Отчет за ибсф ра, ибсф ksf и ибсф 33 за средствата по набирателните сметкиДата23.07.2016
Размер77.8 Kb.
#1654
ТипОтчет
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СТАРА ЗАГОРА


ОБЯСНИТЕЛНА

ЗАПИСКА
Към Отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12. 2013 год.

В отчета за касово изпълнение на бюджета на Тракийски университет разходите са отчетени по следните дейности : 1162- Научно изследователско дело, 3334 – Повишаване на квалификацията , 3341 – Академии, университети и висши училища, дейност 3332 – Общежития и интернати, дейност 3336 Столове, дейност 3388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина, дейност 3349 Приложни научни изследвания в областта на образованието и дейност 5532 Програми по временна заетост.

Изготвен e и отчет за ИБСФ – РА, ИБСФ – KSF и ИБСФ – 33 за средствата по набирателните сметки.

Всички звена на Тракийски университет изпълняват самостоятелни бюджети. Представения касов отчет към 31.12. 2013 год. е съставен от касовите отчети на следните структурни звена на Тракийски университет :


 • Ректорат

 • Аграрен факултет

 • Ветеринарномедицински факултет

 • Педагогически факултет

 • Медицински факултет

 • Стопански факултет

 • Медицински колеж Стара Загора

 • Факултет по техника и технологии Ямбол

 • ДИПКУ

 • Учебно опитно стопанство

В отчета на Ректорат е включен и отчета на филиала в гр.Хасково.
Трансфери:
По параграф 32-30 Получени трансфери от Републиканския бюджет при уточнен план за 2013 год. 14 366 451 лева , отчета е в размер на 14 366 451 лева. По параграф 61-01 Трансфери между бюджетни сметки – получени трансфери са отчетени общо 948008 лева.

Получени от Министерство на здравеопазването по Наредба №15 и №34 на МЗ . – 448 469лева и по програма „ПКХС” -5940 лева.


От МОМН получените средства отчетени по §61-01 са както следва: Програма Цепус -450 лв.; Получени от ЦРЧР по програма” Еразъм” – 446 889 лв.;

Получени от ЦРЧР по програма Наука и бизнес -8064 лева.

Получени за подкрепа на научни форуми (на основата на съфинансиране) с международно участие, провеждани в България-3391 лв..

Получени по ОП"РЧР"-ДО01-4230/22.07.2016-Подкрепа за развитие на докторанти, пост докторанти ,специализанти и млади учени - 31293лв.;

Получени от БАН – Единен център за иновации по договор 316611от 2012 год. 4562 лева.

По §61 -02 са предоставени средства на РИО гр.София по договор 535904/2012 EDU-21 - 27202 лв.

По §61 -05 получени от МТСП по програма за временна заетост – 8665 лева.
По §62-01 получените средства са в размер на 292 140 лева от които от Министерство на земеделието и храните за национални доплащания за животни и земя-35 972 лв. и от Министерство на финансите - Национален доверителен екофонд Дог.8772/08.02.2012г. Проект”Доставка и монтаж на енергоспестяващи лампи”-256168 лева.

По параграф 63-01 са получени общо 3 649725 лева.

От тях от МТСП са получени 4498 лева проект Ново начало от образование към заетост № BG051PO001-1.1.06 и № на договора ESF-1106-09-12-0149.

От Министерство на здравеопазването по ОП"Нови възможности за лекарите в България са получени 15548 лв..

От МОН са получени общо 1425 643 лева както следва:


 • по програма „Европейски стипендии и награди” - 634176 лева.

 • по проект за разширяване на научния потенциал на докторати и т.н. от ЕСФ - 119 009 лв..

 • по проект "Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение - 156 000лв.

 • По договор BG051PO001-3.1.07-0014"Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направление 3.8."Икономика"и 3.7."Администрация и управление" към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион" - 52000 лв..

 • По проект BG051PO001-3.1.09- 0015 „Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет” - 15380 лв.

 • По проект BG051PO001-3.1.07- 0032 „Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" – Ямбол“-52843 лева.

 • По договор BG051PO001-3.3.06 проект"Наука и Бизнес" - получени 7200 лв. и възстановени 1630 лв..

 • По договор BG051PO001-3.1.08-009-проект"Усъвършенстване на системите за управление на ВУ" - 98800лв..

 • По проект"Студентски практики"-232452лв..

 • По проект BG051PO001-4.1.05-0005 „ Подобряване на условията за образователна интеграция на деца от малцинствен произход, обучаващи се в ПГЗ “Хр.Ботев” гр.Ямбол” - 64032лв.

 • Възстановени средства по Проект BG051PO001-3.3.05-0001 "Наука и бизнес" за подкрепа на научно издание по ОП"РЧР" съфининансиран от ЕСФ Договор Д02-1026/06.11.2012 -4619 лв.

От МРРБ По проект Подобряване на образователната инфраструктура в Тракийски университет чрез комплекс от мерки 2204036 лева.

Приходи:

По параграф 24 – 00 Приходи и доходи от собственост при план 6889859 лева, отчета е 6957639 лв. и представлява изпълнение100.98% и е 85.28% от всички приходи.

Най – голям е относителния дял на приходите от продажба на услуги, стоки и продукция. При план 6345494 лв. изпълнението е в размер на 6394616лв. и представлява изпълнение 100,77 %, а от общия размер на приходите съставлява 78,38%.

По параграф 24 – 05 Приходи от наеми на имущество при план 511127 лева, отчета е в размер на 529538 лева. Изпълнението е 103,60%. а от общия размер на приходите съставлява 6.49%.

По параграф 28 – 00 Глоби, санкции и наказателни лихви при план9112 лева отчета е 7797 лева и представлява85.57 % изпълнение , а относителния дял в общите приходи е 0.10%.

По § 36-00 Други не данъчни приходи при план 34056 лева, отчета е 44660 лева и представлява 131.14%. Тук са отчетени и приходите от продажбата на тръжни книжа.

По параграф 37 – 00 Внесен ДДС и други данъци върху продажбите при план - -174395 лева , отчета е -116406 лева и представлява изпълнение 66.75%. Това представлява -1.43% от общите приходи.

По параграф 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи при план 233500 лева , отчетените постъпления са 132871лв.Изпълнението е 56.90%,а относителния дял в общите приходи е 1.63%.


По параграф 45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени от страната планираните средства са 93153лв., а отчета е в размер на 96403 лева. Относителния дял на тези приходи към общите приходи съставлява 1,18%.

По параграф 46-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина са заложени средства по план в размер на 333900лв., а отчета е1035257 лева.

Общо приходите по отчет са в размер на 8158221 лева , при план 7419185 лева.

Изпълнението на приходите общо е 109.96%.


Разходи :

Общо разходите са планирани в размер на 26023569 лв., а отчета е в размер на 23347738 лв. и изпълнението е 89.72%.


Заплати на персонала нает по трудови правоотношения – при план12531329 лв. отчета е11934438  лв. Изпълнението е 95.24 %, а от общия размер на разходите по отчет представляват 51.12%.

Други възнаграждения и плащания за персонал : при план 1506565 лева , отчета е 1276294лв. Изпълнението е 84.72%. Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 5.47 %.

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: при план 2352386 лв., отчета е 2159727 лева. Изпълнението 91.81%. Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 9.25 %.

По параграф 10-00 Издръжка са планирани 6614041 лв. , отчета е в размер на 4919793 лв. и представлява 74.38 %изпълнение. Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 21.07%.

По параграф 40 – 00 Стипендии плана е в размер на 761737 лева , а отчета е в размер на 787234 лева. Изпълнението е 103.35%, а относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 3.37%.

По дейност 3341”Академии, университети и висши училища” при план 761737 лева, отчета е 573309 лева. Изпълнението е 75,26 %.

По дейност 3388 „Международни програми, споразумения, дарения и помощи от чужбина” при план 168537 лева, отчета е 239414 лева. По тази дейност са отчитени разходите за стипендии и грандове по програма „Еразъм”.

По параграф 45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел планираните средства са в размер на 93586 лева , а са отчетени57744лв.за Сдружение с нестопанска цел – Университетски спортен клуб „Тракия” във връзка с реализирането на съвместен проект .

По параграф 46–00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности плана е 17526 лева, а отчета е 11378 лева.Относителния дял на тези разходи е 0.07%.

По параграф 51 – 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи са планирани 748041 лева, изпълнението е 1044079 лева и представлява 139.58 %изпълнение Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите е 4.47 %.

Придобиване на дълготрайни материални активи : при план 859127 лева, отчета е в размер на 651279 лв. и представлява75.81 %,изпълнение а относителния дял от общия размер на разходите е 2.79%.

По параграф 53 – 00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи при план 99511 лева, отчета е 154639 лева. Изпълнението е155.40 %, а относителния дял към общите разходи е 0.66 %.Във В3 по план имаме численост на персонала средногодишни щатни бройки 1139, отчета е 1003 средно годишни щатни бройки и представлява 88.06 %.
С направените разходи се осигури нормалната работа на университета и неговите структурни звена във връзка с обучението на студентите и реализирането на одобрените научни проекти през 2013 година.
ДРУГИ ПОЯСНЕНИЯ

Корекции на бюджета
През отчетния период са направени корекции на бюджетите на структурните звена и на университета като цяло както следва.

 • На заседание на Академичния съвет от 24.04.2013 год. Извършени са вътрешни компенсирани промени по бюджетите на структурните звена и на Университета като цяло наложили се вследствие на одобрените научни проекти по наредба 9 и допълнително разпределение на субсидията за наука по структурни звена.
 • На заседание на Академичния съвет от 15.05.2013 год. Извършени са вътрешни компенсирани промени по бюджета на УОС във връзка със закупуването на селскостопанска техника.

 • на структурните звена и на Университета като цяло наложили се вследствие на одобрените научни проекти по наредба 9.

 • На заседание на Академичния съвет от 19.06.2013 год. Извършени са вътрешни компенсирани промени по бюджетите на структурните звена и на Университета като цяло наложили се необходимостта от осигуряване на средства за капиталови разходи.

 • На 30.06.2013 год. е направена кореция на бюджета на Тракийски университет – Медицински факултет съгласно писмо на МОН № 0406-104 от 20.06.2013год. за получените трансфери от МТСП за първото тримесечие на 2013 год. по програмите и мерките за заетост.

 • На заседание на Академичния съвет от 10.07.2013 год. е направена корекция на бюджетите на АСД и Медицински колеж Стара Загора. Увеличен е трансфера за Бюджета на АСД за сметка на намаление на трансфера за бюджета на Медицински колеж Стара Загора.

 • На 30.07.2013 год. е направена кореция на бюджета на Ректорат съгласно писмо на МОН изходящ № 0406-129 от 24.07.2013г.

 • На заседание на Академичния съвет от 18.09.2013 год. са извършени вътрешни компенсирани промени по бюджетите на структурните звена и на Университета като цяло на база на постъпили допълнителни приходи и на необходимостта от осигуряване на средства за капиталови разходи.

 • На заседание на Академичния съвет от 23.10.2013 год. са извършени корекции на база на писма на МОН за завишаване на субсидията за наука, за получени трансфери по §61-01 и вътрешни компенсирани промени по бюджетите на структурните звена и на Университета като цяло.

 • На заседание на Академичния съвет от 11.12.2013 год. са извършени корекции на бюджетите на структурните звена на база на получени трансфери по §§61-01,62-01 и предоставени трансфери по §61-02. Извършена е и корекция на основание на писмо на МОН за намаляване на субсидията по §32-30. Направени са и други вътрешни компенсирани промени.

 • След Академичния съвет на 11.12.2013 година, на база на дадените пълномощия от последния са извършени корекции във връзка с получени след тази дата трансфери по §§61-01,61-05 и 62-01.Неравнения
Има разлика между наличните задължения към 31.12.2012 год. и налични задължения на 01.01.2013 год. в В3. Тази разлика се дължи на обстоятелството, че по време на одита за заверка на годишния финансов отчет беше корегиран баланса. Сега наличните задължения по В3 и оборотната ведомост са равнени. Има минимална разлика дължаща се на окръгляването на сумите в касовия отчет.

Има неравнение между отчетените средства по сметка 7522 и сбора на §32-30 и §61-00. Разликата в размер на 6378 лева представлява начислено ДДС върху субсидията за студентски стол във Филиала на Университета в гр.Хасково.

Н-к ФСО: Ректор:

/Р.Кокенов/ /проф.дсн Иван Станков/


Каталог: wp-content -> uploads -> truni -> file
file -> На класираните студенти от горните курсове задължително се представя: уверение от факултетната канцелария за студентско положение
file -> Ii- настаняването на класираните студенти от горните курсове ще започне на 1 септември и ще продължи до 9 септември
file -> Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (цкпи)
file -> Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
file -> Справка за известните цитирани публикации на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м
file -> Списък на публикациите на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м. Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”
file -> На публикациите на доцМирослава Петкова Петкова, д пс
file -> Empathic and supportive teachers key to quality and efficiency in education


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница