Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съветстраница1/27
Дата23.07.2016
Размер3.05 Mb.
#1358
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27ОТЧЕТ

за изпълнение на политиките и програмите

на Министерския съвет

за 2010 г.

1. Увод


Настоящият отчет обхваща изпълнението по политиките и програмите за 2010 г. на Министерския съвет. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 1/17.01.2011 г., в изпълнение разпоредбата на § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

В отчета е представено изпълнението на политиките, утвърдени с Приложение № 2 към чл.6, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и на програмите, утвърдени от Министерския съвет с приложение № 2 към чл.1, ал.2 от Постановление № 324 на МС от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г.Посочените в отчета 15 програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет и следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

  • Национална комисия за борба с трафика на хора;

  • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

  • 28 областни администрации;

  • Държавна агенция за българите в чужбина;

  • Държавна агенция „Архиви”;

  • Национален компенсационен жилищен фонд;

  • Университетска болница "Лозенец";

  • Обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла”, Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец”, почивните бази Пампорово и Слънчев бряг)


2. Отчет на основните параметри на бюджета


Към 31.12.2010 г. по бюджета на Министерския съвет са реализирани приходи в размер на 13 978 430 лв. при утвърдени 30 155 277 лв., което представлява 46,35 %.

Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ за 2010 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

(в хил.лв.)

Общо приходи:

30 000

30 155

13 978

 

 

 

 

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

30 000

30 000

13 825

Приходи и доходи от собственост

15 250

15 250

8 678

Държавни такси

 

 

336

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

 

135

Други неданъчни приходи

1 000

1 000

751

Внесен ДДС и други данъци върху продажбите

 

 

-2 568

Постъпления от продажба на нефинансови активи

13 750

13 750

6 493

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

155

153

От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 8 678 500 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” - 6 493 472 лв.Неизпълнението на плана на приходите се дължи основно на настъпилата промяна в Закона за държавната собственост, в която се определя органът, извършващ продажбите на имот-частна държавна собственост – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Отчет на разходите по политики и програми

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за 2010 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

(в хил.лв.)

Общо разходи на ПРБК

70 741

129 312

128 336

Политика Определяне на националните приоритети и координация на политиките

9 237

35 264

34 729

Програма 1 “Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република Българи”

4 853

4 137

4 080

Програма 2 “Координация и контрол на националните политики”

4 384

31 127

30 649

 

 

 

 

Политика Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България

16 288

30 746

30 668

Програма 3 “Осъществяване на държавната политика от областните администрации”

15 008

23 028

22 981

Програма 4 “Други програми в областните администрации (изработване на кадастрални планове, съфинансиране на проекти и договори на ОА, обезщетения по ЗПГРРЛ)”

0

6 022

5 994

Програма 5 “ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии”

1 280

1 696

1 693

 

 

 

 

Други програми

38 040

56 687

56 481

Програма 6 “Вероизповедания”

2 996

3 874

3 874

Програма 7 “Борба с трафика на хора”

296

296

289

Програма 8 “Управление на националния архивен фонд”

6 500

6 382

6 366

Програма 9 “Национален компенсационен жилищен фонд”

10 378

10 378

10 260

Програма 10 “Здравеопазване - болница Лозенец”

11 580

27 633

27 620

Програма 11 “Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

159

159

156

Програма 12 “Обекти с представителни и социални дейности”

5 391

7 065

7 060

Програма 13 “Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница”

340

676

633

Програма 14 “Избори - издръжка на ЦИК и нови избори”

400

224

223

Програма 15 “Администрация”

7 176

6 615

6 458

Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани

ПРОГРАМИ на Министерския съвет за 2010 г.

Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

(в хил.лв.)

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Обща сума на разходите

128 336

77 377

50 959

50 959

0

Политика Определяне на националните приоритети и координация на политиките

34 729

6 703

28 026

28 026

0

Програма 1 “Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република Българи”

4 080

4 054

26

26

 

Програма 2 “Координация и контрол на националните политики”

30 649

2 649

28 000

28 000

 

 

 

 

 

 

 

Политика Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България

30 668

22 285

8 383

8 383

0

Програма 3 “Осъществяване на държавната политика от областните администрации”

22 981

20 865

2 116

2 116

 

Програма 4 “Други програми в областните администрации (изработване на кадастрални планове, съфинансиране на проекти и договори на ОА, обезщетения по ЗПГРРЛ)”

5 994

113

5 881

5 881

 

Програма 5 “ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии”

1 693

1 307

386

386

 

 

 

 

 

 

 

Други програми

56 481

42 533

13 948

13 948

0

Програма 6 “Вероизповедания”

3 874

89

3 785

3 785

 

Програма 7 “Борба с трафика на хора”

289

289

0

 

 

Програма 8 “Управление на националния архивен фонд”

6 366

6 366

0

 

 

Програма 9 “Национален компенсационен жилищен фонд”

10 260

200

10 060

10 060

 

Програма 10 “Здравеопазване - болница Лозенец”

27 620

27 620

0

 

 

Програма 11 “Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

156

156

0

 

 

Програма 12 “Обекти с представителни и социални дейности”

7 060

6 965

95

95

 

Програма 13 “Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница”

633

625

8

8

 

Програма 14 “Избори - издръжка на ЦИК и нови избори”

223

223

0

 

 

Програма 15 “Администрация”

6 458

5 856

602

602

 

Източници на финансиране на консолидираните разходи

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за 2010 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

(в хил.лв.)

Общо разходи:

70 741

129 312

128 336

Общо финансиране на разходите:

87 801

129 312

128 336

Собствени приходи

30 000

30 000

13 826

Субсидия от републиканския бюджет

57 801

87 821

102 573

Целеви субсидии (трансфери)

 

8 337

8 380

Други програми на ЕС, вкл. националното съфинансиране

 

 

 

Други (операции с финансови активи и пасиви)

 

2 999

3 404

Безвъзмездни помощи

 

155

153Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г
files -> Отчет за дейността на министерството на външните работи в рамките на мандата на служебното правителство


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница