Отчет за годината, завършваща на 31 декември 2004 Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено другостраница2/4
Дата25.06.2017
Размер342.69 Kb.
#24510
ТипОтчет
1   2   3   4  1. Материални запаси

Към 31 декември 2004 г. наличните стоки включват запаси от активен въглен, съхраняван извън Дружеството в размер на 5 хил. лева. Запасите от стоки към 31 декември 2003 г., включват активен въглен и нютрек в размер на 21 хил. лева.
  1. Вземания

Вземанията са както следва:


31 декември 2004
31 декември 2003

Вземания по продажби

7,653
6,591

Данъци за възстановяване

79
69

Други

4
4
7,736
6,664

Обезценка на вземания по продажби

(207)
(207)

Общо вземания

7,529
6,457

Движението на обезценката на вземанията е следното:

31 декември 2004
31 декември 2003
Обезценка в началото на периода
207
76

Начислени разходи за обезценка през периода
-
134

Обезценка, отписана през периода
-
(3)
Общо обезценка на вземанията
207
207  1. Парични средства

Паричните средства са както следва:


31 декември 2004
31 декември 2003

Банкови депозити

2,934
-

Парични средства в банки

844
1,469

Парични средства в брой

4
7

Общо парични средства

3,782
1,476  1. Основен капитал

Дружеството е с капитал 140 хил. лева, разпределен в 140,000 поименни акции, всяка една с номинална стойност 1 лев.


Структурата на капитала към 31 декември 2004 г. и 2003 г. е следната:


Акции

Солвей Австрия АГ, Австрия139,999

Други1

Общо140,000  1. Преоценъчен резерв

Като преоценъчен резерв в баланса на Дружеството е представен резултата от извършените преоценки на притежаваните от Дружеството дълготрайни материални активи към 31 декември 2001 г. в размер на 1 хил. лева (вж. точка 3.3.). Преоценъчният резерв се признава като неразпределена печалба при изваждането от употреба или при пълното амортизиране на съответния актив.
  1. Дългосрочни задължения при пенсиониране

Начислените дългосрочни задължения на работодателя, свързани с обезщетенията на персонала при пенсиониране към 31 декември 2004 г. и 2003 г. се състоят от следното:

Година, завършваща на 31 декември 2004
Година, завършваща на 31 декември 2003
Остатък в началото на годината
5
-

Корекция на остатъка в началото на годината
4
-

Начислени през текущата година разходи по минал трудов стаж27
-


Разходи по текущия трудов стаж
4
3

Разходи за лихви
2
2
Остатък в края на годината
42
5

При определяне настоящата стойност на задължението за изплащане на доходи на персонала при пенсиониране са използвани следните предположения, които са анализирани и одобрени от актюер на групата Солвей :

Дисконтов процент

7 %

Очакван ръст на увеличение на доходите

6 %

Демографски предположения за текучество и смъртност на персонала

15 %  1. Краткосрочни задълженияГодина, завършваща на 31 декември 2004
Година, завършваща на 31 декември 2003

Задължения към доставчици

2,809
2,106

Данъчни задължения

503
82

Получени аванси

59
18

Задължения към персонала

12
8

Задължения към осигурителните предприятия

5
5

Начисления за неизползвани отпуски от персонала

3
-

Други задължения

-
-

Общо краткосрочни задължения

3,391
2,219

Данъчните задължения към 31 декември 2004 г. и 2003 г. са както следва:Година, завършваща на 31 декември 2004
Година, завършваща на 31 декември 2003

Данък върху печалбата

440
79

Данък върху добавената стойност

60
-

Други

3
3

Общо данъчни задължения

503
82  1. Приходи от обичайна дейност

Приходите от обичайна дейност включват:


Година, завършваща на 31 декември 2004
Година, завършваща на 31 декември 2003

Приходи от продажби на стоки

34,259
38,655

Приходи от агентийски комисионни

416
41

Приходи от услуги

-
4

Други

25
64

Общо приходи от продажби

34,700
38,764

Приходите от продажби на стоки се състоят от:

Година, завършваща на 31 декември 2004
Година, завършваща на 31 декември 2003
Тежка сода
23,710
25,997

Лека сода
8,998
10,798

Сода бикарбонат
1,523
1,701

Нютрек
28
159
Общо приходи от продажби на стоки
34,259
38,655

Приходите от продажби на стоки са реализирани както следва:

Година, завършваща на 31 декември 2004
Година, завършваща на 31 декември 2003
България
23,096
21,322

Румъния
4,131
1,920

Гърция
3,267
13,930

Белгия
3,130
-

Армения
267
-

Хърватска
166
62

Македония
70
878

Унгария
53
-

Босна и Херцеговина
32
-

Сърбия
22
308

Албания
11
30

Словения
5
82

Косово
-
46

Други
9
77
Общо приходи от продажби на стоки
34,259
38,655

Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница