Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница1/9
Дата25.07.2016
Размер0.88 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Междинен консолидиран финансов отчет


Химимпорт АД
31 март 2010 г.


Съдържание
Страница

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

2

Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход

4

Междинен консолидиран отчет за паричните потоци (пряк метод)

5

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

6

Пояснения към междинния консолидиран финансов отчет

8Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние
Пояснение

31.3.2010

31.3.2009

31.12.2009000 лв.

000 лв.

000 лв.
Активи

Нетекущи активи

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

5

586 350

544 980

587 844

Инвестиционни имоти
55 985

33 183

47 394

Инвестиции в асоциирани предприятия
93 011

101 530

105 524

Репутация
49 250

42 202

49 250

Други нематериални активи

6

72 003

112 410

74 199

Дългосрочни финансови активи
987 794

984 741

1 080 591

Дългосрочни вземания свързани лица
5 895

12 122

11 354

Отсрочени данъчни активи
2 144

2 683

2 503

Нетекущи активи
1 852 432

1 833 851

1 958 659
Текущи активи

Материални запаси
33 856

42 095

34 262

Краткосрочни финансови активи
921 144

512 760

681 184

Краткосрочни вземания от свързани лица

11

86 387

25 093

88 127

Търговски вземания
169 597

215 111

151 997

Данъчни вземания
6 446

7 497

7 314

Други вземания
199 188

167 016

184 006

Пари и парични еквиваленти
508 757

587 990

437 801

Текущи активи
1 925 375

1 557 562

1 584 691
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба
6 499

4 485

6 535
Общо активи
3 784 306

3 395 898

3 549 885Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 28 май 2010 г.
Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние(продължение)

д

Пояснение

31.3.2010

31.3.2009

31.12.2009000 лв.

000 лв.

000 лв.

Собствен капитал

Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД

Акционерен капитал

7

229 600

144 148

229 862

Премиен резерв
219 617

193 324

219 995

Други резерви
(8 959)

(8 026)

(9 093)

Неразпределена печалба от минали години
525 949

372 308

403 118

Печалба за периода
35 196

33 446

129 5311 001 403

735 200

973 413

Миноритарно участие
202 564

193 209

195 339

Общо собствен капитал
1 203 967

928 409

1 168 752

Специализирани резерви
105 507

99 554

106 751
Пасиви

Нетекущи пасиви

Дългосрочни задължения за дивиденти
67 134

-

70 655

Дългосрочни финансови задължения

8

497 118

663 172

543 868

Задължения към осигурени лица
292 234

88 156

120 976

Дългосрочни търговски задължения
17 761

-

24 317

Дългосрочни задължения към св. лица

11

-

168 206

-

Задължения по финансов лизинг
30 845

10 866

32 899

Провизии за пенсиониране
2 072

1 098

2 206

Други дългосрочни задължения
2 704

1 312

2 725

Други провизии
383

-

383

Отсрочени данъчни пасиви
16 749

16 126

18 748927 000

948 936

816 777

Текущи пасиви

Краткосрочни задължения за дивиденти
7 238

-

8 040

Краткосрочни финансови задължения

8

1 336 605

1 212 088

1 251 646

Търговски задължения
105 832

105 886

110 078

Краткосрочни задължения към св. лица

11

409

7 703

4 189

Задължения по финансов лизинг
9 421

5 566

10 083

Данъчни задължения
16 169

15 662

13 765

Пенсионни и др. задължения към персонала
11 680

14 257

13 480

Други задължения
60 478

57 837

46 324

Текущи пасиви
1 547 832

1 418 999

1 457 605

Общо пасиви
2 474 832

2 367 935

2 274 382

Общо капитал и пасиви
3 784 306

3 395 898

3 549 885

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 28 май 2010 г.
Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход

за периода, приключващ на 31 март 2010 г.


Пояснение

31.3.2010

31.3.2009

31.12.2009000 лв.

000 лв.

000 лв.
Приходи от нефинансова дейност
139 754

149 393

574 962

Печалба от продажба на нетекущи активи
197

709

39 266

Разходи за нефинансова дейност
(113 476)

(119 167)

(532 906)

Нетен резултат от нефинансова дейност
26 475

30 935

81 322
Приходи от застраховане
159 228

147 250

270 704

Разходи по застраховане
(153 293)

(142 162)

(252 146)

Нетен резултат от застраховане
5 935

5 088

18 558
Приходи от лихви
43 889

38 087

175 243

Разходи за лихви
(26 915)

(20 485)

(99 547)

Нетни приходи от лихви
16 974

17 602

75 696
Положителни разлики от операции с финансови инструменти
36 463

28 345

170 500

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти
(26 441)

(21 690)

(64 414)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
10 022

6 655

106 086
Административни разходи
(28 558)

(33 643)

(160 215)

Отрицателна репутация
1 338

2

2 389

Резултат от инвестиции в асоциирани предприятия
529

73

6 477

Други финансови приходи
12 058

11 637

33 286

Доход за разпределяне по осигурителни партиди
(2 222)

2 700

(7 292)

Печалба за периода преди данъци
42 551

41 049

156 307

Разходи за данъци

9

(3 007)

(2 537)

(12 315)

Нетна печалба за периода
39 544

38 512

143 992

Друг всеобхватен доход

Дарения
-

-

(200)

Разлика от преизчисление
(3 692)

-

(2 814)

Преоценка на финансови инструменти
(230)

495

1 174

Общо всеобхватен доход
35 622

39 007

142 152
Печалба принадлежаща на:

Акционерите на Химимпорт АД
35 196

33 446

129 531

Миноритарно участие
4 348

5 066

14 461

Общо всеобхватен доход принадлежащ на:

Акционерите на Химимпорт АД
31 274

34 408

127 587

Миноритарно участие
4 348

4 599

14 565

Основна нетна печалба на акция в лева

10

0.2277

0.2292

0.8970

Нетна печалба на акция с намалена стойност в лева

10

0.1471

-

0.5925

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 28 май 2010 г.


Междинен консолидиран отчет за паричните потоци

за периода, приключващ на 31 март 2010 г.

31.3.2010

31.3.2009

31.12.2009000 лв.

000 лв.

000 лв.
Постъпления от краткосрочни заеми

26 202

25 354

117 692
Плащания по краткосрочни заеми

(16 175)

(35 749)

(161 901)
Продажба на текущи финансови активи

56 113

56 381

216 305
Придобиване на текущи финансови активи

(40 767)

(49 074)

(204 807)
Постъпления от клиенти

74 724

133 948

567 463
Плащания на доставчици

(72 814)

(113 842)

(621 351)
Постъпления от осигурени лица

16 106

9 140

38 386
Плащания на осигурени лица

(5 311)

(1 274)

(5 818)
Плащания към персонала и осигурителни институции

(18 448)

(25 156)

(91 337)
Постъпления от банкова дейност

9 750 890

8 643 458

36 160 566
Плащания за банкова дейност

(9 717 942)

(8 584 826)

(36 105 852)
Постъпления от застрахователна дейност

30 314

36 846

136 715
Плащания за застрахователна дейност

(30 418)

(32 077)

(72 317)
Платени данъци върху печалбата

(2 654)

(1 224)

(12 103)
Други (плащания), постъпления

4 136

14 007

14 218
Нетен паричен поток от оперативна дейност

53 956

75 912

(24 141)
Инвестиционна дейност

Нетни плащания за придобиване на дъщерни дружества

-

(3 875)

(5 738)
Продажба на имоти, машини и съоръжения

-

1 988

21 257
Придобиване на имоти, машини и съоръжения

(6 856)

(18 947)

(65 987)
Придобиване на нематериални активи

(5)

(1 503)

(3 658)
Продажба на инвестиционни имоти

250

-

7 607
Придобиване на инвестиционни имоти

(449)

-

(2 405)
Продажба на асоциирани дружества

-

34 905

18 460
Продажба на нетекущи финансови активи

55 918

24 835

95 269
Придобиване на нетекущи финансови активи

(48 459)

(21 102)

(146 548)
Получени лихви

10 366

2 479

14 993
Постъпления от предоставени заеми

9 688

3 915

37 668
Плащания по предоставени заеми

(9 120)

(11 151)

(45 960)
Други плащания

(609)

(3 375)

(425)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

10 724

8 169

(75 467)
Финансова дейност

Постъпления от емисия на преференциални акции

-

-

199 015
Плащания на комисионни по емисия на прив. акции

-

-

(3 991)
Покупка на собствени акции

-

-

(9 670)
Постъпления от получени заеми

22 753

30 420

181 825
Плащания по получени заеми

(10 578)

(37 184)

(332 763)
Платени лихви

(3 709)

(7 420)

(17 221)
Плащания по финансов лизинг

(2 102)

(340)

(5 126)
Други плащания

(82)

(475)

5 907
Нетен паричен поток от финансова дейност

6 282

(14 999)

17 976
Загуба от валутна преоценка

(6)

(528)

(3)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода

437 801

519 436

519 436
Нетно намаление на пари и парични еквиваленти

70 956

68 554

(81 635)
Пари и парични еквиваленти в края на периода

508 757

587 990

437 801

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________
Дата: 28 май 2010 г.Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

- за периода, приключващ на 31 март 2010 г.Всички суми са в ’000 лв.

Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на

Химимпорт АД

Миноритарно участие

Общо капитал

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо

Салдо към 1 януари 2010

229 862

219 995

(9 093)

532 649

973 413

195 339

1 168 752

Увеличение на капитала/ за привилегировани акции

(262)

(378)

-

-

(640)

-

(640)

Бизнес комбинации

-

-

364

(3 008)

(2 644)

2 877

233

Транзакции със собствениците

(262)

(378)

364

(3 008)

(3 284)

2 877

(407)

Печалба за периода до 31 март 2010 г.

-

-

-

35 196

35 196

4 348

39 544

Друг всеобхватен доход


Изменение в асоциирани дружества

-

-

-

(3 692)

(3 692)

-

(3 692)

Преоценка на финансови инструменти

-

-

(230)

-

(230)

-

(230)
-

-

(230)

(3 692)

(3 922)

-

(3 922)

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

(230)

31 504

31 274

4 348

35 622

Салдо към 31 март 2010

229 600

219 617

(8 959)

561 145

1 001 403

202 564

1 203 967

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 28 май 2010 г.- за периода, приключващ на 31 март 2009 г.Всички суми са в ’000 лв.

Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на

Миноритарно участие

Общо капитал

Химимпорт АД

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо

Салдо към 1 януари 2009

144 139

192 972

(9 073)

372 393

700 431

188 610

889 041

Увеличение на акционерния капитал и резервите от продажба на собствени акции, придобити от дъщерни дружества

9

352

-

-

361

-

361

Транзакции със собствениците

9

352

-

-

361

-

361

Печалба за периода до 31 март 2009 г.

-

-

-

33 446

33 446

5 066

38 512

Друг всеобхватен доход


Други промени в капитала

-

-

1 047

(85)

962

(467)

495

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

1 047

33 361

34 408

4 599

39 007

Салдо към 31 Март 2009

144 148

193 324

(8 026)

405 754

735 200

193 209

928 409

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 28 май 2010 г.


Междинен отчет за промените в собствения капитал(продължение)

- за периода, приключващ на 31 декември 2009 г.Всички суми са в ’000 лв.

Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на

Химимпорт АД

Миноритарно участие

Общо капитал
Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределена печалба

ОбщоСалдо към 1 януари 2009 г.

144 139

192 972

(9 073)

372 393

700 431

188 610

889 041Увеличение на акционерния капитал и резервите от продажба на собствени акции, придобити от дъщерни дружества

218

199

-

-

417

-

417
Намаление на резервите от собствени акции, придобити от дъщерни дружества

(4 141)

(1 308)

-

-

(5 449)

-

(5 449)
Увеличение на акционерния капитал и премийния резерв от емисия на привилегировани акции

89 646

28 132

-

-

117 778

-

117 778
Бизнес комбинации

-

-

(890)

33 539

32 649

(7 836)

24 813
Транзакции със собствениците

85 723

27 023

(890)

33 539

145 395

(7 836)

137 559Печалба за периода до 31 декември 2009 г.

-

-

-

129 531

129 531

14 461

143 992
Друг всеобхватен доход

Дарения

-

-

(200)

-

(200)

-

(200)
Дялово изменение в асоциирани дружества-

(2 814)

(2 814)
(2 814)
Преоценка на финансови инструменти

-

-

1 070

-

1 070

104

1 174
Общо всеобхватен доход за периода

-

-

870

126 717

127 587

14 565

142 152Салдо към 31 декември 2009 г.

229 862

219 995

(9 093)

532 649

973 413

195 339

1 168 752
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 28 май 2010 г.


Пояснения към междинния финансов отчет


Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница