Отчет за финансовото състояние Пояснения


Отчет за финансовото състояниестраница2/12
Дата26.10.2018
Размер0.54 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Отчет за финансовото състояние

Пояснения

31.12.2011

31.12.2010000 лв.

000 лв.

Собствен капитал


Акционерен капитал

9.1

1 603

1 603

Неразпределена печалба
-

-

Текуща печалба/загуба
16

46

Общо собствен капитал
1 619

1 649

Пасиви

Нетекущи пасиви

Задължения към свързани лица

Други задължения


19.4


12.1

3 114


3951

-

-Нетекущи пасиви
7 065

-

Текущи пасиви


Получени аванси от клиенти

10

222

457

Краткосрочни задължения към свързани лица

19.4

82

2 437

Данъчни задължения
-

-

Задължения към персонала и осигурителни институции

11.2

9

10

Други задължения

12

7

3 958

Приходи за бъдещи периоди
74

74

Текущи пасиви
394

6 936

Общо пасиви
7459

6 936

Общо собствен капитал и пасиви
9 078

8 585Изготвил:____________________

/ Георги Манев /

Ръководител: ____________________

/Виктор Серов/


Дата: 26.01.2012г.
Отчет за всеобхватният доход
Пояснение

31.12.2011

31.12.2010000 лв.

000 лв.

Приходи


Други приходи

13

44

5

Разходи за материали
-

-

Разходи за външни услуги

14

(44)

(158)

Разходи за персонала

11.1

(63)

(59)

Промени в справедливата стойност на

текущи и нетекущи активи


50

(205)

Други разходи
(1)

(6)

Печалба / (загуба) от продажба на активи

15

50

505

Оперативна печалба/(загуба)
36

82

Финансови разходи

16

(20)

(36)

Финансови приходи

16

-

-

Печалба преди данъци / (загуба)
16

46

Разходи за данъци, нетно

17

-

-

Печалба/ (загуба)
16

46

Доход на акция

18

0.10 лв

0.29 лвИзготвил: ____________________

/ Георги Манев/

Ръководител: ____________________

/Виктор Серов/


Дата: 26.01.2012г.


Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в ‘000 лв.

Основен

капитал

Премиен резерв

Други резерви

Неразпре-делена печалба

Общо капитал

Салдо към 1 януари 2010 г.

1 603

-

28

1773

3404Разпределение на печалба за резерви

Печалба за годината

до 31 декември 2010г.
46


46
Дивиденти(28)

(1773)

(1801)Салдо към 31 декември 2010 г.

1 603

-

-

46

1 649
Всички суми са в ‘000 лв.

Основен

капитал

Премиен резерв

Други резерви

Неразпре-делена печалба

Общо капитал

Салдо към 1 януари 2011г.

1 603

-

-

46

1 649Разпределение на печалбата за

дивиденти

-

(46)

(46)

Печалба /загуба

до 31декември 2011 г.
16

16

Общо признати приходи и разходи за периода


Салдо към 31декември 2011 г.

1 603

-

-

16

1 619
Изготвил:____________________

/ Георги Манев /

Ръководител: ____________________

/Виктор Серов/


Дата: 26.01.2012г.Отчет за паричните потоци


Пояснения

31.12.2011

31.12.2010000 лв.

000 лв.

Оперативна дейност


Постъпления от клиенти
418

5033

Плащания към доставчици
(904)

(2855)

Плащания към персонал и осигурителни институции
(47)

(54)

Плащания за данъци
(20)

(53)

Други постъпления/плащания от оперативна дейност
600

(3)

Нетен паричен поток от оперативна дейност
47

2068

Инвестиционна дейност


Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
-

-

Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване
-

-

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
-

-

Финансова дейност


Получени заеми
-

476

Плащания по банкови заеми
-

(722)

Плащания на лихви
(4)

(33)

Изплатени дивиденти
(46)

(1801)

Нетен паричен поток от финансова дейност
(50)

(2080)

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
(3)

(12)

Пари и парични еквиваленти в началото на годината
4

16

Загуба от валутна преоценка на парични средства
-

-

Пари и парични еквиваленти в края на периода

8

1

4


Изготвил:____________________

/Георги Манев/

Ръководител: ____________________

/Виктор Серов/


Дата: 26.01.2012г.


Пояснения

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница