Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 гстраница1/25
Дата25.07.2016
Размер3.74 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25ОТЧЕТ

за изпълнение на политиките и програмите

на Министерския съвет

за първото полугодие на 2013 г.


1. Увод


Настоящият отчет обхваща изпълнението по политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 3/01.07.2013 г., в изпълнение разпоредбата на § 56, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

В отчета е представено изпълнението на политиките, утвърдени с Приложение № 2 към чл.6, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и на програмите, утвърдени от Министерския съвет с приложение № 2 към чл.1, ал.2 от Постановление № 1 на МС от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.Посочените в отчета програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла”, почивна база „Св.св. Константин и Елена”) и следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

 • Национална комисия за борба с трафика на хора;

 • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

 • 28 областни администрации;

 • Държавна агенция за българите в чужбина;

 • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

 • Държавна агенция „Архиви”;

 • Институт по публична администрация;

 • Университетска болница "Лозенец";

 • Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец”;

 • Почивна база „Пампорово”

 • Почивна база „Слънчев бряг”


2. Отчет на основните параметри на бюджета


Към 30.06.2013 г. по бюджета на Министерския съвет са реализирани приходи в размер на 7 617 375 лв. при утвърдени 16 292 627 лв., което представлява изпълнение от 46,75 %.

ПРИХОДИ за първо полугодие на 2013 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

Общо приходи:

16 000

16 293

7 617

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

16 000

16 000

5 975

Приходи и доходи от собственост

9 250

9 250

4 532

Държавни такси

300

300

297

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

 

56

Други неданъчни приходи

250

250

205

Внесен ДДС и друти данъци върху продажбите

 

 

-1 447

Постъпления от продажба на нефинансови активи

6 200

6 200

2 332

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

293

1 642

От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 4 531 990 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 2 331 732 лв.

По § 25-00 “Държавни такси” са отчетени приходи от такси в размер на 297 519 лв. Съществената част по параграфа в размер на 172 079 лв. е отчетена от Областните администрации представляващи събрани такси, съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 78 460 лв. представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи и средства в размер на 46 980 лв. са отчетени от АМС.

§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (- 1 447 041 лв.) - отчетени в:

§§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (- 1 335 138 лв.),

§§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (- 108 751 лв.)

§§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (- 3 152 лв.) – внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“ (- 2 896 лв.) и от ПБ „Слънчев бряг“(-256 лв.).По § 46-00 “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” са отчетени приходи в размер на 1 401 891 лв. във връзка с изпълняваните проекти от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в системата на Министерския съвет.
Отчет на разходите по политики и програми

Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на МС)

РАЗХОДИ за първо полугодие на 2013 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

 

Общо разходи по бюджета на ПРБК

72 600

84 242

49 954

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

7 587

6 955

3 568

Програма „Министерски съвет и организация на дейността му”

4 361

4 361

2 266

Програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”

3 226

2 594

1 302

 

 

 

 

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

830

830

324

Програма „Координация при управлението на средствата от ЕС”

830

830

324

 

 

 

 

Политика Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България

16 474

20 990

13 441

Програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”

16 474

20 990

13 441

 

 

 

 

Политика в областта на правото на вероизповедание

3 115

3 065

2 044

Програма „Вероизповедания”

3 115

3 065

2 044

 

 

 

 

Политика в областта на архивното дело

7 000

7 090

3 726

Програма „Национален архивен фонд”

7 000

7 090

3 726

 

 

 

 

Други програми

26 159

32 270

22 170

Програма „Избори”

130

2 288

5 901

Програма ”Борба с трафика на хора”

436

445

246

Програма "Професионална квалификация на заетите в администрацията"

1 033

1 303

869

Програма „Болница Лозенец”

12 180

16 054

10 598

Програма „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

159

159

84

Програма „Българите зад граница”

758

758

350

Програма „Обекти с представителни и социални дейности”

6 463

6 463

3 466

Програма „Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”

5 000

4 800

656

 

 

 

 

Програма „Администрация”

11 435

13 042

4 681


Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани

Приложение № 2б. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

ПРОГРАМИ на Министерски съвет

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

за първо полугодие на 2013 г.

 

 

 

 

 

 

(в хил.лв.)

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Общо разходи

49 954

36 364

36 364

0

13 590

13 590

0

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

3 568

3 494

3 494

0

74

74

0

Програма „Министерски съвет и организация на дейността му”

2 266

2 266

2 266

 

0

0

 

Програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”

1 302

1 228

1 228

 

74

74

 

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

324

324

324

0

0

0

0

Програма „Координация при управлението на средствата от ЕС”

324

324

324

 

0

0

 

Политика Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България

13 441

9 762

9 762

0

3 679

3 679

0

Програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”

13 441

9 762

9 762

 

3 679

3 679

 

Политика в областта на правото на вероизповедание

2 044

69

69

0

1 975

1 975

0

Програма „Вероизповедания”

2 044

69

69

 

1 975

1 975

 

Политика в областта на архивното дело

3 726

3 706

3 706

0

20

20

0

Програма „Национален архивен фонд”

3 726

3 706

3 706

 

20

20

 

Други програми

22 170

16 454

16 454

0

5 716

5 716

0

Програма „Избори”

5 901

185

185

 

5 716

5 716

 

Програма ”Борба с трафика на хора”

246

246

246

 

0

0

 

Програма "Професионална квалификация на заетите в администрацията"

869

869

869

 

0

0

 

Програма „Болница Лозенец”

10 598

10 598

10 598

 

0

0

 

Програма „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

84

84

84

 

0

0

 

Програма „Българите зад граница”

350

350

350

 

0

0

 

Програма „Обекти с представителни и социални дейности”

3 466

3 466

3 466

 

0

0

 

Програма „Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”

656

656

656

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма „Администрация”

4 681

2 555

2 555

 

2 126

2 126

 

Източници на финансиране на консолидираните разходи

Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон

Уточнен план

Отчет

за първо полугодие на 2013 г.

(в хил.лв.)

Общо разходи:

72 600

84 242

49 954

Общо финансиране:

72 600

84 242

49 954

Собствени приходи

16 000

16 000

5 975

Субсидия от републиканския бюджет

56 600

69 516

42 874

Целеви средства от ЦБ

 

-1 567

-9 489

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Заеми

 

 

 

Безвъзмездни помощи

 

293

1 642

Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране

 

 

 

Други (операции с финансови активи и пасиви)

 

 

8 952


Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г
files -> Отчет за дейността на министерството на външните работи в рамките на мандата на служебното правителство


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница