Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съветстраница1/28
Дата25.07.2016
Размер4.34 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28ОТЧЕТ

за изпълнение на политиките и програмите

на Министерския съвет

за 2013 г.

1. Увод


Настоящият отчет обхваща изпълнението по политиките и програмите на Министерския съвет за 2013 г. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 1/21.01.2014 г., в изпълнение разпоредбата на § 56, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

В отчета е представено изпълнението на политиките, утвърдени с Приложение № 2 към чл.6, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и на програмите, утвърдени от Министерския съвет с приложение № 2 към чл.1, ал.2 от Постановление № 1 на МС от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.Посочените в отчета програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла”, почивна база „Св.св. Константин и Елена”) и следните второстепенни разпоредители с бюджет:

 • Национална комисия за борба с трафика на хора;

 • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

 • 28 областни администрации;

 • Държавна агенция за българите в чужбина;

 • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

 • Държавна агенция „Архиви”;

 • Институт по публична администрация;

 • Университетска болница "Лозенец";

 • Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец” – Считано от 27.08.2013 г., на основание § 28 от Заключителните разпоредби на ПМС № 171/15.08.2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация СОК „Лозенец“ се закрива, като дейността му преминава към Болница „Лозенец“ ;

 • Почивна база „Пампорово”

 • Почивна база „Слънчев бряг”


2. Отчет на основните параметри на бюджета


Към 31.12.2013 г. по бюджета на Министерския съвет са реализирани приходи в размер на 14 919 537 лв. при утвърдени 18 155 390 лв., което представлява изпълнение от 82.2 %.

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ за 2013 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

Общо приходи:

16 000

18 155

14 919

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

16 000

16 000

12 622

Приходи и доходи от собственост

9 250

9 250

9 835

Държавни такси

300

300

682

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

 

194

Други неданъчни приходи

250

250

358

Внесен ДДС и друти данъци върху продажбите

 

 

-2 681

Постъпления от продажба на нефинансови активи

6 200

6 200

4 234

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

2 155

2 297

От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 9 834 584 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 4 234 378 лв.

По § 25-00 “Държавни такси” са отчетени приходи от такси в размер на 682 450 лв. Съществената част по параграфа в размер на 393 913 лв. е отчетена от Областните администрации представляващи събрани такси, съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 184 207 лв. представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи и средства в размер на 104 330 лв. са отчетени от АМС.

§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (-2 681 383 лв.) - отчетени в:

§§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (-2 522 672 лв.),

§§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (-142 594 лв.)

§§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (- 16 117 лв.) – внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“ (- 3 029 лв.), от ПБ „Слънчев бряг“(- 11 427 лв.) и от болница „Лозенец“ (- 1 661 лв.).По § 46-00 “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” са отчетени приходи в размер на 2 039 706 лв. във връзка с изпълняваните от АМС и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на Министерския съвет програми и проекти, финансирани от фондове на ЕС.
Отчет на разходите по политики и програмиПриложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на МС)

РАЗХОДИ за 2013 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

 

Общо разходи по бюджета на ПРБ

72 600

139 057

136 151

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

7 587

7 420

7 213

Програма „Министерски съвет и организация на дейността му”

4 361

4 564

4 510

Програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”

3 226

2 856

2 703

 

 

 

 

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

830

611

581

Програма „Координация при управлението на средствата от ЕС”

830

611

581

 

 

 

 

Политика Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България

16 474

31 174

30 752

Програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”

16 474

31 174

30 752

 

 

 

 

Политика в областта на правото на вероизповедание

3 115

3 108

3 024

Програма „Вероизповедания”

3 115

3 108

3 024

 

 

 

 

Политика в областта на архивното дело

7 000

7 143

7 035

Програма „Национален архивен фонд”

7 000

7 143

7 035

 

 

 

 

Други програми

26 159

55 868

55 074

Програма „Избори”

130

5 902

5 902

Програма ”Борба с трафика на хора”

436

593

529

Програма "Професионална квалификация на заетите в администрацията"

1 033

1 497

1 430

Програма „Болница Лозенец”

12 180

35 516

35 508

Програма „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

159

169

162

Програма „Българите зад граница”

758

758

699

Програма „Обекти с представителни и социални дейности”

6 463

7 383

7 328

Програма „Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”

5 000

4 050

3 517

 

 

 

 

Програма „Администрация”

11 435

33 734

32 471

Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрираниИзточници на финансиране на консолидираните разходи

Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон

Уточнен план

Отчет

за 2013 г.

(в хил.лв.)

Общо разходи:

72 600

139 057

136 151

Общо финансиране:

72 600

139 057

136 151

Собствени приходи

16 000

16 000

12 622

Субсидия от републиканския бюджет

56 600

124 763

125 026

Целеви средства от ЦБ

 

-4 333

-4 193

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Заеми

 

 

 

Безвъзмездни помощи

 

2 155

2 297

Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране

 

 

 

Други (операции с финансови активи и пасиви)

 

472

399Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г
files -> Отчет за дейността на министерството на външните работи в рамките на мандата на служебното правителство


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница