Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доходстраница1/21
Дата27.10.2018
Размер0.9 Mb.
#101404
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Съдържание


Страница

Отчет за финансовото състояние

1

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

3

Отчет за промените в собствения капитал

4

Отчет за паричните потоци

6

Пояснения към индивидуалния финансов отчет

7
Отчет за финансовото състояние


Активи

Пояснение

31 декември

31 декември2016

2015000 лв.

000 лв.

Нетекущи активи


Имоти, машини и съоръжения

5

1 087

1 165

Инвестиции в дъщерни предприятия

6

24 459

22 390

Инвестиционни имоти

8

44 328

47 070

Нетекущи активи
69 874

70 625

Текущи активи


Материални запаси

10

923

923

Предоставени заеми

11

18 488

18 046

Търговски и други вземания

12

17 097

6 243

Вземания от свързани лица

28

3 131

2 237

Пари и парични еквиваленти

13

12

41

Текущи активи
39 651

27 490

Общо активи
109 525

98 115
Съставил: __________________

Даниела ТодороваИзпълнителен директор : ____________________

Константин Василев

Дата: 02.03.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 25.03.2017 г.:
Марий Апостолов

Гергана Михайлова

Управител

Регистриран одитор отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружествоОтчет за финансовото състояние(продължение)

Собствен капитал и пасиви

Пояснение

31 декември

31 декември2016

2015000 лв.

000 лв.

Собствен капитал


Акционерен капитал

14.1

2 495

2 495

Премиен резерв

14.2

74 976

74 976

Други резерви

14.3

1 944

1 968

Неразпределена печалба
1 302

657

Общо собствен капитал
80 717

80 096

Пасиви


Нетекущи пасиви


Търговски и други задължения

17

1 708

1 925

Отсрочени данъчни пасиви

9

2 520

2 496

Нетекущи пасиви
4 228

4 421

Текущи пасиви


Пенсионни и други задължения към персонала

15.2

40

31

Краткосрочни заеми

16

4 964

3 147

Търговски и други задължения

17

18 209

9 963

Краткосрочни задължения към свързани лица

28

1 332

450

Задължения за данъци върху дохода
35

7

Текущи пасиви
24 580

13 598

Общо пасиви
28 808

18 019

Общо собствен капитал и пасиви
109 525

98 115
Съставил: __________________

Даниела ТодороваИзпълнителен директор: ____________________

Константин Василев

Дата: 02.03.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 25.03.2017 г.:
Марий Апостолов

Гергана Михайлова

Управител

Регистриран одитор отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември
Пояснение

2016

2015000 лв.

000 лв.

Приходи от продажби

18

1 105

1 186

Други приходи

19

229

285

Печалба/(Загуба) от продажба на нетекущи активи

20

1 487

(184)

Разходи за материали

21

(23)

(35)

Разходи за външни услуги

22

(260)

(279)

Разходи за персонала

15.1

(404)

(345)

Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти

8

170

(57)

Разходи за амортизация на нефинансови активи

5

(74)

(96)

Себестойност на продадените стоки и други текущи активи
(74)

(123)

Други разходи

23

(1 804)

(372)

Печалба/(Загуба) от оперативна дейност
352

(20)

Загуба от продажба на инвестиции в дъщерни предприятия

6

(148)

-

Финансови разходи

24

(567)

(88)

Финансови приходи

24

1 049

694

Печалба преди данъци
686

586

Разходи за данъци върху дохода

25

(41)

(62)

Печалба за годината
645

524

Общо всеобхватен доход за годината
645

524

Доход на акция:
лв.

лв.

Основен доход на акция

26.1

0.26

0.21

Съставил: __________________

Даниела Тодорова
Изпълнителен директор: ____________________

Константин Василев

Дата: 02.03.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 25.03.2017 г.:
Марий Апостолов

Гергана Михайлова

Управител

Регистриран одитор отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
Специализирано одиторско предприятиеОтчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декемвриВсички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо собствен капиталСалдо към 1 януари 2016 г.

2 495

74 976

1 968

657

80 096

Печалба за годината

-

-

-

645

645

Общо всеобхватен доход за годината

-

-

-

645

645

Други промени в капитала

-

-

(24)

-

(24)

Салдо към 31 декември 2016 г.

2 495

74 976

1 944

1 302

80 717

Съставил: ____________________

Даниела Тодорова
Изпълнителен директор :____________________

Константин Василев

Дата: 02.03.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 25.03.2017 г.:
Марий Апостолов

Гергана Михайлова

Управител

Регистриран одитор отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество
Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

(продължение)Всички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо собствен капиталСалдо към 1 януари 2015 г.

2 495

74 976

1 832

133

79 436

Печалба за годината

-

-

-

524

524

Общо всеобхватен доход за годината

-

-

-

524

524

Други промени в капитала

-

-

136

-

136

Салдо към 31 декември 2015 г.

2 495

74 976

1 968

657

80 096Съставил: ____________________

Даниела Тодорова


Изпълнителен директор : ____________________

Константин Василев

Дата: 02.03.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 25.03.2017 г.:
Марий Апостолов

Гергана Михайлова

Управител

Регистриран одитор отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество


Пояснение

2016

2015000 лв.

000 лв.

Оперативна дейност


Постъпления от клиенти
1 620

1 708

Плащания към доставчици
(5 302)

(3 045)

Плащания към персонал и осигурителни институции
(392)

(345)

Плащания за данък върху дохода
(12)

-

Нетен паричен поток от оперативна дейност
(4 086)

(1 682)

Инвестиционна дейност


Придобиване на имоти, машини и съоръжения
(1)

(27)

Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения
4 390

4 238

Придобиване на дъщерни предприятия

6

(2 220)

-

Продажба на дъщерни предприятия
2
Предоставени заеми
(12 114)

(11 238)

Постъпления от предоставени заеми
15 212

1 599

Получени лихви
1 557

340

Получени аванси за продажба на инвестиционни имоти
8 000

6 258

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
14 826

1 170

Финансова дейност


Получени заеми
6 582

3 000

Плащания по получени заеми
(17 236)

(2 385)

Плащания по финансов лизинг
-

(20)

Плащания на лихви
(115)

(68)

Нетен паричен поток от финансова дейност
(10 769)

527

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
(29)

15

Пари и парични еквиваленти в началото на годината
41

26

Пари и парични еквиваленти в края на годината

13

12

41
Отчет за паричните потоци

за годината, приключваща на 31 декември

Съставил: ____________________

Даниела ТодороваИзпълнителен директор : ____________________

Константин Василев

Дата: 02.03.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 25.03.2017 г.:
Марий Апостолов

Гергана Михайлова

Управител

Регистриран одитор отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество


Пояснения към финансовия отчет

Каталог: download -> EMPI
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
EMPI -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
EMPI -> Отчет за финансовото състояние Активи Пояснение


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница