Отчет за ІІІ тримесечие. ІІ. Запориране на акциите от капитала на "Арома" адДата14.08.2018
Размер30.5 Kb.
#78611
ТипОтчет
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 28 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г., ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА НА “АРОМА” АД
ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 г.

І. Обявяване на печалбата на дружеството:

За периода 01.01.2008 – 30.09.2008 г. “Арома” АД, гр. София отчита печалба в размер на 1 949 971,94 лв. /един милион деветстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и един лева и деветдесет и четири стотинки/, преди облагане с корпоративен данък, съгласно междинен счетоводен отчет за ІІІ тримесечие.


ІІ. Запориране на акциите от капитала на "Арома" АД:

С Определение от 10.07.2008 г. на СГС, Фирмено отделение, 7 с-в по частно гражданско дело № 2863 по описа за 2008 г. е допуснато налагането на обезпечителна мярка: "забрана върху упражняване на правата върху акциите на "Арома" АД" за обезпечаване на бъдещ иск от Красимир Величков Митев срещу "Арома" АД, гр. София, "Синел" АД, гр. Пловдив и "Теси" ООД, гр. Пловдив.

Въз основа на това определение СГС е издал Обезпечителна заповед от 21.07.2008 г. за налагането на горепосочената обезпечителна мярка.

Въз основа на Обезпечителната заповед частен съдебен изпълнител Мариян Петков рег. № 851, район на действие СГС, образува изп. дело № 20088510400563, и извършва следните действия:

1. Изпраща до "Арома" АД уведомление по горното изпълнително дело изх. № 17 627/29. 07. 2008 г., за налагане на ЗАБРАНА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРАВА (ВКЛЮЧИТЕЛНО СПИРАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА С КНИЖАТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВО НА ГЛАС В ОС НА ДРУЖЕСТВОТО) ВЪРХУ АКЦИИТЕ НА „АРОМА” АД (регистрираните към момента емисии, както и ново регистрираните такива в Централния депозитар), както и наложената от същия съдебен изпълнител ЗАБРАНА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ВПИСВАНИЯ НА ПРОМЕНИ ПО ПАРТИДАТА НА „АРОМА” АД в търговския регистър към Агенция по вписванията;

2. Налагане от посочения съдебен изпълнител по изп. дело № 20088510400563, чрез ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ по горното изпълнително дело изх. № 17 633/29. 07. 2008 г. до „Централен депозитар” АД, на запор на безналични ценни книги, представляващи капитала на „Арома” АД,

3. Налагане от посочения съдебен изпълнител по изп. дело № 20088510400563, чрез ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ по горното изпълнително дело изх. № 17 635/29. 07. 2008 г. до „Българска фондова борса - София” АД на "забрана върху упражняване на всички права (включително спиране на търговията с книжата) върху акциите на "Арома" АД, ЕИК 831643066 (регистрираните към момента емисии, както и новорегистрирани такива в Централния депозитар)".
ІІІ. Спиране на търговията с акциите от капитала на "Арома" АД:

1. С писмо от "Българска фондова борса - София" АД с изх. № 1050/01.08.2008 г. фирма “Арома “АД е уведомена за следното :  • “На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 1 от Част ІV от Правилника на БФБ-София АД и във връзка с правомощията на регулирания пазар по чл. 91 от ЗПФИ и поради наложения запор върху капиталана дружеството, по заповед на изпълнителния директор временно се спира търговията с емисията акции, издадени от “Арома” АД-София (6AR) за срок от 3 (три) работни дни, считано от 31.07.2008 г.”

2. С писмо от "Българска фондова борса - София" АД с изх. № 1080/08.08.2008 г. фирма “Арома“ АД е уведомена за следното :

  • “С Решение № 24 от 07.08.2008г. на Съвета на директорите на БФБ – София АД се удължава срокът за временно спиране на търговията с емисията акции, издадени от ”Арома” АД - София /борсов код 6AR/ до получаване на уведомление от Централен депозитар за вдигане на наложения запор върху регистрирания капитал на дружеството. За датата на възобновяване на търговията ще бъдете уведомени допълнително.”

През трето тримесечие не са настъпили други обстоятелства, представляващи вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на “Арома” АД, по смисъла на чл. 28 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА “АРОМА” АД:…………………………………

/М. Андреева – изп. директор/
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница