Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)страница1/5
Дата25.07.2016
Размер362.33 Kb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5Химимпорт АД

Междинен финансов отчет

30 септември 2008 г.Съдържание
Страница

Междинен баланс

2

Междинен отчет за доходите

4

Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)

5

Междинен отчет за промените в собствения капитал

6

Пояснения към междинния финансов отчет

8


Междинен баланс

 

Пояснение

30.9.2008

31.12.2007

30.9.2007

 

 

000 лв.

000 лв.

000 лв.
Активи

Нетекущи Активи

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

4

28 441

21 838

22 390

Инвестиционни имоти
1 109

1 170

1 206

Инвестиции в дъщерни дружества
390 179

340 387

234 715

Инвестиции в асоциирани предприятия
45 670

18 767

18 767

Нематериални активи

5

62

247

310

Дългосрочни финансови активи
1 337

19 510

20 646

Дългосрочни вземания от свързани лица
119 580

72 465

-

Дългосрочни вземания
21 454

23 168

12 927607 832

497 552

310 961
Текущи активи

Материални запаси
131

155

158

Вземания от свързани лица
38 549

22 741

72 952

Краткосрочни финансови активи
5 394

11 742

3 730

Предоставени аванси за закупуване на финансови инструменти
-

61 289

-

Предоставени заеми
118 454

76 191

12 075

Търговски вземания
4 741

4 179

15 443

Други вземания
37 261

11 283

24 060

Парични средства
119 018

92 845

83 965

 
323 548

280 425

212 383

 

Общо активи
931 380

777 977

523 344Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 30 Октомври 2008
Междинен баланс

Пояснение

30.9.2008

31.12.2007

30.9.2007000 лв.

000 лв.

000 лв.
Капитал

Акционерен капитал

6

150 000

150 000

130 000

Премии от емисии
232 343

232 343

32 925

Други резерви
6 734

6 834

7 109

Натрупана печалба
148 708

66 225

65 945

Текущ финансов резултат
52 962

82 483

50 273

Общо капитал
590 747

537 885

286 252
Пасиви

Нетекущи пасиви

Дългосрочни задължения към свързани лица
282 770

178 597

76 100

Задължения по финансов лизинг
2 696

3 745

-

Дългосрочни банкови заеми

7

-

-

1 075

Дългосрочни търговски задължения
-

864

6 835

Други дългосрочни задължения
-

-

2 888

Пасиви по отсрочени данъци
-

-

539285 466

183 206

87 437
Текущи пасиви

Краткосрочни задължения към свързани лица
30 568

12 405

111 956

Краткосрочни банкови заеми

7

3 083

24 680

6 913

Търговски задължения
7 562

8 367

16 913

Задължения по финансов лизинг
1 488

1 620

-

Данъчни задължения
2 902

567

48

Задължения към персонала и осигурителни институции
61

58

573

Получени заеми

7

4 097

4 962

8 462

Други задължения
5 406

4 227

4 79055 167

56 886

149 655
Общо пасиви
340 633

240 092

237 092
Общо капитал и пасиви
931 380

777 977

523 344Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________

Дата: 30 Октомври 2008
Междинен отчет за доходите

за периода, приключващ на 30 септември 2008 г.

 

Пояснение

30.9.2008

30.9.2007

 

 

000 лв.

000 лв.

Положителни разлики от операции с финансови инструменти
36 096

56 503

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти
(1 109)

(6 588)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
34 987

49 915

Приходи от лихви
16 910

2 049

Разходи за лихви
(3 374)

(1 277)

Нетни приходи за лихви
13 536

772

Положителни разлики от промяна на валутни курсове
1 008

284

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
(930)

(14)

Нетен резултат от промяна на валутни курсове
78

270

Други финансови приходи/(разходи), нетно
1 268

(81)

Приходи от оперативна дейност
11 906

4 577

Разходи за оперативна дейност
(5 914)

(5 140)

Нетен резултат от оперативна дейност
5 992

(563)

Резултат за периода преди данъци
55 861

50 313

Разходи за данъци, нетно

8

(2 899)

(40)

Нетен резултат за периода
52 962

50 27330.09.2008

30.09.2007Лв.

Лв.

Доход на акция

9

0.35

0.39
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________

Дата: 30 Октомври 2008


Междинен отчет за паричните потоци

за периода, приключващ на 30 септември 2008 г.


 

30.9.2008

30.9.2007

 

000 лв.

000 лв.

Оперативна дейностПостъпления от краткосрочни заеми

74 757

92 728

Плащания по краткосрочни заеми

(81 036)

(92 755)

Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи

37 717

1 161

Придобиване на краткосрочни финансови активи

-

(1 112)

Постъпления от клиенти

8 272

6 882

Плащания към доставчици

(10 495)

(2 953)

Постъпления от лихви

78

7

Плащания към персонал и осигурителни институции

(593)

(278)

Платени данъци

(454)

(1 926)

Други парични потоци от основна дейност, нетно

-

(15)

Нетен паричен поток от оперативна дейност

28 246

1 739

Инвестиционна дейностПридобиване на дълготрайни активи

(8 312)

(25 016)

Постъпления от продажба на дългосрочни финансови активи

16 326

57 839

Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества

(29 193)

(36 655)

Предоставени заеми

(70 425)

-

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

(91 604)

(3 832)

Финансова дейностПолучени дългосрочни заеми

140 366

69 944

Плащания по получени дългосрочни и банкови заеми

(48 938)

(6 961)

Плащания по финансов лизинг

(1 500)

(2 147)

Плащания на лихви

(986)

(1 176)

Нетен паричен поток от финансова дейност

88 942

59 660

Печалба от валутна преоценка на парични средства

589

6

Парични средства в началото на периода

92 845

26 392

Нетно увеличение на парични средства

26 173

57 573

Парични средства в края на периода

119 018

83 965Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________

Дата: 30 Октомври 2008
Междинен отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 30 септември 2007 г.


Всички суми са в ’000 лв.

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо капиталСалдо към 1 януари 2007

130 000

32 925

7 125

65 945

235 995Дарения

-

-

(16)

-

(16)

Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 30 Септември 2007

-

-

(16)

-

(16)Нетна печалба за периода

-

-

-

50 273

50 273

Общо приходи и разходи, признати към

30 Септември 2007

-

-

(16)

50 273

50 257

 
Салдо към 30 Септември 2007

130 000

32 925

7 109

116 218

286 252
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________

Дата: 30 Октомври 2008Междинен отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 30 септември 2008 г.


Всички суми са в ’000 лв.

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо капиталСалдо към 1 януари 2008

150 000

232 343

6 834

148 708

537 885Дарения

-

-

(100)

-

(100)

Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 30 Септември 2008

-

-

(100)

-

(100)Нетна печалба за периода

-

-

-

52 962

52 962

Общо приходи и разходи, признати към 30 Септември 2008

-

-

(100)

52 962

52 862

 
Салдо към 30 Септември 2008

150 000

232 343

6 734

201 670

590 747
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________

Дата: 30 Октомври 2008Пояснения към междинния финансов отчет


Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница