Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоциДата25.07.2016
Размер199.41 Kb.
ТипОтчетХИМИМПОРТ АД

Междинен финансов отчет

30 септември 2007 г.

Съдържание

Страница

Междинен баланс

2

Междинен отчет за доходите

4

Междинен отчет за паричните потоци

5

Междинен отчет за промените в собствения капитал

6

Съкратени пояснения към междинния финансов отчет

7


Междинен баланс
Пояснение

30 септември

31 декември2007

2006000 лв

000 лв

Активи


Дълготрайни активи


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

3

22 390

20 074

Нематериални активи
310

495

Инвестиционни имоти
1 206

1 253

Инвестиции в дъщерни дружества
234 715

151 995

Инвестиции асоциирани предприятия
18 767

27 935

Дългосрочни финансови активи
20 646

30 072

Дългосрочни вземания

 

12 927

11 691310 961

243 515

Краткотрайни активи


Материални запаси
158

302

Вземания от свързани лица
72 952

17 492

Краткосрочни финансови активи
3 730

1 864

Предоставени заеми
12 075

11 348

Търговски вземания
15 443

4 315

Съдебни и присъдени вземания
145

145

Други вземания
23 915

8 282

Парични средства
83 965

26 392

 

 

212 383

70 140

 
 

 

Общо активи

 

523 344

313 655Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 23 Октомври 2007 г.

Междинен баланс

Пояснение

30 септември

31 декември2007

2006000 лв

000 лв

Капитал


Акционерен капитал

4

130 000

130 000

Премии от емисии
32 925

32 925

Други резерви
7 109

7 125

Натрупана печалба
65 945

36 709

Текущ финансов резултат
50 273

29 236

Общо капитал

 

286 252

235 995

Пасиви


Дългосрочни пасиви


Дългосрочни банкови заеми
1 075

1 723

Дългосрочни търговски задължения
6 835

8 502

Дългосрочни задължения към свързани лица
76 100

7 760

Други дългосрочни задължения
2 888
Пасиви по отсрочени данъци
539

539

 

 

87 437

18 524

Краткосрочни пасиви


Краткорочни задължения към свързани лица
111 956

21 860

Краткосрочни банкови заеми
6 913

10 339

Търговски задължения
16 913

7 773

Данъчни задължения
48

1 895

Задължения към персонала и осигурителни институции
573

524

Други задължения
13 252

16 745

 

 

149 655

59 136

Общо пасиви

 

237 092

77 660

Общо капитал и пасиви

 

523 344

313 655Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 23 Октомври 2007 г.Междинен отчет за доходите

Пояснение

30 септември 2007

30 септември 2006000 лв

000 лв

Положителни разлики от операции с финансови инструменти
56 503

71

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти

 

(6 588)

(108)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
49 915

(37)

Приходи от лихви
2 049

923

Разходи за лихви

 

(1 277)

(847)

Нетни разходи за лихви
772

76

Положителни разлики от промяна на валутни курсове
284

743

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

 

(14)

(33)

Нетен резултат от промяна на валутни курсове
270

710

Други финансови приходи/(разходи), нетно
(81)

400

Приходи от оперативна дейност
4 577

14 240

Разходи за оперативна дейност

 

(5 140)

(3 175)

Нетен резултат от оперативна дейност
(563)

11 065

Резултат за периода преди данъци

 

50 313

12 214

Разходи за данъци, нетно

 

(40)

(1 370)

Нетен резултат за периода

 

50 273

10 84430 септември 2007

30 септември 2006лв

лв

Доход на акция

5

0,39

0,11
Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 23 Октомври 2007 г.
Междинен отчет за паричните потоци

Пояснение

30.9.2007

30.9.2006000 лв

000 лв

Оперативна дейност


Постъпления от краткосрочни заеми
92 728

155 252

Плащания по краткосрочни заеми
(92 755)

(137 152)

Придобиване на краткосрочни финансови активи
1 161

(1 189)

Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи
(1 112)

(2 856)

Постъпления от клиенти
6 882

4 191

Плащания към доставчици
(2 950)

(1 782)

Парични потоци от промени във валутните курсове
6

23

Постъпления от лихви
7

-

Плащания към персонал и осигурителни институции
(278)

(206)

Платени данъци
(1 926)

(192)

Други парични плащания от основна дейност
(68)

-

Други парични постъпления от основна дейност
53

-

Нетен паричен поток от оперативна дейност

 

1 748

16 089

Инвестиционна дейност


Придобиване на дълготрайни активи
(25 019)

(3 480)

Постъпления от продажба на дълготрайни активи
57 839

214

Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества
(36 655)

(16 526)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

 

(3 835)

(19 792)

Финансова дейност


Постъпления от емитиран капитал
-

46 418

Получени банкови и други заеми
69 944

10 546

Плащания по получени банкови заеми
(6 961)

(6 656)

Плащания по финансов лизинг
(2 147)

-

Плащания на лихви
(1 176)

(732)

Други парични плащания за финансова дейност
-

(184)

Други парични постъпления от финансова дейност
-

182

Нетен паричен поток от финансова дейност

 

59 660

49 574

Парични средства в началото на периода
26 392

10 583

Нетно увеличение на парични средства

 

57 573

45 871

Парични средства в края на периода

 

83 965

56 454

Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 23 Октомври 2007 г.
Междинен отчет за промените в собствения капитал


Всички суми са в ’000 лв

Акционерен капитал

Невнесен капитал

Вноски за увеличаване на капитала

Премии от емисия

Други резерви

Финансов резултат

Общо капитал

Салдо към 01януари 2006

60 000

(2 082)

58 916

-

7 596

36 708

161 138

Вноски за увеличаване на капитала

58 916

2 082

(58 916)

-

-

-

2 082

Публична емисия

11 084

-

-

33 252

-
44 336

Нетен резултат за периода

-

-

-

-

-

10 844

10 844

Дарения

-

-

-

-

(219)

-

(219)

Други промени в капитала

-

-

-

-

(1)

1

-

Салдо към 30 септември 2006

130 000

-

-

33 252

7 376

47 553

218 181Всички суми са в ’000 лв

Акционерен капитал

Премии от емисия

Други резерви

Финансов резултат

Общо капитал

 

 

 

 

 

 

Салдо към 1 януари 2007

130 000

32 925

7 125

65 945

235 995Нетен резултат за периода

-
-

50 273

50 273

Дарения

-
(16)

-

(16)

 
Салдо към 30 септември 2007

130 000

32 925

7 109

116 218

286 252Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 23 Октомври 2007 г.

Съкратени пояснения към междинния финансов отчет

1Обща информация

Химимпорт АД е регистрирано като акционерно дружество от Софийски градски съд на 24.01.1990 г.


Основната дейност на Дружеството се състои в:

  • Внос, износ, ре-експорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти;

  • Комисионна, спедиционна и складова дейност;

  • Търговско представителство и посредничество;

  • Продажба на стоки собствено производство;

  • Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

  • Финансиране на дружества, в които дружеството участва;

  • Туристическа дейност.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е ул. Ст. Караджа 2, София.


Междинният финансов отчет към 30 септември 2007 г. е одобрен и приет от Управителния съвет на 23 Октомври 2007 г.

2Основа за изготвяне на междинните финансовите отчети

Този съкратен междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 34 Междинни финансови отчети. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети, и следва да се чете заедно с годишните финансови отчети на дружеството към 31 декември 2006 г.


Междинните финансови отчети са изготвени в лева, това е и функционалната валута на дружеството.
Основните счетоводни политики на дружеството съответстват на тези, изложени в годишните финансови отчети на дружеството към 31 декември 2006 г.

3Имоти, машини, съоръжения и оборудванеЗеми

Сгради

Машини и оборудване

Самолети

Транспортни средства

Други ДМА

Разходи за придоб. на ДМА

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Към 1 януари 2006 г.

Отчетна или преоценена стойност

200

654

1 030

13 255

193

606

100

16 038

Натрупана амортизация

-

(100)

(962)

(1 326)

(192)

(433)

-

(3 013)

Балансова стойност

200

554

68

11 929

1

173

100

13 025
За 2006 г.

Начално салдо балансова стойност

200

554

68

11 929

1

173

100

13 025

Новопридобити активи

401

-

28

8 787

-

1

11 392

20 609

Отписани активи

(200)

-

(11)

-

(14)

-

(11 492)

(11 717)

Отписана амортизация

-

-

11

-

15

-

-

26

Начислена амортизация за периода

-

(26)

(51)

(1 765)

(2)

(25)

-

(1 869)

Крайно салдо балансова стойност

401

528

45

18 951

-

149

-

20 074
Към 31 декември 2006 г.

Отчетна или преоценена стойност

401

654

1 047

22 042

179

607

-

24 930

Натрупана амортизация

-

(126)

(1 002)

(3 091)

(179)

(458)

-

(4 856)

Балансова стойност

401

528

45

18 951

-

149

-

20 074
За 2007 г.

Начално салдо балансова стойност

401

528

45

18 951

-

149

-

20 074

Новопридобити активи

-

-

10

-

-

-

4 023

4 033

Начислена амортизация за периода

-

(32)

(14)

(1 653)

-

(18)

-

(1 717)

Крайно салдо балансова стойност

401

496

41

17 298

-

131

4 023

22 390
Към 30 септември 2007 г.

Отчетна или преоценена стойност

401

654

1 057

22 042

179

607

4 023

28 963

Натрупана амортизация

-

(158)

(1 016)

(4 744)

(179)

(476)

-

(6 573)

Балансова стойност

401

496

41

17 298

-

131

4 023

22 390


4Акционерен капитал

На 15.02.2006 г. Общото събрание на акционерите на Дружеството взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 60 000 000 лв. на 118 916 086 лв. и за започване на процедура по преобразуване на дружеството в публично. Това увеличение на капитала влиза в сила със съдебно решение №24 от 10.04.2006 година на Софийски Градски Съд. На 31.03.2006 г. Общото събрание на акционерите на Дружеството взема решение за увеличение на капитала на Дружеството от 118 916 086 лв. на 130 000 000 лв, чрез издаване на 11 083 914 нови обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 4 лева всяка. Увеличението на капитала чрез издаване на акциите от тази емисия е извършено, чрез първично публично предлагане на акциите на неопределен кръг лица. Проспектът за публичното предлагане на ценни книжа е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 618-Е от 09.08.2006 г., което увеличение на капитала на Дружеството влиза в сила със съдебно решение № 25 от 29.09.2006 г. на Софийски Градски Съд.5Доход на акция

Основният доход на акция е изчислен като за знаменател е използвана величината – нетна печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции.


Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетната печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е както следва:

30 септември 2007

30 септември 2006


Нетен резултат за периода в лв.

50 273 000

10 844 000


Средно-претеглен брой на емитираните обикновени акции

130 000 000

97 513 113


Основен доход на акция (лева за акция)

0,3867

0,1112


6Събития след датата на баланса


На проведения на 02.10.2007г. аукцион за неизползваните права от увеличението на капитала на Химимпорт АД са прехвърлени всички предложени 1,127,178 от неизползвани права, с което се гарантира записването на увеличението на капитала на Дружеството от 130 000 000.00лв на 150 000 000.00лв.Каталог: statements -> individualni
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци
statements -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
statements -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
individualni -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
individualni -> Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоци


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница