Отчет за финансовото състояние Пояснения


Сделки с ключов управленски персоналстраница12/12
Дата26.10.2018
Размер0.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Сделки с ключов управленски персонал

Ключовия управленски персонал на Дружеството включва членовете на съвета на директорите. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:31.12.2011

31.12.2010
000 лв.

000 лв.


Краткосрочни възнагражденияЗаплати

15

17

Разходи за социални осигуровки

1

5

Общо краткосрочни възнаграждения

16

22


Общо възнаграждение

16

22

1.23Салда към края на периода
31.12.2011

31.12.2010
000 лв.

000 лв.


Вземанияот :- СобственициВи Веста Холдинг

651

4

- Други свързани лица

Пан Инвеста АД/Ви Веста Инвест АД/


1096

1096


Общо вземания от свързани лица

1747

1100


Задължения към:- СобственициВи-Веста Холдинг ЕАД – 374 хил.лв.стр.обезщетение,нетекущи

374

411

Ви-Веста Холдинг ЕАД -44хил.лв. АПО,лихви -16 хил.лв/текущи/

Ви-Веста Холдинг ЕАД, Предв.договор/паркоместа/ Зона Б-19/нетекущи/60

198

Ви Веста Холдинг ЕАД – договор за заем/нетекущи/

652

114

ЗОК Надежда АД– строително обезщетение с/у предоставено право на строеж/нетекущи/


442442- Други свързани лицаПан Инвест АД/Ви-Веста Инвест АД/ – аванс за прехвърляне на правото на строеж/нетекущи/

1324

1346

Пан Инвест АД/Ви-Веста Инвест АД/ – 22 хил.лв.проектански услугиОвча Купел УПИ-III/текущи/

22
Вест ТВ/ВТВ/ЕАД – по договор за реклама/нетекущи/

124

124

- Управленски персоналза възнаграждения и социални осигуровкиОбщо задължения към свързани лица

3196

2437


Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество съссъвета на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвращаемост.1.24Валутен риск


Сделките на дружеството се осъществяват в български лева и в евро,което е с фиксиран курс към българският лев. Поради това Дружеството не е изложено на валутен риск.

1.25Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране.1.26Кредитен риск

Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на Баланса, както е посочено по-долу:31.12.2011

31.12.2010
000 лв.

000 лв.


Групи финансови активи – балансови стойности:Пари и парични средства

1

4

Търговски и други вземания

1794

1 143

Балансова стойност

1795

1 147

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към Дружеството, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.


Ръководството на Дружеството счита, че всички гореспоменати финансови активи, които не са били обезценявани и не са просрочени през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка.
Дружеството не е предоставяло финансовите си активи като обезпечение по други сделки.
По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики.
Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти, средства на паричния пазар, необезпечени облигации и деривативни финансови инструменти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

1.27Ликвиден риск


Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови пасиви, както и прогнозите за входящи и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни за да покрият нуждите на Дружеството за периода.
Дружеството държи пари в брой, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и продажба на дългосрочни финансови активи.
Към 31декември2011 г. падежите на договорните задължения (включително лихвените плащания) на Дружеството са обобщени както следва:31декември 2011 г.

Краткосрочни

Дългосрочни
До 12 месеца


От 1 до 5 години

Над 5 години
000 лв.

000 лв.

000 лв.

Търговски и други задължения

385

7065

-

Общо

385

7065

-

В предходния период падежите на договорните задължения на Дружеството са обобщени както следва:
31 декември 2010 г.

Краткосрочни

Дългосрочни
До 12 месеца


От 1 до 5 години

Над 5 години
000 лв.

000 лв.

000 лв.

Търговски и други задължения

6 852

-

-

Общо

6 852

-

-

Стойностите, оповестени в този анализ на падежите на задълженията, представляват недисконтираните парични потоци по договорите, които могат да се различават от балансовите стойности на задълженията.
1.28Категории финансови активи и пасиви

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да бъдат представени в следните категории:Финансови активи

Пояснение

31.12.2011

31.12.2010
000 лв.

000 лв.

Вземания:


Търговски и други вземания
1794

1143

Пари и парични еквиваленти
1

41795

1147

Финансови пасиви

Пояснение

31.12.2011

31.12.2010
000 лв.

000 лв.

Финансови пасиви, отчитани по амортизиранастойност:


Текущи пасиви:


Заеми
-

-

Търговски и други задължения
385

6 852385

6 852


Политика и процедури за управление на капитала

Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:  • да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие и

  • да осигури адекватна рентабилност за акционерите.

като определя цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска.

Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, Дружеството може да промени сумата на дивидентите, изплащани на акционерите, да върне капитал на акционерите, да емитира нови акции или да продаде активи, за да намали задълженията си.Събития след датата на баланса

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития след датата на съставяне на баланса .Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница