Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 гстраница1/25
Дата25.07.2016
Размер3.49 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25ОТЧЕТ

за изпълнение на политиките и програмите

на Министерския съвет

за първото полугодие на 2012 г.

1. Увод


Настоящият отчет обхваща изпълнението по политиките и програмите за 2012 г. на Министерския съвет. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 4/05.07.2012 г., в изпълнение разпоредбата на § 70, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

В отчета е представено изпълнението на политиките, утвърдени с Приложение № 2 към чл.6, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и на програмите, утвърдени от Министерския съвет с приложение № 2 към чл.1, ал.2 от Постановление № 367 на МС от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.Посочените в отчета програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет и следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

 • Национална комисия за борба с трафика на хора;

 • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

 • 28 областни администрации;

 • Държавна агенция за българите в чужбина;

 • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

 • Държавна агенция „Архиви”;

 • Институт по публична администрация;

 • Университетска болница "Лозенец";

 • Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец”;

 • Почивна база „Пампорово”

 • Почивна база „Слънчев бряг”

 • Обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла”, почивна база „Св.св. Константин и Елена”)


2. Отчет на основните параметри на бюджета


Към 30.06.2012 г. по бюджета на Министерския съвет са реализирани приходи в размер на 6 769 679 лв. при утвърдени 16 068 917 лв., което представлява 42,13 %.

ПРИХОДИ за първо полугодие на 2012 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

Общо приходи:

15 660

16 069

6 770

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

15 660

15 660

6 273

Приходи и доходи от собственост

8 910

8 910

4 782

Държавни такси

300

300

250

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

 

48

Други неданъчни приходи

250

250

235

Внесен ДДС и друти данъци върху продажбите

 

 

-1 415

Постъпления от продажба на нефинансови активи

6 200

6 200

2 373

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

409

497

От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 4 782 515 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 2 372 683 лв.

По § 25-00 “Държавни такси” са отчетени приходи от такси в размер на 249 782 лв. Съществената част по параграфа в размер на 192 791 лв. е отчетена от Областните администрации представляващи събрани такси, съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 56 991 лв. представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи.По § 46-00 “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” са отчетени приходи в размер на 464 199 лв. във връзка с изпълняваните проекти от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в системата на Министерския съвет.

Отчет на разходите по политики и програми

Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на МС)

РАЗХОДИ за първо полугодие на 2012 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

 

Общо разходи по бюджета на ПРБК

67 466

94 571

59 788

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

7 587

7 757

2 959

Програма „Министерски съвет и организация на дейността му”

4 361

4 361

1 966

Програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”

3 226

3 396

993

 

 

 

 

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

830

830

357

Програма „Координация при управлението на средствата от ЕС”

830

830

357

 

 

 

 

Политика Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България

16 474

21 174

14 125

Програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”

16 474

21 174

14 125

 

 

 

 

Политика в областта на правото на вероизповедание

3 115

3 471

2 187

Програма „Вероизповедания”

3 115

3 471

2 187

 

 

 

 

Политика в областта на архивното дело

7 000

7 051

3 431

Програма „Национален архивен фонд”

7 000

7 051

3 431

 

 

 

 

Други програми

20 990

23 682

14 215

Програма „Избори”

400

300

238

Програма ”Борба с трафика на хора”

296

370

180

Програма "Професионална квалификация на заетите в администрацията"

1 033

1 040

400

Програма „Болница Лозенец”

12 181

14 623

8 203

Програма „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

159

159

76

Програма „Българите зад граница”

758

758

413

Програма „Обекти с представителни и социални дейности”

6 163

6 432

3 326

Програма „Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”

0

0

1 379

 

 

 

 

Програма „Администрация”

11 470

30 606

22 514

Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрираниИзточници на финансиране на консолидираните разходи


Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон

Уточнен план

Отчет

за първо полугодие на 2012 г.

(в хил.лв.)

Общо разходи:

67 466

94 571

59 788

Общо финансиране:

67 466

94 571

59 788

Собствени приходи

15 660

15 660

6 272

Субсидия от републиканския бюджет

51 806

75 587

44 292

Целеви средства от ЦБ

 

2 512

3 187

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Заеми

 

 

 

Безвъзмездни помощи

 

409

497

Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране

 

 

 

Други (операции с финансови активи и пасиви)

 

403

5 540


Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г
files -> Отчет за дейността на министерството на външните работи в рамките на мандата на служебното правителство


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница