Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница1/41
Дата15.01.2018
Размер2.23 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Годишен консолидиран доклад за дейността

Доклад на независимия одитор

Консолидиран финансов отчет


МОНБАТ АД
31 декември 2009 г.Съдържание


Страница

Годишен консолидиран доклад за дейността

-

Доклад на независимия одитор

-

Консолидиран отчет за финансовото състояние

1

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

3

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

4

Консолидиран отчет за паричните потоци

6

Пояснения към консолидирания финансов отчет

7


ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ
ЗА ФИНАНСОВАТА 2009 Г.

НАСТОЯЩИЯТ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЧЛ.100Н, АЛ.5 ОТ ЗППЦК И ПРИЛОЖЕНИЕ №10, КЪМ ЧЛ. 32а, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА


УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ,
Ние, членовете на УС на “МОНБАТ” АД, водени от стремежа да управляваме дружеството в интерес на акционерите, както и на основание изискванията на разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството, чл.100н, ал.5 от ЗППЦК и приложение №10, към чл. 32а, ал. 1, т. 2 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа изготвихме настоящият консолидиран доклад за дейността / Консолидираният Доклад/. Консолидираният Доклад представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Монбат АД и дружествата от групата. Докладът отразява достоверно състоянието и перспективите за развитие на дружеството и неговите дъщерни дружества.
През 2009г. настъпиха обстоятелства, които ръководството на дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. Настъпилите обстоятелства са разкрити в предвидените от ЗППЦК срокове и начин на инвеститорите, регулирания пазар на ценни книжа и на Комисията за финансов надзор. Същите са на разположение и на електронната страница на дружеството www.monbat.com – Секция «Инвестор Център», Раздел «Новини – Важна информация».

Забавата в темповете на растеж на автомобилостроенето и затварянето на заводите на много производители в Европа оказаха влияние през първите две тримесечия на 2009 г. на производителите на акумулатори, пласиращи своята продукция на т.нар „първичен пазар". Засегнато бе и потреблението на т.нар. „вторичен пазар, на който работи Монбат АД, което рефлектира и върху постигнатите резултати от дружеството през този период на 2009 г. В средата на годината започна леко подобряване на резултатите. През четвъртото тримесечие на 2009г. се появиха първите признаци за оживление на бизнес климата в Европа. Това повлия положително и на продажбите на Монбат АД. През четвъртото тримесечие дружеството регистрира ръст в отчетените нетни приходи от продажби и нетна печалба в сравнение с третото тримесечие. Факторите за това са от една страна бяха съживяването на икономиките в западна Европа, а от друга страна доброто управление на компанията. Мениджмънтът на компанията успя в дори в условията на криза да привлече нови клиенти, респективно дружеството да получава нови поръчки. Въпреки това не успяхме да достигнем нивата на продажби и печалба от 2008 г., но успяхме да запазим пазарното си присъствие на най-големите европейски пазари – Германия, Франция, Италия.І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.
“МОНБАТ” АД е дружество с основна сфера на дейност производство и търговия на оловно-кисели акумулаторни батерии.
Дружеството е учредено на 15.07.1992 година като еднолично търговско дружество с фирма „Акумикар” ЕООД, а на 23.12.1998 г. дружеството е преобразувано в „Акумикар” ЕАД за неопределен срок. В последствие името на дружеството е променено на „Монбат” АД.

„Монбат” АД е вписано в регистъра за търговски дружества на Софийски градски съд, по фирмено дело № 4636/1999г., том 550, стр. 142. парт. № 50680.


Към 31.12.2009г. дружеството е със седалище, адрес на управление, телефон, телефакс, e-mail , Web-site , както следва:

Гр.София, ул."Голо Бърдо" 4

Тел: 02/962 11 50; Факс: 02/962 11 46

E-mail: monbat.plc@monbat.com ; web: www.monbat.com


Съдебно регистрираният капитал в размер на 39 000 000 лв. е разпределен в 39 000 000 броя безналични поименни акции с номинал 1 лев всяка една от тях .

Капитълат на дружеството е увеличен през 2008 г. от 19 500 000 лв. на 39 000 000 лв. На проведено общо събрание на акционерите на 16.05.2008 г. е прието решение част от печалбата за 2007 год. в размер на 13 927 000 лв. да послужи за увеличение на капитала. В резултат на приетото решение капиталът на Дружеството е увеличен от 19 500 000 лв. на 39 000 000 лв. по реда на чл.197,ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на 13 927 000 лв. от печалбата на дружеството за 2007 г. и 5 573 000 лв. от Фонд Резервен на Дружеството в капитал чрез издаване на нови 19 500 000 бр. поименни безналични акции с право на глас и номинал 1 лев всяка една. Новите акции са разпределни между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала са имали лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. На 15.06.2008г. в Търговския регистър е вписано увеличението на капитала на дружеството от 19 500 000 лева на 39 000 000 лева. КФН на свое заседание от 16.07.2008 г. КФН е приела решение за вписване на последваща емисия от акции на „Монбат” АД, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 19 500 000 лв. на 39 000 000 лв. Целият размер на съдебно регистрирания капитал на дружеството е допуснат за търговия на Българска фондова борса – София АД.


През 2009г. няма извършена промяна в размера на капитала.

Към 31.12.2009 г. структурата на капитала на “МОНБАТ” АД е следната:


Таблица №1


Наименование на акционер

Брой притежавани акции

Процент от капитала

Приста Ойл ЕАД, гр. София

26 720 129

68.51

Монбат Трейдинг ООД, гр. София

2 752 800

7.06

Монбат АД – от обратно изкупуване

1 050 143

2.69

други юрид. и физ. лица – 2287 броя

8 476 928

21.74

МОНБАТ” АД е част от икономическа група. Мажоритарен акционер в емитента е „Приста Ойл” ЕАД, гр. София. «Приста Ойл» ЕАД и «Монбат Трейдинг» ООД са свързани лица и притежават заедно 75.57 % от правата на глас в общото събрание на «Монбат» АД.

„Приста Ойл Холдинг” ЕАД, регистрирано по ф.д. № 13825/1994г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Лайош Кошут” №9.


Икономическата група на „Приста Ойл Холдинг” ЕАД към 31.12.2009 г. е представена в следната таблица:


Към 31.12.2009 г. МОНБАТ АД притежава съучастия в следните дъщерни дружества, част от икономическата група на емитента:
  • MONBAT PLC DOO Сърбия. – притежаваният дял от капитала е 100%

  • СТАРТ АД, гр. Добрич. – притежаваният дял от капитала е 91.11 %

  • SC MONBAT RECYCLING SRL – Румъния – притежаваният дял от капитала е 100 %.

  • МОНБАТ UK Великобритания- притежаваният дял от капитала е 52 %

  • МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД България- притежаваният дял от капитала е 100 %

“МОНБАТ” АД има двустепенна форма на управление с Надзорен и Управителен съвет:


Надзорния съвет (НС) на „МОНБАТ” АД към 31.12.2009г.:

Пламен Стоилов Бобоков – Председател на НС

Николай Георгиев Тренчев – Член на НС

Александър Викторов Чаушев – Член на НС


Управителния съвет (УС) на „МОНБАТ” АД към 31.12.2009г.:

Атанас Стоилов Бобоков – Председател на УС

Чавдар Дочев Данев – Член на УС

Иван Петров Карагеоргиев – Член на УС

Петър Христов Петров – Член на УС и Изпълнителен директор

ІІ. ПРЕГЛЕД на дейността и на състоянието на монбат ад И ДРУЖЕСТВАТА ВКЛЮЧЕНИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА НА ЕМИТЕНТА
  1. Основна дейност

Основната дейност на „МОНБАТ” АД е производство на оловно кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и сервизното им облужване. Продукцията на Дружеството може да бъде разделена в следните основни групи:

Стартерни батерии

Обширна производствена гама от стартерни батерии, включваща сериите с класическа конструкция "Dynamic", "Maintenance Free", "Premium", "Heavy Duty" и "JIS", а така също и серия AGM с търговското наименование "GEM". Като приложение, батериите покриват целия спектър от леки и товарни автомобили, тежки камиони и селскостопански машини, експлоатирани в нормални и екстремни условия на околната среда.
Стационарни батерии

Клапанно-регулирани оловно-кисели (VRLA-AGM) батерии, конструирани в съответствие със следните стандарти и производствени норми: IEC 60 896-21/22, EN 60896-2, BS 6290-4, IEC 707 FVO, UL 94 VO, BS 6334 FVO, BDS 10457 / 88 и Спецификация EUROBAT: Long life. Продуктовата гама обхваща 2-, 4-, 6- и 12-волтови батерии с капацитети от 50 до 600 Ач.
Полутракционни батерии

Впечатляващата комбинация от превъзходно поведение в циклиращ режим на работа и отлична стартова способност, определя тези батерии като многофункционален източник на енергия с приложения като лека тракция, слънчеви систми, почистващи машини, повдигащи устройства, осветление, развлечение и др.


Специални батерии

Батерии с военно приложение, подходящи за танкове и бронирани машини на въоръжение в Русия и НАТО - серия LAND POWER, а така също и за Руски хеликоптери и самолети - серия AIR POWER.

Батерии за локомотиви

Източник на стартерна енергия за локомотиви - батерии проектирани с цел да осигурят стартерен ток за дизеловите двигатели и захранваща мощност за електронното оборудване на електрическите локомотиви.

Основната дейност на дъщерните дружества включени в икономическата група на емитента към 31.12.2009г. е представена в таблицата по-долу:

Таблица №2

Наименование на дружество

Основна дейност

Дял в капитала или от гласовете в ОС

MONBAT PLC DOO Сърбия

Рециклиране на акумулаторен и оловен скраб, оловни сплави, полиетилен и полипропиленови материали, търговия с акумулатори, акумулаторен, оловен полиетиленов и полипропиленов скраб и материали на територията на Р. Сърбия, както и експорт и инпорт в и от Р. Сърбия на скраб, материали и готова продукция

100 % от капитала

(Балансовата стойност на инвестицията към 31.12.2008г. е в размер на 4 469 хил.лв.)СТАРТ АД, гр. София

Производство, сервиз и реализация на акумулатори, инженерингова и развойно-внедрителска дейност, производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори, външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства.

    1. % от акциите с право на глас

(Балансовата стойност на инвестицията към 31.12.2008г. е в размер на 4 483 хил.лв.)

SC MONBAT RECYCLING SRL – Румъния

Рециклиране на акумулаторен и оловен скраб, оловни сплави, полиетилен и полипропиленови материали, търговия с акумулатори, акумулаторен, оловен полиетиленов и полипропиленов скраб и материали на територията на Румъния, както и експорт и инпорт в и от Румъния на скраб, материали и готова продукция

100 % от капитала

(Балансовата стойност на инвестицията към 31.12.2008г. е в размер на 2 562 хил.лв.)„МОНБАТ UK” Великобритания

Търговско дружество

52 % от капитала (Балансова стойност на инвестицията към 31.12.2009 12 хил.лв.

МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД България

Рециклиране на акумулаторен и оловен скраб, оловни сплави, полиетилен и полипропиленови материали, търговия с акумулатори, акумулаторен, оловен полиетиленов и полипропиленов скраб и материали на територията на България

100 % от капитала (Балансова стойност на инвестицията към 31.12.2009 50 хил.лв.)

През 2009г. настъпиха следните промени в икономическата група на емитента:

На 10.07.2009 г. Групата придоби 52 % от собствения капитал на дружество Монбат UK Великобритания със седалище в гр. Кеттъринг. Придобиването е осъществено с цел разширяване на търговската дейност и прокарване на нови пазари. Придобиването на дружеството е извършено чрез учредяване на Монбат UK Великобритания като ново дружество.


На 15.06.2009 г. Монбат ДОО, Сърбия придоби 51 % от капитал на дружество YU Монбат Сърбия със седалище в гр. Ягодина, Сърбия. Придобиването е осъществено с цел разширяване на търговската дейност и прокарване на нови пазари.

На 16.07.2009 г. в търговския регистър е вписано дружество Монбат Рисайклинг ЕАД – едноличен собственик на капитала на дружеството е Монбат АД. Учредяването на дружеството е извършено с цел отделяне и управление на рециклиращите мощности.
  1. Основни суровини

Основните суровини от съществено значение за дейността на Дружеството са: олово с чистота 99.99% и 99.985%, оловни сплави – антимонови и калциеви, полипропилен марка 7523, полиетиленов сепаратор и сярна киселина. Наличността от тези суровини и материали, която „МОНБАТ” АД поддържа, обезпечава производствения процес от 15 до 30 дни. Цените на оловото и оловните сплави и полипропилена са променливи и са в пряка зависимост от борсовите цени на оловото на London Metal Exchange и борсовата цена на нефта. В последните години са извършени значителни по стойност инвестиционни разходи за гарантиране на ресурсната обезпеченост от собствено производство. В периода 2007 – 2009 г. се изграждат три нови завода за рециклиране – в Монтана, в Сърбия и Румъния.


Извършените инвестиции през 2009 г. за модернизация и изграждане на рециклиращи мощности са в размер на 6 360 000 евро, от които:

Таблица №3


 Място на инвестиция

стойност в евро

Изграждане на рециклиращи мощности в България

1 780 000

Изграждане на рециклиращи мощности в Румъния

3 150 000

Довършителни работи на рециклиращи мощности в Сърбия

1 430 000

Структурата на производствените разходи на дружеството към 31.12.2009 г. е представена в следната схема:През втората половина на 2009г. се наблюдава значително повишение в цената на LME. В началото на 2009 цената на метричен тон олово е 1132 USD/MT, през месец юни тя достигна 1674 USD/MT, средната цена за последното тримесечие достигна стойност от 2292.63 USD/MT и в края на 2009г. е 2328.5 USD/MT.Движението на цената на оловото през 2009 година е представено в следващата диаграма:

Производството е зависимо и от цената на ел. енергията и природния газ, които към момента са държавно регулирани. Въпреки това тези цени не оказват съществено влияние върху образуването на себестойността, тъй като производството на акумулатори не е енергоемко – до 3.56 % от себестойността на крайната продукция се определя от разхода за електроенергия и 1.37 % от разхода за природен газ.
  1. Пазари и продажби

Маркетинговите канали на Дружеството са най-вече изградени на основата на дистрибуторска търговия за вътрешния и външния пазар. Предоставени са условия на разсрочено плащане за вътрешен пазар до 30 дни и за външен до 90 дни. В случаите на отложено плащане продажбите се застраховат от „БАЕЗ” АД (Българска Агенция за Ескпортно Застраховане).

Характерно за пазара на акумулаторни батерии е, че същият се намира в период на зрялост. Заплахата от навлизане на нови конкуренти в бранша не е голяма. Като цяло бранша има високи входни разходи поради големите първоначални инвестиции за технологии и машини и необходимостта от сериозен оборотен капитал за суровини и материали.

Дружеството е профилирано в производство на 12-волтови стартерни батерии за леки, товарни автомобили, селскостопанска техника и военната техника. Отличителното за „МОНБАТ” АД е, че произвежда широка гама продукти и има международни позиции на пазарите в балканските страни и разширено присъствие на пазарите в Западна Европа в това число Белгия, Германия, Франция, Ирландия, Швейцария, Норвегия, Англия, Швеция, Италия, Полша, Прибалтийските републики и други.

Непосредствени конкуренти на регионалния пазар са българските производители, които значително отстъпват както по капацитет, така и по качество на „МОНБАТ” АД. Най–големия сред тях е: “Елхим – Искра” АД. През 2007 г. „МОНБАТ” АД придоби третия по големина производител от акумулаторния бизнес в България „Старт” АД, гр. Добрич, който имаше капацитет от около 200 000 акумулаторни годишно преди придобиването.
Продажбите на батерии на групата на Монбат АД за 2007, 2008 и 2009г. могат да бъдат представени със следната таблица:
Таблица №4


Реализираните през 2009г. консолидирани нетни приходи от продажби са в размер на 114 994 хил.лв., което представлява понижение от 30 % спрямо 2008г. , когато са реализирани консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 163 981 хил.лв. Реализираните консолидирани приходи от продажби на вътрешен пазар през 2009г. представляват 16 282 хил.лв. или 14.16 % а реализираните приходи от експорт вкл. вътрешно общностни доставки в размер на 98 712 хил. лева или 85.84%.


За 2007, 2008 и 2009г. групата на МОНБАТ АД има следните показатели за нетни приходи от продажби, EBITDA и нетна печалба.


Таблица №5

В периода 01.01.2009г.-31.12.2009г. Групата е реализирала общо приходи от износ на консолидирана база в размер на 98 712 хил.лв.

Основен пазар и през 2009 г. остава Германия с 12 млн. евро приходи от продажби, което представлява 23.81 % от общия експорт на Монбат АД. Друг важен пазар за компанията през 2009 г. е Франция, чийто дял нараства в сравнение с 2008 г. от 2.95 % на 8.95 %. Трети по големина остава пазарът в Италия.

Представената по-долу таблица показва разпределението на износа на Монбат АД по държави на консолидирана база за 2009г. и 2008г.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗНОСА ПО ДЪРЖАВИ НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА
Таблица 6

Таблица №7
ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА

В резултат на осъществената стопанска дейност през 2009 г Групата отчете следния финансов резултат на консолидирана база:


Реализираната през 2009 г. печалба преди облагане с данъци е в размер на 17 538 хил. лева, което представлява понижение на печалбата от 40 % в сравнение със същия период на 2008 г. Нетният размер на печалбата на консолидирана база за 2009 г. е 15 532 хил.лв. от които 96 хил. лв. не принадлежат на Групата а нетната печалба, реализирана в Групата, е в размер на 15 436 хил.лв., което представлява понижение от 41 % в сравнение със същия период на 2008 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница