Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за всеобхватния доходстраница9/9
Дата07.08.2018
Размер488.34 Kb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Анализ на ликвидния риск


Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Дружеството за периода.

Дружеството държи пари в брой, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез увеличение на основния капитал.


Към 31 март 2017 г. падежите на договорните задължения на Дружеството (съдържащи лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва:

Текущи

 

Нетекущи

31 март 2017 г.

До 6 месеца

Между 6 и 12 месеца

 

От 1 до 5 години

Над 5 години

 

000 лв.

000 лв.

 

000 лв.

000 лв.Търговски и други задължения

-

16

 

1 015

-

Общо

-

16

 

1 015

-

В предходните отчетни периоди падежите на договорните задължения на Дружеството са обобщени, както следва:Текущи

 

Нетекущи

31 декември 2016 г.

До 6 месеца

Между 6 и 12 месеца

 

От 1 до 5 години

Над 5 години

 

000 лв.

000 лв.

 

000 лв.

000 лв.Търговски и други задължения

-

8

 

1 015

-

Общо

-

8

 

1 015

-
  1. Категории финансови активи и пасиви


Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да бъдат представени в следните категории:


Финансови активи

Пояснение

31.03.2017

31.12.2016
000 лв.

000 лв.

Пари и парични еквиваленти

5.

72

78

Ценни книжа

4.

2 097

2 1032 169

2 181
Финансови пасиви

Пояснение

31.03.2017

31.12.2016
000 лв.

000 лв.

Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:

Текущи пасиви


Търговски и други задължения

8.

1 031

1 0231 031

1 023
 1. Търговски и други вземания


Търговските вземания, отразени в отчета за финансовото състояние, включват:

31.03.2017

31.12.2016

000 лв.

000 лв.

Текущи:Данъци за възстановяване

2

2

Други

-

-

Общо

2

2
 1. Политика и процедури за управление на капитала


Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:

 • да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие; и

 • да осигури адекватна рентабилност за собствениците, като определя цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска.

Нетният дълг се изчислява като общ дълг, намален с балансовата стойност на парите и паричните еквиваленти.

Дружеството определя пропорционалния размер на капитала спрямо общата финансова структура, а именно собствен капитал и финансови задължения. Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите корекции в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура.

Капиталът за представените отчетни периоди може да бъде анализиран, както следва:
 

31.03.2017

31.12.2016

 

000 лв.

000 лв.

 

 

 

Собствен капитал

1 140

1 160

+ Дълг

1 031

1 023

- Пари и парични еквиваленти

(72)

(78)

Нетен дълг

(959)

(945)

 

 

 

Съотношение на капитал към нетен дълг

1.19

1.23
 1. Възнаграждение на одиторите

Възнаграждението за независим финансов одит на финансовия отчет на дружеството за 2016 e е признато в отчета за приходите и разходите за финансовата 2017 година.


Одиторите не са получавали възнаграждения за други услуги на дружеството.

 1. Натрупана Печалба / Загуба31.03.2017

31.12.2016
000 лв.

000 лв.

Текуща година
(20)

(35)

Непокрита Загуба

Неразпределена Печалба

-

994


-

994


Натрупана Печалба / Загуба
974

959 1. Финансови активи, държани за търгуване

   Краткосрочните финансови активи през представените отчетни периоди включват различни инвестиции в средства на паричния пазар, които са държани за търгуване в краткосрочен период.

   Справедлива стойност

   Справедлива стойност
   31.03.2017

   31.12.2016
   000 лв.

   000 лв.

   Финансови активи държани за търгуване (отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата):   Инвестиции в корпоративни облигации

   1 001

   994

   Инвестиции в акции

   1 096

   1 109
   2 097

   2 103

   Дружеството притежава акции в:


   Емитент

   Емисия

   Брой

   Справедлива стойност към

   31.03.2017


   000 лв.

   Български Фонд за Дялово Инвестиране АД

   BG1100001129

   26 000

   39

   Риъл Булленд АД

   BG1100006136

   60 000

   60

   КК Инвест
   1 118 000

   1 010


   1 109

   Емитент

   Емисия

   Брой

   Справедлива стойност към

   31.12.2016


   000 лв.

   Български Фонд за Дялово Инвестиране АД

   BG1100001129

   26 000

   27

   Риъл Булленд АД

   BG1100006136

   60 000

   59

   КК Инвест
   1 118 000

   1 010


   1 096

   Дружеството притежава следните корпоративни облигации:


   Емитент

   Емисия

   Брой

   Справедлива стойност към

   31.12.2016


   000 лв.

   КОМСИГ ЕАД

   BG2100009161

   254

   258

   БОБОВ ДОЛ

   BG2100004154

   700

   743


   1 001

   Емитент

   Емисия

   Брой

   Справедлива стойност към

   31.12.2015


   000 лв.


   КОМСИГ ЕАД

   BG2100009161

   254

   262

   БОБОВ ДОЛ

   BG2100004154

   700

   732


   994

   Краткосрочните финансови активи са оценени по справедлива стойност, определена на базата на борсовите котировки към датата на финансовия отчет.

   Печалбите и загубите са признати в отчета за доходите на ред „Печалба от финансови активи и пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно“.

 1. Събития след края на отчетния период


Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница