Отчет за доходите 5 Отчет за паричните потоци (пряк метод)страница1/9
Дата10.02.2018
Размер450.59 Kb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Аугуста 91 АД

Финансов отчет

за годината, завършваща

на 31 декември 2007Съдържание

Страница

Баланс

3

Отчет за доходите

5

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

6

Отчет за промените в собствения капитал

7

Значими счетоводни политики и пояснителни приложения към финансовия отчет

8 - 27
Баланс

Бележка

Към 31.12.2007

към 31.12.2006BGN ’000

BGN ’000

Активи


Дълготрайни активи


Имоти, машини и съоръжения

4.1

13 504

12 632

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
535

1 583

Инвестиции в дъщерни дружества

 4.2

5

514 044

14 220

Краткотрайни активи


Материални запаси

4.3

355

395

Търговски вземания

4.4

150

183

Други вземания

4.5

88

95

Парични средства

 4.6

315

303908

976

Общо активи

 

14 952

15 196

12.03.2008


Изготвил:

Търговски пълномощник:

Мария Денкова

Начо РадевЗаверил:
Любка ШуманскаБаланс

Бележка

Към 31.12.2007

към 31.12.2006BGN’000

BGN’000

Капитал


Акционерен капитал

4.7

3 007

3 007

Преоценъчни резерви
6 940

7 058

Други резерви

4.8

1 638

1 638

Непокрита загуба

 4.9

(3 806)

(3 404)7 779

8299

Пасиви


Дългосрочни пасиви


Задължения към свързани лица

4.10.4

5 233

5 183

Пасиви по отсрочени данъци

 4.11

818

8316 051

6 014

Краткосрочни пасиви


Търговски задължения
114

152

Задължения към свързани лица

4.10.5

729

485

Данъчни задължения

4.12

33

41

Задължения към персонала и осигурителни институции

4.13

224

170

Други задължения

 4.14

22

351 122

883

Общо пасиви

 

7 173

6 897

Общо капитал и пасиви

 

14 952

15 196


12.03.2008Изготвил:

Търговски пълномощник:

Мария Денкова

Начо РадевЗаверил:
Любка Шуманска

Отчет за доходите

Бележки

за годината, завършваща на 31.12.2007

за годината, завършваща на 31.12.2006BGN’000

BGN’000

Приходи от продажби

4.15

4 703

3439

Други приходи
102

185

Разходи за материали
(1 202)

(1 484)

Разходи за външни услуги
(1 048)

(628)

Разходи за възнаграждения

4.16

(1 354)

(1 128)

Разходи за амортизация
(609)

(465)

Разходи за обезценка
(31)
Други разходи
(180)

(65)

Балансова стойност на продадените стоки
(614)

(408)

Увеличение на запасите от готова продукция
30

28

Финансови разходи

 4.17

(324)

(5)

Загуба за периода преди данъци
(527)

(531)

Приход от данък

 4.18

2

11

Нетен резултат за периода

 

(525)

(520)


12.03.2008


Изготвил:

Търговски пълномощник:

Мария Денкова

Начо РадевЗаверил:
Любка Шуманска

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

Бележки

за годината, завършваща на 31.12.2007

за годината, завършваща на 31.12.2006BGN’000

BGN’000

Оперативна дейност


Постъпления от клиенти
5 619

4 202

Плащания към доставчици
(3 354)

(3 126)

Плащания към персонал и осигурителни институции
(1 504)

(1 136)

Други плащания
(370)

(53)

Нетен паричен поток от оперативна дейност

 
(113)

Инвестиционна дейност


Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
(437)

(1 226)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

 

(437)

(1 226)

Финансова дейност


Получени /предоставени/ заеми
58

1 430

Постъпления от емитиране на акции


Нетен паричен поток от финансова дейност

 

58

1 430

Парични средства в началото на периода
303

212

Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства


Нетно увеличение/(намаление) на парични средства
12

91

Парични средства в края на периода

4.6

315

30312.03.2008


Изготвил:

Търговски пълномощник:

Мария Денкова

Начо РадевЗаверил:
Любка Шуманска


Отчет за промените в собствения капиталВсички суми са в ’000 лв

Акционе-рен капитал

Преоце-нъчни резерви

Законови резерви

Допълни-телни резерви

Непокрита загуба

Общо капитал

 

 

 

 

 

 

 

Към 01 януари 2006

3 007

7 149

12

1 626

(2 986)

8 808

2006Прехвърлена преоценка нетно към неразпределената печалба
(102)102

0

Отсрочен данък, съответстващ на отписаната преоценка
11


11

Загуба за периода

(520)

(520)

Към 31 декември 2006

3 007

7 058

12

1 626

(3 404)

8 299

2007Прехвърлена преоценка нетно към неразпределената печалба
(130)130

0

Отсрочен данък, съответстващ на отписаната преоценка
12


12

Други изменения

(7)

(7)

Загуба за периода

(525 )

(525)

Към 31 декември 2007

3 007

6 940

12

1626

(3 806)

7 779


12.03.2008


Изготвил:

Търговски пълномощник:

Мария Денкова

Начо РадевЗаверил:
Любка Шуманска


ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница