Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)страница1/5
Дата23.07.2016
Размер348.31 Kb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5Химимпорт АД

Междинен финансов отчет

31 декември 2008 г.Съдържание
Страница

Междинен баланс

2

Междинен отчет за доходите

4

Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)

5

Междинен отчет за промените в собствения капитал

6

Пояснения към междинния финансов отчет

8


Междинен баланс

 

Пояснение

31.12.2008

31.12.2007

 

 

000 лв

000 лв

Активи


Нетекущи Активи


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

4

19 512

21 838

Инвестиционни имоти
1 095

1 170

Инвестиции в дъщерни дружества
390 206

340 387

Инвестиции в асоциирани предприятия
60 348

18 767

Нематериални активи

5

584

247

Дългосрочни финансови активи
1 337

19 510

Дългосрочни вземания от свързани лица
157 634

72 465

Дългосрочни вземания
15 291

23 168646 007

497 552

Текущи активи


Материални запаси
88

155

Вземания от свързани лица
51 846

22 741

Краткосрочни финансови активи
5 394

11 742

Предоставени аванси за закупуване на финансови инструменти
-

61 289

Предоставени заеми
97 400

76 191

Търговски вземания
68 783

4 179

Други вземания
18 999

11 283

Парични средства
101 883

92 845

 
344 393

280 425

 


Общо активи
990 400

777 977Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 30 Януари 2009
Междинен баланс

Пояснение

31.12.2008

31.12.2007000 лв

000 лв

Капитал


Акционерен капитал

6

150 000

150 000

Премии от емисии
232 343

232 343

Други резерви
6 734

6 834

Натрупана печалба
148 708

66 225

Текущ финансов резултат
86 118

82 483

Общо капитал
623 903

537 885

Пасиви


Нетекущи пасиви


Дългосрочни задължения към свързани лица
290 246

178 597

Задължения по финансов лизинг
1 993

3 745

Дългосрочни търговски задължения
-

864292 239

183 206

Текущи пасиви


Краткосрочни задължения към свързани лица
36 579

12 405

Краткосрочни банкови заеми

7

2 920

24 680

Търговски задължения
5 983

8 367

Задължения по финансов лизинг
1 800

1 620

Данъчни задължения
6 586

567

Задължения към персонала и осигурителни институции
63

58

Получени заеми

7

11 505

4 962

Други задължения
8 822

4 227

 
74 258

56 886

 


Общо пасиви
366 497

240 092

Общо капитал и пасиви
990 400

777 977Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________

Дата: 30 Януари 2009
Междинен отчет за доходите

за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.

 

Пояснение

31.12.2008

31.12.2007

 

 

000 лв

000 лв

Положителни разлики от операции с финансови инструменти
36 099

78 303

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти
(1 109)

-

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
34 990

78 303

Приходи от лихви
17 117

7 284

Разходи за лихви
(7 487)

(3 993)

Нетни приходи за лихви
9 630

3 291

Положителни разлики от промяна на валутни курсове
110

1 024

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
(236)

(228)

Нетен резултат от промяна на валутни курсове
(126)

796

Други финансови приходи/(разходи), нетно
510

(177)

Приходи от оперативна дейност
64 337

8 203

Разходи за оперативна дейност
(16 642)

(8 030)

Нетен резултат от оперативна дейност
47 695

173

Резултат за периода преди данъци
92 699

82 386

Разходи за данъци, нетно

8

(6 581)

97

Нетен резултат за периода
86 118

82 48331.12.2008

31.12.2007лв

лв

Доход на акция

9

0.57

0.62
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________

Дата: 30 Януари 2009


Междинен отчет за паричните потоци

за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.


 

31.12.2008

31.12.2007

 

000 лв.

000 лв.

Оперативна дейностПостъпления от краткосрочни заеми

126 745

109 746

Плащания по краткосрочни заеми

(133 296)

(130 007)

Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи

37 717

780

Придобиване на краткосрочни финансови активи

(98 631)

(64 033)

Постъпления от клиенти

10 754

8 122

Плащания към доставчици

(13 644)

(5 577)

Постъпления от лихви

85

92

Плащания към персонал и осигурителни институции

(838)

(1 154)

Платени данъци

(454)

(1 971)

Други парични потоци от основна дейност, нетно

-

-

Нетен паричен поток от оперативна дейност

(71 562)

(84 002)

Инвестиционна дейностПридобиване на дълготрайни активи

(8 896)

(24 890)

Постъпления от продажба на дългосрочни финансови активи

16 326

39 965

Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества

(29 220)

(162 898)

Предоставени заеми

(72 926)

(90 107)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

(94 716)

(237 930)

Финансова дейностПолучени дългосрочни заеми

214 996

219 418

Получени банкови заеми

-

184 564

Плащания по получени дългосрочни и банкови заеми

(37 283)

(10 939)

Плащания по финансов лизинг

(2 000)

(3 001)

Плащания на лихви

(986)

(1 676)

Нетен паричен поток от финансова дейност

174 727

388 366

Печалба от валутна преоценка на парични средства

589

19

Парични средства в началото на периода

92 845

26 392

Нетно увеличение на парични средства

9 038

66 453

Парични средства в края на периода

101 883

92 845Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________

Дата: 30 Януари 2009
Междинен отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.


Всички суми са в ’000 лв.

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо капиталСалдо към 1 януари 2007

130 000

39 925

7 125

65 945

235 995Дарения

-

-

(11)

-

(11)

Намаление/Увеличение на резервите и неразпределената печалба

-

-

(280)

280

-

Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 31 Декември 2007

-

-

(291)

280

(11)Нетна печалба за периода

-

-

-

82 483

82 483

Общо приходи и разходи, признати към 31 Декември 2007

-

-

(291)

82 763

82 472Публична емисия на акции

20 000

199 418

-

-

219 418

 
Салдо към 31 Декември 2007

150 000

239 343

6 834

148 988

537 874
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________

Дата: 30 Януари 2009Междинен отчет за промените в собствения капитал

за за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.


Всички суми са в ’000 лв.

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо капиталСалдо към 1 януари 2008

150 000

232 343

6 834

148 708

537 885Дарения

-

-

(100)

-

(100)

Нетни разходи, признати директно в собствения капитал към 31 Декември 2008

-

-

(100)

-

(100)
-

-

-

-

-

Нетна печалба за периода

-

-

-

86 118

86 118

Общо приходи и разходи, признати към 31 Декември 2008

-

-

(100)

86 118

86 018

 
Салдо към 31 Декември 2008

150 000

232 343

6 734

234 826

623 903
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________

Дата: 30 Януари 2009Пояснения към междинния финансов отчет


Каталог: statements -> individualni
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци
statements -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
statements -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
individualni -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
statements -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
individualni -> Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоци
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница