Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоци (пряк метод)


Дефиниция и оценка на елементите във финансовите отчетистраница4/8
Дата22.07.2016
Размер0.55 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Дефиниция и оценка на елементите във финансовите отчети  1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Офис сградата е представена по справедлива стойност, на база оценка от независим външен оценител, намалена с последващата амортизация на сградите. Натрупаната амортизация към датата на преоценката се елиминира срещу отчетната стойност на актива и получената нетна сума се коригира с преоценената стойност на актива. Увеличенията в балансовата стойност, произтичащи от преоценката на сградата, се отнасят в преоценъчния резерв.


Всички други машини, съоръжения, транспортни средства и оборудване са представени по историческа цена намалена с начислената от придобиването им амортизация и обезценка. Историческата стойност включва разходи, които директно се отнасят към придобиването на актива и привеждането му в работно състояние. Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход.
На 04.06.2007г. беше сключен договор за покупко-продажба и строителство на недвижим имот (офис). Закупуването на имота ще се осъществи на четири части, представляващи отделни самостоятелни офиса, като към 31.12.2007г. са придобити два от тях.
Последващи разходи свързани с определен дълготраен материален актив, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно предприятието да има икономически изгоди, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.
Амортизацията като процес на намаляване на стойността на дълготрайните материални активи вследствие на тяхното използване се начислява като се прилага МСС 16. Дълготрайните материални активи в Групата се амортизират по линейния метод при прилагане на следния полезен живот:
 • сгради – 25 години;

 • машини и оборудване – 10 години;

 • компютърна техника – 2.5 години;

 • транспортни средства – 4 години;

 • обзавеждане и др. дълготрайни материални активи – 6.67 години;

 • разходи за придобиване на ДМА – не се амортизират

Избраният праг на същественост за материалните дълготрайни активи на Групата е в размер на 500 (петстотин) лева.


Остатъчната стойност и амортизационната норма на активите се преразглеждат, и ако е необходимо, се правят съответни корекции към всяка дата на изготвяне на финансовия отчет.
Печалбите и загубите от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване се определят като се сравнят приходите от продажбата с балансовата стойност и са включени в резултата от дейността.


  1. Нематериални активи

Разходи по придобиване на патенти, лицензи, софтуер и фирмени марки се отчитат като актив по историческа стойност намалена с начислените от придобиването им амортизация и обезценка. Нематериалните активи не се преоценяват. Ръководството извършва годишни прегледи на подлежащите на обезценка активи и в случаите, когато балансовата стойност на актива е по-висока от неговата възстановима стойност, той се обезценява до възстановимата си стойност.


Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод. Определеният полезен живот на активите е, както следва:

  • софтуер и права за ползване на софтуер – 2.5 години;

  • други нематериални дълготрайни активи – 6.67 години;

  • търговска марка – 20 години.

Бианор АД притежава права за използване на софтуерна система за управление Clarity PPM (Project Portfolio Management System).


Избраният праг на същественост за нематериалните дълготрайни активи е в размер на 500 (петстотин) лева.
Търговска репутация
Всяко превишение на цената на придобиване над дела на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения към датата на придобиване представлява положителната репутация и се признава като актив. Положителната репутация се оценява първоначално по цена на придобиване, която представлява превишението на цената на придобиване над дела на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения.


  1. Обезценка на активи

Балансовата стойност на активите на Групата се преразглежда към датата на изготвяне на консолидирания баланс с цел да се определи дали има индикации, че стойността на даден актив е обезценена.


За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност надхвърля възстановимата. Възстановимата стойност е по-високата от нетната продажна стойност и стойността в употреба.
За целите на определяне на обезценката, активите на Групата са групирани на най-малката разграничима група активи, за които могат да бъдат разграничени парични потоци – единица генерираща парични потоци.


  1. Финансови активи

Финансовите активи включват парични средства и следните категории финансови инструменти, с изключение на хеджиращите инструменти: заеми и вземания, финансови активи, отчитани по справедлива стойност като печалба или загуба, инвестиции, държани до падеж, и финансови активи, обявени за продажба. Финансовите активи се отнасят към различните категории в зависимост от целта, с която са придобити. Принадлежността им към съответната категория се преразглежда към всеки отчетен период.


Бианор АД притежава инвестиционен портфейл от акции, а също така и акции в доверителен фонд.


  1. Материални запаси

Материалните запаси се посочват по по-ниската от цена на придобиване и нетната реализируема стойност. Нетната реализируема стойност представлява предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително оценените разходи по завършване на производствения цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.


Загуба от обезценка се признава винаги в случай, че балансовата стойност на даден материален запас превишава неговата възстановима стойност. Загубите от обезценка се признават в Отчета за доходите. Разходът при потребление/ изписване се определя по метода „среднопретеглена” стойност.  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница