Отчет за доходите 10 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)страница1/8
Дата21.06.2018
Размер405 Kb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8Параходство Българско речно плаване АД

Консолидиран междинен финансов отчет

31 декември 2008 г.
Съдържание
Страница

Междинен доклад за дейността

2

Консолидиран междинен баланс

8

Консолидиран междинен отчет за доходите

10

Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)

11

Консолидиран междинен отчет за промените в собствения капитал

12

Пояснения към консолидирания междинен финансов отчет

13


Междинен доклад за дейността

на

Параходство Българско речно плаване АД,

гр. Русе

за четвъртото тримесечие на 2008 г.

съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

1. Важни събития за Дружеството – майка Параходство Българско речно плаване АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008 г. (01 октомври 2008 г. – 31 декември 2008 г.)

На 13 ноември 2008 г. Дружеството - майка е изпратило в КФН и БФБ съобщение за проведена в периода 4 - 8 ноември 2008 г., в гр. Варна 53-та Конференция на директорите на Дунавските параходства, членове на Братиславските съглашения, чийто организатор и домакин беше Параходство Българско речно плаване АД – гр. Русе. В програмата на Конференцията бяха застъпени проблеми, касаещи навигационната обстановка по река Дунав, спазнаването на екологичните норми в пристанищата, както и безопасните условия на труд за корабните екипажи в някои райони на реката. В рамките на Конференцията беше проведено и съвещание на Международното обединение за Дунавско корабоплаване (МОДК), където Параходство Българско речно плаване АД получи заслужено признание за своята международна дейност. Двама от неговите представители бяха отново избрани в Ръководството. Изпълнителният директор на Параходство Българско речно плаване АД - г-н Драгомир Кочанов - беше издигнат от Вицепрезидент в Президент на МОДК, а представителят на Дружеството - майка във Виена - г-н Даниел Карамочев, беше повторно преизбран за Секретар на обединението.
Периодично разкривана информация:
На 30 октомври 2008 г. Дружеството - майка е представило на КФН и БФБ отчет за третото тримесечие на 2008 г. Дружеството - майка обявява печалба за периода в размер на 4 251 хил. лв.
На 28 ноември 2008 г. Дружеството - майка е представило на КФН и БФБ консолидиран отчет за третото тримесечие на 2008 г. Дружеството - майка обявява печалба за периода в размер на 5 636 хил. лв. срещу 3 746 хил. лв. за същия период на 2007 г.  
Подробна информация, свързана с по - горните събития, е подадена към обществеността чрез EXTRI News.
2. Важни събития за Дружеството – майка, настъпили от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие на 2008 г. с натрупване (01 януари 2008 г. – 31 декември 2008 г.)
На 09 април 2008 г. Дружеството - майка е представило в КФН и БФБ вътрешна информация съгласно чл. 4 от ЗПЗФИ за спечелен конкурс за фериботен превозвач по линията Никопол - Турну Магуреле.
На 13 април 2008 г. Дружеството - майка е представило в КФН и БФБ вътрешна информация съгласно чл. 4 от ЗПЗФИ за спечелен конкурс по Закона за обществените поръчки за превоз на свежо и отработено гориво за нуждите на АЕЦ Козлодуй.

На 14 май 2008 г. Дружеството - майка е представило в КФН и БФБ Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на 30 юни 2008 г.На 26 май 2008 г. Дружеството - майка е представило в КФН и БФБ информация за публикуване на Поканата за Общо събрание на акционерите в ежедневник – в-к “Дума” от 15 май 2008 г. и в Търговския регистър под номер 20080523181107.
На 30 юни 2008 г. Дружеството - майка е представило в КФН, БФБ и Централен депозитар Протокол от проведено Общо събрание на акционерите заедно със съпътстващите го документи.
На 01 юли 2008 г. Дружеството - майка е изпратило в КФН и БФБ съобщение за подписан трети пореден договор с Корабно машиностроене АД –гр. Варна, касаещ строителството на още 2 нови, речни, сухотоварни, закрити баржи тип Европа ІІ, всяка с товароподемност 2000 тона. Строителството на съдовете следва да започне от месец юли 2008 г. Договорът е подписан в съответствие с решение на Управителния съвет на Параходство Българско речно плаване АД.
На 13 ноември 2008 г. Дружеството - майка е изпратило в КФН и БФБ съобщение за проведена в периода 4 - 8 ноември в гр. Варна 53-та Конференция на директорите на Дунавските параходства, членове на Братиславските съглашения, чийто организатор и домакин беше Параходство Българско речно плаване АД – гр. Русе. В програмата на Конференцията бяха застъпени проблеми, касаещи навигационната обстановка по р. Дунав, спазнаването на екологичните норми в пристанищата, както и безопасните условия на труд за корабните екипажи в някои райони на реката. В рамките на Конференцията беше проведено и съвещание на Международното обединение за Дунавско корабоплаване (МОДК), където Параходство Българско речно плаване АД получи заслужено признанае за своята международна дейност. Двама от неговите представители бяха отново избрани в ръководството. Изпълнителният директор на Параходство Българско речно плаване АД - г-н Драгомир Кочанов - беше издигнат от Вицепрезидент в Президент на МОДК, а представителят на Дружеството - майка във Виена - г-н Даниел Карамочев беше повторно преизбран за Секретар.
Периодично разкривана информация:
На 30 януари 2008 г. Дружеството - майка е представило на КФН и БФБ отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г. Дружеството обявява печалба за периода в размер на 3 006 хил. лв.
На 22 февруари 2008 г. Групата е представила на КФН и БФБ консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г. и обявило финансов резултат. Съгласно финансовия отчет на Групата, консолидираната нетна печалба за периода е в размер на 4 032 хил. лв.
На 30 март 2008 г., Дружеството - майка е представило на КФН и БФБ годишен отчет за 2007 г. и обявило финансов резултат. Съгласно финансовия отчет на Дружеството - майка, нетната печалба за 2007 г. възлиза на 3 228 хил. лв.
На 29 април 2008 г., Дружеството - майка е представило на КФН и БФБ отчет за първото тримесечие на 2008 г. Дружеството - майка обявява печалба за периода в размер на 640 хил. лв.
На 29 април 2008 г., Групата е представила на КФН и БФБ годишен консолидиран отчет за 2007 г. Групата обявява печалба за периода в размер на 4217 хил. лв.
На 30 май 2008 г., Групата е представила на КФН и БФБ консолидиран отчет за първото тримесечие на 2008 г. Групата обявява печалба за периода в размер на 991 хил. лв.
На 30 юли 2008 г., Дружеството - майка е представило на КФН и БФБ отчет за второто тримесечие на 2008 г. Дружеството - майка обявява печалба за периода в размер на 3 106 хил. лв.
На 28 август 2008 г., Групата е представила на КФН и БФБ консолидиран отчет за второто тримесечие на 2008 г. Дружеството - майка обявява печалба за периода в размер на 3 999 хил. лв.
На 30 октомври 2008 г., Дружеството - майка е представило на КФН и БФБ отчет за третото тримесечие на 2008 г. Групата обявява печалба за периода в размер на 4 251 хил. лв.
На 28 ноември 2008 г., Групата е представила на КФН и БФБ консолидиран отчет за третото тримесечие на 2008 г. Групата обявява печалба за периода в размер на 5 636 хил. лв. срещу 3 746 хил. лв. за същия период на 2007 г.  

3. Влияние на важните събития за Дружеството – майка настъпили през четвъртото тримесечие на 2008 г. върху резултатите във финансовия отчет
Важните събития за Параходство Българско речно плаване АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008 г., отразени в предходните точки, не са оказали негативно влияние върху резултатите на Дружеството - майка във финансовия отчет.
4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството - майка през останалата част от финансовата година
Параходство Българско речно плаване АД извършва международна транспортна дейност на товари по р. Дунав и като такава, дейността му е в зависимост от рисковете на международния фрахтови пазар. В частност факторите, носещи риск за дейността на Дружеството – майка, могат да се разделят на:

  • обективни, върху които емитента не може да влияе;

  • субективни, върху които може да се окаже влияние от страна на емитента.


Към обективните фактори спадат:
Природни – основният фактор тук е нивото на р. Дунав, както и атмосферните условия през периода. Нивото на р. Дунав пряко влияе върху натовареността на съдовете и скоростта на конвоите. И двете крайности - критично ниско и критично високо ниво на реката, са изключително проблематични за коробоплаването, тъй като в резултат на затруднената или изцяло прекратена навигация се увеличават разходите, а приходите намаляват.
Периодът януари – март се явява втората половина на зимния период, считан за особено труден от навигационна гледна точка. Нивото на р. Дунав през този период е силно променливо - от критично ниско до критично високо, в зависимост от падналите валежи от дъжд и сняг. Типични за този период са дните с мъгла, при които поради силно намалена видимост навигацията може да бъде прекратена за дни. Рязкото и продължително спадане на температурите под 0 градуса по Целзий през януари - февруари може до доведе до появата на ледоход по р. Дунав, особено ако е комбинирано със сравнително ниско речно ниво за периода. Не е изключено и цялостно прекратяване на навигацията в някои участъци на реката поради пълно замръзване на водата.
Финансови – приходите на Дружеството - майка се влияят от множество фактори, но като най-значими следва да се посочат цената на горивото и съотношението на щатския долар към лева.
Над 40 % от приходите на Дружеството - майка се формират от превози на руски и украински суровини, които се заплащат предимно в щатски долари. През втората половина на 2008 г. започна възходящ тренд на долара спрямо еврото и лева, което доведе до положителен ръст на приходите в левова равностойност. Тенденцията на висок долар спрямо еврото се очаква да се запази и през първото тримесечие на 2009 г., основно поради настъпващите политически промени в САЩ. С оглед разделяне на риска, Дружеството - майка е договорило разплащане в евро за останалите договори за превоз - предпазна мярка, която при срив на долара ще компенсира загубите и запази обема на приходите.
Разходите на Дружеството - майка за горива формират минимум 35 % от себестойността на превозите. През последните 6 месеца на 2008 г., цените на петрола тръгнаха стремително надолу и снижиха стойността си почти три пъти, достигайки нива от 2006 г. В предвид икономическата криза и намаленото потребление на горива в световен мащаб, очакванията за януари – март са за запазване цената на газьола до нива между 400 - 500 щ.д./тон. Това ще донесе известно финансово облекчение на корабособствениците и ще компенсира частично загубите от усложнената навигационна обстановка през периода. В същото време, ниските цени на горивата, комбинирани с ограниченото предлагане на товари на фрахтовия пазар, ще доведат до драстично намаление на навлата и жестока конкуренция между превозвачите.

Търговски – Дружеството - майка обслужва наличните товаропотоци, появили се вследствие на дадено производство или търсене. Тенденциите, които могат да се развият при отделни групи най-масови товари по р. Дунав за следващия период, са следните:


  • Зърнени храни – износът на царевица, стартирал през последните 3 месеца на 2008 г. от Унгария и Сърбия, ще продължи и през следващото тримесечие, но с по-слаби темпове. Причината за забавянето е по-неблагоприятните зимни условия, които възпрепятстват товаро - разтоварните операции на съдовете.
  • Руди и пелети – поради свитото потребление на метали в световен мащаб, най-големите металургични комбинати по поречието на р. Дунав – комбинатите в Галац, Смедерево и Линц силно ограничиха потреблението на руда, пелети и други суровини за производството на метали. Това доведе до освобождаване на значителен по обем тонаж, който ще продължи да търси своето приложение в други превози. Увеличеното предлагане на свободен тонаж ще оказва силен натиск върху навлата и на другите товари в низходяща посока.
  • Въглища – зимният период е предпоставка за усилено търсене на въглища както от населението, така и от големите потребители. Очаква се увеличение на превозите на въглища за ТЕЦ-овете по поречието на р. Дунав.
  • Метали и производни – количествата на металите за превоз ще бъдат силно ограничени, предвид спрените металургични мощности и намаленото търсене през зимата за нуждите на строителството .


Към субективните фактори спадат:


  • висока възраст на флота, подлежащ на многобройни ремонти;

  • недостиг на висококвалифицирани кадри в плавателния състав.


5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през четвъртото тримесечие на 2008 г.Каталог: regulation
regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци
regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6
regulation -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
regulation -> Наредба №7 от 14 януари 1999 Г. За регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република българия
regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6
regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци
regulation -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
regulation -> Кн. 2/2004 г., стр. 219; кн. 3/2004 г., ст
regulation -> Синдикат на българските учители българска работническа федерация "спорт и здраве"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница