Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоциДата22.07.2016
Размер201.85 Kb.
ТипОтчетПараходство Българско речно плаване”

Междинен финансов отчет

31 декември 2007 г.Съдържание

Страница

Междинен баланс

2

Междинен баланс

3

Междинен отчет за дохода

4

Междинен отчет за паричните потоци

5

Междинен отчет за промените в собствения капитал

6

Съкратени пояснения към междинния финансовия отчет

7


Междинен баланс

към 31.12.2007 г.


Пояснение

31.12.2007

31.12.2006000 лв

000 лв

Активи


Нетекущи активи


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

3

38 817

36 968

Нематериални активи
4

1

Инвестиции в дъщерни дружества
1504

1504

Дългосрочни финансови активи
18

1840 343

38 491

Текущи активи


Материални запаси
1 400

1 463

Търговски вземания
3 677

2 773

Вземания от свързани лица
284

157

Други вземания
201

335

Парични средства
1 199

7306 761

5 458

Общо активи
47 104

43 949


Изготвил: ____________________

Г. Петрова

Изп. Директор: ________________

инж. Д. Кочанов
Междинен баланс

към 31.12.2007 г.


Пояснение

30.12.2007

31.12.2006000 лв

000 лв

Капитал


Основен капитал
28 959

1 158

Премии от емисии
-

19 566

Други резерви
5 756

15 501

Финансов резултат
3 249

(1 546)

Общо капитал
37 964

34 679

Пасиви


Нетекущи пасиви


Задължения към свързани лица
2 898

2 709

Дългосрочни финансови пасиви
525

667

Пасиви по отсрочени данъци
193

2773 616

3 653

Текущи пасиви


Търговски задължения
2 464

3 225

Задължения към свързани лица
718

54

Задължения към персонала
1 363

1 476

Доходи при напускане
406

384

Провизии
100

235

Краткосрочни финансови пасиви
100

112

Други задължения
373

1315 524

5 617

Общо пасиви
9 140

9 270

Общо капитал и пасиви
47 104

43 949
Изготвил: ____________________

Г. Петрова

Изп. Директор: _______________

инж. Д. Кочанов

Междинен отчет за дохода

към 31.12.2007 г.

Пояснение

31.12.2007

31.12.2006000 лв

000 лв

Приходи от продажби
36 664

32 595

Други приходи
1 561

1 148

Разходи за материали
(13 205)

(13 843)

Разходи за външни услуги
(9 730)

(8 047)

Разходи за персонала
(4 472)

(3 907)

Разходи за амортизация
(1 476)

(735)

Други разходи
(5 665)

(4 622)

Резултат от оперативна дейност
3 677

2 589

Приходи от лихви
3

1

Разходи за лихви
(220)

(24)

Други финансови приходи /(разходи), нетно
(120)

(60)

Резултат от финансова дейност
(337)

(83)

Резултат за периода преди данъци
3 340

2 506

Разходи за данъци, нетно
(334)

-

Нетна печалба/(загуба) за периода
3 006

2 50630.12.2007

31.12.2006лв.

лв.

Доход на акция

5

0.18

2.79
Изготвил: ____________________

Г. Петрова

Изп. Директор: ________________

инж. Д. Кочанов


Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)

към 31.12.2007 г.


Пояснение

31.12.2007

31.12.2006000 лв

000 лв

Оперативна дейност


Постъпления от клиенти
40 269

36 703

Плащания към доставчици
(27 036)

(25 569)

Плащания към персонала
(8 327)

(6 987)

Други плащания за оперативна дейност
(1 393)

(412)

Нетен паричен поток от оперативна дейност
3 513

3 735

Инвестиционна дейност


Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
(2 917)

(3 974)

Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване
54

8

Постъпления от операции с финансови инструменти
-

2

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
(2 863)

(3 964)

Финансова дейност


Плащания по заеми
(100)

(100)

Плащания по финансов лизинг
(54)

(10)

Плащания на лихви
(27)

(21)

Нетен паричен поток от финансова дейност
(181)

(131)

Нетно увеличение/(намаление) на парични средства
469

(360)

Парични средства в началото на периода
730

1 090

Парични средства в края на периода
1 199

730


Изготвил: ____________________

Г. Петрова

Изп. Директор: __________________

инж. Д. КочановМеждинен отчет за промените в собствения капитал

към 31.12.2007 г.

Всички суми са в ’000 лв

Основен

капитал

Премии от емисии

Други резерви

Финансов

резултат

Общо

капитал


Салдо към 1 януари 2006 г.

895
14 674

(4 059)

11 510Бизнес комбинации

263

19 566

-

-

19 829

Други промени в капитала

-

-

675

7

682

Нетен резултат за периода

-

-

-

2 506

2 506

Преизчислен отсрочен данъчен пасив, поради промяна на данъчната ставка

-


-


152


-


152
Салдо към 31 декември 2006 г.

1 158

19 566

15 501

(1 546)

34 679Салдо към 1 януари 2007 г.

1 158

19 566

15 501

(1 546)

34 679Разпределение на печалбата

2 500

-

(4 046)

1 546

-

Други промени в капитала

25 301

(19 566)

(5 783)

243

195

Нетен резултат за периода

-

-

-

3 006

3 006

Преизчислен отсрочен данъчен пасив

-

-

84

-

84
Салдо към 31 декември 2007 г.

28 959

-

5 756

3 249

37 964
Изготвил: ____________________

Г. Петрова

Изп. Директор: ________________

инж. Д. КочановСъкратени пояснения към междинния финансов отчет


1Обща информация

"ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД гр. Русе е публично дружество, чието седалище е в Република България, на адрес гр. Русе, пл.”Отец Паисий” № 2.

Предметът на дейност на "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД се състои в търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища и басейни /пространства/, в това число: превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване дейност на специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно-спедиционна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна търговия, кораборемонт за свои и чужди нужди, инвеститорска и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове търговска дейност, за които няма нормативна забрана; в своята дейност дружеството може да сключва сделки в страната и чужбина, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, да предявява и отговоря по искове, свързани с дейността му и спазване на действащото законодателство. Допълнителен предмет на дейност: производствена, търговска и други дейности с горива, петролни, нефтохимически, химически и други продукти.


2Основа за изготвяне на междинните финансовите отчети

Този съкратен междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 34 Междинни финансови отчети.


Междинните финансови отчети са изготвени в лева, това е и функционалната валута на дружеството.

3 Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Земя

Сгради

Машини и оборудване

Съоръжения

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Към 1 януари 2006 г.

Отчетна стойност

96

1473

65

117

19580

178

970

22479

Натрупана амортизация

-

(181)

(55)

(17)

(10306)

(128)

-

(10687)

Балансова стойност

96

1292

10

100

9274

50

970

11792
За 2006 г.

Начално салдо балансова стойност

96

1292

10

100

9274

50

970

11792

Бизнес комбинация

15166

1020
4513113

20812

Новопридобити активи

22

660

1433

2

887

20

4686

7710

Отписани активи - отчетна стойност

-

(6)

(6)

-(1)

(2605)

(2618)

Отписани активи - амортизация

-

-

6

-1

-

7

Начислена амортизация за периода

-

(37)

(10)

(8)

(650)

(30)

-

(735)

Крайно салдо балансова стойност

15284

2929

1433

4607

9511

40

3164

36968

Към 31 декември 2006 г.

Отчетна стойност

15284

3147

1492

4632

20467

197

3164

48383

Натрупана амортизация

-

(218)

(59)

(25)

(10956)

(157)

-

(11415)

Балансова стойност

15284

2929

1433

4607

9511

40

3164

36968
Земя

Сгради

Машини и оборудване

Съоръжения

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.


За 2007 г.
Начално салдо балансова стойност

15284

2929

1433

4607

9511

40

3164

36968
Новопридобити активи

-

859

1166

25

2267

161

3607

8085
Отписани активи – отчетна стойност

-

(3)

(1)

(7)

(465)

(10)

(4515)

(5001)
Отписани активи - амортизация

-

1

1

-

228

10

-

240
Начислена амортизация за периода
(110)

(207)

(190)

(908)

(60)

-

(1475)
Крайно салдо балансова стойност

15284

3676

2392

4435

10633

141

2256

38817


Към 31 декември 2007
Отчетна стойност

15284

4003

2657

4650

22269

348

2256

51467
Натрупана амортизация

-

(327)

(265)

(215)

(11636)

(207)

-

(12650)
Балансова стойност

15284

3676

2392

4435

10633

141

2256

38817


4 Основен капитал
На проведено Общо събрание на акционерите от 21.05.2007 г. на “Параходство Българско речно плаване” АД е взето решение за увеличение на капитала на дружеството със собствени средства, набрани както следва:

2 500 000 лв. - за сметка на реализираната печалба на дружеството през 2006 г.25 300 328 лв. - за сметка на сумата от превишението на Фонд “Резервен” на дружеството.

5 Доход на акция
Основният доход на акция е изчислен, като е разделен нетният резултат за периода, подлежащ на разпределение между притежателите на обикновени акции на средно-претегления брой акции в обращение за периода.
Средно-претегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетната печалба подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е както следва:


31.12.2007 31.12.2006

лв. лв.
Нетен резултат за периода 3 006 000 2 506 000
Средно-претеглен брой на обикновени акции в 16 924 560 898 286
обращение

Основен доход на акция (лева за акция) 0.18 2.79Каталог: regulation -> regul042007 01
regulation -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
regulation -> Наредба №7 от 14 януари 1999 Г. За регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република българия
regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6
regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци
regulation -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
regulation -> Кн. 2/2004 г., стр. 219; кн. 3/2004 г., ст
regulation -> Синдикат на българските учители българска работническа федерация "спорт и здраве"
regulation -> Наредба №9 от 19. 11. 2003 г
regul042007 01 -> Доклад за дейността на „Параходство брп ад, гр Русе през четвъртото тримесечие на 2007г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница