Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доходстраница1/39
Дата23.07.2016
Размер2.15 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Годишен консолидиран доклад за дейността

Доклад на независимия одитор

Консолидиран финансов отчет


ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
31 декември 2013 г.

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

Съдържание


Страница

Годишен консолидиран доклад за дейността

i

Доклад на независимия одитор

ii

Консолидиран отчет за финансовото състояние

1

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

3

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

4

Консолидиран отчет за паричните потоци

6

Пояснения към консолидирания финансов отчет

7


Годишен консолидиран доклад
за дейността на
Химснаб България АД
за 2013 година

Съгласно чл.32, ал. 1, т. 2 от Наредба №2 от 17.09.2003 год.

(Приложение № 10)
Настоящият годишен консолидиран доклад за дейността на „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ ”АД за 2013г. представлява коментар и анализ на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и преглед на неговото състоянието, с описание на основните рискове, пред които е изправено. Докладът е изготвен в съответствие с чл.33 от Закона за счетоводството, чл.100н, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение №10 към чл.32,ал.1,т.2 от Наредба 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

А: ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

І. Преглед на развитието и резултатите от дейността на “Химснаб България”АД през 2013г.


Обща информация за Дружеството майка
Химснаб България АД /предишно наименование ЕМПИ АД/ е регистрирано като акционерно дружество по смисъла на Търговския закон през месец май 1996 г. със Съдебно решение № 5345/16 май 1996 г. на Пловдивския окръжен съд. Дружеството е вписано в регистъра за държавните и общински предприятия под том 1, стр.156 по ФД № 2904/1996 г.
През 2009 г с решение № 326/02 юли 2009г. на Пловдивския окръжен съд дружеството е обявено в несъстоятелност и е прекратена дейността на същото както и правомощията на управителните органи,назначен е синдик.
С решение № 307 от 26 юли 2010 г на Пловдивския окръжен съд е прекратена несъстоятелността на дружеството.
Във връзка с извършено преобразуване на Дружеството,съгласно Договор за преобразуване от 15.11.2010 г. , с Акт на вписване № 20110602050701/02.06.2011 г. в ТР, „Химснаб България” АД /предишно наименование „ЕМПИ”АД/ стана универсален правоприемник по смисъла на Търговския закон под формата на вливането на следните седем дружества: „Химснаб” АД-София, „Екоел” ЕООД-София, „Софгеопроучване” ЕООД-София, „Казанлъшка мелница” ЕООД-Казанлък, „Бургаска мелница” ЕООД-Добрич, „Давид 202” АД-София и „Мит 2003” ЕООД .В резултат на вливането,преобразуващите се дружества на основание чл.262,ал.1 от Търговския закон,бяха прекратени без ликвидация при условията на общо универсално правоприемство.Всички активи и пасиви,имуществени и неимуществени права и задължения на преобразувалите се дружества преминаха към Химснаб България АД,явяващ се техен универсален правоприемник. В съответствие с чл.263и, ал.8 от Търговския закон, всички разрешения, лицензии или концесии, притежавани от преобразуващите се търговски дружества, преминават върху приемащото дружество

– „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД, техен общ универсален правоприемник, доколкото закон или актът за тяхното предоставяне не предвижда друго.


Предметът на дейност на „ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД се състои в : Производство на градивни инструменти; пластмасови изделия и свързаната с това търговска дейност, както и следните дейности, които представляват правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност, както и други дейности, които не са забранени от закона.

Химснаб България АД е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е :гр.София,пк.1271,жк.Илиянци,ул.Складова база №1 .
Капитал
Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 2 494 631 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на акционерите на Дружеството майка.

Издадените и оторизирани акции за отчетните периоди могат да бъдат представени, както следва:

 

31 декември

2013


31 декември 2012
Брой акции

Брой акции

Брой издадени и напълно платени акции:В началото на годината

2 460 385

2 460 385

Брой издадени и напълно платени акции

2 460 385

2 460 385

Брой акции, оторизирани за плащания на базата на акции

2 460 385

2 460 385

Общ брой акции,оторизирани към 31 декември 2013 г.

2 460 385

2 460 385


Обща информация за предприятията от групата
Към 31.12.2013 г. дружествата от групата, включени в консолидираният финансов отчет на дружеството, са следните :
Дружество

Процент от капитала (%), притежаван от „Химснаб България”АД

1.

„ЕЛПРОМ” АД

96.46 %

2.

“РЕНТАПАРК” ЕООД

96.46 %

3.

“ЕЛПРОМТРЕЙД” ЕООД

96.46 %

4.

„ДИМЯТ 20” ООД

57.68%

5.

„МАКРИН 2003” ООД

52.00%

6.

„ВАРНА ПЛОД“ АД

51.38%

7.

„МИСТРАЛ ЕМ“

51.38%

8.

„ИН КОМЕРС“ ЕООД

51.38%

Каталог: userfiles -> file -> 2014
2014 -> Република българия министерство на околната среда и водите
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Местоположение
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница