Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоцистраница1/21
Дата24.07.2016
Размер0.82 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21ХИМИМПОРТ АД

Финансов отчет

31 декември 2006 г.

Съдържание

Страница

Баланс

2

Баланс

3

Отчет за доходите

4

Отчет за паричните потоци

5

Отчет за промените в собствения капитал

6

Пояснения към финансовия отчет

7


Баланс
Пояснение

2006

2005000 лв

000 лв

Активи


Дълготрайни активи


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

5

20 074

13 025

Нематериални активи

6

495

737

Инвестиционни имоти

7, 8.1

1 253

1 331

Инвестиции в дъщерни дружества

9

151 995

125 267

Инвестиции в асоциирани предприятия

10

27 935

24 364

Дългосрочни финансови активи

11

30 072

8 207

Дългосрочни вземания

12

11 691

6 003243 515

178 934

Краткотрайни активи


Материални запаси

13

302

1 057

Вземания от свързани лица

36.1

17 492

11 167

Краткосрочни финансови активи

14

1 864

1 691

Предоставени заеми

15

11 348

23 625

Търговски вземания

16

4 315

3 345

Съдебни и присъдени вземания

17

145

145

Други вземания

18

8 282

4 242

Парични средства

19

26 392

10 583

 
70 140

55 855

 
 

 

Общо активи
313 655

234 789Изготвил: ____________________

Изпълнителен Директор:_________________

Дата: 01.03.2007 г.


Заверил: ____________________


Баланс

Пояснение

2006

2005000 лв

000 лв

Капитал


Акционерен капитал

20.1

130 000

60 000

Невнесен капитал

20.1

-

(2 082)

Вноски за увеличаване на капитала
-

58 916

Премии от емисия

20.2

32 925

-

Други резерви

20.3

7 125

7 596

Натрупана печалба
36 709

14 254

Текущ финансов резултат
29 236

22 454

Общо капитал
235 995

161 138

Пасиви


Дългосрочни пасиви


Дългосрочни банкови заеми

21

1 723

4 062

Дългосрочни търговски задължения

22, 8.2

8 502

7 265

Дългосрочни задължения към свързани лица

36.2

7 760

-

Пасиви по отсрочени данъци

23

539

825

 
18 524

12 152

Краткосрочни пасиви


Краткосрочни задължения към свързани лица

36.3, 36.4

21 860

27 131

Краткосрочни банкови заеми

24

10 339

7 339

Търговски задължения

25, 8.2

7 773

15 786

Данъчни задължения

26

1 895

137

Задължения към персонала и осигурителни институции

27.1, 27.2

524

21

Други задължения

28

16 745

11 085

 
59 136

61 499

Общо пасиви
77 660

73 651

Общо капитал и пасиви
313 655

234 789
Изготвил: ____________________

Изпълнителен Директор:_________________

Дата: 01.03.2007 г.


Заверил: ____________________Отчет за доходите

Пояснение

2006

2005000 лв

000 лв

Положителни разлики от операции с финансови инструменти

29

18 375

28 931

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти

30

(111)

(7 367)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
18 264

21 564

Приходи от лихви

31

3 663

4 349

Разходи за лихви

31

(3 116)

(6 309)

Нетни приходи/(разходи) за лихви
547

(1 960)

Положителни разлики от промяна на валутни курсове
1 315

2 643

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
(97)

(3 978)

Нетен резултат от промяна на валутни курсове
1 218

(1 335)

Други финансови приходи, нетно
19

283

Приходи от оперативна дейност

32

15 552

16 896

Разходи за оперативна дейност

33

(4 760)

(12 398)

Нетен резултат от оперативна дейност
10 792

4 498

Резултат за периода преди данъци
30 840

23 050

Разходи за данъци, нетно

34

(1 604)

(596)

Нетен резултат за периода

 

29 236

22 4542006

2005лв

лв

Доход на акция

35

0.28

0.48Изготвил: ____________________

Изпълнителен Директор:_________________

Дата: 01.03.2007 г.


Заверил: ____________________
Отчет за паричните потоци
Бележки

2006

2005


000 лв

000 лв
Оперативна дейност

Постъпления от краткосрочни заеми
128 561

290 476
Плащания по краткосрочни заеми
(122 405)

(256 229)
Придобиване на краткосрочни финансови активи
(3 779)

(17 109)
Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи
1 740

11 896
Постъпления от клиенти
6 102

19 942
Плащания към доставчици
(1 897)

(9 138)
Парични потоци от промени във валутните курсове
1 339

(182)
Постъпления от лихви
1 885

1 217
Плащания за лихви
(2 078)

(52)
Плащания към персонал и осигурителни институции
(227)

(203)
Платени данъци
(197)

(46)
Други парични плащания от основна дейност
(123)

(316)
Други парични постъпления от основна дейност
1 594

1 375
Нетен паричен поток от оперативна дейност
10 515

41 631
Инвестиционна дейност

Придобиване на дълготрайни активи
(3 909)

(172)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи
214

292
Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества
(23 761)

(30 717)
Други парични плащания за инвестиционна дейност
-

(2 030)
Други парични постъпления от инвестиционна дейност
2 412

4 370
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
(25 044)

(28 257)
Финансова дейност

Постъпления от емитиран акционерен капитал
46 418

-
Постъпления от получени банкови заеми
23 821

3 797
Плащания по получени банкови заеми
(32 042)

(9 158)
Плащания по финансов лизинг
(1 475)

-
Плащания на лихви
(6 718)

(1 033)
Други парични плащания за финансова дейност
(204)

(369)
Други парични постъпления от финансова дейност
538

365
Нетен паричен поток от финансова дейност
30 338

(6 398)
Парични средства в началото на периода
10 583

3 607
Нетно увеличение на парични средства
15 809

6 976
Парични средства в края на периода

19

26 392

10 583

Изготвил: ____________________


Изпълнителен Директор:_________________

Дата: 01.03.2007 г.
Заверил: ____________________

Отчет за промените в собствения капитал


Всички суми са в ’000 лв.

Акционен капитал

Невнесен капитал

Вноски за увеличаване на капитала

Премии от емисия

Други резерви

Финансов резултат

Общо капитал

Салдо към 1 януари 2005 г.

20 000

-

37 916

-

7 612

14 303

79 831

Увеличение на капитала

40 000

(2 082)

(37 916)

-

-

-

2

Вноски за увеличаване на капитала

-

-

58 916

-

-

-

58 916

Нетен резултат за периода

-

-

-

-

-

22 454

22 454

Други промени в капитала

-

-

-

-

(16)

(49)

(65)
-

-

-

-

-

-

-

Салдо към 31 декември 2005 г.

60 000

(2 082)

58 916

-

7 596

36 708

161 138

Салдо към 1 януари 2006 г.

60 000

(2 082)

58 916

-

7 596

36 708

161 138

Вноски за увеличаване на капитала

58 916

2 082

(58 916)

-

-

-

2 082

Публична емисия

11 084

-

-

32 925

-

-

44 009

Нетен резултат за периода

-

-

-

-

-

29 236

29 236

Дарения

-

-

-

-

(470)

-

(470)

Други изменения

-

-

-

-

(1)

1

-

Салдо към 31 декември 2006 г.

130 000

-

-

32 925

7 125

65 945

235 995Изготвил: ____________________

Изпълнителен Директор:_________________

Дата: 01.03.2007 г.


Заверил: ____________________

Пояснения към финансовия отчет


Каталог: statements -> individualni
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци
statements -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
statements -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
individualni -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница