Отчет за доходите 7 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)страница1/7
Дата25.07.2016
Размер0.61 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7Химимпорт АД

Консолидиран междинен финансов отчет

30 юни 2008 г.

Съдържание
Страница

Междинен доклад за дейността

2

Консолидиран междинен баланс

5

Консолидиран междинен отчет за доходите

7

Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)

8

Консолидиран междинен отчет за промените в собствения капитал

9

Пояснения към консолидирания междинен финансов отчет

11Междинен доклад за дейността


Консолидиран междинен баланс

 

Пояснение

30 юни

31 декември

30 юни2008

2007

2007

 

 

000 лв

000 лв

000 лв
Активи

Дълготрайни активи

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

5

485 603

434 285

245 495

Инвестиционни имоти
21 405

18 136

11 092

Инвестиции в асоциирани предприятия
110 579

26 272

24 875

Репутация
17 419

10 822

11 462

Други нематериални активи

6

59 131

50 069

6 613

Дългосрочни финансови активи
829 632

674 587

648 553

Дългосрочни вземания към свързани лица извън групата
10 027

1 000

94

Активи по отсрочени данъци

 

2 120

1930

7081 535 916

1 217 101

948 892
Краткотрайни активи

Материални запаси
70 890

71 872

40 923

Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба
2 116

-

-

Краткосрочни финансови активи
459 044

438 884

297 173

Краткосрочни вземания от свързани лица извън групата
53 116

35 522

40 856

Търговски вземания
125 814

126 977

63 098

Други вземания
132 631

107 619

78 561

Парични средства
605 314

748 869

387 275

 

 

1 448 925

1 529 743

907 886

 

 


Общо активи

 

2 984 841

2 746 844

1 856 778
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________

Дата: 30 август 2008 г.
Консолидиран междинен баланс


 

Пояснение

30 юни

31 декември

30 юни2008

2007

2007

 

 

000 лв.

000 лв.

000 лв.
Собствен капитал

Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД

Акционерен капитал

7

150 000

150 000

130 000

Премийни резерви
232 343

232 343

32 925

Други резерви
2 476

3 678

2 822

Финансов резултат от предходни периоди
243 697

124 587

124 788

Текущ финансов резултат
65 215

119 110

60 361

 

 

693 731

629 718

350 896

Малцинствено участие

 

181 421

179 877

74 127

Общо собствен капитал

 

875 152

809 595

425 023

Специализирани резерви
81 250

59 608

48 107
Пасиви

Дългосрочни пасиви

Дългосрочни финансови задължения

8

539 382

915 864

427 427

Задължения към осигурени лица
77 435

70 722

53 040

Дългосрочни задължения към свързани лица извън групата
159 385

146 709

27 255

Провизии за пенсии
1 279

1 152

158

Други дългосрочни задължения
1 062

16 957

15 483

Отсрочени данъчни пасиви
12 022

11 274

1 824

 

 

790 565

1 162 678

525 187

Краткосрочни пасиви

Краткосрочни финансови задължения

8

1 033 092

518 613

730 359

Краткосрочни задължения към свързани лица извън групата
6 712

1 292

12 440

Данъчни задължения
7 242

12 157

6 890

Търговски и други задължения
190 828

182 901

108 772

 

 

1 237 874

714 963

858 461

Общо пасиви

 

2 028 439

1 877 641

1 383 648

Общо капитал и пасиви

 

2 984 841

2 746 844

1 856 778
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________

Дата: 30 август 2008 г.
Консолидиран междинен отчет за доходите

за периода, приключващ на 30 юни 2008 г.

 

Пояснение

30 юни

30 юни2008

2007

 

 

000 лв.

000 лв.

Приходи от нефинансова дейност
307 807

147 932

Разходи за нефинансова дейност

 

(280 925)

(127 043)

Нетен резултат от нефинансова дейност
26 882

20 889

Приходи от застраховане
137 078

86 026

Разходи по застраховане

 

(136 685)

(82 288)

Нетен резултат от застраховане
393

3 738

Приходи от лихви
59 853

40 363

Разходи за лихви

 

(27 225)

(19 205)

Нетни приходи от лихви
32 628

21 158

Положителни разлики от операции с финансови инструменти
86 830

86 858

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти

 

(59 300)

(25 365)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
27 530

61 493

Административни разходи
(71 488)

(49 292)

Отрицателна репутация
28 696

1 899

Печалба/( загуба) от инвестиции в асоциирани предприятия
10

(275)

Други финансови приходи
22 080

12 229

Доход за разпределяне по осигурителни партиди

 

7 754

(3 942)

Резултат за периода преди данъци

 

74 485

67 897

Разходи за данъци

 9

(3 815)

(3 008)

Нетен резултат за периода

 

70 670

64 889

Принадлежаща на малцинственото участие
5 455

4 528

Принадлежаща на акционерите на Химимпорт АД
65 215

60 36130.6.2008

30.6.2007лв

Лв

Доход на акция

10

0.43

0.46
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:___________________

Дата: 30 август 2008 г.
Консолидиран междинен отчет за паричните потоци

за периода, приключващ на 30 юни 2008 г.

 

30.06.08

30.06.07

 

000 лв

000 лв

Оперативна дейностПостъпления от краткосрочни заеми

57 732

85 683

Плащания по краткосрочни заеми

(27 594)

(84 491)

Продажба на краткосрочни финансови инструменти

79 357

18 758

Придобиване на краткосрочни финансови инструменти

(58 669)

(22 210)

Постъпления от клиенти

421 006

161 793

Плащания на доставчици

(351 879)

(107 692)

Постъпления от осигурени лица

17 639

11 147

Плащания на осигурени лица

(2 222)

(1 212)

Плащания към персонала и осигурителни институции

(44 432)

(13 257)

Постъпления от банкова дейност

11 512 710

11 213 858

Плащания за банкова дейност

(11 602 425)

(11 201 901)

Постъпления от застрахователна дейност

55 047

34 295

Плащания за застрахователна дейност

(25 784)

(35 032)

Платени данъци върху печалбата

(6 956)

(4 472)

Други (плащания)/постъпления

(6 679)

428

Нетен паричен поток от оперативна дейност

16 851

55 695

Инвестиционна дейностНетни плащания по придобиване на дъщерни дружества

(40 192)

(31 342)

Продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване

2 646

41 205

Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване

(53 679)

(40 230)

Придобиване на инвестиционни имоти

(147)

(1 783)

Продажба на асоциирани дружества

16 326

-

Продажба на дългосрочни финансови инструменти

106 768

309

Придобиване на дългосрочни финансови инструменти

(149 342)

(6 158)

Получени лихви

2 729

74

(Плащания)/Постъпления по предоставени заеми

(26 066)

10 228

Други плащания

(5 139)

-

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

(146 096)

(27 697)

Финансова дейностПостъпления от получени заеми

101 161

5 811

Плащания по получени заеми

(104 030)

(11 499)

Платени лихви

(6 658)

(596)

Плащания по финансов лизинг

(3 713)

(1 133)

Други плащания

(1 182)

-

Нетен паричен поток от финансова дейност


(14 422)

(7 417)

Печалба от валутна преоценка на парични средства

112

146

Пари и парични еквиваленти в началото на периода

748 869

366 548

Нетно (намаление)/увеличение на пари и парични еквиваленти за периода

(143 555)

20 727

Пари и парични еквиваленти в края на периода

605 314

387 275

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_____________

Дата: 30 август 2008 г.
Консолидиран междинен отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 30 юни 2008 г.

Всички суми са в ’000 лв.

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределе-на печалба

Малцинстве-но участие

Общо капитал


Салдо към 1 януари 2007 г.

130 000

32 925

3 199

123 947

61 033

351 104


(Намаление)/Увеличение на резервите и неразпределената печалба

-

-

(377)

841

(484)

(20)

Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 30 юни 2007 г.

-

-

(377)

841

(484)

(20)


Нетна печалба за годината

-

-

-

60 361

4 528

64 889

Общо приходи и разходи, признати към 30 юни 2007 г.

-

-

(377)

61 202

4 044

64 869


Малцинствено участие от бизнескомбинации

-

-

-

-

9 050

9 050

 Салдо към 30 юни 2007 г.

130 000

32 925

2 822

185 149

74 127

425 023


Салдо към 1 януари 2008 г.

150 000

232 343

3 678

243 697

179 877

809 595


Дарения

-

-

(99)

-

-

(99)

Намаление на резервите

-

-

(1 103)

-

-

(1 103)

Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 30 юни 2008 г.

-

-

(1 202)

-

-

(1 202)


Нетна печалба за годината

-

-

-

65 215

5 455

70 670

Общо приходи и разходи, признати към 30 юни 2008 г.

-

-

(1 202)

65 215

5 455

69 468


Малцинствено участие от бизнескомбинации

-

-

-

-

(3 911)

(3 911)

 Салдо към 30 юни 2008 г.

150 000

232 343

2 476

308 912

181 421

875 152Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:______________

Дата: 30 август 2008 г.
Пояснения към консолидирания междинен финансов отчет


Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница