Отчет за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2010 г


Темата, свързана с равнопоставеността се изучава в одобрените учебници по история и цивилизация застраница2/2
Дата17.09.2016
Размер0.6 Mb.
#10010
1   2
Темата, свързана с равнопоставеността се изучава в одобрените учебници по история и цивилизация заVI клас.
Годишен анализ на здравния статус на жените и мъжете в сравнителен план, базиран на демографски и здравни статистически данни.
Демографските процеси в България се характеризират с трайна тенденция на намаляване броя на населението и на неговото застаряване. Основни причини за това са ниската раждаемост, емиграцията на значителна част от младите хора и смъртността. По отношение на работната сила се регистрира неблагоприятна тенденция - абсолютният брой намалява при значително увеличаване на относителния дял на застаряващите работещи.
Динамика на основните здравно-демографски показатели:

Население, раждаемост, смъртност.
Население
Към края на 2007 г. общият брой на населението е 7 640 238 души. В състава на населението по пол преобладават жените – 3 940 549, а броя на мъжете е 3 699 689. През 2008 г. населението в България е 7 606 551 души, от които жени – 3 925 271 и мъже - 3 681 280. Тенденцията за намаляване на населението се запазва и през 2009 г., когато то е намаляло с 42 841 души и общият брой е 7 563 710. Броят на жените е 3 904 399 и в сравнение с предходната 2008 година са намалели с 20 872, броят на мъжете е 3 659 311, намалели са с 21 969 спрямо 2008 г. От тези данни е видно, че делът на жените през 2009 г. е 51.62% и е незначително по-висок от този на мъжете, като се запазва тенденцията за нарастване на съотношението жени/мъже след 45- годишна възраст. Промените във възрастовата структура на населението са в посока на задълбочаване на процеса на застаряване. Броят на населението над 65 години през 2007 г. е 1 323 188 (жени - 781 207 и мъже - 541 981). Относителният дял на населението над 65 години през 2007 г. е 17,3 %. Процесът на застаряване е по-силно изразен при жените, в сравнение с мъжете. През 2007 г. делът на жените над 65 години е 19,8 %, а на мъжете 14,6 %.

В края на 2008 г. над 65 години са били 1 323 839 от населението на България, от които жени - 783 820 и мъже - 540 019. Относителният дял на населението над 65 години през 2008 г. е 17,4 %, като делът на жените е 19,97 %, а на мъжете е 14,67 %. Броят на населението над 65 години през 2009 г. е 1 325 891 (жени - 786 796 и мъже 539 095). Относителният дял на населението над 65 години през 2009 г. е 17,53 %, като се запазва тенденцията от предходните две години на застаряване на нацията. През 2009 г, делът на жените над 65 години нараства на 20,15 %, а при мъжете се запазва и с 14,72 %, т.е. идентичен с този от предходните години.

Средната продължителност на живот у нас през периода 2007 - 2009 г. нараства. През 2007 г. тя възлиза на 72,7 години. При жените средната продължителност на живот е 76,30 години, а при мъжете е по-ниска от тази на жените и е 69,24 години. Тази констатация се запазва и през 2008 г. и 2009 г.

Средната продължителност на живот през 2008 г. е 73 г., като при жените е 76,64 г., а при мъжете 69,51 г. Данните за 2009 г. показват, че средната продължителност на живот нараства и при двата пола, при жените е 77,08 години, а при мъжете е 69,90 години.


Раждаемост
Ниската раждаемост е един от факторите за намаляване на населението, въпреки че през последните години раждаемостта бележи лека тенденция към нарастване. През 2007 г. тя възлиза на 9,8 на 1 000 души. През 2008 г. е 10.2 %о, т.е. раждаемостта е увеличена с 0,4 %о спрямо предходната година. Увеличаване на раждаемостта се регистрира и през 2009 г. - 10,7 %о. и спрямо предходната година е увеличена с 0,5%о. Увеличаване на раждаемостта се регистрира както в градовете, така и в селата (съответно 11,2%о и 9,3%о). Тоталният коефициент на плодовитост през 2009 г. е 1,57 деца при 1,48 деца за 2008 г. (ЕС - 1,54) и това е най-високата му стойност след 1992 г.
Смъртност
По данни на НЦЗИ през последните три години общата смъртност в България намалява. Разпределението по пол за трите години, които анализираме показва, че смъртността при мъжете е по-висока от тази при жените.

През 2007 г. коефициентът на обща смъртност на 100 000 население е 1475,3. При мъжете смъртността е 1 612,3%ооо, а при жените е 1 346,5%ооо.

През 2008 г. общата смъртност е 1 449,8%ооо, при мъжете тя е 1 579,8%ооо, а при жените 1 327,8%ооо. Тенденцията за снижаване на общата смъртност се запазва, през 2009 г. - 1 424,7%ооо, като при мъжете смъртността продължава да бъде по­-висока от тази при жените и през 2009 г. е 1 548,9%ооо, а при жените 1 308,3%ооо. Болестите на органите на кръвообращението са водеща причина за смъртността сред българското население. През последните години се наблюдава тенденция към намаляване на смъртността от болести на органите на кръвообращението (БОК), но стандартизираният показател за България (611.28%ооо, 2008 г.) остава изключително висок в сравнение с този за ЕС - 245.79%ооо, 2007 г.

През 2007 г. общата смъртност от болестите на органите на кръвообращението е 971 ,0%ооо. При мъжете тя е по-висока - 991,0%ооо, а при жените е 952,3%ооо.

През 2008 г. данните показват, че общата смъртност от тази група заболявания е 937,8%ооо, като при мъжете е 949,7%ооо, а при жените - 926,6%ооо. През 2009 г. е регистрирано леко завишаване на общата смъртност по причина на болестите на органите на кръвообращението - 940,1 %ооо. Разпределението по пол е съответно 953,2%ооо при мъжете и 927,7%ооо при жените.

На второ място като причина за смърт са умиранията от новообразувания, които през 2007 г. са общо 234,9 на 100 хил. население. При мъжете е по-висока, отколкото при жените и е съответно 282,1%ооо и 190,6%ооо. През 2008 г. е регистрирана тенденция за нарастване на смъртността от новообразувания и при двата пола, като при мъжете е 288,0%ооо, а при жените е 191,9%ооо. Лек спад на умиранията по тази причина е регистриран през 2009 г., общо 226,2 на 100 хил. население, като при мъжете са 274,3%ооо, а при жените - 181,1 %ооо. В структурата на умиранията поради злокачествени новообразувания през 2009 г. водещи са заболяванията на ларинкса, трахеята, бронхите и белия дроб (21.5%), следват тези на дебелото черво (9,1%), стомаха (7.9%) и млечната жлеза при жените (7.3%).

На трето място като причина в структурата на общата смъртност са болестите на дихателната система, и през трите години делът на мъжете е по-голям от този при жените. През 2007 г. смъртността по причина болести на дихателната система при мъжете е 76,0%ооо, а при жените - 43,6 %ооо; през 2008 г. мъже - 73,2%ооо, жени - 44,9 %ооо; през 2009 г. мъже - 69,4%ооо жени - 41,0 %ооо;

Следват като причина за смърт външните причини (травми и отравяния) и болестите на храносмилателната система. Разпределението по пол показва, че смъртността по тези водещи заболявания, е винаги по-висока при мъжете, отколкото при жените и през трите години.2. Заболеваемост и болестност
Един от основните проблеми, породени от застаряването на населението у нас, е нарастването на патологията, свързана с напредналата възраст. Официалните статистически данни за хоспитализираната заболеваемост за разглеждания период 2007-2009 г. показват, че броят на хоспитализираните случаи в стационарите на лечебните заведения нараства както общо, така и по възрастови групи. Честотата за хоспитализираните лица в активна работоспособна възраст от 18-64 години на 100 000 души от населението също се увеличава. Най-висока е честотата на хоспитализациите при лицата на 65 и повече години. Въведените клинични пътеки оказват определено влияние върху нивото и структурата на хоспитализираната заболеваемост.

През 2007 г. общият брой на хоспитализираните лица за възрастова група от 18 г. до 64 г. е 866 649 (17 221,6 на 100 000 население). Регистрираните случаи по класове болести (по Международната класификация на болестите - Х ревизия) водещи са хоспитализациите за бременност, раждане и послеродов период – 136 386 (2 710,2%ооо), следват болестите на органите на кръвообращение – 113 492 случаи (2255,3%ооо), болести на пикочно-половата система – 87 536 (1 739,5%ооо), болести на храносмилателната система – 81 906 (1 627,б%ооо), на дихателната система – 77 264 (1 535,4%ооо). Липсва информация за разпределение на случаите на хоспитализация по пол. Структурата на хоспитализацията на лица над 65 годишна възраст през 2007 г. показва, че броят на хоспитализираните е общо 444 191 (33 550,0%ооо). Водещи са болестите на органите на кръвообращението 139 043 - 10502,0%ооо.

През 2008 г. общият брой на хоспитализираните лица във възрастовата група 18 г. - 64 г. е 884 203 (17 614,0 на 100 000 население). Разпределението по пол е: мъже - 351 549 случая (14 108,3%ооо); жени - 532 654 (21 069,4%ооо)

По класове болести водещи са хоспитализациите за бременност, раждане и послеродов период – 139 981 (2 788,5 на 100 000 население).

Следват болестите на органите на кръвообръщение - 116 188 случаи (2 314255,6%ооо), като разпределението по пол е мъже - 67 195 (2 696,7%ооо) и жени - 48 993 (1 937,9 %ооо).

На трето място са хоспитализираните от болести на пикочно-половата система - 88 894 (1 770,8%ооо), по пол мъжете са 26 704 (1 071,7%ооо), и жени - 62 190 (2 460,0%ооо). На следващо място са болести на храносмилателната система - 83 682 (1 667,0%ооо), по пол: мъжете са 45 428 (1 823,1 %ооо) и жени - 38 254 (1 513,2%ооо). На пето място са хоспитализираните с болести на дихателната система - 75 901 (1 512,0%ооо), по пол: мъжете са - 37 010 (1 485,3%ооо) и жени – 38 891 (1 538,4%ооо).

Хоспитализираните случаи на лица над 65-годишна възраст през 2008 г. сравнен с предходната 2007 г. е нараснал - 463 645 (35031,4%ооо), от тях мъжете са 216 184 (39960,1%ооо), а жените – 247 461 (31623,9%ооо). Най-голям е броят на хоспитализираните с болести на органите на кръвообръщението – 146 3б4 (11058,8%ооо), мъже – 69 695 (12882,6%ооо), жени - 76 669 (9797,8%ооо).

През 2009 г. общият брой на хоспитализираните лица във възрастовата група 18 г. - 64 г. е 937 718 (18 771,4 на 100 000 население). Разпределението по пол е: мъже - 381 135 случая (15 362,2%ооо; жени - 556 583 (22 135,1%oоo).

По класове болести водещи са хоспитализациите за бременност, раждане и послеродов период – 143 521 (2873,0 на 100 000 население).

Следват болестите на органите на кръвообръщение - 129 218 случаи (2586,7%ооо), като разпределението по пол е мъже - 75 613 (3047,7%ооо) и жени - 53 605 (2131,9%ооо).

На трето място са хоспитализираните от болести на пикочно-половата система - 92 723 (1, 856,1 %ооо), по пол мъжете са 28 371 (1143,5%ооо), и жени - 64 352 (2559,3%ооо). На следващо място са болести на храносмилателната система - 89 808 (1 797,8%ооо), по пол: мъжете са 50 054 (2017,5%ооо) и жени – 39 754 (1581,0%ооо). На пето място са хоспитализираните с болести на дихателната система - 82 355 (1 648,6%ооо), по пол: мъжете са – 40 294 (1624,1 %ооо) и жени - 42 061 (l672,8%ooo). Запазва се тенденцията за нарастване на хоспитализираните случаи на лицата над 65 годишна възраст и през 2009 г. Общият брой е 504 037 (38044,4%ооо) случая, от тях мъже - 233 730 (43 318,9%ооо), жени - 270 307 (34420,5). Водещи са болестите на органите на кръвообращението 160 259 (12096,3%ооо), от които мъже 75 674 (14025,2%ооо), жени – 84 585 (10770,9%ооо).

Данните, които ни предоставиха от НЦЗИ относно болестността (регистрирани заболявания) и заболеваемостта (новооткрити случаи) на онкологичните заболявания, които са един тежък проблем на здравеопазването показват, че те се увеличават през наблюдавания три годишен период.

През 2007 г. болестността (регистрирани заболявания) е 3 330,7 на 100 000 население. По пол разпределението е: мъже - 2736,3%ооо (най-висока болестност е от меланом и други злокачествени новообразувания на кожата - 721 ,3%ооо (С43-С44), следват на храносмилателните органи - 528,0%ооо (С15-С26) и на дихателните органи и гръден кош - 353,8%ооо (С30-С39). При жените болестността от злокачествени новообразувания е 3 889,0%ооо, като най-висока е болестността от рак на млечната жлеза 1 124,8%ооо, следва рак на женските полови органи - 981,3%ооо и на храносмилателните органи - 471 ,2%ооо).

През 2008 г. болестността е 3437,6 на 100 000 население. По пол разпределението е: мъже - 2799,4%ооо (най-висока болестност е от меланом и др. злокачествени новообразувания на кожата 738,2%ооо, следват на храносмилателните органи - 538,0%ооо и на мъжките полови органи - 369,5%ооо). При жените болестността от злокачествени новообразувания е 4 036,4%ооо, като най-висока е болестността от рак на млечната жлеза - 1 156,6%ооо, следва рак на женските полови органи 1007,2%ooо и меланом и др. злокачествени новообразувания на кожата 734,5%ооо).

През 2009 г. болестността е 3 453,8 на 100 000 население. По пол разпределението е: мъже - 2829,4%ооо (най-висока болестност е от меланом и др. злокачествени новообразувания на кожата 742,1 %ооо, следват на храносмилателните органи - 559,5%ооо и на мъжките полови органи - 375,7%ооо). При жените болестността от злокачествени новообразувания е 4 039,2%ооо, като най-висока е болестността от рак на млечната жлеза - 1 163,9%ооо), следва рак на женските полови органи 1027,1 %ооо и меланом и др. злокачествени новообразувания на кожата 727,1 %ооо).

Тенденцията на заболеваемостта (новооткрити случаи на злокачествени новообразувания) през периода е към нарастване, като за 2007 г. е 413,9 на 100 000 население. При мъжете общата заболеваемост е 446,1%ооо. Най засегнатите са храносмилателните органи - 126,0%ооо, от тях най-честата локализация е на дебелото черво - 1330 мъже. На второ място при мъжете са злокачествените новообразувания на дихателните органи и гръден кош - 98,5%ооо, като при 3044 мъже са новооткрити злокачествени новообразувания на трахея, бронхи и бял дроб.

При жените общата заболеваемост от злокачествени новообразувания е 383,7%ооо, като най-висока е от рак на млечната жлеза - 86,0%ооо (3398 жени). Следват новооткритите новообразувания на храносмилателните органи - 85,5%ооо и на женските полови органи - 82,3%ооо (3250 жени).

През 2008 г. заболеваемостта достига 426,0 на 100 000 население. При мъжете общата заболеваемост е 457,6%ооо, като новооткритите злокачествени новообразувания на храносмилателните органи са 124,9 %ооо (1349 мъже с рак на дебелото черво) и на дихателните органи и гръден кош - 102,8%ооо (3138 мъже са новооткрити злокачествени новообразувания на трахея, бронхи и бял дроб). При жените общата заболеваемост от злокачествени новообразувания е 396,4%ооо, като най-висока е на храносмилателните органи - 89,4%ооо, на млечната жлеза - 89,2%ооо (3509 жени) и на женските полови органи - 83,0%ооо (3266 жени). Заболеваемостта продължава да нараства и през 2009 г., достига 438,3 на 100 000 население. При мъжете общата заболеваемост е 471,3%ооо, като водещи са злокачествени новообразувания на храносмилателните органи 129,5%ооо (при 1434 мъже е новооткрит рак на дебелото черво). Следват на дихателните органи и гръден кош - 100,8%ооо (3049 мъже са с новооткрити злокачествени новообразувания на трахея, бронхи и бял дроб). При жените общата заболеваемост от злокачествени новообразувания е 407,4%ооо, като най-висока е от рак на млечната жлеза 94,7%ооо (3707 жени) и на женските полови органи - 86,5%ооо (3386 жени).

Заболеваемостта от туберкулоза у нас, т.е. новооткритите случаи през последните години бележи тенденция към намаляване, с изключение на 2008 г. През 2007 г. заболеваемостта е 37,1 на 100 000 население, като при мъжете е значително по-висока, от тази при жените, съответно мъже - 49,0%ооо, жените е 25,9%ооо. Леко увеличение на общата заболеваемост от туберкулоза е регистрирана през 2008 г. - 38,5%ооо. Това води до увеличение на заболеваемостта и при двата пола: при мъжете е 51,6%ооо, при жените 26,1%ооо. Най ниска е регистрираната заболеваемост от туберкулоза през 2009 г., когато общата е 33,6%ооо, а разпределението по пол е мъже - 45,0%ооо, жени - 22,9%ооо. Броят на регистрираните случаи на туберкулоза, както и заболеваемостта, варират значително по региони, като в някои региони в Северозападна и Централна България заболеваемостта е повече от два пъти над средната за страната. Съотношението между мъже и жени сред общия брой регистрирани случаи на туберкулоза (всички форми) и през последните няколко години се запазва 2:1. Разпределението по възраст показва, че най-засегнати са възрастовите групи 45-54 години (529 случая или 18%) и над 65 години (580 случая или 20%). Тенденцията за намаляване на заболеваемостта през последните две години се дължи на дейностите по изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата, насочени към активен скрининг сред най-уязвимите групи, активно издирване на контактните лица на болните от туберкулоза и предоставяне на специфична химиопрофилактика за лечението на латентната туберкулозна инфекция. Поради намалената работоспособност на болните от туберкулоза, тя е не само медицински, но и социално икономически проблем.
3. Трайна неработоспособност
По данни предоставени от НЦЗИ общият брой на първично инвалидизираните лица през 2007 г. е 70 859, от тях мъжете са 33 462 и жени 37 397.

Най-честата причина за инвалидизиране са болестите на органите на кръвообращението, от които общо са инвалидизирани 28 385 (40%) лица, т.е. при 40% от инвалидизираните липа причината са болестите на органите на кръвообращението. От тях 14 612 (43,7%) са мъже и 13 773 (36,8%) жени.

На второ място като причина за инвалидизиране са злокачествените новообразувания - 11 342 случая (16%). Броят на жените инвалидизирани от злокачествени новообразувания е 6615 (17,7%}б), т.е по-висок от този на мъжете - 4727 (14%).

Следват болестите на костно-мускулната система и съединителната тъкан, които са станали причина за инвалидизиране на 3984 жени (10,6%), а при мъжете този брой е значително по-малък - 1 895 (5,7%).

Болестите на ендокринната система, разстройствата на храненето и обмяната на веществата са четвъртата причина, която е довела до инвалилизиране на 3 213 (8,6%) жени и 2 425 (7,2%) мъже.

Първично инвалидизираните лица през 2008 г. са 63 087, от които мъжете са 30 225, а жените 32 862. Болестите на органите на кръвообращението са водещата причина за инвалидизирането на 12 995 (43%) мъже и на 11 732 (35,7%) жени. На второ място причина за инвалидизирането на 11 006 лица са злокачествените новообразувания, от тях 4 642 (15,4%) са мъже и 6 364 (19,4%) жени. Болестите на костно-мускулната система и на съединителната тъкан са третата причина за инвалидизирането на общо 5 172 лица, от тях 1 749 (5,8%) са мъжете и 3 423 (10,4%) жени.

През 2009 г. броят на инвалидизираните лица нараства спрямо 2008 г. и е 69 078, от тях мъжете са 33 652, а жените 35 426. Отново първопричина за инвалидизиране са болестите на органите на кръвообращението, както е през 2007 г. и 2008 г. За 14 411 (43%) мъже и 12 748 (36%) жени причина за инвалидизирането им през 2009 г. са болестите на органите на кръвообращението. Както и в предходните години новообразуванията са на второ място от причините за инвалидизиране на общо 11 833 лица, от тях мъжете са 5 016 (14,9%), а жените 6 817 (19,2%). На трето място са болестите на костно-мускулната система и на съединителната тъкан, които са причина за инвалидизирането на 2 165 (6,4%) мъже и 3 991 (11,3%) жени.

При изготвянето на анализа са използвани данни, предоставени от Националния център по здравна информация, както и от Проекта на Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите през 2009 г, и изпълнение на Националната здравна стратегия, публикуван на страницата на Националния център по опазване на общественото здраве на адрес: (http://ncphp.government.bg/files/Doklad%20Zdrave%20na%20nanaciata%202009.pdf)


По информация на Министерство на здравеопазването, към момента всички Национални програми, които са одобрени от Министерския съвет се реализират, като се спазва принципът за равнопоставеност на мъжете и жените. Във всяка програма са разписани целевите групи от населението, които са включени за реализиране на дейности специфични за всяка национална програма, като не е посочено ограничаване достъпа на лица от единия или другия пол.
Раздел VІ. Премахване на стереотипите, основани на пола, и противодействие на множествената дискриминация
В планирания и осъществен регулярен надзор от Съвета за електронни медии върху програмите на доставчиците на линейни медийни услуги специален акцент /в съответствие с поетия в тази точка партньорски ангажимент/ бе поставен върху разпоредбите за недопускане на дискриминационни прояви по полов признак, както и спрямо лица със специфична сексуална ориентация, съгласно новите изисквания в Директивата за аудиовизуални медийни услуги, транспонирана в българското законодателство.

След извършена проверка съгласно правомощията на Съвета за електронни медии по Закона за радиото и телевизията по сигнали от Български фонд за жените и от Национална мрежа за децата /както и по самосезиране/ за рекламен клип за кастингите за “Big Brother Family”(“жената е като крушка”), разпространяван от “Нова телевизия - ПЧК” ЕАД, “с дискриминационно съдържание спрямо жените, уронващ тяхното достойнство”, бе изпратено запитване по компетентност до Комисията за защита от дискриминация /КЗД/. В получения отговор от КЗД се съдържа решение за прекратяване на производството по образувана преписка по сигнала от Съвета и предписание до СЕМ за мерки по компетентност. Съставен е Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, прекратен от дирекция “Правни дейности” към СЕМ, поради липса на състав на нарушение и в съответствие с решението на КЗД.

По сигнал от зрител срещу представяне на лица със специфична сексуална ориентация в предавания на телевизионна програма “ББТ” е извършена проверка. Изготвен е отговор за липсата на правно основание да се оказва влияние върху програмната и редакционна политика на доставчиците на медийни услуги, но същевременно в него е подчертана позицията на регулатора за необходимостта от толерантно отношение към различни по пол групи граждани.

Във връзка с няколко сигнала по повод разпространена в телевизионни предавания реклама за игра “SMS за милиони”, с възможно двусмислено възприятие на аудиовизуалното съдържание /евентуално дискриминационно представяне на женския пол като сексуален обект/ е осъществено фокусирано наблюдение. Установена е липса на данни за нарушение по ЗРТ в творческата реализация на рекламата, което не дава основания за рестриктивен подход. Предприетите съвместни действия на Националния съвет по саморегулация и СЕМ имаха за краен резултат преустановяването на разпространението на тази спорна по съдържание реклама.

По зрителска жалба за предаването “Жените” по програма “БНТ 1”, насаждащо, според зрителя, хомофобия, е изготвено експертно мнение и жалбоподателят е запознат с позицията на Съвета, че свободата на изразяване на мнение, включително и толерантността към различната сексуална ориентация, са сред важните професионални стандарти, които в конкретния случай са спазени от доставчика на медийни услуги.

Съветът за електронни медии е заложил в приоритетните и текущи планове на Дирекция “Мониторинг” периодично наблюдение върху профилираните по адресат програми, анонсирани като “мъжки” и “женски”. Наблюдението констатира безспорната тенденция за все по-голям брой специализирани телевизионни предавания и цели програми, ориентирани към различните полове. Съветът отчита коректното и законосъобразно поведение на доставчиците на медийни услуги, стремящи се да задоволят специализираните зрителски интереси без да допускат рискови тенденции или открито дискриминационни прояви в позиционирането и творческата реализация на съответните предавания и цели програми. Такива продължават да бъдат “ББТ” с профилираните си предавания, “Диема фемили”, “Диема”, както и новата програма “БТВ екшън”. Планира се фокусиран мониторинг на заявената нова програма “БТВ лейди”.

Потенциално рискови обекти за наблюдение продължиха да бъдат търговските съобщения в различните им форми, в частност рекламите с евентуално сексистки характер. Подобни примери се съдържат в осъществено наблюдение от страна на Европейската комисия, в чийто конфиденциален доклад до Съвета има ценни препоръки за аудиовизуалното внушение на някои реклами, чието разпространение вече е прекратено в резултат на саморегулационни действия, инициирани от СЕМ.

Независимо от правомощията си по Закона за радио и телевизия /ЗРТ/, Съветът не е прибягнал до изискване на визираните в плана данни за количественото съотношение на кадровия ресурс за представителството на жените и мъжете в националните и регионални обществени доставчици на медийни услуги, тъй като смята, че кадровата политика е осъществявана отговорно и коректно от тях, а Съветът не би следвало да се намесва в нея. Няма публично изнесени данни за подценяване на ролята на жените в медийната сфера.

Съветът за електронни медии като независим специализиран регулаторен орган участва изключително активно в актуалните изменения на действащия Закон за радиото и телевизията и предстоящия за обсъждане нов Закон за медийните услуги като отделя особено внимание на предвижданите разпоредби, засягащи равнопоставеността между половете.
Поддържат се рубриките в електронните страници на почти всички министерства за информиране за политиката и действията по равнопоставеността между половете.

В специализираната страница на Министерство на труда и социалната политика www.mlsp.government.bg/equal се актуализира информацията за политиката за равнопоставеност между половете за съответствие с европейското законодателство и практика.

Проведени са множество съвместни мероприятия със социалните партньори и неправителствените организации за насърчаване на обществени дебати по редица въпроси по равнопоставеността на жените и мъжете – семинари по проекти, работни срещи на Коалицията за джендър равенство, създадени са консултативни и експертни работни групи по проекти на Програма ПРОГРЕС.

През 2010 г. се проведе медийна политика от институциите за повишаване на чувствителността на обществото по отношение на принципа за равнопоставеност между половете и антидискриминация, както и осигуряване на информация относно приложените мерки в сферите на компетенции на всяко министерство/институция.

Бяха публикувани материали по теми от социалното осигуряване от гледна точка на джендър равенството, както и дискутирани въпроси, касаещи равнопоставеността между половете в социалния живот.

Прилага се установената съгласувателна процедура при промени в осигурителното законодателство и прилагане принципа на трипартитност в управлението на Държавното обществено осигуряване с участието на държавата и неправителствения сектор (представителни организации на работодателите и синдикатите).

Националният осигурителен институт поддържа редовно създадената рубрика “Равнопоставеност на жените и мъжете” в интернет-сайта си. В нея се поместват материали, касаещи равнопоставеност между половете в областта на социалното осигуряване и с общо джендър значение. Рубриката е налична и съдържа разнообразна информация като е достъпна за всички ползватели на интернет сайта на НОИ.
Министерство на отбраната съвместно със Сдружение на жените военнослужещи реализира проект, одобрен и финансиран от Департамента на САЩ, за опита на НАТО по отношение на равнопоставеността между половете във въоръжените сили. Целта на проекта е да се обогатят знанията и повиши информираността на военнослужещите в Българската армия за добрите практики по равнопоставеността между половете, да се подобри професионалният климат чрез предотвратяване на дискриминация по пол, да се осигурят равни възможности за кариерно развитие. Целевите групи участници бяха от различните категории военнослужещи, от етно групи, представители на двата пола.

На сайта на Министерство на отбраната е създадена страница за популяризиране на политиките за равнопоставеност между половете и осигуряване на равни възможности. Създадена е гореща телефонна линия от Министерство на отбраната, съвместно със Сдружение на жените военнослужещи за оплаквания от проява на дискриминация. Разрешени са поставени проблемни въпроси от ежедневието на военнослужещите, като се осигурява прозрачност на управлението.ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Равенството между половете засяга всички области на обществения живот и икономическата активност. Това е предизвикателство пред всички органи на изпълнителната власт и структурите на държавната администрация. Този проблем не може да се остави на едно специализирано звено, с него трябва да се ангажират всички институции. Поради това интегрираният подход на политиките за постигане на равнопоставеност между половете (джендър мейнстрийминг) следва да бъде прилаган в разработването и изпълнението на всички държавни политики и стратегии.

Намаляването на сегрегацията на пазара на труда, както и на разликата между половете при заплащането на труда, ще изисква бъдещи действия на всички засегнати страни, включително ефективното прилагане на съществуващото законодателство, прозрачното оценяване на системите за плащане, повишаването на осведомеността, борбата със стереотипите.


Постигането на по- добрър баланс между професионалния, личния и семейния живот както за жените, така и за мъжете ще бъде свързано, както с промени в съвременната организация на труда, така и с наличие на достъпни и качествени услуги за предоставяне на грижи и от по-равномерно разпределяне на семейните отговорности и задачите в домакинството.


    Основен приоритет в политиката за равнопоставеност между половете е включването на действия, насочени към разработване на превантивни методи за борба с насилието, основаващо се на пола, включително трафика на хора за сексуална и трудова експлоатация. Предотвратяването на насилието, основаващо се на пола, във всичките му форми е от съществено значение и изисква дейности по образование, обучение и осведомяване, включително по-тясно сътрудничество между всички институции и организации.Необходимо е напредъкът към равнопоставеност между жените и мъжете да се гради върху ясното разбиране на динамиката на социалния пол. Усилията на институциите в тази посока стават все по-видими, въпреки трудностите, свързани с липсата на финансови средства в условията на финансова и икономическа криза.

Като цяло целите на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г. са постигнати, като следва да се има предвид недостатъчността на финансови средства, необходими за провеждане на дейностите по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете както във всички администрации на централната и местната власт, така и при социалните партньори на всички нива.


Сподели с приятели:
1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница