Отчет за изпълнение на цели на общинска администрация с. Гърмен за 2013 ГДата11.06.2018
Размер102.34 Kb.
#73152
ТипОтчет
ОДОБРЯВАМ: /п/

МИНКА КАПИТАНОВА

Кмет на община Гърмен

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ЗА 2013 Г.

Обща

стратегическа цел


Конкретни стратегически цели


Дейности за постигане на целите


Срок за изпълнение


Очакван резултат

Изпълнение

към 31.12 2013 г.

І.Подобряване качеството на живот на населението на Общината

1.Ремонт на ІV класните пътища в селата Гърмен, Горно Дряново, Дебрен, Долно Дряново, Дъбница, Крушево, Рибново и Хвостяне.

Благоустрояване на улици в селата Гърмен, Горно Дряново, Дебрен, Долно Дряново, Дъбница, Крушево, Рибново и Хвостяне

Април - октомври

Благоустроени 2323 м улици.

През 2013 год. в населените места от общината са благоустроени 2333 м улици.


2.Направа на канализация в село Дебрен – 250 м.

Изграждане на канализация

м.ІV – м.Х

Изградена канализация

250 м.


Изградена 250 м канализация.3.Подобряване чистотата на уличните платна в населените места.

Периодично метене на уличните платна в населените места

Постоянен

Чисти улици.

Изпълнено.4.Изготвяне на ПП и изграждане на канализация, водопровод и ел.мрежа в кв.Кремиковци

Изграждане на канализация, водопровод и ел.мрежа

30.06.2013 година

Изградена канализация, водопровод и ел.мрежа.

Изградена е:

- канализация – 80 м;

- водопровод – 80 м;

- ел. мрежа - 120 м.


ІІ.Ефективно усвояване на средства от ЕС по Оперативни програми, Прогрмата за развитие на селските райони и Транграничните програми с Гърция и Македония1. Качествено и в срок изпълнение на дейностите по текущи проекти:

  • „Устойчиво икономическо развитие чрез подобряване на социалната инфраструктура в трансграничния регион Гърмен – Босилово”;


  • „Културния туризъм - мост между населението в трансграничния регион между Гърмен и Босилово”;

Ремонт на читалище „Искра” и оборудване

Сформиране на екипи, подписване на договори, изготвяне на искане за междинни плащания

31.12.2013


31.12.2013


Ремонтирано читалище и ново оборудване.


Сформирани екипи, подписани договори, изготвени искания.

Проектът се изпълнява. Ще приключи на 22.07.2014 г. СМР приключиха. Беше доставено необходимото оборудване.


Проектът се изпълнява. Ще приключи на 29.04.2015 г. СМР приключиха. Предстои да се извърши доставката на оборудването.

2.Успешно приключване на проекти, срока на които изтича 2013 година:

  • „Повишаване на атрактивността на транграничиния регион Тасос-Гърмен, чрез повишаване стойността на местните ресурси”;  • „Реставрация, консервация и социализация на късно античен град Никополис ад Нестум”;  • „Строителство и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения в село Огняново”.

Изготвяне и входиране на окончателни технически и финансови доклади


СМР


Подготовка на документи за окончателно плащане

15.06.2013

23.11.2013

31.12.2013


Развита паркова територия, чрез съчетание на атрактивни природни компоненти и ландшафти с обекти на културно-историческото наследство.


Изграден инф. център, с грънчарска работилница, стрелба с лък и римски дрехи. Изграден лапидариум, чрез който ще бъдат показани всички арх.детайли – колони, капители, бази, постаменти използване при оформянето на арх.облик на античния град в различните етапи на неговото съществуване.

Документация за окончателно плащане.


Проектът приключи успешно. Всички дейности бяха изпълнени на 100%. Предстои да ни бъдат преведени парите от водещия партньор по последните искания за плащане.


Проектът приключи на 27.12.2013 г. Дейностите бяха изпълнени на 100%. Предстои обектът да бъде въведен в експлоатация.

Извършено е окончателното плащане. Обектът беше въведен в експлоатация.
3. Стартиране на дейностите по одобрени проекти:

  • „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново” .

Сформиране на екипи, подписване на договори, изготвяне на искане за авансово плащане31.12.2013Сформирани екипи, подписани договори, изготвени искания.Всички дейности, планувани за 2013 г. се изпълниха-сформирани са екипите, подписани са договорите. Проектът продължава и през 2014 г.
ІІІ.Осигуряване на финансова стабилност на общината

1.Приемане на балансиран бюджет 2013 и създаване условията за неговото изпълнение


Разработване на бюджета съгласно нормативната база

Месец февруари 2013 г.

Финансово обезпечаване функциите на местната администрация.

Приет бюджет и финансово обезпечаване функциите на общинската администрация.

2. Ефективно и ефикасно изразходване на бюджет 2013 г.Прилагане на СФУК

постоянен

Недопускане на бюджетен дефицит и формиране на бюджетен излишък

Не е допуснат бюджетен дефицит и в края на годината има наличен бюджетен излишък.

3. Повишаване събираемостта на текущи и просрочени вземания1.Актуализиране на програмния продукт за задълженията по ЗМДТ и осигуряване на достъп до информацията за задълженията чрез интернет страницата на общината.

2.Възможност за гражданите за безкасово плащане на дан. задължения чрез

пост терминал.


м. януари 2013 г.

28.02.2013 г.Линк в интернет страницата на общината за проверка на данъчните задължения.

Осигурен пост терминал в ЦИУГ.
Създаден линк на интернет страницата на общината за проверка на данъчните задължения.

Осигурен пост терминал в ЦИУГ за безкасово плащане на данъчните задължения.4. Повишаване на собствените приходи от отдаване под наем на общински земи.

Актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственостм. януари

Актуализирана програма.

Програмата е актуализирана.

ІV.Подобряване на административното обслужване на гражданите

1.Поддръжка и развитие на Списъка с унифицираните наименования на административните услуги /СУНАУ/

1.Актуализация на вътрешните правила за организация на административното обслужване в общинската администрациям.ноември 2013 г.

Актуализирани вътрешни правила

Правилата не са актуализирани. Същите се очаква да се актуализират след приключването на проекта „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново” , който трябва да приключи . през 2014 год.

2.Подготовка за е-управлението

1.Издаване на е-подпис на служителите по гражданско състояние в с. Огняново и с. Дъбница и осигуряването им на достъп до НБД;
2.Цифровизация на актовете по гражданско състояние

3. Подмяна на остарелия хардуер
м. октомври

2013 г.


м. декември 2013 г.

м. декември 2013 г.Издадени е-подписи и осигурен достъп.
Цифровизирани актове по ГС.

Подменен хардуерИздадени са е- подписи на служителите по гражданско състояние - 3 бр. – Огняново, Дъбница и в Рибново
Актовете по гражданско състояние не са цифровизирани – поради недостатъчни средства
По проект Е-подем на НСОРБ се доставиха:

-сървър – 1 бр.;

-1 компютърна конфигурация (настолен персонален компютър+монитор);

- принтери – 2 бр.;

- киоск-терминал – 1 бр.;

- широкоформатен скенер – 1 бр;

- видео-екран - 1 бр.

Всичко на стойност 22 830 лв. с ДДС .

Направен е анализ на състоянието на техниката и през 2014 год. започва

етапна подмяна по изготвен график.
3. Повишаване професионалната компетентност на служителите в администрацията

Участие в конференции и обучителни семинари


до края на м. декември 2013 г.


Издадени сертификати

През 2013 год. служители от общинската администрация и кметствата са участвали в 25 обучения по различни теми, като за същите са получени и толкова сертификати.

V. Защита на населението при бедствия


Повишаване организационната компетентност на щаба за изпълнение на Оперативния план за защита при бедствия


1.Актуализиране на Плана за защита при бедствия


2.Провеждане на щабни тренировки:

- при наводнения

-при пожар

- при земетресение

10.02.2013 г.


20.02.2013

30.04.2013

31.05.2013

Актуализиран план

Протокол за проведена тренировка
Протокол за проведена тренировка
Протокол за проведена тренировка

Планът е актуализиран


Проведена

Проведена

ПроведенаСъгласувал: Силвена Русева – секретар на община Гърмен - /п/

Изготвили: 1. Красимира Ушиева –директор на дирекция ФСД и ПНО - /п/2. Йорданка Донкова –директор на дирекция ПЕСТСУЕГР - /п/
Каталог: images -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
docs -> Валентин топалов
docs -> Република българия министерство на здравеопазването
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> Агенция „митници”
docs -> Национален клуб за Аниме и манга „накама
docs -> Патентно ведомство
docs -> На Инициативен комитет, упълномощен от жителите на село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница