Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доходстраница1/6
Дата23.07.2016
Размер0.55 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6Междинен финансов отчет


Химимпорт АД
31 март 2010 г.


Съдържание
Страница

Междинен отчет за финансовото състояние

2

Междинен отчет за всеобхватния доход

4

Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)

5

Междинен отчет за промените в собствения капитал

6

Пояснения към междинния финансов отчет

8Междинен отчет за финансовото състояние
Пояснение

31.3.2010

31.3.2009

31.12.2009000 лв

000 лв

000 лв
Активи

Нетекущи активи

Имоти, машини и съоръжения

4

18 304

20 565

18 529

Инвестиционни имоти
3 383

1 080

4 049

Инвестиции в дъщерни предприятия
294 832

400 946

294 459

Инвестиции в асоциирани предприятия
16 773

24 730

26 470

Нематериални активи

5

8

602

9

Дългосрочни финансови активи
1 332

5 332

1 332

Дългосрочни вземания от свързани лица

10

140 247

163 551

130 722

Дългосрочни вземания
61 784

48 024

62 786

Отсрочени данъчни активи
11

6

11536 674

664 836

538 367
Текущи активи

Материални запаси
46

88

46

Краткосрочни финансови активи
24 381

5 389

44 918

Предоставени заеми
119 502

103 323

95 462

Търговски вземания
73 792

89 996

87 326

Вземания от свързани лица

10

244 075

53 658

229 638

Данъчни вземания
1

-

70

Други вземания
34 997

19 558

32 678

Парични средства
123 116

113 963

122 775619 910

385 975

612 913 

 

 

Общо активи
1 156 584

1 050 811

1 151 280Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 29 април 2010 г.
Междинен отчет за финансовото състояние

(продължение)Собствен капитал и пасиви

Пояснение

31.3.2010

31.3.2009

31.12.2009000 лв

000 лв

000 лв
Собствен капитал

Акционерен капитал

6

239 646

150 000

239 646

Премиен резерв
260 506

232 343

260 475

Други резерви
6 534

6 734

6 534

Неразпределена печалба от минали години
325 148

234 719

234 719

Текущ финансов резултат
19 508

18 303

90 429

Общо собствен капитал
851 342

642 099

831 803
Пасиви

Нетекущи пасиви

Дългосрочни задължения за дивиденти
76 129

-

74 101

Дългосрочни заеми

7

1 026

-

5 051

Дългосрочни задължения към свързани лица
748

292 040

225

Задължения по финансов лизинг
107

1 681

491

Пенсионни и други задължения към персонала
27

-

27

Отсрочени данъчни пасиви
409

-

1 97178 446

293 721

81 866
Текущи пасиви

Краткосрочни задължения за дивиденти
8 663

-

8 432

Краткосрочни банкови заеми
2 920

2 920

2 920

Краткосрочни заеми

7

30 437

66 526

40 865

Търговски задължения
16 664

6 373

17 080

Задължения по финансов лизинг
1 777

1 907

1 650

Пенсионни и други задължения към персонала
134

117

174

Краткосрочни задължения към свързани лица
152 507

21 432

155 346

Данъчни задължения
4 963

7 445

2 971

Други задължения
8 731

8 271

8 173226 796

114 991

237 611
Общо пасиви
305 242

408 712

319 477

Общо собствен капитал и пасиви
1 156 584

1 050 811

1 151 280Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 29 април 2010 г.
Междинен отчет за всеобхватния доход

за периода, приключващ на 31 март 2010 г.

31.3.2010

31.3.2009

31.12.2009000 лв

000 лв

000 лв
Положителни разлики от операции с финансови инструменти
4 429

10 155

70 511

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти
(129)

-

(51)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
4 300

10 155

70 460
Приходи от лихви
9 200

6 152

35 015

Разходи за лихви
(6 163)

(1 566)

(19 509)

Нетни приходи от лихви
3 037

4 586

15 506
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
128

-

468

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
(174)

(133)

(117)

Нетен резултат от промяна на валутни курсове
(46)

(133)

351
Други финансови (разходи)/ приходи
(17)

(7)

4 256
Приходи от оперативна дейност
13 710

5 685

10 746

Печалба от продажба на нетекущи активи
194

-

794

Разходи за оперативна дейност
(1 239)

(1 060)

(6 785)

Нетен резултат от оперативна дейност
12 665

4 625

4 755
Печалба за периода преди данъци
19 939

19 226

95 328-
-

Разходи за данъци

8

(431)

(923)

(4 899)

Нетна печалба за периода
19 508

18 303

90 429
Друг всеобхватен доход

Дарения
-

-

(200)

Общо всеобхватен доход
19 508

18 303

90 229
Доход на акция

9

0.1295

0.1220

0.0475

Доход на акция с намалена стойност

9

0.0814

-

0.0298Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 29 април 2010 г.
Междинен отчет за паричните потоци

за периода, приключващ на 31 март 2010 г.

31.3.2010

31.3.2009

31.12.2009000 лв

000 лв

000 лв

Оперативна дейност

Постъпления от текущи заеми
26 202

24 360

111 802

Плащания по текущи заеми
(31 175)

(28 788)

(144 712)

Постъпления от продажба на текущи финансови активи
15 737

-

8 387

Придобиване на текущи финансови активи
-

-

(8 154)

Постъпления от клиенти
2 542

5 759

34 666

Плащания към доставчици
(1 459)

(2 286)

(24 496)

Постъпления от лихви
1 579

-

4 623

Плащания към персонал и осигурителни институции
(213)

(203)

(732)

Платени данъци
(26)

-

(6 534)

Нетен паричен поток от оперативна дейност

 

13 187

(1 158)

(25 150)

Инвестиционна дейност

Придобиване на дълготрайни активи
(319)

(13 492)

(10 825)

Постъпления от продажба на дълготрайни активи
-

-

7 500

Постъпления от продажба на участия в асоциирани предприятия
-

34 905

34 905

Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани предприятия
(373)

-

(1 658)

Предоставени дългосрочни заеми
(10 847)

(3 558)

(31 699)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
(11 539)

17 855

(1 777)

Финансова дейност

Постъпления от емисия на преференциални акции
-

-

199 015

Плащания на комисионни по емисия на преференциални акции
-

-

(3 391)

Получени дългосрочни заеми
-

724

68 650

Плащания по получени дългосрочни и банкови заеми
-

(563)

(207 677)

Плащания по финансов лизинг
(680)

(172)

(2 167)

Плащания на лихви
(593)

(4 430)

(6 915)

Нетен паричен поток от финансова дейност
(1 273)

(4 441)

47 515

Нетно увеличение на паричните средства
375

12 256

20 588

Парични средства в началото на периода
122 775

101 840

101 840

(Загуба)/печалба от валутна преоценка на парични средства
(34)

(133)

347

Парични средства в края на периода
123 116

113 963

122 775Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 29 април 2010 г.
Междинен отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 31 март 2010 г.
Всички суми са в ’000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо собствен капиталСалдо към 1 януари 2010 г.

239 646

260 475

6 534

325 148

831 803Увеличение на премийния резерв от конвертиране на привилегировани акции в обикновени акции

-

31

-

-

31

Транзакции със собственици

-

31

-

-

31Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2010 г.

-

-

-

19 508

19 508Общо всеобхватен доход

-

-

-

19 508

19 508Салдо към 31 март 2010 г.

239 646

260 506

6 534

344 656

851 342

за периода, приключващ на 31 март 2009 г.
Всички суми са в ’000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо собствен капиталСалдо към 1 януари 2009 г.

150 000

232 343

6 734

234 719

623 796

Нетна печалба за периода, приключващ на 31 март 2009 г.

-

-

-

18 303

18 303Общо всеобхватен доход

-

-

-

18 303

18 303Салдо към 31 март 2009 г.

150 000

232 343

6 734

253 022

642 099


Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 29 април 2010 г.


Междинен отчет за промените в собствения капитал

(продължение)за периода, приключващ на 31 декември 2009 г.


Всички суми са в ’000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо собствен капитал

Салдо към 1 януари 2009 г.

150 000

232 343

6 734

234 719

623 796

Увеличение на акционерния капитал и премийния резерв от емисия на привилегировани акции и конвертиране на привилегировани акции в обикновени акции

89 646

30 165

-

-

119 811
Разходи по емисия на привилегировани акции

-

(2 033)

-

-

(2 033)
Транзакции със собственици

89 646

28 132

-

-

117 778

Нетна печалба за 2009 г.

-

-

-

90 429

90 429

Друг всеобхватен доходДарения

-

-

(200)

-

(200)
Общо всеобхватен доход

-

-

(200)

90 429

90 229

Салдо към 31 декември 2009 г.

239 646

260 475

6 534

325 148

831 803Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 29 април 2010 г.


Пояснения към междинния финансов отчет


Каталог: statements -> individualni
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци
statements -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
statements -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
statements -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
individualni -> Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоци
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница