Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница2/7
Дата22.07.2016
Размер0.73 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7

1Обща информация

Химимпорт АД е регистрирано като акционерно дружество от Софийски градски съд на 24.01.1990 г.


Основната дейност на Групата се състои в:

 • Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

 • Финансиране на дружества, в които дружеството участва;

 • Банкови услуги, финанси, застраховане и пенсионно осигуряване;

 • Секюритизация на недвижими имоти и вземания;

 • Добив на нефт и газ;

 • Изграждане на мощности в областта на нефтопреработвателната промишленост, производството на биогорива и производство на изделия от каучук;

 • Производство и търговия с петролни и химически продукти;

 • Производство на растителни масла, изкупуване, преработка и търговия със зърнени храни;

 • Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети и самолетни двигатели;

 • Речен и морски транспорт и пристанищна инфраструктура;

 • Търговско представителство и посредничество;

 • Комисионна, спедиционна и складова дейност;

Междинният консолидиран финансов отчет към 31 март 2009 г. е одобрен и приет от Управителния съвет на 30 май 2009 г.2Основа за изготвяне на междинния консолидиран финансов отчет

Този съкратен междинен консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС, приложими за междинни финансови отчети (МСС 34 Междинни финансови отчети). Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети, и следва да се чете заедно с годишния консолидиран финансов отчет на Групата към 31 декември 2008 г.


Междинният консолидиран финансов отчет е изготвен в лева, това е и функционалната валута на Групата.

3Счетоводна политика и промени през периода

С изключение на описаното по-долу, приложените счетоводни политики съответстват на тези, оповестени в годишните финансови отчети към 31 декември 2008 г.


Данъците върху дохода за междинния период са признати като е използвана данъчната ставка, която се очаква да бъде приложима към края на годината.


Следните нови изменения на стандарти са задължителни за първи път през 2009 г.:

 • Прилагането на МСС 1 (ревизиран 2007 г.) води до някои промени във формата и заглавията на основните финансови отчети и представянето на някои елементи в тях. Това също води и до допълнителни оповестявания. Оценяването и признаването на активите, пасивите, приходите и разходите на Групата остават непроменени. Въпреки това, някои елементи, които се признават директно в собствения капитал, сега се представят и в друг всеобхватен доход, като например даренията. МСС 1 влияе върху представянето на промените в собствения капитал, свързани с транзакции на собствениците, и въвежда прилагането на Отчет за всеобхватния доход.

 • МСС 23 (изменен) „Разходи по заеми”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Това изменение не е приложимо за Групата, тъй като към момента разходите по заеми не отговарят на критериите, които трябва да се спазват при признаване на лихвените разходи като компонент на себестойността на построени от предприятието активи от имоти, машини, съоръжения и оборудване.

 • МСФО 2 (изменен) „Плащане на базата на акции”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Ръководството на Групата няма и не предвижда изплащането на възнаграждения под формата на акции или опции за придобиване на акции.

 • МСС 32 (изменен) „Финансови инструменти: оповестяване и представяне” и съответните изменения на МСС 1 „Представяне на финансови отчети”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Тези промени не са приложими за Групата, тъй като то няма инструменти с право на връщане.

 • КРМСФО 13 „Програми за лоялни клиенти”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2008 г. Групата не прилага програми за лоялност на клиентите.

 • КРМСФО 15 Споразумения за строителство на недвижими имоти, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Групата не е сключила и не планира да сключва споразумения за строителство на недвижими имоти.

 • КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна операция, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 октомври 2008 г. Групата не прилага хеджиране на инвестиции в чуждестранни операции.

 • КРМСФО 17 Разпределение на непарични активи на собствениците, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Групата не е разпределяла непарични активи на собствениците си.

 • КРМСФО 18 Прехвърляне на активи от клиенти, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Групата не използва в дейността си прехвърляне на активи от клиенти.

Информация относно нови стандарти, изменения и разяснения, които се очаква да имат ефект върху консолидираните финансови отчети на Групата е представена по-долу: • МСФО 8 „Оперативни сегменти”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. МСФО 8 заменя МСС 14 „Отчитане по сегменти” и изисква „мениджърски подход”, според който информацията за сегментите е представена на същата база, която се използва за целите на вътрешното отчитане. Прилагането на МСФО 8 не е довело до промени в определените оперативни cегменти на Групата, но счетоводната политика за идентифициране на оперативни cегменти cега cе базира на информацията за нуждите на вътрешно управленcко отчитане, която cе преглежда регулярно от ръководните лица, отговорни за вземането на основните оперативни решения. В предишните годишни и междинни финансови отчети, сегментите бяха идентифицирани на база на доминиращия източник и естеството на рисковете и възвръщаемостта на Групата.

 • МСФО 3 (изменен) „Бизнес комбинации” и произтичащите изменения на МСС 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети”, МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия”, и МСС 31 „Дялове в съвместни предприятия”, в сила за бизнес комбинации, за които датата на закупуване е на или след започването на първия отчетен период, започващ на или след 1 юли 2009 г., без да се прилага с обратна сила за предходни периоди. Ръководството преценява въздействието върху Групата на новите изисквания относно счетоводното отчитане на придобивания, консолидация и отчитане на асоциирани предприятия върху консолидираните финансови отчети на Групата за отчетните периоди, започващи след 1 юли 2009 г. Групата не притежава съвместни предприятия.
Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница