Отчет за изпълнението им, които се оповестяват публично; събира необходимата информация за всички подлежащи на приватизация обекти от нейната компетентностДата25.07.2016
Размер416.53 Kb.
ТипОтчет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за приватизация
Обн. - ДВ, бр. 75 от 02.08.2002 г.; в сила от 02.08.2002 г.; изм., бр. 84 от 27.09.2004 г.; в сила от 01.10.2004 г.; изм. и доп., бр. 48 от 10.06.2005 г.; в сила от 10.06.2005 г.; изм., бр. 78 от 30.09.2005 г.; в сила от 01.10.2005 г.; изм., бр. 83 от 18.10.2005 г.; в сила от 18.10.2005 г.; изм. и доп., бр. 28 от 04.04.2006 г.; в сила от 01.04.2006 г.; изм., бр. 11 от 02.02.2007 г.; в сила от 02.02.2007 г.; изм., бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.; изм., бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 22.07.2008 г.; изм., бр. 98 от 11.12.2009 г., в сила от 11.12.2009 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат функциите, организацията и структурата на Агенцията за приватизация, наричана по-нататък "агенцията".
Чл. 2. Агенцията е администрация към Министерския съвет.
Чл. 3.(1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(2) Бюджетната издръжка на агенцията е отделена от приходите и разходите, свързани с приватизацията.
Глава втора

ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА
Чл. 4. Агенцията е орган за приватизация, който организира и осъществява процеса на приватизация на държавното участие в капитала на търговски дружества и на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, с изключение на обособени части от дружества, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК).
Чл. 5. Агенцията:

1. осъществява изпълнението на държавната политика за приватизация;

2. изготвя годишни планове за работа, които съдържат приоритетите в дейността й за съответния период, както и отчет за изпълнението им, които се оповестяват публично;

3. събира необходимата информация за всички подлежащи на приватизация обекти от нейната компетентност;

4. извършва приватизационен маркетинг;

5. осъществява дейност по подготовката за приватизация и сключва сделките за приватизация от нейната компетентност;

6. изготвя анализи и прогнози за приватизационния процес;

7. участва в разработването на стратегии за приватизация по чл. 3, ал. 7 ЗПСК;

8. разработва проекти на нормативни актове във връзка с приватизацията;

9. огласява основанията за промяна на своята практика;

10. дава съгласие за преобразуване или прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, освен при обявяване в несъстоятелност;

11. дава разрешения в съответствие с чл. 28 ЗПСК;

12. възлага на трети лица извършването на дейности съгласно чл. 5 ЗПСК;

13. създава и поддържа публичен регистър за процеса на приватизацията на обекти от нейната компетентност;

14. осъществява и други функции, възложени й с нормативни актове.
Чл. 6.(1) Агенцията взема решения за:

1. приемане на годишните планове за работа;

2. сключване на приватизационни сделки;

3. предложения до Министерския съвет за приемане на годишни списъци на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства, предвидени в закон;

4. определяне начина за извършване на продажбата на дялове и акции - собственост на държавата в търговски дружества, и на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие;

5. забрана на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала да извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи, да сключват договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечение на вземания, както и за поемане на менителнични задължения;

6. възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, на приватизационни оценки на обектите за приватизация, както и за тяхното приемане;

7. даване на разрешение на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала с прието изрично решение за забрана по чл. 28, ал. 1 ЗПСК за извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и за поемане на менителнични задължения;

8. даване на съгласие за преобразуване или прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, освен при обявяването им в несъстоятелност;

9. даване на съгласие за намаляване на държавното участие в капитала на търговски дружества с 34 на сто и повече държавно участие в капитала;

10. приватизация на:

а) дялове и акции - от търговски дружества с държавно участие, образувани след влизането в сила на ЗПСК;

б) обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, с изключение на обособени части от дружества, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 ЗПСК;

11. възлагане на трети лица на експертни дейности, свързани с подготовката за приватизация, включително процесуално представителство;

12. възлагане на инвестиционни посредници подготовката и сключването на приватизационните сделки с определен метод за продажба публично предлагане;

13. извършване продажба на акции и дялове - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала на други търговски дружества, по реда на ЗПСК при наличие на упълномощаване за това;

14. искане за спиране събирането на публични държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс по отношение на търговски дружества, за които е прието решение за определяне на метода за извършване на продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс;

15. превеждане по сметка на дружеството на паричните постъпления или на част от тях от приватизацията на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала;

16. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) подписване на договори, процедурата за сключването на които е уредена в Закона за обществените поръчки и в Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 84 от 2004 г.);

17. изпълнение на други правомощия, предвидени в нормативен акт.

(2) Агенцията мотивира всички свои решения.
Чл. 7. С другите държавни органи и със средствата за масово осведомяване агенцията осъществява отношения, съответстващи на целите по чл. 1, като:

1. информира обществеността и осигурява публичност и прозрачност на извършваните от нея дейности във връзка с приватизацията;

2. взаимодейства с министрите и другите органи на изпълнителната власт за провеждане на единната държавна политика в областта на раздържавяването;

3. дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с приватизационния процес;

4. подпомага Министерския съвет при изготвянето на стратегии за приватизация на определени отрасли или дружества.
Глава трета

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА
Чл. 8. Органите на управление на агенцията са:

1. надзорният съвет;

2. изпълнителният съвет.
Чл. 9.(1) Надзорният съвет се състои от 7 членове с висше образование, които се избират и освобождават от Народното събрание.

(2) Член на надзорния съвет се освобождава задължително при:

1. извършване на нарушение на ЗПСК или на подзаконов нормативен акт по прилагането му;

2. влизане в сила на присъда, с която е осъден за умишлено престъпление от общ характер;

3. невъзможност да изпълнява задълженията си, продължила повече от 6 месеца.
Чл. 10.(1) Членовете на надзорния съвет избират помежду си председател. Председателят на надзорния съвет е негов официален говорител. При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от най-възрастния член на надзорния съвет.

(2) Председателят на Надзорния съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на съвета;

2. определя дневния ред;

3. изисква информация от съответните органи и длъжностни лица, свързана с функциите на съвета и с обсъжданите приватизационни сделки;

4. подписва изходящата поща от името на надзорния съвет.

(3) Всеки член на надзорния съвет може да прави предложение за освобождаване на председателя и за избор на нов председател. Предложенията за освобождаване на председателя на надзорния съвет се включват задължително в дневния ред за следващото заседание на съвета.
Чл. 11.(1) Заседанията на надзорния съвет могат да се провеждат, когато на тях присъстват не по-малко от четирима членове на съвета.

(2) Надзорният съвет заседава по определен от председателя и предварително оповестен дневен ред. Периодичността на заседанията е в зависимост от характера и обема на текущата работа на агенцията, но най-малко веднъж месечно.

(3) Материалите за дневния ред на заседанията на надзорния съвет се представят на членовете му най-малко 3 дни преди заседанието в писмен вид или на магнитен носител, освен ако надзорният съвет реши друго.

(4) Надзорният съвет гласува за включване в дневния ред на предложения, направени от всеки член на надзорния съвет, както и от изпълнителния съвет.

(5) На следващото заседание на надзорния съвет задължително се разглеждат въпросите, които са били отложени на предходното заседание.
Чл. 12.(1) На заседанията на надзорния съвет могат да бъдат канени членове на изпълнителния съвет, служители на агенцията и други лица, имащи отношение по разглеждания въпрос.

(2) За въпросите, по които трябва да докладва пред надзорния съвет, изпълнителният съвет се уведомява най-малко 3 работни дни преди заседанието.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)(1) За всяко заседание на надзорния съвет се води протокол, който се подписва от присъствалите членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г. Протоколите се съставят в два еднакви екземпляра от определен от надзорния съвет служител и се завеждат по отделна партида в специален регистър на агенцията. Те се съхраняват от същия служител и от дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и финансово-стопански дейности".
Чл. 14.(1) По въпросите от своята компетентност надзорният съвет се произнася с решения.

(2) Надзорният съвет приема решение, ако за решението са гласували не по-малко от четирима от неговите членове.

(3) Преписи от решенията на надзорния съвет се предоставят на изпълнителния съвет до един работен ден от подписването на протокола.

(4) Решенията на надзорния съвет се съобщават от изпълнителния съвет писмено на заинтересуваните лица до 5 работни дни от приемането им. Решенията за одобряване на сделки се поставят на табло в сградата на агенцията, където престояват не по-малко от 15 дни.

(5) Всеки член на надзорния съвет, гласувал "въздържал се" или "против" взето решение, оформя особеното си мнение писмено в протокола от съответното заседание или като отделно приложение, което е неразделна част от протокола.
Чл. 15. Надзорният съвет:

1. контролира дейността на агенцията;

2. изготвя и представя пред Народното събрание шестмесечни и годишни отчети за осъществяването на процеса на приватизация;

3. приема проекта на устройствен правилник на агенцията и го представя за одобряване от Министерския съвет;

4. одобрява проекта на бюджет на агенцията, както и отчета за изпълнението на годишния план за работа на агенцията;

5. одобрява приватизационните сделки, чиято стойност е над един милион лева, сключени чрез публично оповестен конкурс или публичен търг, относно тяхната законосъобразност и за съответствието им с одобрените от Народното събрание стратегии по чл. 3, ал. 7 ЗПСК;

6. утвърждава общите правила и условията за назначаване, работната заплата и допълнителното материално стимулиране на служителите на агенцията;

7. приема тримесечните и годишните отчети на изпълнителния съвет за дейността на агенцията;

8. одобрява предложения на агенцията по чл. 11 ЗПСК преди внасянето им в Министерския съвет;

9. утвърждава годишните планове за работа на агенцията съгласно чл. 6, ал. 1 ЗПСК;

10. утвърждава и внася за приемане от Министерския съвет проект на Наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата във фонда за покриване на разходите за приватизация;

11. изпълнява и други функции и правомощия, произтичащи от нормативни актове.
Чл. 16.(1) Надзорният съвет дава указания на изпълнителния съвет по прилагането на закона и подзаконовите нормативни актове. Указанията съдържат мотиви.

(2) За изпълнение на своите функции по чл. 15, т. 1 надзорният съвет:

1. получава ежеседмична справка за хода на подготовката и сключването на приватизационните сделки и ежедневно копия от решенията на изпълнителния съвет;

2. може да изисква от изпълнителния съвет или от отделни негови членове писмено или устно да докладват за състоянието на подготовката и обстоятелствата, свързани с всяка приватизационна сделка от компетентността на агенцията;

3. може да дава указания на изпълнителния съвет, свързани с организацията и осъществяването на процеса на приватизация на държавното участие в капитала на търговските дружества и обособените части от имуществото на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;

4. може да дава указания на изпълнителния съвет, свързани с организацията на работа на агенцията и с изпълнението на нейните функции и правомощия, несвързани пряко с приватизацията.

(3) Председателят на надзорния съвет включва предложенията за одобряване на сделки в дневния ред на заседанията не по-рано от 3 работни дни след внасянето им заедно с копие от цялата документация по съответната сделка.

(4) В случай че надзорният съвет не се произнесе по приватизационна сделка в 15-дневен срок от внасянето й за разглеждане, приема се, че е налице одобрение по чл. 15, т. 5.

(5) Срокът по ал. 4 започва да тече от деня на внасяне от изпълнителния съвет на сделката за одобряване в надзорния съвет. За внесена се счита онази сделка, към която е приложена цялата налична в агенцията документация, което се удостоверява с декларацията по ал. 9.

(6) Решенията на надзорния съвет, определящи отговорности и задължения на изпълнителния съвет, се изпълняват от изпълнителния съвет в срок 3 работни дни, освен ако в решението на надзорния съвет е установен друг срок.

(7) В изпълнение на правомощията си членовете на надзорния съвет могат по всяко време да получават копие от интересуващата ги документация. Искането се прави с писмена заявка до изпълнителния съвет и се изпълнява в същия ден.

(8) Служителите на агенцията не могат да откажат на член на надзорния съвет лично да го информират във връзка с подготовката и сключването на приватизационни сделки.

(9) Когато служители на агенцията докладват на надзорния съвет по конкретни сделки, внесени за одобряване от него, те подписват декларация, че документацията, представена в надзорния съвет, съдържа всички известни им документи, постъпили в агенцията и имащи отношение към сделката.

(10) За изпълнението на правомощията си надзорният съвет може да привлича външни експерти или консултантски фирми за изготвянето на експертизи или становища. За целта надзорният съвет със свое решение определя задачата, сроковете за представянето на експертните доклади, както и максималния размер на възнаграждението, което може да се изплати на изпълнителите, при условията на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

(11) Надзорният съвет изпраща в Министерския съвет копия от своите решения по чл. 15, т. 7 заедно с копия от съответните отчети. Към тези решения се прилагат и препоръките и забележките, които надзорният съвет е дал на изпълнителния съвет във връзка с приемането на отчета, ако има такива.
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Възнагражденията на членовете на надзорния съвет се определят съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

(2) Членовете на надзорния съвет могат да ползват наведнъж или на части законоустановения отпуск след решение на надзорния съвет за всеки конкретен случай.

(3) Членовете на надзорния съвет могат да бъдат командировани в чужбина въз основа на решение на надзорния съвет. В този случай изпълнителният директор издава съответната заповед.

(4) Членовете на надзорния съвет се командироват в страната по решение на надзорния съвет, без за това да е необходима писмена заповед. Те изготвят тримесечни отчети за своите командировки в страната, които се утвърждават с решение на съвета.
Чл. 18.(1) Изпълнителният съвет се състои от трима членове с висше образование - изпълнителен директор и двама заместник изпълнителни директори, които се назначават и се освобождават от Министерския съвет.

(2) Член на изпълнителния съвет се освобождава задължително при:

1. извършване на нарушение на ЗПСК или на подзаконов нормативен акт по прилагането му;

2. влизане в сила на присъда, с която е осъден за умишлено престъпление от общ характер;

3. невъзможност да изпълнява задълженията си, продължила повече от 6 месеца.
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) (1) Изпълнителният съвет:

1. организира и ръководи дейността на агенцията в съответствие с нормативната уредба;

2. приема проект на бюджет на агенцията и го внася за одобрение от надзорния съвет;

3. взема решения от името на агенцията съгласно чл. 6, ал. 1;

4. изготвя и представя пред надзорния съвет тримесечни и годишни отчети за дейността на агенцията;

5. утвърждава длъжностните характеристики на ръководния персонал и на служителите на агенцията, с изключение на членовете на надзорния съвет;

6. приема правилата за документооборота на агенцията, включително за работата на служебния архив, и ги представя за одобряване от надзорния съвет;

7. определя режима за вътрешния ред и трудовата дисциплина, както и режима за достъп на външни лица в агенцията и за ползване на служебната информация;

8. приема схема на работните места в съответствие с наличния сграден фонд и правила за ползване на транспортните средства и на средствата за комуникации на агенцията;

9. приема правила за координация и отчет на работата на дирекциите и отделите на агенцията в съответствие с нормативната уредба и устройствения правилник;

10. контролира спазването на вътрешните правила за работа на звената и служителите на агенцията и взема решения за дисциплинарната отговорност и налагането на санкции;

11. внася в надзорния съвет предложения за одобряване на сделки, чиято стойност е над един милион лева;

12. внася за одобряване от надзорния съвет договорите за възлагане на трети лица на процесуално представителство, както и договорите с приватизационни посредници;

13. определя размера на допълнителното материално стимулиране на служителите на агенцията в съответствие с приетите от надзорния съвет правила за допълнително материално стимулиране;

14. изпълнява и други функции, произтичащи от нормативни актове.

(2) По въпросите от своята компетентност изпълнителният съвет се произнася с решения.

(3) Решенията на изпълнителния съвет се вземат, ако за тях са гласували изпълнителният директор и поне един заместник изпълнителен директор.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Решенията на изпълнителния съвет се оформят в протоколи, които се подписват от членовете му. След приемането му протоколното решение на изпълнителния съвет заедно с документите към него се завежда в специално създаден за това регистър в дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и финансово-стопански дейности".

(5) Заместник изпълнителен директор, гласувал "против" или "въздържал се" за взето решение, оформя особеното си мнение писмено. Особените мнения са неразделна част от съответното решение.

(6) Решенията от името на агенцията се подписват от изпълнителния директор или от определен от него заместник изпълнителен директор.

(7) Изпълнителният съвет може да възлага на експертни екипи от служители на агенцията да подготвят проекти на решения на изпълнителния съвет от компетенциите на агенцията, посочени в ал. 1, които се внасят в изпълнителния съвет, придружени от доклад, съдържащ обосновка на предлаганото решение.
Чл. 20. Изпълнителният съвет осигурява необходимите материално-технически условия за работата на надзорния съвет въз основа на решения на надзорния съвет.
Чл. 21.(1) Изпълнителният директор представлява агенцията. Той организира и ръководи дейността на изпълнителния съвет.

(2) Правомощията на изпълнителния директор в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай на отсъствие или отпуск заместник изпълнителен директор.

(3) Заместник изпълнителният директор, изпълняващ правомощията на изпълнителен директор по ал. 2, в ролята си на член на изпълнителния съвет не може да гласува при вземане на решения по чл. 19, ал. 3 и в качеството си на заместник изпълнителен директор.
Чл. 22. Изпълнителният директор:

1. съгласува приватизационния процес с министрите и другите органи, упражняващи правата на собственост на държавата в предприятията;

2. подписва договорите по приватизационни сделки;

3. извършва действия по прехвърляне на собствеността по сключени приватизационни сделки;

4. подписва договори по чл. 5 ЗПСК с инвестиционни посредници и с трети лица, на които е възложено при условия и по ред, определени от Министерския съвет, извършването на експертни дейности, свързани с подготовката на приватизацията, включително процесуално представителство;

5. внася за приемане от надзорния съвет отчета за дейността на агенцията;

6. определя длъжностните лица, които съставят актовете за нарушенията, посочени в глава девета "Административнонаказателни разпоредби" от ЗПСК;

7. издава наказателни постановления по реда на глава девета "Административнонаказателни разпоредби" от ЗПСК;

8. разрешава отпуските и командирова служителите на агенцията, с изключение на членовете на надзорния съвет;

9. сключва и прекратява служебните и трудовите правоотношения и подписва заповедите за награждаване и за наказания на служителите в агенцията, с изключение на членовете на надзорния съвет;

10. подписва изходящата от агенцията кореспонденция;

11. изпълнява други функции, възложени му с нормативен акт.
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Възнагражденията на членовете на изпълнителния съвет се определят съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

(2) Изпълнителният директор в изпълнение на своите правомощия пътува в страната, без да се издава заповед за командироване. Заместник изпълнителните директори се командироват в страната със заповед на изпълнителния директор. Тримесечните отчети за командировките се утвърждават от Министерския съвет.

(3) Членовете на изпълнителния съвет се командироват в чужбина със заповед на министър-председателя в съответствие с действащите нормативни актове.

(4) Членовете на изпълнителния съвет ползват отпуските, предвидени в трудовото законодателство, като за това уведомяват надзорния съвет.
Глава четвърта

СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Раздел I

Общи положения
Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.; изм., бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 10.06.2005 г.; изм., бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.; изм., бр. 11 от 2007 г., в сила от 02.02.2007 г.; изм., бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.; изм., бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.) Общата численост на персонала в агенцията е 67 щатни бройки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 10.06.2005 г.; изм., бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.; изм., бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г) Агенцията е структурирана в 4 дирекции, чиято численост е посочена в приложението.

(3) В рамките на дирекциите с решение на изпълнителния съвет се създават отдели и сектори.

(4) В агенцията се ползват длъжностите, предвидени за държавна агенция в Единния класификатор за длъжностите в администрацията.
Раздел II

Главен секретар
Чл. 25.(1) Главният секретар на агенцията ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на агенцията за точното спазване на нормативните актове в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния съвет.

(2) Главният секретар се назначава за срок 5 години.
Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.; изм., бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.) Главният секретар:

1. създава организационни условия за работа на звената в агенцията;

2. контролира и отговаря за работата с документите, за съхраняването им и за опазването на служебната тайна;

3. осъществява контрол по сроковете за изпълнение на решенията на органите на управление на агенцията;

4. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)организира управлението и стопанисването на държавното имущество, ползвано от агенцията, в съответствие с решенията на нейните органи за управление;

5. ръководи и организира въвеждането и функционирането на автоматизираните системи в работата на агенцията;

6. координира оперативното взаимодействие с администрацията на Министерския съвет, с други органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации;

7. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.; изм. изцяло, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.) организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел III

Обща администрация
Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 10.06.2005 г.; изм., бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.; изм., бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и финансово-стопански дейности", която:

1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.; изм., бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения и другите актове по Кодекса на труда и Закона за държавния служител, както и с квалификацията на човешки ресурси в агенцията;

2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) извършва отчитането на отпуските;

3. (нова - ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 10.06.2005 г.; изм., бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.; изм., бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) образува, води и съхранява досиетата на служителите и подготвя за издаване и заверка служебните и трудовите книжки;.

4. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) изготвя длъжностното и поименното щатно разписание на агенцията;

5. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) изготвя планове за обучение на персонала;.

6. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) извършва техническата дейност за подготовка на материалите, внасяни в Министерския съвет;

7. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) приема постъпващи в агенцията оферти (предложения) и води регистър за постъпването им;

8. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) води регистри на протоколните решения от заседанията на надзорния съвет и на изпълнителния съвет;

9. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) организира и осъществява деловодната дейност;

10. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) разработва и поддържа план за привеждане в готовност за работа във военно време и го привежда в изпълнение;

11. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) разработва план за управление при кризи;

12. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) организира денонощното оперативно дежурство за поддържане на готовност по оповестяването при привеждане от мирно на военно положение и при управление при кризи;

13. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) изготвя и предоставя информация, въз основа на която купувачите по приватизационните договори се задължават да изпълняват военновременните задачи съгласно Военновременния план на Република България;

14. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) организира и осъществява архивната дейност;

15. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) координира и подпомага дейността по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики и прилагането на процедурите за оценяване изпълнението на служителите в администрацията;

16. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) подпомага организирането и провеждането на конкурси за държавни служители и набирането и подбора на служителите по трудово правоотношение;

17. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) организира и осъществява библиотечната дейност;

18. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) изгражда и поддържа информационните фондове на агенцията;

19. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) съгласува и осъществява автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;

20. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) поддържа нормалната работа на електронноизчислителната техника, информационните системи, програмните продукти, локалната мрежа и интернет и оказва методическа помощ на служителите в администрацията при работа с тях;

21. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) осъществява правното обслужване на агенцията във връзка с трудовите и служебните правоотношения на служителите;

22. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) осъществява финансовата дейност и счетоводната отчетност на агенцията;

23. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) изготвя бюджет на агенцията и план-сметка на приходната и разходната част на фонда за покриване на разходите за приватизация;

24. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) упражнява контрол върху разходването на средствата съгласно утвърдения бюджет и реда и начина за разпределяне и изразходване на средствата по фонда за покриване на разходите за приватизация;

25. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.; изм., бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.) изготвя месечни, тримесечни и годишни касови отчети и баланси на агенцията, които се представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;

26. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) съхранява и организира ползването на счетоводния архив;

27. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) организира и извършва в установените срокове годишните инвентаризации;

28. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) изготвя разплащателните ведомости;

29. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) регистрира и отчита постъпилите по сметки на агенцията парични средства от приватизация и ги превежда по предназначение съгласно ЗПСК;

30. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) регистрира и отчита постъпилите непарични средства от приватизацията на търговски дружества, включени в списъка по чл. 11 ЗПСК;

31. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) разработва вътрешни правила за работна заплата в агенцията;

32. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за изпълнените договорени плащания по приватизационни сделки на агенцията и за изразходваните средства по фонда за покриване на разходите за приватизация;

33. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) извършва снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материални ценности;

34. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) организира извършването на текущи ремонти, поправка на инвентара и съоръженията;

35. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) организира и контролира транспортното обслужване на агенцията.
Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.; отм., бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)
Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)
Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 10.06.2005 г.; изм., бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.; отм., бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)
Раздел IV

Специализирана администрация
Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.; изм., бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Специализираната администрация е организирана в 3 дирекции:

1. дирекция "Сделки";

2. дирекция "Правна";

3. дирекция "Финансова".
Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Дирекция "Сделки":

1. установява държавното участие в капитала на търговските дружества по реда на чл. 3 ЗПСК; описва, класифицира и систематизира приватизационния ресурс в информационен масив, за който отговаря и който оперативно актуализира;

2. организира прехвърлянето на информацията и документацията от отрасловите министерства; поддържа оперативен контакт с отрасловите министерства и другите държавни органи за получаване на информация и становища по състоянието на дружествата, в които държавното участие подлежи на приватизация;

3. осъществява контакт с ръководствата на държавните дружества и организира събирането на изискуемата от закона и подзаконовите нормативни актове информация за всички дружества, в които държавното участие подлежи на приватизация;

4. организира провеждането на търгове или конкурси съгласно подзаконовите нормативни актове и подготвя документацията, необходима за одобряване на сделките от органите на управление на агенцията;

5. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) предлага на изпълнителния съвет решение за избор на методи за приватизация след съгласуване с дирекция "Финансова" и дирекция "Правна";

6. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)

7. организира извършването на дейностите при приватизация чрез фондовата борса, в т.ч. конкурсите за избор на инвестиционни посредници;

8. изгражда и поддържа Централен регистър на компенсаторните инструменти и предоставя получената информация за сделките с компенсаторни инструменти на Централния депозитар;

9. подготвя становища за органите на управление на агенцията и за нуждите на другите специализирани дирекции по въпроси от отраслова компетентност;

10. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) предоставя на органите на управление на агенцията и на специализираната й администрация информация и справки по всички аспекти на приватизационния ресурс;

11. (нова - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) поддържа публичния регистър за процеса на приватизация;

12. (нова - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.; отм., бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)

13. (нова - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) поддържа страницата на агенцията в интернет и я използва за популяризиране на обектите, подлежащи на приватизация, и за разпространение на информация относно процеса на приватизация в България;

14. (нова - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) осъществява постоянни връзки с обществеността и я информира за хода на приватизационния процес;

15. (нова - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) организира публичните изяви на агенцията и на нейните органи на управление;

16. (нова - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) подготвя и предлага за утвърждаване годишните планове за работа на агенцията;

17. (нова - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) изготвя отчети за изпълнението на годишните планове и периодични анализи за хода на приватизационния процес;

18. (нова - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) отговаря за разпространението на информация в страната и в чужбина за приватизиращите се дружества и изготвя и разпространява необходимите за целта брошури и каталози;

19. (нова - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) осигурява достъп до национални и международни бази данни, с помощта на които извършва проучвания на инвестиционния пазар в България и в чужбина, и прави предложения пред потенциални инвеститори;

20. (нова - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) разработва и реализира маркетинговата стратегия на агенцията, както и годишния маркетингов бюджет;

21. (нова - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) планира и организира провеждането на маркетингови дейности в съответствие с маркетинговите бюджети с цел привличане на инвеститори и изпълнение на приетите годишни планове за работа на агенцията.
Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) "Дирекция "Правна"

1. осигурява правната подготовка на приватизационния процес и оказва методическо съдействие на другите дирекции от специализираната администрация и на органите на управление на агенцията по правните въпроси на приватизацията;

2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) подпомага събирането на информация за правното състояние на всички приватизиращи се дружества и изготвя експертни становища относно правните проблеми на отделните дружества, като координира дейността си с дирекция "Сделки" и дирекция "Финансова";

3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) подготвя предложения до изпълнителния съвет на агенцията за възлагане на анализи на правното състояние по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и реда за лицензиране на оценители след съгласуване с дирекция "Сделки";

4. организира възлагането, разглеждането и приемането на анализите на правното състояние на дружествата за приватизация;

5. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) подготвя документацията, необходима за сключването на приватизационни сделки, и проектодоговорите в съответствие със закона и решенията на органите на управление на агенцията съвместно с дирекция "Сделки" и дирекция "Финансова";

6. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) подготвя становища за органите на управление на агенцията за преобразуване или прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, освен при обявяване в несъстоятелност, след съгласуване с дирекция "Сделки";

7. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) подготвя становища за органите на управление на агенцията за намаляване на държавното участие в търговски дружества с 34 на сто и повече държавно участие в капитала след съгласуване с дирекция "Сделки";

8. разработва проекти на нормативни актове във връзка с приватизацията и дава становища по проекти на нормативни актове във всички случаи, когато агенцията е заинтересувано ведомство;

9. изготвя становища по правните въпроси на приватизацията от името на агенцията;

10. подготвя договорите за възлагане на дейности по чл. 5 ЗПСК.

11. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) участва в преговори във връзка с извънсъдебно разрешаване на спорове, по които агенцията е страна;

12. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) комплектува документацията и завежда дела, свързани с дейността на агенцията;

13. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и други юрисдикции по дела, по които агенцията е страна.
Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.; изм., бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.) Дирекция "Финансова":

1. внася в изпълнителния съвет на агенцията предложения за възлагане на приватизационни оценки;

2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) подготвя финансово-икономически анализи на приватизиращите се дружества, придружени с експертни становища относно индикативната стойност на държавните дялове в тях, като координира последователността на тези анализи с дирекция "Сделки" и дирекция "Правна";

3. дава методически указания по всички въпроси, свързани с финансовата подготовка на приватизационните сделки;

4. създава и поддържа автоматизирана информационна система за консултанти и бизнесоценители за нуждите на приватизационния процес;

5. организира възлагането, разглеждането и приемането на приватизационни оценки;

6. подготвя становища по избора на метод за приватизация и съгласува условията за провеждане на търгове или конкурси;

7. извършва анализ на офертните цени и другите конкурсни условия, предложени от инвеститорите, и подготвя становища за икономическата целесъобразност на сделките;

8. (нова - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.; отм., бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.)

9. (нова - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)подготвя за органите на управление на агенцията след съгласуване с дирекция "Правна" и дирекция "Сделки" предложения за даване на разрешения по постъпили искания за извършване на разпоредителни сделки от дружества, за които е възложено извършване на правни анализи.
Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 10.06.2005 г.; отм., бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.).
Раздел IV "а"

(Нов - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.)

Служител по сигурността на информацията
Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.) (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор.

(2) В изпълнение на възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на информацията:

1. следи за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;

5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица - служители в администрацията на агенцията;

6. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

7. води кореспонденцията с Държавната комисия по сигурността на информацията при изтичане на срокове на разрешения, при напускане или преназначаване на проучените лица - служители в администрацията на агенцията;

8. организира и провежда обучението на служителите в агенцията в областта на защитата на класифицираната информация;

9. осъществява контрол при охраната на сградата, помещенията и съоръженията на агенцията;

10. ръководи регистратурата за класифицирана информация;

11. изпълнява контролни функции по чл. 105 от Закона за защита на класифицираната информация при изпълнителите по договори, сключени по реда на индустриална сигурност;

12. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.
Раздел V

Оформяне на документи
Чл. 35. (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) (1) Всички документи, постъпващи в агенцията, се завеждат в деловодството.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Изходящата кореспонденция се подписва от председателя на надзорния съвет или от изпълнителния директор в съответствие с тяхната компетентност, а по определени със заповед на изпълнителния директор въпроси - и от главния секретар или от заместник изпълнителните директори..

(3) Изходящата кореспонденция се извежда чрез деловодството.
Чл. 36. Подготвените за подпис документи, както и тези, които се докладват на надзорния съвет и/или на изпълнителния съвет, задължително се парафират от съставителя на документа. Окончателният вариант на документа се парафира от съответния началник на отдел и директор на дирекция.
Чл. 37.(1) Изходящите документи се съставят на бланка на агенцията. Изходящите документи заедно с приложенията към тях се съставят в толкова екземпляри, колкото са получателите, както и един за деловодството и един контролен с нанесен върху него изходящ номер, който остава в архива на дирекцията изготвител.

(2) Изходящите документи, предназначени за Министерския съвет, заедно с приложенията към тях се съставят в 4 екземпляра: по един за Министерския съвет, за деловодството, за дирекцията изготвител и за главния секретар.

(3) Административни действия от компетенциите на агенцията, за които няма нормативно определен или договорен срок, се извършват най-късно 5 работни дни от постъпване на искането. Когато се налага проверка, установяване на факти и събиране на сведения, срокът е 15 работни дни.
Раздел VI

Служители на агенцията
Чл. 38.(1) Дейността на агенцията се осъществява от служители по служебно правоотношение и от служители по трудово правоотношение.

(2) Служителите по ал. 1 осъществяват своята дейност въз основа на длъжностни характеристики, приети от изпълнителния съвет.

(3) Служителите в агенцията при встъпването си в длъжност подписват декларация по образец, утвърден от изпълнителния съвет, за съхраняване и неразпространяване на информация, определена с акт на Министерския съвет като служебна тайна.

(4) Работното време на служителите в администрацията на агенцията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(5) Работното време по ал. 4 на служителите от общата и специализираната администрация на агенцията е от 9 до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч.
Чл. 39. Конкурсните процедури за назначаване на държавни служители се организират от изпълнителния съвет съгласно общите правила и условията за назначаване на служителите на агенцията.
Чл. 40. За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на агенцията, могат да бъдат привличани нещатни сътрудници в качеството им на експерти.
Чл. 41.(1) Служителите на агенцията могат да получават отличия и награди по решение на изпълнителния съвет въз основа на мотивиран доклад на съответния директор на дирекция.

(2) В решението за награждаване се определя видът отличие или награда, като по преценка изпълнителният съвет може да награди едновременно с отличие и с награда.

(3) Изпълнителният съвет утвърждава образец на златен и сребърен почетен знак на агенцията.

(4) Като предметни награди могат да се дават печатни и музикални произведения, произведения на изобразителното или приложното изкуство и други ценни предмети, чиято стойност не надвишава 150 лв.

(5) Средствата за награди са от бюджета на агенцията и/или от фонда за покриване на разходите за приватизация.
Чл. 42. Служителите в администрацията на агенцията, на които е възложено провеждането на търгове или конкурси, изготвянето на правни анализи, приватизационни оценки и други дейности по чл. 5 ЗПСК, и членовете на техните семейства нямат право да придобиват имущество, дялове или акции от съответния приватизиран обект в течение на една година от сключването на приватизационната сделка, освен при участие в централизирани публични търгове.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. "Стойност на сделката" по смисъла на чл. 15, ал. 1, т. 5 е цената, която купувачът се задължава да плати за акциите, дяловете или обособените части плюс стойността на инвестициите и поетите финансови задължения, които купувачът се задължава да направи за своя сметка, да осигури или да уреди чрез погасяване или разсрочване по силата на приватизационния договор в тяхното левово изражение по курса на Българската народна банка в деня на внасянето на сделката за одобряване от надзорния съвет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Устройственият правилник се одобрява от Министерския съвет на основание чл. 17 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Приложение към чл. 24, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 10.06.2005 г.; бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г.; бр. 11 от 2007 г. в сила от 02.02.2007 г.; бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.; изм. изцяло, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.)

Численост на персонала в организационната структура на Агенцията за приватизация - 67 щатни бройки


Органи на управление

 

Надзорен съвет

7

Изпълнителен съвет 

3

Главен секретар 

1

Служител по сигурността на информацията 

1

Обща администрация 

14

в т.ч.:

 

дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и финансово-стопански дейности“ 

14

 

 Специализирана администрация 

41

в т. ч.:

 

дирекция „Сделки“

22

дирекция „Правна“

10

дирекция „Финансова“

9.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница