ц И Я


на основание чл.100н от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 32 ал.1, т.6 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Подписаният, Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН: 7605066540, в качеството ми на Изпълнителен директор на ИХБ Електрик ” АД - град София,ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Доколкото ми е известно

1. Финансовият отчет към годишен финансов отчет за дейността за 2015 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на “ИХБ Електрик” АД

2. Докладът за дейността към годишен финансов отчет за дейността за 2015 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на „ИХБ Електрик” АД, състоянието на дружеството заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на невярна информация.

30.03.2016 година Декларатор: ___________________________

/Борислав Гаврилов/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница