Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоци (пряк метод)страница1/8
Дата22.07.2016
Размер0.55 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8

Бианор АД

Междинен консолидиран финансов отчет

31 декември 2007 г.


Съдържание

СтраницаБаланс

2

Отчет за доходите

4

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

5

Отчет за промените в собствения капитал

6

Пояснения към консолидирания финансов отчет

7


Баланс

Бел.

31.12.2007

31.12.2006000 лв

000 лв

Активи


Нетекущи активи


Сгради

8

2310

944

Машини, оборудване и компютърна техника

8

468

528

Транспортни средства

8

113

103

Офис обзавеждане

8

70

63

Разходи за придобиване на ДМА

8

40

0

Нематериални активи

9

76

111

Търговска репутация
6

29

Инвестиции в дъщерни и други дружества
43

85

Активи по отсрочени данъци
8

3

Вземания от свързани предприятия
37

03,171

1,866

Текущи активи


Материални запаси
13

16

Търговски и други вземания

10-11

1029

170

Краткосрочни финансови активи
392

98

Парични средства

12

248

4061,682

690

Общо активи
4,853

2,556Изготвил: _________________

Десислава АрнаудоваИзпълнителен директор:_________________

Костадин Йорданов

Заверил: _________________

Анета Тупавичарова
Дата: 20 март 2008Баланс

Бел.

31.12.2007

31.12.2006000 лв

000 лв

Капитал


Акционерен капитал

13

675

354

Изкупени собствени акции

13

(5)
Премийни резерви

13

1153

0

Законови резерви
352

222

Преоценъчни резерви

13

405

405

Натрупана печалба/загуба
37

-1

Финансов резултат
88

3372,705

1,317

Малцинствено участие
4

-7

Общо капитал
2,709

1,310

Пасиви


Нетекущи пасиви


Тръговски и други задължения

15-16

1193

516

Финансирания
328

414

Пасиви по отсрочени данъци
72

311,593

961

Текущи пасиви


Задължения по получени заеми
106

1

Задължения към доставчици
147

152

Получени аванси
20

0

Данъчни задължения
55

14

Задължения към персонала и осигурителни институции
216

117

Други задължения
7

1551

285

Общо пасиви
2,144

1,276

Общо капитал и пасиви
4,853

2,556
Изготвил: _________________

Десислава АрнаудоваИзпълнителен директор:_________________

Костадин Йорданов

Заверил: _________________

Анета Тупавичарова
Дата: 20 март 2008
Отчет за доходите

Бел.

31.12.2007

31.12.2006000 лв

000 лв

Приходи от продажби

1

3,247

2,318

Приходи от финансирания
52

55

Разходи за материали

2

(125)

(77)

Разходи за външни услуги

3

(856)

(580)

Разходи за персонал

4

(1480)

(810)

Разходи за осигуровки

4

(213)

(121)

Разходи за амортизация
(259)

(205)

Други разходи

5

(164)

(145)

Незавършено производство
0

(18)

Себестойност на продадените стоки и активи
(12)

0

Резултат от оперативна дейност
190

417

Разходи за лихви
(45)

(46)

Приходи от лихви
8

4

Други финансови приходи /разходи, нетно

6

(12)

68

Дял от загубата на асоциирани предприятия
0

(59)

Резултат за периода преди данъци
141

384

Разходи за данъци, нетно

7

76

58

Нетен резултат за периода, в т.ч.
65

326

Принадлежащ на акционерите на Групата
88

337

Принадлежащ на малцинственото участие
(23)

(11)

Доход на акция

14

0.15

1.54Изготвил: _________________

Десислава АрнаудоваИзпълнителен директор:_________________

Костадин Йорданов

Заверил: _________________

Анета Тупавичарова
Дата: 20 март 2008


Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод)
31.12.2007

31.12.2006000 лв

000 лв

Оперативна дейност


Постъпления от клиенти
2,654

2,090

Плащания към доставчици
(1,230)

(710)

Плащания/постъпления от финансови активи, държани с цел търговия(267)


45

Плащания към персонал и осигурителни институции
(1,664)

(970)

Платени/възстановени данъци нетно
7

(34)

Други плащания, нетно
(81)

(103)

Нетен паричен поток от оперативна дейност
(581)

318

Инвестиционна дейност


Постъпления от продажба на инвестиции
104

0

Покупка на инвестиции
0

(141)

Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи
(1,763)

(189)

Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи
2

1

Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно
(38)

58

Други плащания, нетно
2

1

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
(1,693)

(270)

Финансова дейност


Постъпления от емитиране на ценни книжа
1,415

0

Плащания при обратно придобиване на ценни книжа
(66)

0

Постъпления от заеми
1,311

39

Плащания по заеми
(490)

(119)

Плащания на лихви
(37)

(37)

Изплатени дивиденти
0

(140)

Други плащания, нетно
(3)

0

Нетен паричен поток от финансова дейност
2,130

(257)

Печалба/(загуба) от валутна преоценка на активи и пасиви
(14)

(36)

Нетно увеличение/(намаление) на парични средства
(158)

(245)

Парични средства в началото на периода
406

651

Парични средства в края на периода
248

406


Изготвил: _________________

Десислава АрнаудоваИзпълнителен директор:_________________

Костадин Йорданов

Заверил: _________________

Анета Тупавичарова
Дата: 20 март 2008

Консолидиран Отчет за промените в собствения капитал


Всички суми са в ’000 лв

Основен

капитал


Премии от емисия

Целеви

резерви


Преоценъчен резерв

Финансов резултат

Малцин-

ствено участиеОбщо

капитал
Салдо към 1 януари 2007

354
222

405

336

(7)

1,310

Нетен резултат за периода

-
-

-

88

(23)

(65)

Разпределение на печалбата

-
319

-

(319)

-

-

Разлики от преизчисление

-
-

-

-

-

-

Други промени в капитала

316

1,153

(187)

-

20

34

1,336

Салдо към 31 декември 2007

670

1,153

354

405

125

4

2,711

Промени от преводи на отчети на предприятия в чужбина(2)


(2)

Собствен капитал към 31 декември 2007

670

1,153

354

405

125

4

2,709Изготвил: _________________

Десислава АрнаудоваИзпълнителен директор:_________________

Костадин Йорданов

Заверил: _________________

Анета Тупавичарова
Дата: 20 март 2008
Пояснения към Консолидирания Финансов отчет  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница