Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюзДата22.07.2016
Размер127.87 Kb.
#513
ТипОтчетОБЩИНА КАЛОЯНОВО

пл. “Възраждане” № 6

тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12

http://www.kaloianovo.org/

E-mail: kaloianovo@mail-bg.com

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС

ДО

8-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КАЛОЯНОВО
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Георги Любенов Георгиев

Кмет на Община Калояново
Относно: Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Калояново към 31. 12. 2015 година.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ГОСТИ,
Съгласно чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси ” Кметът на общината изготвя годишния отчет по за изпълнението на бюджета по показатели, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за приемане в общинския съвет.” Отчетът за изпълнение на бюджета Ви е представен със Справки – приложения № 1, съдържащ информация за касовото изпълнение на бюджета за приходите, разходите, трансферите, бюджетното салдо и операции с финансовите активи към 31. 12. 2015 г. Разработен е в лева по Единната бюджетна класификация, съответно за държавните и общински дейности по уточнен план и отчет.
І . П Р И Х О Д И.
Приходите по бюджета на Община Калояново към 31. 12. 2015 г. възлизат на 6 074 097 лв. при уточнен план за годината 6 236 581 лв. Изпълнението спрямо уточнения план е на 97.4 %.

Структурата на приходите е следната.

1. Приходи с държавен характер –  3 583 822 лв. изпълнение спрямо уточнения годишен план – 3 614 858 лв. - на 99.1 %, в това число:

1.1. Собствени приходи – 22 904 лв. при план за годината 21 124 лв. – изпълнение на 108.4 %, в това число приходи и доходи от собственост ( § 24-00 ) – 20 639 лв. и дарения ( § 45-01 ) – 2 847 лв. Това са приходи по делегираните бюджети на училищата. Платени данъци върху приходите ( § 37-02) - 582 лв.

1.2. Трансфери от ЦРБ ( § 31-00 ) – 3 356 699 лв. изпълнение спрямо уточнения годишен план – 3 356 699 на 100 %, в това число


 • Обща субсидия и други трансфери за делегирани от държавата дейности от Републиканския бюджет ( § 31-11 ) – 3 215 325 лв.

 • Получени от общините целеви трансфери от ЦБ с код по СЕБРА 02 ( § 31-28 ) – 120 374 лв., в това число: трансфер за ученически превози – 119 323 лв. и за компенсации на пътнически превози – 1 051 лв.

1.3. Трансфери между бюджети ( § 61-00 ) – 106 011 лв. при уточнен план 106 011 лв., в т. ч. :

 • Трансфер от Областна администрация Пловдив за провеждане на местни избори 2015 г. – 64 650 лв.

 • Трансфер от Дирекция Регионална служба по заетостта Пловдив по програми за осигуряване на заетост ( § 61-05 ) – 37 316 лв.

 • От ДФЗ – 1 109 лв. за покриване на ДДС по схема “ Училищен плод “.

 • От МОН за ОУ “ Христо Ботев “ Дълго поле – 2 936 лв.

1.4. Предоставени трансфери между бюджети и сметки за СЕС ( § 62-02 ) – 13 257 лв., в това число:

 • Трансфер за сметките на СЕС – РА - 1 109 лв. - средства предоставени от ДФЗ за ДДС по схема “ Училищен плод “.

 • Трансфер за сметките на СЕС – КСФ – 12 148 лв. – средствата са от делегираните бюджети на училищата за покриване на недостига от средства по Проекти ”Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес ”.

1.5. Временни безлихвени заеми между бюджета и сметките за средства от Европейския съюз (§76-00 ) – 9 062 лв. – предоставени по проекти изпълнявани със средства от Европейския съюз.

1.6. Целеви средства на разпореждане ( § 88-00 ) – ( - 13 994 ) лв., в това число: средства на разпореждане от/за сметки за средства от Европейския съюз ( § 88-03 ) – ( - 13 994 ) лв. Това са изразходваните средства, предоставени от МОН по проекти ”УСПЕХ” , ”Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” и ”Нов шанс за успех”. Приходите и разходите по тези проекти се отчитат по сметките за средства от Европейския съюз.

1.7. Налични средства на 31. 12. 2014 г. – 155 521 лв., в това число по делегираните бюджети – 94 554 лв.

1.8. Налични средства на 31.12.2015 г. – 124 393 лв., в това число по делегираните бюджети – 59 156 лв.

До 31. 12. 2015 година Министерството на финансите е направило корекции на взаимоотношенията с Централния републикански бюджет за дейностите на държавна отговорност в размер на 353 264 лв., в това число: по § 31-11 увеличение в размер на 232 890 лв. и по § 31-28 увеличение в размер на 120 374 лв. Информация за писмата от Министерството на финансите Ви е представена със Справка – приложение № 6

2. Приходи с общински характер – 2 490 275 лв. Изпълнение спрямо уточнения годишен план – 2 621 723 лв. е на 95.0 %, в това число: • Данъчни приходи – 395 026 лв. при годишен план 388 200 лв. – изпълнение на 101.8 %

 • Неданъчни приходи – 1 091 405 лв. при уточнен годишен план 1 235 994 лв. – изпълнение на 88.3 %.

 • Обща изравнителна субсидия от ЦРБ (§ 31-12) – 764 900 лв

 • Субсидия от ЦРБ за капиталови разходи (§31-13) – 328 800 лв

 • Получен трансфер от ДФ “ Земеделие “ ( § 61-01 ) – 1 209 583 лв. за разходите за Данък добавена стойност по Проект № 16/321/01290 и Проект № 16/321/01681

 • Предоставен трансфер на Община Карлово за отчисления съгласно чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО ( § 61-02 ) – 108 020 лв.

 • Предоставени трансфери между бюджети и сметки за СЕС ( § 62-02 ) – 1 210 270 лв., от тях – 1 209 583 лв. са за ДДС по Проект № 16/321/01290 и Проект № 16/321/01681, 665 лв. са за проект Рекултивация на депо за битови отпадъци с. Калояново изпълнен със средства от ЕФРР и 22 лв. по Проект “Подкрепа за заетост“.

 • Предоставени трансфери от ПУДООС ( § 64-01 ) – 9 663 лв.

 • Предоставени временни безлихвени заеми между бюджета и сметките за средства от Европейския съюз (§76-00 ) – 11 605 лв. – възстановени от минали години.

 • Заеми от други лица в страната ( § 83-00 ) – 45 288 лв., в това число:

 • Възстановени дългосрочни заеми на Фонд ” ФЛАГ ” – 45 288 лв.

 • Преходен остатък от 2014 г. – 42 871 лв.

 • Налични средства на 30. 09. 2015 г. – 10 690 лв.

С Решение № 401, прието с Протокол № 50 от 27. 08. 2015 г. на ОбС Калояново е актуализиран бюджета на Община Калояново за 2015 г. в частта за собствените приходи с 22 800 лв.

С Решение № 10, прието с Протокол № 4 от 17. 12. 2015 г. на ОбС Калояново е актуализиран бюджета на Община Калояново за 2015 г. в частта за собствените приходи е намален с 14 861 лв.

До 31. 12. 2015 г. бюджетът на Община Калояново на основание чл. 125 от ЗПФ и делегирани права от ОбС Калояново на Кмета на общината, служебно е актуализиран, както следва:


 1. Със Заповед № 150 от 22. 06. 2015 г. на кмета на Община Калояново бюджета е увеличен със сумата от 6 100 лв. в частта за общинските приходи по § 45-01 “ Приходи от помощи и дарения от страната “, разпределени в разходната част, съгласно волята на дарителите.

ІІ . Р А З Х О Д И

Разходите по бюджета на Община Калояново към 31. 12. 2015 г. възлизат на 5 939 014 лв. при уточнен годишен план 6 236 581 лв. Изпълнение на 95,2 %. Структурата на разходите по отговорности, функции, дейности и параграфи е следната

( Съгласно Приложение № 1 – част ІІ ):

1.Разходи за делегирани от държавата дейности – 3 459 429 лв. при уточнен годишен план 3 614 858 лв., изпълнение на 95,7 %. Разпределението им по функции е следното:

1.1. Общи държавни служби – извършени разходи в размер на 595 850 лв. Изпълнение 100 % от плануваните.

1.2. Отбрана, сигурност, полиция - извършени разходи в размер на 67 787 лв. Изпълнение на 87,5 %.

1.3. Образование – извършени разходи в размер на 2 079 349 лв. Изпълнение на 97,0 %.

1.4. Здравеопазване – извършени разходите в размер на 81 233 лв. Изпълнение на 87,9 %..

1.5. Социални грижи - извършени разходи в размер на 553 975 лв. Изпълнение на 88,7 %.

1.6. Спорт и култура – извършени разходи 81 235 лв. Изпълнение на 100 %

Преразходи по отделните функции, дейности и параграфи над утвърдения бюджет няма.

2. Разходи за общинските дейности възлизат на 2 295 673 лв. при уточнен план за годината 2 434 373 лв. – изпълнение 94,7 %, разпределени по функции, както следва:

2.1. Общи държавни служби – извършени разходи в размер на 620 326 лв. Изпълнение на 97,7 %, в това число разходите за Общинския съвет възлизат на 131 153 лв. Изпълнение на 93,7 %.

2.2. Отбрана и сигурност – разходи в размер на 45 690 лв. – изпълнение на 100 %

2.3. Образование – разходи в размер на 289 686 лв. - изпълнение 83,2 %.

2.4. Социални грижи - разходи в размер на 111 907 лв. Изпълнение 97,8 %.

2.5. Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство, опазване на околната среда и устройство на територията – разходи в размер на 836 009 лв. Изпълнение на 96,6 %, в това число за дейностите по чистотата – 380 506 лв.

2.6. Спорт и култура – разходи в размер на 126 378 лв. изпълнение на 96,9 %

2.7. Икономически дейности – разходи в размер на 263 266 лв. Изпълнение на 93 %

2.8. Разходи некласифицирани в другите функции – разходи в размер на 2 411 лв. Изпълнение на 96,4 %.

Преразходи по отделните функции, дейности и параграфи над утвърдения бюджет няма.

3. Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи са в размер на 183 912 лв. при уточнен план 197 350 лв. – изпълнение на 93,2 % разпределени по функции, както следва.

3.1. Общи държавни служби – извършени разходи в размер на 105 300 лв. Изпълнението е 99,3 % от плануваните.

3.2. Образование - извършени разходи в размер на 54 597 лв. Изпълнение 82,5 %.

3.3. Социално осигуряване и грижи – 4 015 лв. Изпълнение на 78 %

3.4. Спорт и култура – 20 000 лв. Изпълнение на 100 %.

Извършени разходи за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в размер на 6 094 756 лв. изпълнение на 100 % от плануваните средства за годината. Информацията за направените разходи по обекти и източници на финансиране, Ви е представена със справка Приложение № 2 Източниците на финансиране на обектите, е както следва:


 1. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи – 328 800 лв.

 2. Собствени бюджетни средства – 54 682 лв.

 3. Средства от Европейския фонд за Регионално развитие, предоставени чрез ПУДООС – 12 622 лв.

 4. Средства от ДФ „Земеделие“ по „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.“ – 5 656 152 лв.

 5. Със средства на ПУДООС – 4 865 лв.

 6. Преходен остатък на целеви средства от субсидията за капиталови разходи от РБ за 2014 г. – 37 635 лв.

За текущи ремонти са направени разходи в размер на 172 657 лв., от тях 22 800 лв. – ремонт на общински сгради, в това число: Кметство Дуванлий – 3 200 лв, Читалище Ръжево Конаре – 7 600, Здравни служби в Сухозем и Отец Паисиево – 3 300, стадион в Дълго поле – 6 200 лв. и кметство Житница – 2 500 лв.; 2 168 лв. – за ОДЗ Калояново – доплащане на малък екологичен проект от 2014 г. по договор с ПУДООС, сградите на детските градини – 38 277 лв.; Сграда на ДВД Горна Махала – 15 570 лв. 14 399 лева – аварийни ремонти по уличната мрежа в Отец Паисиево, Песнопой и Иван Вазово; ремонт улици – 32 794 лв.; 43 949 лв.- за ремонт и поддържане на улично осветление; 2 700 лв. за ремонт на отводнителна канавка в с. Дуванлий.

По решение на общинския съвет са изплатени помощи в размер на 15 100 лв., в това число:

1. Еднократна помощ за раждане на дете – 57 деца по 200 лв. – 11 400 лв.

2. Други помощи по решение на ОбС – 10 случая за 3 700 лв.

До 31. 12. 2015 година са правени следните корекции по бюджета, както следва:


 1. Със Заповед № 150 / 22. 06. 2015 г. на Кмета на Община Калояново издадена на основание чл. 125, ал. 2 от Закона за публичните финанси и делегирани права с т. 5 и 6 от Решение № 351 на ОбС Калояново, прието с Протокол № 44 / 26. 02. 2015 г. са направени вътрешни компенсаторни промени на утвърдените бюджетни кредити по параграфи, без да изменя утвърдените кредити по дейности.

 2. С Решение № 401, прието с Протокол № 50 от 27. 08. 2015 г. на ОбС Калояново е актуализиран бюджета на Община Калояново за 2015 г. от 6 050 452 лв. на 6 073 252 лв.

 3. С Решение № 10, прието с Протокол № 4 от 17. 12. 2015 г. на ОбС Калояново е актуализиран бюджета на Община Калояново за 2015 г. от 6 200 313 лв. на 6 185 452 лв.

 4. Със Заповед № 360 / 22. 12. 2015 г. на Кмета на Община Калояново издадена на основание чл. 125, ал. 2 от Закона за публичните финанси и делегирани права с т. 5 и 6 от Решение № 351 на ОбС Калояново, прието с Протокол № 44 / 26. 02. 2015 г. са направени вътрешни компенсаторни промени на утвърдените бюджетни кредити по параграфи, без да изменя утвърдените кредити по дейности.

 5. Със Заповед № 368 от 29. 12. 2015 г. на Директора на ОУ “ Иван Вазов “ е утвърдено да бъде изградена Система за видеонаблюдение в сградата на училището за 11 435 лв.

На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг, кметът на общината изготвя отчет за състоянието на общинския дълг. Информацията за дълга на Община Калояново за 2015 г. Ви е представена с Приложение № 3 – Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Калояново за 2015 г.
ІІІ. ОТЧЕТ НА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Към 31. 12. 2015 г. Община Калояново е направила разходи по проекти финансирани със средства по Оперативни програми на Европейския съюз, както следва:

1.По ОП ” Човешки ресурси ” е сключен договор по Проект ” Алтернативи ” на ЕСФ за 51 месеца. Получен трансфер от АСП в размер на 22 121 лв. Разходите са в размер на 11 403 лв. за заплати и осигуровки на личните асистенти. Отчетени са в дейност 562 ” Личен асистент ”. Възстановен заем на бюджета от минали години – ( - 10 718 ) лв.

2. По ПМС № 4 от 2015 г. за предоставяне услугата “ Личен асистент “, отменено с ПМС № 372 от 2015 г. и прекласифициране на трансферите по проект “ Алтернативи – фаза ІІ “, община Калояново е получила трансфер в размер на 28 674 лв. Разходите са в размер на 28 674 лв. за заплати и осигуровки на личните асистенти и са отчетени в дейност 562 ” Личен асистент ”.

3. По ОП ” Човешки ресурси ” училищата на територията на общината са включени в проекти ” Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес ”. ” УСПЕХ ”, ” Нов Шанс за успех ” и ” Квалификация на педагогическите специалисти ” . Получени са трансфери между сметки за СЕС § 63-01 в размер на 62 549 лв., и трансфери между бюджет и сметки за СЕС ( § 62-01 ) – 12 148 лв. от делегираните бюджети на училищата. Възстановен заем на делегираните бюджети от минали години – ( - 17 413 ) лв. Усвоени разходи в размер на 71 278 лв., в това число: за заплати и осигуровки – 56 772 лв. и текущи разходи – 11 305 лв. и стипендии – 3 201 лв. Наличните средства са по бюджетните сметки на тези училища и в началото на периода са в размер на 19 801 лв., а в края на периода са в размер на 5 807 лв. В отчетна група СЕС – КСФ са отчетени по § 88-03 ” Средства на разпореждане от/за сметки за средства от Европейския съюз ” със знак (+).

4. По ОП ” Човешки ресурси ” е сключен договор по Проект ”Подкрепа за заетост”. Получени финансиране ( § 63-01) в размер на 865 лв. и трансфер от бюджета ( § 62-01 ) – 22 лв. възстановен заем на бюджета в размер на (- 887 ) лв.

5. По ОП ” Човешки ресурси ” е сключен договор по Проект ” Нови възможности за грижа ” на ЕСФ за 12 месеца. Получен трансфер от АСП в размер на 29 982 лв., а разходите са в размер на 56 457 лв. за заплати и осигуровки, отчетени в дейност 532 “ Програми за временна заетост “. Ползван заем от бюджета в размер на 26 475 лв.

6. По ОП ” Човешки ресурси ” е сключен договор по Проект ” Независим живот ” на ЕСФ за 22 месеца. Получен трансфер от АСП в размер на 97 867 лв., а разходите са в размер на 1 677 лв. отчетени в дейност 561 “ Социален асистент “. Получени приходи от лихви в размер на 21 лв. Налични средства на 31. 12. 2015 г. – 96 211 лв.

7. Със средства от ЕФРР чрез ПУДООС е реализиран Проект “ Рекултивация на депо за битови отпадъци Калояново “. Получен е трансфер от ПУДООС в размер на 12 622 лв. ( § 63-01 ) и от бюджета на Общината – 665 лв. ( § 62-01 ). Разходите са в размер на 13 287 лв., от тях 9 982 лв. са от минали години.

8. С Разплащателна агенция към ДФ ” Земеделие ” Община Калояново е подписала за изпълнение на 2 договора по мярка 321. Приходи от лихви в размер на 484 лв. Възстановен трансфер за начислени лихви от минали години на Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“ в размер на 4 148 лв., отчетен по параграф 63-02 със знак ( - ), получена субсидия на РА – 2 922 794 лв. отчетена по § 63-01 и трансфер между бюджет и сметки за СЕС – ( § 62-01 ) – 1 209 583 лв., който представлява получения трансфер от ДФ “Земеделие“ за покриване на разходите за ДДС по Проект № 16/321/01290 и Проект № 16/321/01681. Преходен остатък от 2014 г. – 1 527 460 лв., а в края на периода 21 лв. Извършени са разходи в размер на 5 656 152 лв., в това число: за обект ”Изграждане на ПСОВ в селата Ръжево Конаре и Житница” – 2 245 297 лв. и за обект “Реконструкция на път PDV1057 Калояново – Житница – Старо Железаре от км 0+000 до км 6+540 и подмяна на съществуващ водопровод по трасето на пътя в рамките на регулацията на с. Житница “ – 3 410 855 лв. Разходите са отчетени в Дейност 827 ”Развитие на селските райони”.

9. Три от училищата на територията на общината по сключени договори с РА към ДФ „Земеделие“ по проект ”Училищен плод” са получили финансиране в размер на 5 542 лв. по § 63-01 ”Трансфери между сметки за средства от ЕС (+) ” и Трансфери между бюджет и сметки за СЕС – ( § 62-01 ), - 1 109 лв. който представлява получения трансфер от ДФ “Земеделие“ за покриване на разходите за ДДС. Извършени са разходи в размер на 6 551 лв. Отчетени са в Дейност 322 ”Общообразователни училища ”.

От изнесеното до тук Ви предлагам да вземете следното


Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет Калояново на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл.9 ал.3 от Закона за общинския дълг и чл. 52 и чл. 53 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на бюджета на Община Калояново, приета с Решение № 251 / 30. 01. 2014 г. на ОбС Калояново, Протокол от общественото обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Калояново за 2015 г. от ... 04. 2016 г. и Становище от Протокол №.. от .04.2016 г. на Постоянната комисия по бюджет и финанси, общинската собственост и контрол по сделки с общинска собственост към ОбС Калояново по отчета за изпълнение на бюджета на Община Калояново за 2015 г.
Р Е Ш И:
1.Приема отчета по бюджета на Община Калояново за 2015 година в размер на 5 939 014 лв., както следва:

/ Съгласно колона ” отчет – общо ” на приложение № 1 Част І /

І. Собствени приходи и помощи - 1 509 335 лв.

В това число: 1. Данъчни приходи - 395 026 лв.

 2. Неданъчни приходи - 1 114 309 лв.

ІІ. Разходи - 5 939 014 лв.

В това число: 1. За делегираните от държавата дейности - 3 459 429 лв.

 2. За до финансиране на държавните дейности - 183 912 лв.

 3. За общинските дейности - 2 295 673 лв.

/ Съгласно колони ” отчет ” на приложение № 1 Част ІІ разпределен по отговорности, функции, дейности и параграфи /

ІІІ. Трансфери ( субсидии, вноски, временни заеми ) - 4 425 652 лв.

В това число:


 1. Субсидии от Републиканския бюджет - 4 429 399 лв.

 2. Трансфери между бюджетни сметки - 1 207 574 лв.

 3. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС - (- 1 223 527 ) лв.

 4. Трансфери от/за ПУДООС - 9 663 лв.

 5. Безлихвенни заеми между бюджети и сметки за СЕС - 2 543 лв.

ІV. Бюджетно салдо - ( -4 027 ) лв.

V. Операции с финансови активи - 4 027 лв.1.1. Приема отчета за разходите за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални и нематериални активи за 2015 г. в размер на 6 094 756 лв. / съгласно редове ” отчет” на Приложение 2, по обекти и източници на финансиране /

1.2. Приема разходите за командировки за 2015 г. на Кмета на Общината в размер на 85 лв. и Председателя на Общинския съвет в размер на 85 лв.

2. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2015 година

/ Съгласно приложение № 3 /3. Приема отчета за сметките за средства от Европейския съюз на Община Калояново за 2015 г., както следва:

3.1. Отчета за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд в размер на 182 777 лв.

/ Съгласно колона ” отчет ” на приложение № 4 /

І. Собствени приходи и помощи - 21 лв.

ІІ. Разходи -  182 777 лв.

В това число:

1.За проекти финансирани със средства по Оперативна програма ” Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г. ” - 169 490 лв.

/ съгласно приложение № 1.1. /

2.За проекти финансирани със средства по Оперативна програма “ Опазване на околната среда 2007 – 2013 г.“ - 13 287 лв.

/ съгласно приложение № 1.2. /

ІІІ. Взаимоотношения - 264 972 лв.

В това число:

1. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС - 12 835 лв.

2. Трансфери между сметки за СЕС - 254 680 лв.

3. Безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС - (- 2 543 ) лв.

ІV. Бюджетно салдо - 82 216 лв.

V. Операции с финансови активи - ( - 82 216 ) лв.3.2. Отчета за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Разплащателна агенция към ДФ ” Земеделие ” в размер на 5 662 803 лв.

/ Съгласно колона ” отчет ” на приложение № 5 /

І. Собствени приходи и помощи - 484 лв.

В това число: 1. Неданъчни приходи - 484 лв.

ІІ. Разходи - 5 662 803 лв.

ІІІ. Взаимоотношения - 4 134 880 лв.

В това число:


 1. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС - 1 210 692 лв.

 2. Трансфери между сметки за СЕС - 2 924 188 лв.

ІV. Бюджетно салдо - ( - 1 527 439 ) лв.

V. Операции с финансови активи - 1 527 439 лв.С УВАЖЕНИЕ:

Георги Георгиев

Кмет на Община Калояново
ИЗГОТВИЛ:

Стоян Папазов

Началник отдел “ БФУС “
Каталог: images -> stories
stories -> 3 Настоящ адрес: 4 Височина/тегло
stories -> За медитацията ошо въведение
stories -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница