Отчет за годината завършваща на 31. 12. 2010 „ Движение за права и свободиДата15.08.2018
Размер133.63 Kb.
ТипОтчет

“ Движение за права и свободи”
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2010Движение за права и свободи”


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


за годината към 31.12.2010

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2010 г. и завършващ на 31.12.2010 г.

Предходен период –периодът започващ на 01.01.2009 г. и завършваща на 31.12.2009 г.

Годишният финансов отчет е съставен в български лева.

Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.

Годишният финансов отчет е самостоятелния отчет на политическа партия “Движение за права и свободи”

Адрес на управление гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 45 А

Дата на изготвяне: 14.02.2011 г.

Дата на одобрение : 18.02.2011 г. с Решение 2 на ЦОБ на ДПС

Годишният финансов отчет е подписан от името на „Движение за права и свободи” от :

Председател на ЦС на ДПС

/Ахмед Доган /

Съставител:

/ Зюмрюд Абазова /


СПРАВКА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

І. Обща информация
Наименование на предприятието:”Движение за права и свободи”
Държава на регистрация на предприятието:Република България
Седалище и адрес на регистрация:гр.София, бул.”Ал. Стамболийски.” № 45 А
Място на офис или извършване на стопанска дейност :гр.София, бул.”Ал. Стамболийски.” № 45 А..
Брой служители / наети лица в края на годината /104 /бр. от които 95 бр. са по трудов договор.


Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.
Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев.

От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.


Собственост и управление

Партия „Движение за права и свободи” е регистрирана с Решение на Софийски градски съд от 26 Април 1990 г. с фирмено дело № 2574, като сдружение с нестопанска цел с наименование „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” , със седалище гр. София. Тя е независима обществено политическа организация създадена за да допринесе за единството на всички български граждани , като се зачитат правата и свободите на малчинствата в България.

Движение за права и свободи се представлява от председател: АХМЕД ДЕМИР ДОГАН

Организационна структура на партия „Движение за права и свободи” е следната: 1. Национална конференция е върховен орган и се свиква най-малко на три години.

 2. Централен съвет на ДПС – е орган действащ по времето между двете национални конференции, състава и се определя на Национална конференция.

 3. Председател на Движение за права и свободи – от учредяването до сега е г-н Ахмед Демир Доган.

 4. Централно оперативно бюро е постоянно действащ ръководен орган, който изпълнява решенията на Националната конференция и Централния съвет и осъществява оперативното политическо ръководство на Движение за права и свободи.

Партията се предствалява от

 1. Ахмед Демир Доган

Предмет на дейност

Движение за права и свободи е политическа партия с нестопанска цел.


ІІ. База за изготвяне на финансовите отчети

Партията води своето текущо счетоводство и изготвя финасовите си отчети в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

До 31.12.2004 г. Дружеството е изготвяло финансовия си отчет по Националните счетоводни стандарти. Във връзка с промяната на счетоводната база не се налагат промени в счетоводната политика и принципи на отчитане на активите и пасивите,приходите и разходите.
Финансовия отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие и ръководството счита, че предприятието ще остане действащо
Реда, организацията и взаимодействието с регионалните структури се осъществява съгласно действащите нормативни актове. Обработката и осчетоводяването на документите се осъществява на централно ниво. Съставят се обобщаващи отчети .

ІІІ.Приложени счетоводни политики и допълнителни оповестявания
1.Дълготрайни материални активи:

Като дълготрайни материални активи се отчитат активи които отговарят на критериите на СС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 500,00 лв..Активите които имат стойност по ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика.Всеки дълготраен материален актив се оценява при придобиването му по цена на придобиване определена в съответствие с изискванията на СС 16.

Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход, т.е. цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за приходи и разходи за съответния приод .
Последващи разходи свързани с отделен дълготраен материален актив се отчитат в увеличение на балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да придобие икономически изгоди над първоначално оценената стандартна ефективност. Във всички останали счучаи последващите разходи се признават за разход да периода, в който са направени.

Амортизация на дълготрайни материални активи съгласно СС 4:

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод за периода на очаквания полезен живот.


2.Нематериални активи


Като нематериалните активи се отчитат активи, които отговарят на определението за нематериален актив и отговарят на критериите за отчитане на нематериални активи формулирани в СС 38.

При придобиването им нематериалните активи се оценяват: • външно създадените нематериални активи при придобиването им се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.

 • създаден в предприятието нематериален актив се оценява по сборът от разходите, извършени от момента, в който нематериалният актив за пръв път е постигнал критериите за признаване.Първоначалната оценка се определя по начин, идентичен на възприетия за определяне на себестойността на произведената продукция в предприятието, т.е. не се включват: вътрешната печалба, необичайните количества бракувани ресурси (материали, труд и други), административните и други общи разходи (несвързани пряко с процеса по придобиването на нематериалния актив) и т.н.

Нематериалните активи се отчитат след придобиването по себестойност намалена с натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка.

Амортизация на дълготрайни нематериални активи съгласно СС 4:

Дълготрайните нематериални активи се амортизират по линейния метод за срока на определения полезен живот.
3. Финансови активи

Финансов актив е всеки актив, който представлява: • парична сума;

 • договорно право за:

  • получаване на парични суми или друг финансов актив от друго предприятие;

  • размяна на финансов инструмент с друго предприятие при потенциално благоприятни условия;

 • инструмент на собствения капитал на друго предприятие.

Класификация на финансовите активи в съответствие с СС32: • Финансови активи, държани за търгуване;

 • Финансови активи, държани до настъпване на падеж;

 • Кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието;

 • Обявени за продажба;


4. Вземания

 • Като кредити и вземания възникнали първоначално в предприятието се класифицират вземания възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти на дебитори.

Първоначално тези вземания и кредити се оценяват по себестойност.

След първоначалното признаване кредитите и вземанията от клиенти и доставчици които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.

Кредитите и вземанията от клиенти и доставчици които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.Ефективният лихвен процент е оригиналният процент пределен с договора.


 • Данъците за възстановяване се представят по оригиналния размер на сумата на вземането.

 • Другите вземания се представят по себестойност.

Като краткосрочни се класифицират вземания които са: • без фиксиран падеж

 • със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет

Като дългосрочни се класифицират вземания които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на съставяне на годишния финансов отчет


Информацията за текущите търговски и други вземания към 31 декември 2005 и 2004 година е представена в Приложение 3 към финансовия отчет .
5. Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди се представят предплатените разходи които касаят следващи отчетни периоди и извършени разходи за получаването на приходи, за които приходите немогат да бъдат надеждно определени към датата на финансовия отчет.


6. Парични средства

Паричните средства и парични еквиваленти включват парични средства в брой и в банки, съответно в лева и във валута.

Паричните еквиваленти са краткосрочни, лесно обратими високоликвидни вложения, които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им:


 • вземания от подотчетни лица;

Паричните средства във валута са представени по заключителния курс на БНБ към 31.12.2010г.

Информация за паричните средства е представена в Приложение1.Парични средства.


7.Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството се състои от:

Основен капитал –представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за регистрация

Законови /специализирани /резерви – образувани от разпределение на печалба съгласно изискванията на Търговския закон на РБългария и устава на дружеството.

Допълнителни резерви – образувани по решение на общото събрание на дружеството от :


 • разпределение на финансов резултат


8.Финансови пасиви

Финансов пасив е всеки пасив, който представлява договорно задължение за: • предоставяне на парични суми или финансов актив на друго предприятие;

 • размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия;

Класификация на финансовите пасиви според СС 32:

 • Държани за търгуване.

 • Държани до настъпване на падеж.

 • Възникнали първоначално в предприятието финансови пасиви.


9. Задължения

Класифициране на задълженията: • Като финансови пасиви възникнали първоначално в предприятието се класифицират задължения възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти от кредитори.

Първоначално тези задължения и кредити се оценяват по себестойност.

След първоначалното признаване финансовите пасиви към клиенти и доставчици които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.

Финансовите пасиви които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.Ефективният лихвен процент е оригиналният процент определен с договора.


 • Задължения към персонал и осигурителни органицации се класифицират задължения на предприятието по повод на минал труд положен от наетия персонал и съответните осигурителни вноски които се изискват от законодателството.Съгласно изискванията на СС се включват и начислените краткосрочни доходи на персонала с произход неползвани отпуски на персонала и начислените на база на действащите ставки за осигуряване, осигурителни вноски върху тези доходи.

Дружеството няма приета политика да начислява дългосрочни доходи на персонала.

 • Текущи данъчни задължения са задължения на предприятието във връзка с прилагането на данъчното законодателство.Представени са по стойности в съответствие с правилата на съответния данъчен закон за определяне на стойността на всеки вид данък.За просрочените задължения по данъци са начислени дължимите лихви за забава за ДДС към датата на финансовия отчет, не са начислявани лихви на данък облагане доходите на физически лица . / данъчните задължения са текущи /Като краткосрочни се класифицират задължения които са: • без фиксиран падеж

 • със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет

Като дългосрочни се класифицират задължения които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на съставяне на финансовия отчет


10. Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на тези парични позиции или при отчитането на тези парични позиции при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват. Паричните позиции в чуждестранна валута към 31 декември 2010 година са оценени в настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ. Текущо през годината съгласно счетоводната политика се прави преоценка на валутните позиции месечно.


11. Данъчно облагане

Текущите данъчни активи и пасиви са тези задължения или вземания от бюджета, които се отнасят за текущия и предходни периоди и които не са платени/възстановени към датата на баланса.

Разходът за данък представлява сумата от текущия данък от печалбата, измененията на активите и пасивите по отсрочени данъци и преизчисленията, признати през текущия период на текущи данъци от печалбата за предходни периоди.

Текущият данък от печалбата представлява сумата на данъците от печалбата, които са определени като дължими/възстановими / по отношение на данъчната печалба/загуба/ за периода.

Текущият данък се определя на базата на данъчната ставка в сила към датата на баланса .

12.Доходи на персонала

Полагащите се суми за компенсируеми отпуски на персонала се отчитат като задължение и като разход, свързан с краткосрочните доходи на персонала.

За ненатрупващите се компенсируеми отпуски предприятието не признава задължение и разход до момента на отпуска, тъй като трудовият стаж на персонала не увеличава размера на обезщетението.
13. Обезценки на активи

Обеценки на активи се извършват съгласно изискванията на СС32 и СС36 регламентиращи отчитането на обезценка на различните видове активи.

През 2010 г. не са отчетени обезценки.
14.Свързани лица

Дружеството оповестява свързани лица :

Оповестява се вида свързаност и всички свързани лиза поименно:
Оповестява се през периода дали има сделки със свързани лица
Оповестява се политика та приета за формиране цените на сделките между свързани лица.

Информация за сделките между свързани лица е представена в Приложение 1 Свързани лица.


15.Печалба, загуба за отчетния период. Извънредни статии

Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако счетоводен стандарт изисква или позволява друго.

Печалбата или загубата за отчетния период включва:


 • печалбата или загубата от обичайната дейност,

 • печалбата или загубата от извънредните статии.

В отчета за приходите и разходите се отчита общата сума на всички извънредни статии. Естеството и размерът на всяка извънредна статия се оповестява допълнително.

Извънредните статии текущо се отчитат като извънредни приходи и извънредни разходи.

Като извънредни статии се представят: • балансовата стойност на принудително отчуждените активи;

 • балансовата стойност на отписаните активи и пасиви вследствие на

природни и други бедствия;

 • сумата на получените застрахователни обезщетения.

Печалба или загуба от обичайната дейност:

Когато естеството на приходните или разходните статии при определянето на печалбата или загубата от обичайната дейност е важно за обясняване на резултатите от дейността, естеството и размерът на такива статии се отразява отделно.


16. Разходи

Партията отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това същите се отнасят по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и дейности.Признаването на разходите за разход за текущия период се извършва при начисляване на съответстващите им приходи.

Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи които партията отчита и са свързани с обичайната дейност.

Партията е приело счетоводна политика да отчита като извънредни разходи само такива разходи които са ясно отграничени от обичайната дейност и поради което не се очаква да се повтарят често.

Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на платеното или предстоящо за плащане.

Информация за отчетените разходи е представена в Приложение 1 Разходи.


17.Приходи

Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове.

Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за следните видове приходи:

Приходи от Държавна субсидия, Дарения, Членски внос и Други приходи.

Приходите от държавната субсидия се получавт в началото на всяко тримесечие 4 пъти годишно. Членския внос се събира централизирано в ЦС на ДПС. Размера на членския внос е определен с Решение № 1 от 21.04.2006 г.

Към приходите от обичайна дейност за дружеството се отнасят и финансовите приходи.

Дружеството е приело счетоводна политика да отчита като извънредни приходи само такива приходи които са ясно отграничими от обичайната дейност и поради тава не следва да се повтарят често.

Приходите се отчитат на принцира на текущо начисляване.Оценяват се по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване.


Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако друг стандарт изисква или позволява друго.

Информация за приходите е представена в Приложение 1 Приходи


18. Отчет за паричния поток

Приета политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод.

Паричните потоци се класифицират като парични потоци от:


 • Оперативна дейност

 • Инвестиционна дейност

 • Финансова дейност


19. Отчет за промените в собствения капитал

Приета е счетоводна политика да се изготвя отчета чрез включване на :

Нетна печалба и загуба за периода

Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода

Всички статии на приходи или разходи, печалба или загуба, които в резултат на действащите СС се признават директно в собствения капитал.

Кумулативен ефект от промените в счетоводна политика и фундаментални грешки в съответствие с СС 8

Настъпилите промени в резултат на всички изменение по всички елементи на собствения капитал.

ІV.Други оповестявания
1.Събития след датата на баланса

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания съгласно иискванията на СС 10.2.Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Приложението на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.VI. Финансови показатели
Въз основа на информацията, предоставена в отделните съставни части на годишния финансов отчет за 2010 година, представяме следните показатели, получени в резултат на финансово-счетоводен анализ.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница