Отчет за финансово икономическото състояние на "добротица бск" ад, гр. Добрич за 2008 г. Финансов резултат на "Дата25.07.2016
Размер120.69 Kb.
ТипОтчет

ОТЧЕТЗА ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

НА “ДОБРОТИЦА - БСК” АД, ГР. ДОБРИЧ

ЗА 2008 г .

Финансов резултат на “Добротица - БСК” АД – ЕООД Добрич,ЕООД Балчик и ЕООД Г. Тошево за 2008 г.АД


Добрич

ЕООД


Добрич

ЕООД

Балчик

ЕООД

Г.Тошево

ОБЩО


ПРИХОДИ

4556 х.лв

5938 х.лв

1986 х.лв

48 х.лв

12528 х.лв

РАЗХОДИ

4539 х.лв

5897 х.лв

2085 х.лв

67 х.лв

12588 х.лв

РЕЗУЛТАТ

+17 х.лв

+ 41 х.лв

- 99 хлв

- 19 х.лв

- 60 х.лв

Д-к печалба

-

4 х.лв-

4 х.лв

Баланс.печ-ба
Резултат към

31.12.2007 г.

+ 17 х.лв

- 23 х.лв

+ 37 х.лв

+ 101 х.лв

- 99 хлв

+ 1 х.лв

- 19 х.лв

- 22 х.лв

- 64 х.лв

+ 57 х.лв
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. “ДОБРОТИЦА-БСК”АД

Печалба към 31.12.2008 г. 16493,72 лвУвеличение на финансовия резултат 29871,26 лв

В това число:

Разходи без фактура 1215,04 лв

Разходи за амортизация 14065,58 лв

Неизпл.заплати 6549,55 лв

Лихви 23,18 лв

Неползван отпуск 8017,91 лв


Намаление на финансовия резултат 46364,98 лв

В това число:

Данъчна амортизация 13949,21 лв

Ползвани отпуски 3196,51 лв

Покриване загуби 27500,26 лв

Изпл.заплати за предх.год. 1719,00 лв
Финансов резултат за облагане 00.00 лв
БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА: 16493,72 лв
2. “ДОБРОТИЦА-БСК-Д” ЕООД

Печалба към 31.12.2008 г. 40550,24 лв

Увеличение на финансовия резултат 37002,68 лв

В това число:

Счетоводна амортизация 17559,44 лв

Разходи без документи 171,13 лв

Неползван отпуск 17699,43 лв

Неизплатени заплати 1572,68 лвНамаление на финансовия резултат 35115,03 лв

В това число:

Данъчна амортизация 18725,76 лв

Ползван отпуск 16189,27 лв

Изпл.запл.предх.години 200,00 лв

Финансов резултат за облагане 122223.12 лв

Данък печалба 10 % 12222.31 лв


БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА: 100850.97 лв
3. ЕООД Балчик Печалба към 31.12.2001г. 14 528 лв

Увеличение на финансовия резултат 446 лв

В т.ч. лихви по брак + 446 лв


Намаление на финансовия резултат

Покриване загуби от минали години -10 798 лв
Финансов резултат за облагане 42437,89 лв

Данък печалба 4243,79 лв

БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА 36306,45 лв
3. “ДОБРОТИЦА-БСК-БЧ”ЕООД

Загуба към 31.12.2008 г. 98968,60 лв
Увеличение на финансовия резултат 38122,88 лв

В това число:

Неизплатени заплати 325,00 лв

Счетоводна амортизация 15470,13 лв

Неползван отпуск 4810,31 лв

Отписани вземания 17517,44 лвНамаление на финансовия резултат 18199,08 лв

В това число:

Данъчна амортизация 15627,07 лв

Ползван отпуск 2572,01 лвФинансов резултат за облагане 00,00 лв
БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА: 98968,60 лв

4. “ДОБРОТИЦА-БСК-ГТ”ЕООД

Загуба към 31.12.2008 г. – 18789,46 лв


Увеличение на финансовия резултат 6072,40 лв -

В това число:

Счетоводна амортизация 5972,40 лв

Неизплатени заплати 100.00 лв

В това число:

Данъчна амортизация 5364.29 лв

Ползван отпуск 15.07 лв
Финансов резултат за облагане - 19368.30лв

Данък печалба -


БАЛАНСОВА ЗАГУБА: - 22258.49 лв


Намаление на финансов резултат 8661,34 лв
В т. число

Данъчна амортизация 5972,40 лв

Ползван отпуск 2185,94 лв

Изпл.запл.предх.години 503,00 лв


БАЛАНСОВАЗАГУБА 18789,46 лв

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ДОБРОТИЦА БСК” АД

9300 Добрич, бул.“25 септември” №8; тел: 058 /630036 ; 630078; факс: 058 /630170, е-mail:dobrotica.bck@gmail.com


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

към 31.12.2008 год.

“ДОБРОТИЦА – БСК” АД – гр.Добрич е търговско дружество , регистрирано в България със седалище и адрес на управление – гр.Добрич, бул. 25-ти септември №8

Съдебната регистрация на дружеството е от 10.02.1998г. с решение № 333/1998г. на ДОС.

“ДОБРОТИЦА – БСК” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Акционерния капитал на дружеството е 88954 лв., разпределен в 44477 броя поименни акции с номинал 2,00 лв.всяка.Разпределението на акционерния капитал към 30.06.2008 г. е както следва :


 • “СТРОЙ БГ” ООД 21645 бр. 48.67 %

 • “ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД 11742 бр. 26,40 %

 • Физически лица 11090 бр. 24.93 %

“ДОБРОТИЦА – БСК” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите

На 14.06.2008 година се проведе ОСА , на което е избран нов съвет на директорите а именно:


 • “Девня цимент ” АД, гр.Девня ЕИК 813109833

 • Генчо Иванов Генчев , ЕГН 5011027980

 • Тошко Иванов Муцанкиев, ЕГН 5209108040

Дружеството се представлява и управлява от Генчо Иванов Генчев – Изпълнителен директор и

председател на СД.

Няма физически лица от Съвета на директорите , които да притежават акции от капитала на дружеството.


“ДОБРОТИЦА – БСК” АД е едноличен собственик на три дъщерни дружества, а именно :

 1. “ДОБРОТИЦА – БСК-Д” ЕООД, гр.Добрич, със седалище и адрес на управление –гр.Добрич, бул.”Трети март”№ 50, с капитал 603090 лв. , разпределен в 60309 дяла по 10,00 лв. всеки, внесен изцяло от едноличния собственик като непарична вноска, представляваща ДМА.

 2. ДОБРОТИЦА – БСК-Бч” ЕООД, гр.Балчик, със седалище и адрес на управление –гр.Балчик, Промишлена зона , с капитал 316780 лв. , разпределен в 31678 дяла по 10,00 лв. всеки, внесен изцяло от едноличния собственик като непарична вноска, представляваща ДМА.

 3. ДОБРОТИЦА – БСК-ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево, със седалище и адрес на управление –гр.Ген.Тошево, ул.”Опълченска” № 65, с капитал 150460 лв. , разпределен в 15046 дяла по 10,00 лв. всеки, внесен изцяло от едноличния собственик като непарична вноска, представляваща ДМА.

Основната дейност на дъщерните дружества е производството и продажбата на бетонови смеси, варови и циментови разтвори и строителни материали.

Основната дейност на предприятието-майка е снабдяване на дъщерните дружества с материали , необходими за производството им и изцяло контролира тяхната дейност.

Дружеството разчита единствено на постъпленията от търговската дейност на дъщерните си предприятия. Усилията на ръководството са насочени изключително в търсене на пазар за производството им. Приходите на предприятията от групата зависят от обема на строителството в региона.

Тъй като конкуренцията в областа на строителството е много голяма , понякога се налага да бъдат разсрочени плащанията от страна на контрагентите, за да могат да се запазят постоянните клиенти на дружеството.

Приходите от дейността на групата като цяло в стойностно изражение в хил.лв, са както следва :
П Р И Х О Д И

продукция

%

стоки

%

услуги

%

други

%

Обшо/лв./

%

ДОБРОТИЦА – БСК” АД

-


-

4500

98,77

41

0,9

15

0.33

4556

100

ДОБРОТИЦА – БСК-Д” ЕООД

5253

88,47

639

10,76

41

0,69

5

0,08

5938

100

ДОБРОТИЦА – БСК-Бч” ЕООД

1400

70,49

586

29,51

-

-

-

-

1986

100

ДОБРОТИЦА – БСК-ГТ” ЕООД

33

70,21

13

27,66

-

-

1

2,13

47

100

ОБЩО /лв./


6686

53,37

5738

45,81

82

0,65

21

0,17

12527

100

От горните таблици е видно, че приходите отчетени в групата са основно от производство и продажба на продукция , която представлява 53 % от общите приходи.

Производството е изцяло за вътрешния пазар.

Основните доставчици с които дружеството има трайни взаимоотношения за доставката на материали, необходими за производството са : • “ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД, гр.Девня- 100 % от доставения цимент

 • “ПОЛАРИС – 8” АД, гр.Силистра – доставен чакъл 32857 т., представляващ 56 % от общата доставка.7

 • “ДРАГОЕВО” ООД- доставка на чакъл 25659 т. – 44 % от общата доставка .

 • “ПОЛАРИС – 8” АД, гр.Силистра- доставка на пясък за бетон 40338 т. – 100 % от общата доставка.

 • “ЕСКАНА” АД - гр.Варна, 100 % доставен пясък за разтвор.

Големите клиенти с които дружествата са извършвали своята дейност са :

“Добруджа Билдинг” ООД, “Монолит” ООД, ЕООД “ Билтонинженеринг” , ЕТ “Михаил Божилов” , “Никосхранинженеринг” ООД, “Роял” ООД, “Сплендит ” ООД, “Комплекстрой- Д”

ЕООД, “Павловибилдинг” ЕООД, “Идеалстрой-Жоро” ЕООД, “Елизабет” ООД, “ЖИВ” ООД

«Петров и сие» ООД , и други.

Всички сделки между свързаните лица са във връзка с тяхната основна дейност. Няма извършени сделки извън обичайната дейност.

Няма сключени договори от дружеството–майка, или нейно дъщерно дружство , в качеството им на заемополучател или заемодател.

Информация за използването на средства от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период- няма такива.

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционни намерения – няма такива .

Финансовите отчети се изготвят , като се спазват изискванията на закона за счетоводството и др. Нормативни актове, включително и вътрешен контрол.
Възнаграждението на всеки от членовете на управителния орган е три средни заплати на дружеството за стария съвет на директорите и една минимална заплата за новоизбрания .

Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните органи акции от капитала на дружеството:

 • “Девня цимент” АД, гр.Девня притежава 11742 бр. Акции , равняващи се на 26,4 %

 • Генчо Иванов Генчев – не притежават акции.

 • Тошко Иванов Муцанкиев – не притежава акции

Информация за известните на дружеството договорености , в резултат на които, в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери – няма такива .

Данни за Директора за връзки с инвеститорите – Дарина Иванова Димитрова , бул. “25-ти септември” 8, тел. 058/ 600 200.

Изп.директор:........................................./инж.Генчо Генчев/
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница