Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доходДата26.09.2018
Размер220.5 Kb.
#83101
ТипОтчет


Междинен консолидиран съкратен финансов отчет
Варна плод АД
30 юни 2018 г.

Съдържание


СтраницаМеждинен консолидиран съкратен отчет за финансовото състояние

1

Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

3

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

4

Междинен консолидиран съкратен отчет за паричните потоци

5

Пояснения към междинния консолидиран съкратен финансов отчет

6Междинен консолидиран съкратен отчет за финансовото състояние
Активи

Пояснение

30 юни 2018

31 декември 2017

 

 

000 лв.

000 лв.

Инвестиционни имоти
2 563

2 741

Имоти, машини и съоръжения

Error: Reference source not found

205

225

Репутация
1 524

1 520

Вземания от свързани предприятия
15 009
Финансови активи

Error: Reference source not found

406

84

Отсрочени данъчни активи
56

56

Нетекущи активи
19 763

4 626

 
 

 

Текущи активи
 

 

Материални запаси
-

95

Краткосрочни финансови активи
1 555

1 555

Търговски и други вземания

15.2

2 880

2 898

Вземания от свързани предприятия

7

471

15 479

Пари и парични еквиваленти

Error: Reference source not found

4 152

3 409

Текущи активи
9 058

23 436

 

 

 

 

Общо активи

 

28 821

28 062
Съставил:

/Теменужка Страшимирова/


Изпълнителен директор:

/Андрей Василев/

Дата: 20 август 2018 г.Междинен консолидиран съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви

Пояснение

30 юни 2018

31 декември 2017

 

 

000 лв.

000 лв.

 

 

 

 

Собствен капитал

 

 

 

Акционерен капитал

8

53

53

Резерви

9

24 434

22 504

Неразпределена печалба
652

2 062

Общо собствен капитал
25 139

24 619

 
 

 

Пасиви
 

 

Нетекущи пасиви
 

 

Заеми

10

2 585

2 585

Задължения по финансов лизинг
49

49

Пенсионни и други задължения към персонала
20

20

Търговски и други задължения
8

8

Отсрочени данъчни пасиви
44

44

Нетекущи пасиви
2 706

2 706

 
 

 

Текущи пасиви
 

 

Пенсионни и други задължения към персонала
37

25

Задължения по финансов лизинг
7

14

Заеми
58

115

Търговски и други задължения

10

812

546

Задължения към свързани лица
-

5

Задължения за данъци върху дохода
62

32

Текущи пасиви
976

737

Общо пасиви

 

3 682

3 443

 

 

 

 

Общо собствен капитал и пасиви
28 821

28 062Съставил:

/Теменужка Страшимирова/


Изпълнителен директор:

/Андрей Василев/

Дата: 20 август 2018 г.
Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и други всеобхватен доход

 

 

30 юни 2018

30 юни 2017

 

 

000 лв.

000 лв.

 

 

 
Приходи от продажби
1318

1411

Печалба от продажба на нетекущи активи

11

21

93 

 

Разходи за материали
(12)

(10)

Разходи за външни услуги
(264)

(228)

Разходи за персонала
(307)

(287)

Разходи за амортизация
(113)

(112)

Други разходи
(36)

(23)

Печалба от оперативна дейност
607

844

 
 

 

Финансови разходи
(31)

(34)

Финансови приходи
3

8

Печалба преди данъци
579

818

Разходи за данъци върху дохода

Error: Reference source not found3

(59)

(82)

Печалба за периода
520

736

Общо всеобхватен доход за периода
520

736

 
 

 

Доход на акция:

Error: Reference source not found

9.87

13.96Съставил:

/Теменужка Страшимирова/


Изпълнителен директор:

/Андрей Василев/

Дата: 20 август 2018 г.Междинен консолидиран съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Резерви

Неразпределена печалба

Общо собствен капитал принадлежащ на предприятието-майка

Салдо към 1 януари 2018 г.

53

22 504

2 062

24 619

Печалба за периода

-

-

520

520

Общо всеобхватен доход за периода

 -

-


Разпределение на печалба към резерви1930

(1930)
Салдо към 30 юни 2018 г.

53

24 434

652

25139Всички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Резерви

Неразпределена печалба

Общо собствен капитал принадлежащ на предприятието-майка

Салдо към 1 януари 2017 г.

53

20 541

2 034

22 628

Печалба за годината

-
1 990

1 990

Друг всеобхватен доход
1
1

Общо всеобхватен доход за годината

 -

1

4024

24 619
Разпределение на печалба към резерви

-

1962

(1962)

-

Салдо към 31 декември 2017 г.

53

22 504

2 062

24 619Съставил:
Изпълнителен директор:/Теменужка Страшимирова/
/Андрей Василев/

Дата 20 август2018 г.Междинен съкратен отчет за паричните потоци
 

30

юни 2018

30

юни 2017

 

000 лв.

000 лв.

Оперативна дейност

 

 

Постъпления от клиенти

1820

2964

Плащания към доставчици

(582)

(556)

Плащания към персонал и осигурителни институции

(285)

(271)

Плащания за данък върху дохода

(99)

(131)

Други плащания от оперативна дейност

(258)

(241)

Нетен паричен поток от оперативна дейност

596

1 765

 

 

 

Инвестиционна дейност

 

 

Придобиване на имоти, машини и съоръжения

-

(157)

Постъпления от продажба на дълготрайни активи

242

-

Предоставени заеми

-

(310)

Получени заеми
70

Плащания ,свързани с инвестиционна дейност,

(5)

-

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

237

(397)


Финансова дейностПлащания по получени заеми

(57)

(55)

Плащания лихви,

(26)

(24)

Платени задължения по лизингови договори

(7)

(37)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

(90)

(116)

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти

743

1252

Пари и парични еквиваленти в началото на годината

3 409

5420

Пари и парични еквиваленти в края на годината

4 152

6 672
Съставил:
/Теменужка Страшимирова /

/Андрей Василев/


Дата: 20 август 2018 г.

Каталог: download -> VPLOD
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
VPLOD -> Отчет 31 март 2014 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"
VPLOD -> Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет Варна плод ад 31 декември 2017 г. Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчет
VPLOD -> Доклад за дейността към 31. 12. 2016 година
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2010 година
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2011 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница