Отчет за изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на общината за 2001 гДата24.07.2016
Размер241.69 Kb.
ТипОтчет


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А


Д О К Л А Дза резултатите от извършения одит в

Столичната община и нейните райони
В настоящия доклад са отразени резултатите от извършения одит на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове в Столичната община и 24-те й района за периода от 01.01.2001 г. до 31.12.2001 г.

Одитът се извърши от одитори от Териториалното поделение на Сметната палата – София, съгласно програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2001 г.

Целта на одита бе да се извърши анализ и направи оценка на изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на Столичната община, както и да се събере информация за законосъобразността, достоверността и пълнотата на счетоводната отчетност във връзка със заверката на годишния финансов отчет и годишния отчет за изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на общината за 2001 г.

В съответствие с политиката на Сметната палата, одитният екип определи за праг на същественост по стойност 2 % от размера на общите приходи и разходи по бюджета на общината за 2001 г. За целите на одита е приет 5 % одитен риск и е определен сравнително висок процент на присъщия риск (55 %) и на контролния риск (45 %).

При одита е приложен подходът на директните съществени проверки и са използвани стандартите за одит, приети от Сметната палата.

І. Кратко описание на структурата и дейността на одитирания обект

Столичната община, съгласно чл. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)‚ е административно - териториална единица със статут на област. Тя е юридическо лице, съгласно чл. 136, ал. 2 от Конституцията на Република България, и е пълноправен субект на българското право. В нея се съчетават самоуправлението на жителите й с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

Общината е разделена на 24 района и 34 кметства, съгласно чл. 2 от Закона за териториалното деление на столичната община и големите градове.

Столичният общински съвет (СОС) е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината. Той определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 11 от ЗМСМА, както и на други дейности, определени със закон.

Орган на изпълнителната власт в Столичната община е кметът‚ който организира изпълнението на утвърдената от СОС политика на общината, както и на конкретните решения по различни проблеми.

Кметът на Столичната община е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Общината съставя сборен бюджет‚ който включва собствения бюджет и бюджетните сметки на 24-та района‚ чиито кметове са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Приходната част на бюджета на общината се формира от собствени приходи (местни и други данъци‚ определени със закон, местни такси, приходи от предоставяне на концесии, глоби и имуществени санкции, лихви, наеми и други собствени приходи) и субсидия от републиканския бюджет‚ определена със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити за осъществяването на дейностите по чл. 11 от ЗМСМА, както и на други дейности, определени със закон.

От собствения бюджет на Столичната община чрез дирекциите “Здравеопазване”‚ “Култура и духовна сфера” и отдел “Социални дейности” към общината се финансират публичните здравни заведения‚ преобразувани в заведения за болнична помощ, диспансерите‚ социалните дейности‚ общинските театри‚ библиотеките‚ оркестрите и културните домове‚ а чрез дирекция “Финанси” - всички останали бюджетни дейности‚ предвидени по собствения бюджет (капиталови разходи‚ отбрана и сигурност‚ издръжка на общинската администрация‚ общинските предприятия‚ почивното дело‚ общоградските физкултурни мероприятия‚ разплащанията с фирми‚ извършващи услуги съгласно сключени договори с общината, и други).

С предвидената по бюджетните сметки на районите субсидия от Столичната община се финансират изцяло образованието‚ детските ясли‚ детските кухни в отделните райони‚ поддържането на инженерната инфраструктура и издръжката на районните администрации.ІІ. Проверка, анализ и оценка на вътрешния финансов контрол

При извършването на одита се провериха: спазването на законовите и подзаконовите актове, регламентиращи дейността на общината; мерките за текущ и последващ контрол по утвърждаването на разходите, управлението и опазването на активите и ефикасността на предприетите действия за откриване и предотвратяване на грешки и нарушения.

Одитният екип установи, че контролът по съставянето и изпълнението на бюджета на Столичната община се осъществява от:


  • общинския съвет, който контролира изпълнението на бюджета и приетите от него решения във връзка с финансовата дейност на общината чрез председателя и постоянните си комисии, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. чл. 74, 75 и 79 от Правилника за организацията и дейността на СОС;

  • кмета на общината, който съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗМСМА организира изпълнението на нейния бюджет и решенията на общинския съвет, възлага изпълнението на свои функции на кметовете на отделните райони, координира и осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на районите при изпълнението на техните правомощия по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА;

  • ръководителя на Дирекция “Финанси”, главния счетоводител на общината и главните счетоводители на съответните бюджетните звена, които отговарят за вътрешния финансов контрол.

При извършения анализ на основните видове контрол се установи следното:

  • Столичният общински съвет и ръководството на общината оценяват потребността от надеждна отчетност и ефективен вътрешен контрол;

  • С Решение № 3 по Протокол № 10 от 03.04.2000 г. СОС е приел Правилник за организацията и дейността на столичната общинска администрация. Съобразно правилника, с Решение № 1 по Протокол № 18 от 13.11.2000 г. е утвърдена и приета от СОС организационна структура на столичната общинска администрация, в която са разпределени правата и отговорностите на длъжностните лица в отделните направления и дирекции, ръководени от шестте заместник - кметове‚ главния архитект и секретаря на общината.

Към дирекция “Финанси” е изграден сектор “Контрол и методология”, в който работят двама експерти. През 2001 г. те са извършвали проверки по заповеди на кмета на общината относно разходването на средствата в Столичната община, от разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен и от общинските фирми. Двамата експерти са разработили методически указания за прилагане на нормативната уредба, свързана с финансово-счетоводната дейност на общината.

Структурата на районните общински администрации е съобразена със специфичните особености на всеки един от районите. Тя включва отдели‚ сектори и кметства.

Така утвърдената организационна структура е създала условия за добро функциониране на системата за вътрешен контрол.

През 2001 г. в общината са разработени и утвърдени от кмета Правила за финансово управление и контрол в Столичната община и Типови правила за финансово управление и контрол на второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Столичната община (райони или поделения). С това са спазени дадените от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол указания за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 1 от Закона за държавен вътрешен финансов контрол.

Правилата за финансово управление и контрол в Столичната община са въведени със Заповед № РД 09-331 от 04.03.2002 г. на кмета, считано от 05.03.2002 г.

Изградената счетоводна система в общината, в т.ч. и районите‚ е съобразена с принципите по чл. 5 от Закона за счетоводството и с изискванията на Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан. Разработен е индивидуален сметкоплан‚ съобразен със специфичната дейност на общината‚ по който работят всички нейни поделения.

Одитът показа, че системата за вътрешен контрол е функционирала добре. Съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета е извършвано в съответствие със законовите изисквания. Отчетени са основните рискове при утвърждаването на разходите, управлението и опазването на активите, както за общината като цяло, така и за районите. Предприетите мерки за текущ и последващ контрол са допринесли за откриване и предотвратяване на грешки и нарушения.

При осъществяването на контрола са допуснати пропуски, които не оказват съществено влияния върху изпълнението на бюджета на общината:

1. Не е упражняван контрол от страна на кмета на общината при отдаването под наем на части от публична общинска собственост от кметовете на районите “Овча купел”, “Илинден” и “Връбница”. Сключвани са договори за отдаване под наем на помещения в училищата - публична общинска собственост, за дейности, несъвместими с предназначението им и без провеждане на конкурси, в нарушение на чл. 12, ал. 4 от ЗОС и чл. 9, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

2. Занижен е упражняваният контрол от кметовете на районите “Средец”, “Оборище”, “Лозенец”, “Слатина” и “Триадица” при осъществяване на ученическото столово хранене. Одитът установи, че поради тази причина не са изготвяни ежедневно калкулационни ведомости за всеки отделен вид хранене, които не са подписвани и от директорите на съответните училища; средствата за поевтиняване на храната и режийните разноски са изплащани, без да са подписани от директорите фактурите и месечните сведения за броя на храненията; не са представяни сведения за дневните финансови отчети от фирмите, осъществяващи ученическото столово хранене в нарушение на чл. 4, чл. 6, ал. 2 и чл. 7, ал. 3 от Инструкция № 2 от 2001 г. на МОН за реда, по който се ползва субсидия за ученическото столово хранене.

3. Не е спазвана Единната бюджетна класификация за 2001 г. при разчитане и отчитане на бюджетните средства по функция “Образование” в район “Триадица”.

Бюджетните кредити за храна, външни услуги и текущ ремонт не са разпределяни и отчитани по дейности на функцията – общообразователни училища, ОДЗ, ЦДГ и други дейности на образованието. Разходите за храна в детските заведения са разчетени и отчетени по параграф 18-18 “Режийни разноски”, вместо по параграф 10-01 “Разходи за храна”.


ІІІ. Проверка по спазване на изискванията на ЗУДБ, ЗДБРБ за 2001 г., ПМС № 8 за изпълнение на ЗДБРБ за 2001 г. при съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на бюджета. Взаимоотношения на общинския бюджет с републиканския бюджет

Бюджетът на Столичната община за 2001 г. е съставен и приет при спазване на изискванията на ЗОБ, ЗМСМА, ЗДБРБ за 2001 г., ПМС №8 от 17.01.2001 г. за изпълнението му и на указанията на Министерството на финансите.

Приходната част на бюджета е съставена на основата на бюджетната прогноза на Главната данъчна дирекция за данъчните приходи, бюджетните взаимоотношения с републиканския бюджет, утвърдени със ЗДБРБ за годината и прогнозата на общината за неданъчните приходи.

Бюджетът е приет с Решение № 1 по Протокол №22 от 01.03.2001 г. на Столичния общински съвет. С приемането му е утвърден поименен списък за финансиране на капиталовите разходи за 2001 г. Приети са също така сборна план-сметка на извънбюджетните сметки и фондове и приоритетите при изпълнение на бюджета, съгласно чл. 13, ал. 4 от ЗДБРБ за 2001 г.

Общо приходите по първоначално приетия бюджет на Столичната община за 2001 г. са 382 076 172 лв., което е с 11,57 на сто по-малко от отчета за 2000 г. Това се дължи главно на увеличения размер на вноската към републиканския бюджет и на факта, че през 2001 г. няма допълнителен приходоизточник, какъвто е бил в предходните години еврооблигационният заем.

Данъчните приходи са 347 073 383 лв. и са в съответствие с прогнозата на Териториалната данъчна дирекция – София, за 2001 г.

Неданъчните приходи са 54 850 580 лв. и са определени в резултат на експертните оценки на специалистите от управление “Данъци, такси и защита на потребителите” и дирекция “Финанси” при Столичната община.

Взаимоотношенията с републиканския бюджет съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗДБРБ за 2001 г. са под формата на вноска, която е в размер на 45 646 800 лв. Предвидени са целеви субсидии за капиталови разходи 24 000 000 лв. и за социални помощи - 2 546 800 лв., в резултат на което нето-вноската е 19 100 000 лева.

Сумата по раздел “Финансиране на дефицита” е 747 791 лв. В раздела са разчетени: средства за закупуване на държавни ценни книжа (-10 000 000 лв.), с цел да бъдат резервирани за погасяване на еврооблигационния заем през 2002 г.; средства от продажба на държавни ценни книжа (2 542 579 лв.) и преходния остатък от 2000 г. (6 709 630 лв.)

Предвидените разходи в размер на 382 076 172 лв. по първоначално приетия бюджет са в рамките на разчетените приходи. При разработването на разходната част е спазена Единната бюджетна класификация за 2001 г.

През годината Министерството на финансите е извършвало промени на утвърдените с чл. 9 от ЗДБРБ за 2001 г. взаимоотношения с републиканския бюджет, във връзка с изпълнението на данъчните приходи, в размера на целевите средства за капиталови разходи и допълнително отпуснати средства за здравеопазване, социално осигуряване и грижи, отбрана и сигурност. Към 31.12.2001 г., в резултат на извършените промени от Министерството на финансите, вноската е намалена на 5 897 139 лв.

Бюджетът на Столичната община към 31.12.2001 г. е 410 361 297 лв.Приходи

Към 31.12.2001 г. изпълнението на приходите по бюджета на Столичната община е 397 702 904 лв., което е 96,92 на сто от приетия бюджет.

Изпълнението на собствените приходи е 472 332 023 лв., или 113,27 на сто спрямо уточнения бюджет на същите и 132,42 на сто спрямо предходната година.

Изпълнението на данъчните приходи, които съставляват 84,83 на сто от собствените приходи, е 113,18 на сто. Същите са се увеличили с 34,37 на сто спрямо 2000 г., което се дължи на ниската безработица в столицата и добрата икономическа среда.

Неданъчните приходи, върху които общината може да влияе, съставляват малка част – 15,17 на сто, от собствените приходи. Изпълнението им е 113,17 на сто и са нараснали с 22,47 на сто спрямо предходната година. Увеличението им се дължи на извършените промени от СОС в размера на таксата за битови отпадъци (увеличение на промила от 2 на 4 на хиляда) и на таксите за извършвани услуги от общината извън ЗМДТ (увеличаване размера на таксите и на видовете на предлаганите услуги).

Най-голямо е увеличението (52,20 на сто) на приходите от общински такси, в т.ч. от: таксата за административни услуги (67,62 на сто) поради извършването на по-голям брой услуги; таксата за битови отпадъци (с 62,94 на сто) и на таксите за извършвани услуги от общината извън ЗМДТ (със 121,13 на сто).

Приходите и доходите от собственост са нараснали със 7,75 на сто спрямо предходната година, като най-голямо е увеличението на нетните приходи от продажби на услуги и стоки (35,79 на сто) и на приходите от наеми на земя (с 31,20 на сто). Намалели са приходите от наеми на имущество (с 2,71 на сто) поради намаления брой на обектите - общинска собственост, вследствие приватизацията им и включването им в капитала на общински търговски дружества. Приходите от дивиденти са 2 816 301 лв. и са запазили нивото от 2000 г.

Намалели са приходите от продажби на общинско имущество (с 20,09 на сто), от глоби и административни наказания (21,97 на сто), други неданъчни приходи (39,57 на сто). Същите са с незначителен относителен дял в структурата на собствените приходи.

Към 31.12.2001 г. взаимоотношенията с републиканския бюджет са под формата на вноска – 5 897 139 лв.

По отчет финансирането на дефицита е  77 095 373 лв., като най-голям (90,8 на сто) е относителният дял на средствата, с които са закупени държавни ценни книжа за погасяване на еврооблигационния заем през 2002 г. ( 69 993 461 лв.). Те са осигурени с актуализирания бюджет и допълнително в края на годината от: трансформирани целеви средства (Писмо № 07-0066 от 27.12.2001 г. на МФ) и получените през 2001 г. от Банковата консолидационна компания дивидент и данък за общините, който не е отразен в данъчната прогноза за 2001 г. на Главната данъчна дирекция при МФ (§ 49, ал. ал. 2 и 3 от ЗДБРБ за 2002 г. - ДВ, бр. 111 от 28.12.2001 г.).

През 2001 г. собствените приходи на общината са преизпълнени, което й е дало възможност да извършва дейността си без затруднения и да покрие по-голяма част от предвидените разходи.

Разходи

Изпълнението на разходната част на бюджета на Столичната община е 96,92 на сто. С най-голям относителен дял в общата сума на разходите са тези на функция “Жилищно строителство‚ БКС и опазване на околната среда” (28,4 на сто) и “Образование” (27,5). Големият дял на разходите по функция “Жилищно строителство‚ БКС и опазване на околната среда” се дължи на значителния обем на извършваните услуги по поддържане на чистотата на територията на общината и на изпълнението на инвестиционната програма. Разходите за тяхното осъществяване са отчетени съответно по дейности “Чистота” и “Други дейности по благоустройството и опазване на околната среда” на функцията.

Посочените дейности са с най-голям относителен дял във функцията, съответно 46,5 и 38,4 на сто.

Изразходваните през 2001 г. средства за дейност “Чистота” са 52 632 418 лв., от които 50 140 964 лв. са изплатени на фирмите, извършващи услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване (на концесионерите - 48 570 973 лв. и на “Чистота Искър” ЕООД – 1 569 991 лв.).

Изплатените средства за поддържане чистотата на столицата са с 13 327 743 лв. повече от постъпилите приходи от такси за битови отпадъци (36 813 221 лв.). Същите обаче са в рамките на предвидените средства по бюджета на общината за дейност “Чистота” и по сключените договори с фирмите.

При проверка на актовете за зимно поддържане на територията на Столичната община се установи, че през зимния период (м. ХІ и ХІІ. 2000 г. и м. І, ІІ и ІІІ. 2001 г.) фирмите-концесионери са отчели разходи за почистване и дежурства на техниката общо за 13 331,900 лв., като за дежурства са изплатени 10 559,400 лв., или 79,2 на сто от общата сума. В месеците, в които не е извършвано зимно почистване, разходите в актовете са изцяло за дежурства (м. март 2001 г. “Чистота-София”АД – 100%).

Изплащането на тези суми за дежурства се дължи на факта, че в сключените концесионни договори по отношение на зимното почистване е договорено заплащането за работа и дежурство на съответната техника да се извършва въз основа на единичните цени за почасово заплащане, без да се има предвид количеството на техниката и обема на работата, която тя може да извърши.

Кметът на общината, въз основа на предложение от началника на Столичния инспекторат, е постигнал съгласие с фирмите-концесионери за намаляване броя на техниката на постоянно нощно дежурство с оглед реалните потребности от такава през зимните месеци. В резултат на това относителният дял на разходите за дежурства през месеците ноември и декември 2001 г. е намалял от 79,2 на сто на 28,1 на сто.

Няма изработени трайни и обективни критерии на договорна основа за заплащане на този вид услуга, които да доведат до намаляване на разходите за нейното извършване.

Извършените капиталови разходи през 2001 г. са 37 144 819 лв., от които отчетените по дейност “Други дейности по благоустройство и опазване на околната среда” са 36 445 068 лв., или 98,2 на сто.

В сравнение с 2000 г. капиталовите разходи са намалели с 57,4 на сто. Както и в предходната година те са разчетени и отчетени предимно за обекти от комуналното стопанство, транспорта и реконструкцията на пътната мрежа.

В нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в район “Искър” са закупени дълготрайни материални активи (ДМА) за 4 267 лв., без да са предвидени средства за това по параграф 52-00 “Придобиване на ДМА” в утвърдената бюджетна сметка. Разходът е отразен по параграфи 14 00 “Материали, горива и енергия” и 16 00 “Текущ ремонт”.

През 2001 г. разходването на бюджетните средства е извършвано съгласно изискванията и разпоредбите на действащите нормативни актове, отнасящи се за изпълнението на общинския бюджет и свързаните с него дейности.

Спазени са определените от СОС приоритети, съгласно чл. 13, ал. 4 от ЗДБРБ за 2001 г. Трудовите възнаграждения, осигурителните вноски и социалните помощи, неотложните разходи за осъществяването на общинските дейности (храна, отопление, ел. енергия, вода) са изплащани своевременно и към 31.12.2001 г. общината е приключила без неразплатени разходи.ІV. Проверка на законосъобразността и целесъобразността при набирането и разходването на извънбюджетните средства и фондове

През 2001 г. в Столичната община са разкрити законосъобразно една извънбюджетна сметка за дарения и три фондови сметки - “Жилищно строителство”, “Опазване на околната среда” и “Специализиран общински приватизационен фонд” (СОПФ).

Към 01.01.2001 г. левовата наличност по тях е в размер на 19 393 765 лв. През 2001 г. са постъпили 29 616 098 лв., разходвани са 32 189 944 лв. и остатъкът към 31.12.2001 г. е 16 819 919 лева.

Средствата по извънбюджетната и фондовите сметки в Столичната община са набирани и разходвани законосъобразно.

Допуснато е в извънбюджетните сметки на районите “Витоша” и “Илинден да постъпват и да се разходват неправомерно такси, дължими на местния бюджет, в нарушение на чл. 6 от ЗОБ, а в район “Възраждане” освен партиди за дарения са открити и партиди за депозити по договори, гаранции по сключени договори и депоненти, в нарушение на чл. 42 от ЗОБ. Постъпленията не са с характер на дарения и не следва да се отчитат по тази сметка.

Общият размер на констатираните пропуски и грешки не превишава определения праг на същественост, което позволява на одитния екип да изрази разумна увереност, че те няма да повлияят върху решенията на потребителите на информацията от отчета.V. Проверка по спазването на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на обществени поръчки, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществени поръчки

През 2001 г. в Столичната община са проведени общо 142 процедури за възлагане на обществени поръчки за: извършване на ремонти и реконструкция на училища, детски градини, здравни заведения, социални домове, пътна настилка, релсов път, контактна мрежа на градския електротранспорт; доставка на медицинско оборудване, горива, компютърна техника, офис обзавеждане; извършване на услуги по поддръжка на ВиК, електрически и отоплителни инсталации в учебните заведения, поддържане на чистотата в гробищните паркове, обществен превоз на пътници по обособени маршрутни автобусни линии; проектиране и други.

Подготовката, организацията и провеждането на процедурите е осъществено от дирекция “Обществени поръчки”.

При проверката, анализа и оценката на дейността по възлагането на обществени поръчки от Столичната община се установи, че от проведените процедури по прилагане на разпоредбите на ЗОП и Наредбата през 2001 г. са допуснати следните нарушения:

1. При проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на горива за общински училища и детски заведения с локално парно отопление е постъпило едно предложение.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата се прекратява при подадени по-малко от три предложения за участие в открита или ограничена процедура. Вместо да прекрати процедурата кметът на общината е одобрил решението на комисията на основание чл. 13, ал. 5 от ЗОП за преминаване към процедура на договаряне с явилия се кандидат – “Лукойл – България” ЕООД.

Възложителят неправилно се е позовал на чл. 13, ал. 5 от ЗОП, тъй като той регламентира преминаването от един вид процедура в друга само когато първоначално обявената процедура е завършила.

2. С Решение № 45 по Протокол № 25 от 20.04.2001 г. Столичният общински съвет дава съгласие да се предоставят безвъзмезно на бюджета на Столичната община средства в размер на 700 000 лв. от Столичния общински приватизационен фонд за реконструкция на бул. ”Витоша” в отсечката от пл. ”Св. Неделя” до бул. ”П. Евтимий”, при спазване на изискванията на Наредбата за общодостъпна среда в град София.

В протокол без дата, утвърден от заместник - кмета по инвестиции и строителство, комисията е предложила предвидената реконструкция на бул. “Витоша” да се третира като авариен ремонт, без да е приложила техническа документация към обосновката си.

Като взема предвид решението на СОС и препоръките на комисията, кметът на общината със Заповед № РД-09-964 от 09.07.2001 г. взема решение да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка за авариен ремонт с правно основание чл. 13, ал. 4, във връзка с чл. 16, т. 2 от ЗОП. Избрана е процедура на договаряне чрез преговори с четири кандидати.

Избраният вид процедура за възлагане на обществена поръчка не е съгласно изискванията на ЗОП. Не са спазени условията, визирани в чл. 16, т. 2 от закона, а именно: предотвратяване на последици от аварии или стихийни бедствия, опасност за здравето и живота на хората или възникване на щети в големи размери. Освен това ремонтът на бул. ”Витоша” е заложен в утвърдения от СОС поименен списък за финансиране на капиталовите разходи с приемането на бюджета за 2001 г., със сума за усвояване - 900 000 лв.

3. Със Заповед № РД-09-126 от 09.02.2001 г. кметът на Столичната община взема решение за откриване на процедура за договаряне за възлагане на обществена поръчка за реконструкция на бул. ” Ген. Скобелев” в участъка от площад “Руски паметник” до бул. “Ал. Стамболийски”. Правното основание за откриване на процедурата е чл. 3, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл. 16, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Избраният вид процедура за възлагане на обществена поръчка е изпълнена точно в съответствие с взетото решение, но не е налице нито едно от условията, визирани в чл. 16 от ЗОП. Случаят не се отнася до съществуваща опасност за здравето и живота на хора, нито до предотвратяване на аварии, които биха довели до възникване на щети в големи размери.

Ремонтът на бул. ”Скобелев” е бил предвиден в утвърдения поименен списък за финансиране на капиталовите разходи за 2001 г., което е давало възможност за провеждане на открита процедура.

4. Със Заповеди № № РД-09-433 от 19.04.2001 г. и РД-09-459 от 24.04.2001 г. кметът на Столичната община взема решения за откриване на процедури за възлагане на малки обществени поръчки за “Изграждане на временна пътна връзка на бул. “Андрей Ляпчев” с ул. “Йордан Милев” и “Доставка на лек автомобил марка “Пежо - 306” за район “Люлин” с правно основание чл. 5, ал. 5 и чл. 8, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Съгласно чл. 8, т. 2 от Наредбата, възложителят взема решение за провеждане на пряко договаряне само когато са налице условията по чл. 16 от Закона за обществените поръчки.

Взетите решения от кмета са в нарушение на тези изисквания, тъй като не е налице нито едно от условията на чл. 16 от Закона за обществените поръчки.

5. В законоустановения срок по чл. 41, ал. 3 от Наредбата в Столичната община е постъпила жалба с вх. № 2600-1631 от 13.08.2001 г. до Софийския градски съд от управителя на ЕТ “Гердана-94”, участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за обект “Пристройка и надстройка на ЦДГ № 15 в с. Бистрица”, срещу решението на кмета за класиране на кандидатите и избора на изпълнител.

Вместо да спре провеждането на процедурата до постановяване на решение от съда по нея, на 24.08.2001 г. възложителят е сключил Договор № РД-56-0788 с класирания на първо място участник – ЕТ ”Радми-90”, с което е нарушил разпоредбата на чл. 18 от ЗОП.

6. По всички проведени открити и ограничени конкурси по чл. 31, ал. 2 и чл. 34, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП, не са изпращани покани за участие до Агенцията за малки и средни предприятия.

7. Установи се, че в Столичната община не са приложени условията и редът, определени със Закона за обществени поръчки и Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП, при закупуване на: джип “Гранд Витара” на стойност 51 304 лв.; автомобил “Шкода Фелиция” за 12 381 лв.; копирна машина на стойност 11 190 лв.; офис-мебели на обща стойност 22 117 лв.

8. При одита по спазването на ЗОП и Наредбата по чл. 7, ал. 1 от ЗОП в районите се установи, че са допуснати нарушения в следните райони:Район “Красна поляна”. При провеждане на открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за осъществяване на ученическо столово хранене в шест от училищата на района съгласно чл. 6, т. 3 от Наредбата по чл. 7 от ЗОП, са нарушени разпоредбите на чл. 28 от същата. Възложителят със заповед № РД-09-11-182 от 26.06.2001 г. е променил решението на комисията, провела конкурса, отразено в протокол от 11.06.2001 г. Комисията е класирала на първо място фирмите: ЕООД “Карат - 99”, ЕООД “Крит 99” и ЕООД “Ориент – 87” за три от училищата. Със заповедта си кметът на район “Красна поляна” е определил на първо място фирмите, класирани на второ място от комисията: ЕООД “Стефани В”, ЕООД “Морела 99” и “Фортуна 2000” ЕООД.

Не е спазен законоустановеният срок от три дни за обявяване решението на кмета на района. Възложителят не е уведомил писмено всички кандидати за резултатите от оценяването на предложенията.

Съгласно чл. 56 от ЗОП, в законоустановения срок, на 29.06.2001 г. е подадена жалба № ПО-11-00-31 от “Крит-99” ЕООД, до компетентния съд срещу Заповед № РД-09-11-182 от 26.06.2001 г. на кмета на район “Красна поляна”. Вместо да изчака решението на съда кметът на района, в нарушение на разпоредбите на чл. 18, т. 2 от ЗОП, на 03.09.2001 г. е сключил договор с “Фортуна 2001“ ЕООД за осъществяване на ученическо столово хранене в 92-ро ОУ “Димитър Талев”.

За извършени товаро-разтоварни дейности във връзка с преместване имущество на МУЦТПО от район “Красно село” до три от училищата на район “Красна поляна”, без сключени договори с фирмите ЕТ “59 Рангел Димитров” и ЕТ “Еверест - МАН” от района са изплатени общо 29 500 лв. За извършената услуга, в нарушение на чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП, не е проведен открит конкурс.Район “Илинден”. В нарушение на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП, е възлагано с писмо извършването на услуги, без да са провеждани процедури за възлагане на обществени поръчки за:В и К услуги на учебни и детски заведения в размер на 29 742 лв. от БКС “Запад”; стъкларски услуги на учебни и детски заведения в размер на 14 995 лв. от ЕТ “Кристал”.

Район “Младост”. Поддържането на зелените площи в района през проверявания период се е осъществявало от “БКС Младост-98” АД, на основание възлагателно писмо от кмета на района № ЕК 70-00-26 от 07.05.2001 г., без фиксирана стойност на услугата.

За извършената услуга през 2001 г. на фирмата са изплатени 19 608 лв.

Кметът на района в нарушение на разпоредбите на чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП, не е взел решение и не е провел открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за поддържане на зелените площи в район “Младост”.

През 2001 г., на основание Договор № 21/151 от 1996 г., сключен със “Софинформ” ЕООД, за информационно обслужване на обединени счетоводства “Просвета”, са изплатени 17 561 лв. Кметът на района е нарушил разпоредбите на чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП, като не е взел решение и не е провел открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за информационното обслужване.Район “Панчарево”. При проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изграждането на детски спортни площадки, кметът на района с Решение № 4 от 05.07.2001 г. е обявил кандидатите, класирани съответно на първо, второ и трето място - ЕТ “БИЛДИНГ ФАКТОР – Борис Димитров”, “БКС Младост-98” АД и ЕТ “Радо Олрат – Радко Петров”. Класираната на трето място фирма не е участвала с предложение за изпълнение на цялата поръчка.

Със същото решение за изпълнител е определен ЕТ “БИЛДИНГ ФАКТОР – Борис Димитров”.

Въпреки че са участвали за изпълнението на цялата поръчка, класираните на първо и второ място фирми с молби (без дата) до кмета на района са се отказали да изпълнят част от нея, като по този начин са изменили предложенията си, с които са участвали и са класирани в конкурса.

За поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа през есенно-зимния период 2000/2001 г., в нарушение разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, без да е проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, на 27.11.2000 г. кметът на района е подписал договор с ЕТ “Мистрал” на стойност 95 000 лв. и анекс към него от 21.11.2001 г. за допълнителни 10 000 лв. Към 27.12.2001 г. на фирмата са изплатени по този договор от бюджетната сметка на района и целеви средства общо в размер на 102 630 лв.

Със Заповед № РД-09-55 от 27.12.2001 г. кметът на района е взел решение за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа през 2002 г., в нарушение на чл. 7, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като по отчетни данни за тази услуга в района са заплащани суми над 30 000 лв.

Комисиите, назначавани по чл. 37 от ЗОП, не са оформяли протоколите от проведените процедури в съответствие с изискването на чл. 44, ал. 1, т. 5 от същия закон – в тях не са отразени резултатите от разглеждането на предложенията. В конкурсните документации няма сравнителни таблици или други документи, удостоверяващи мотивацията при класирането на кандидатите.VІІІ. Анализ и оценка на управленските решения във връзка с организацията, управлението и отчитането на бюджетните и извънбюджетните средства

През 2001 г. взетите управленски решения от кмета на Столичната община, съгласно правомощията му във връзка със съставянето, приемането и изпълнението на бюджета, са съобразени с действащата нормативна уредба и указанията на Министерството на финансите.

Предприетите действия от общинската администрация и извършените промени от Столичния общински съвет в размера на някои такси са довели до увеличаване на неданъчните приходи. Предприети са и действия за осигуряване на средства за погасяване на задълженията на общината по еврооблигационния заем.

Постъпилите през годината средства са разходвани съобразно утвърдените от Столичния общински съвет приоритети, като са постигнати заложените цели и задачи за годината.

През годината районите са финансирани ритмично от общината.

Със заповеди на кмета на Столичната община е извършвана актуализация на бюджетните сметки на районите, като над 50 на сто от общата сума на актуализацията е за покриване разходите за охрана на общински обекти, предимно в образованието. Тези действия са предприети във връзка със засилване на криминогенната обстановка в училищата и детските заведения в столицата.

Кметовете на районите в рамките на правомощията, делегирани им със Заповед № РД-09-306 от 26.03.2001 г. на кмета на Столичната община, са извършвали през годината корекции, като са изменяли размера на бюджетните кредити за различни видове разходни параграфи в една бюджетна дейност, прехвърляли са бюджетни кредити за различни видове разходи от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, като по този начин са осигурили нормално изпълнение на бюджетните сметки.

Допуснатите нарушения от кмета на Столичната община и кметовете на районите не са оказали съществено влияние върху изпълнението на бюджета на общината.ІХ. Анализ и оценка на документирането на разходите и отчитането им съгласно Закона за счетоводството и други нормативни актове

Документирането на бюджетните приходи и разходи в общината и отчитането им е извършвано съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството (ЗСч).

Спазени са изискванията на БДС № 07 от 09.02.2001 г. за трансформация на изготвяната по правилата и изискванията на Националния сметкоплан (НС) счетоводна информация, по сметките от Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП).

Специалистите от дирекция “Финанси” са разработили индивидуален сметкоплан на Столичната община, указания за трансформирането на счетоводните сметки, както и счетоводна програма за трансформация и въвеждане на данните по новия сметкоплан. Същите са предоставени на всички поделения на общината.

При счетоводното отразяване на разходите в районите “Красно село”, “Красна поляна”,“Овча купел”, “Слатина”, “Изгрев” и “Искър” в нарушение на чл. 5 от Закона засчетоводството не са осчетоводявани текущо вземанията за консумативи на наематели на общинско имущество; не е заприходена като дълготраен материален актив доставената и монтирана сигнално-охранителна техника; неправилно са заведени задбалансово дълготрайни материални активи.

В нарушение на чл. 8 от Закона засчетоводството в районите “Искър”, “Овча купел” и “Илинден” в счетоводните документи липсват някои от необходимите реквизити – дата, подпис на ръководител, главен счетоводител и касиер; осчетоводявани са разходи за модернизация като външни услуги, без да бъде увеличена отчетната стойност на съответния актив.

Допуснатите нарушения по счетоводното отразяване на разходите в районите не оказват съществено влияние върху достоверността на годишния финансов отчет на общината.
Заключителна част

Извършеният от Сметната палата одит на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове в Столичната община и районите за периода от 01.01.2001 г. до 31.12.2001 г. дава основание да се направят следните изводи:

Системата за вътрешен контрол е функционирала добре, в резултат на което не са допуснати съществени нарушения и бюджетните и извънбюджетни средства са разходвани законосъобразно.

Ръководството на Столичната община, съгласно предоставените му със закона правомощия, е предприело действия за увеличаване на приходите и е успяло с наличните финансови средства да осигури нормално функциониране на дейността на всички звена.

Създадена е добра организация по подготовката и провеждането на процедурите по възлагане на обществените поръчки.

Допуснатите нарушения при: отдаването под наем на части от обекти-публична общинска собственост; осъществяването на ученическото столово хранене; извършени разходи за придобиване на ДМА без за тях да са предвидени средства по бюджета на общината; провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки; счетоводното отразяване на разходите в някои райони, са под прага на същественост и не оказват влияние при изпълнението на бюджета на общината, както и върху достоверността на нейния годишен финансов отчет.


На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за Сметната палата, докладът в частта за нарушенията на процедурите на ЗОП е изпратен на министъра на финансите и на министъра на държавната администрация.

В доклад до кмета на Столичната община са препоръчани мерки, които следва да се предприемат за отстраняване на причините и условията, довели до констатираните нарушения.

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница