Отчет за изпълнение на решенията на Обс нови пазар за периода 01. 07. 2011 г. 31. 12. 2011 гДата27.10.2018
Размер36.66 Kb.
#101299
ТипОтчет


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НОВИ ПАЗАР

9900 гр.Нови пазар, ул.”В.Левски” № 3

тел./факс: +359 +0537 /2- 40-15

Е-mail: obs_npazar@abv.bg


Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

Проект!
П О К А Н А

6


На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на ОбС – Нови пазар, неговите комисии и взаймодействието му с Общинска администрация, свиквам ШЕСТОТО редовно заседание на на ОбС – Нови пазар на 26.03.2012 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:


 1. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС – Нови пазар за периода 01.07.2011 г. – 31.12.2011 г.

 2. Приемане на план за работа на ОбС – Нови пазар до 30.06.2012 г. /материала ще се предостави на заседанията на ПК/.

 3. Приемане на Наредба за определяне, предоставяне, подържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в поземлените имоти, отредени по действащ план за жилищно и комплексно застрояване.

 4. Приемане на изменения и допълнения в Наредба № 1 на ОбС – Нови пазар.

 5. Приемане на общинска програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2012 г.

 6. Приемане на годишен план за социални услуги 2012 г.

 7. Даване на предварително съгласие на „Южен поток България” АД, гр. София за прокарване трасе на проектен газопровод „Южен поток” извън урбанизираната територия на общините Гара Хитрино и Нови пазар.

 8. Одобряване на ПУП- План за застрояване на поземлени имоти в землищата на селата Тръница, Писарево и Мировци на територията на община Нови пазар, собственост на „Даблю Пи Ем” ООД гр. Варна, за изграждане на ветрогенератори за добив на ел. енергия.

 9. Одобряване на ПУП – План за застрояване на поземлен имот в землището на гр. Нови пазар, собственост на „Трейд Фарма” ЕООД, гр. Варна.

 10. Одобряване ПУП – Парцеларен план за линеен обект, като съставна част на Комплексен проект по чл. 150, ал. 6 от ЗУТ по заявление на „Мобилтел” ЕАД гр. София.

 11. Учредяване на право на строеж и сервитутни права за подмяна на СБ стълб № 31 от ВЕЛ и пристрояване на МКРУ в ПИ с идентификатор 52009.501.23 по кадастралната карта на гр. Нови пазар.

 12. Съгласуване Актуализиран Стратегически план за дейността по вътрешен одит за периода 2011 – 2013 г. и Годишен план за дейността на ЗВО за 2012 г.

 13. Докладна записка от общинския съветник от ПП ”ГЕРБ” Румена Цанева относно извършената проверка от РИМ гр. Шумен на музейна сбирка в гр. Нови пазар.

 14. Предложение от общинския съветник д-р Веско Вълчев за изготвяне на Стратегия за развитието на здравеопазването в община Нови пазар за периода 2012 – 2015 г.

 15. Предложение за отпускане на еднократна помощ по заявление от Гинка Иванова Йорданова от Нови пазар.

 16. Предложение за отпускане на еднократна помощ по заявление от Алекси Севдалинов Асенов от гр. Нови пазар.

 17. Предложение за отпускане на еднократна помощ по заявление от Денис Ивелинов Алексиев от Нови пазар.

 18. Предложение за отпускане на еднократна помощ по заявление от Димитър Ангелов Асенов от с. Преселка.

 19. Предложение за отпускане на еднократна помощ по заявление от Тодорка Горчева Картелова от с. Мировци.

 20. Питания.Г Р А Ф И К

На заседанията на ПК при ОбС – Нони пазар


Постоянна комисия

дата

час

кабинет

ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, инвестиции и трудова заетост.

23.03.2012 г.

петък


17.30 ч.

304

ПК по общински имоти, строителство, благоустроява не, териториално развитие, околна среда и комунал ни дейности, пътна и селищна мрежа, търговия и сел ско стопанство.

21.03.2012 г.

сряда


17.00 ч.


304


ПК по здравеопазване и социални дейности.

20.03.2012 г.

вторник


17.30 ч.

304

ПК по образование, култура и спорт.

19.03.2012 г.

понеделник17.00 ч.

304


Председател

На ОбС – Нови пазар:

/ Н. Николов /
Каталог: assets -> Files -> Messages
Messages -> Република българия общински съвет – нови пазар
Messages -> Г р а ф и к за провеждане на публично обсъждане на проекто-бюджет 2009 по кметства и населени места в община бойчиновци № по ред
Messages -> Отчет за работата на Общински съвет Нови пазар и Постоянните комисии
Messages -> Република българия общински съвет – нови пазар
Messages -> С ъ о б щ е н и е уведомявам Всички заинтересовани, че на територията на община Нови пазар ще бъде извършено третиране с наземна техника на посеви както следва: „бразда” оод село Златна нива
Messages -> Програма за закрила на детето през 2013г. Приемане на общинска програма за закрила на детето 2014г
Messages -> Решение за продажба на земеделска земя от Обпф пи с идентификатор 52009. 125. 469 по кк на гр. Нови пазар


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница