Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 гстраница1/19
Дата24.07.2016
Размер2.85 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнение на политиките и програмите

на Министерския съвет

за 2011 г.

1. Увод


Настоящият отчет обхваща изпълнението по политиките и програмите за 2011 г. на Министерския съвет. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 5/07.07.2011 г., в изпълнение разпоредбата на § 46, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

В отчета е представено изпълнението на политиките, утвърдени с Приложение № 2 към чл.6, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и на програмите, утвърдени от Министерския съвет с приложение № 2 към чл.1, ал.2 от Постановление № 334 на МС от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г.Посочените в отчета програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет и следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

  • Национална комисия за борба с трафика на хора;

  • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

  • 28 областни администрации;

  • Държавна агенция за българите в чужбина;

  • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

  • Държавна агенция „Архиви”;

  • Институт по публична администрация;

  • Университетска болница "Лозенец";

  • Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец”;

  • Обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла”, почивните бази Пампорово, Слънчев бряг и Св.св. Константин и Елена)


2. Отчет на основните параметри на бюджета


Към 31.12.2011 г. по бюджета на Министерския съвет са реализирани приходи в размер на 13 321 687 лв. при утвърдени 31 378 6777 лв., което представлява 42,45 %.


От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 9 770 249 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 5 250 642 лв.

Неизпълнението на плана на приходите се дължи основно на настъпилата промяна в Закона за държавната собственост, в която се определя органът, извършващ продажбите на имот-частна държавна собственост – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.


Отчет на разходите по политики и програмиОтчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрираниИзточници на финансиране на консолидираните разходи


3. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура


Съгласно Постановление № 259 на Министерския съвет от 1 ноември 2010 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, считано от 1 януари 2011 г. Националния компенсационен жилищен фонд преминава като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите. В тази връзка е подписан Протокол за прехвърляне на бюджетни кредити от бюджета на Министерския съвет към бюджета на Министерство на финансите и е извършена корекция за намаление на бюджета на МС с размера на приходите, разходите, субсидията и натуралните показатели за дейността на НКЖФ. Считано от 1 януари 2011 г. от отчета на МС отпадна програма „Национален компенсационен жилищен фонд”.

С посоченото по-горе Постановление на Министерския съвет Института по публична администрация се определя като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет. В тази връзка е подписан Протокол за прехвърляне на бюджетни кредити от бюджета на Министерство на образоването, младежта и науката към бюджета на Министерския съвет и е извършена корекция за увеличение на бюджета на МС с размера на приходите, разходите, субсидията и натуралните показатели за дейността на ИПА. Считано от 1 януари 2011 г. в отчета на МС е включена програма „Професионална квалификация на заетите в администрацията”, изпълнявана от Института по публична администрация.

С Решение на Народното събрание от 04 февруари 2011 г. за персонални промени в Министерския съвет на Ре публика България се освобождава Божидар Димитров като министър без портфейл.

С Постановление № 30 на Министерския съвет от 10 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. се закри политическия кабинет на министъра без портфейл. Със същото постановление се закри дирекция „Държавна администрация”, като функциите на дирекцията и числеността на персонала й бяха разпределени между следните структурни звена на АМС: отдел „Административна и регионална координация”, създадените Секретариат на Съвета за административната реформа и Секретариат на Съвета по децентрализация на държавното управление към Министерския съвет. Разпределението на функциите на закритата дирекция „Държавна администрация” е описано подробно в отчета на програма 2 „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”. В резултат на извършеното преструктуриране числеността на АМС се намали с 5 щатни бройки.

С Постановление № 67 на Министерския съвет от 17 март 2011 г. за закриване на Съвета за икономическа политика към Министерския съвет бяха извършени промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация включващи преобразуването на дирекция „Икономическа и социална политика” в дирекция „Стратегическо развитие и координация” и актуализиране на функциите на новата дирекция с оглед подпомагане и координиране изпълнението и мониторинга на хоризонталните политики. Функциите на дирекцията бяха допълнени и с експертно подпомагане дейността на Съвета за развитие и неговото административно и организационно-техническо обслужване (секретариат на Съвета за развитие).

С Постановление № 92 на Министерския съвет от 7 април 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет дейността по етническите въпроси премина от Министерство на труда и социалната политика към администрацията на Министерския съвет, осигурена с 3 щатни бройки.

С Постановление № 154 на Министерския съвет от 2 юни 2011 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. се преструктурира дирекция „Управление на собствеността и административно-стопански дейности” в АМС, като част от функциите и персонала й преминават в създадения с Постановлението отдел „Управление на собствеността” към главния секретар на Министерския съвет, а името на дирекцията се изменя на „Административно обслужване”.

С Постановление № 277 на Министерския съвет от 6 октомври 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет дейността по децентрализация преминава към Съвета за административната реформа. Секретариата на Съвета по децентрализация на държавното управление се закрива, като числеността му преминава към Секретариата на Съвета за административната реформа към Министерския съвет.
Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г
files -> Отчет за дейността на министерството на външните работи в рамките на мандата на служебното правителство


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница