Отчет за изпълнението на бюджета за 2010 г и проекта за бюджета на Община Омуртаг за 2011 гДата19.11.2018
Размер26.51 Kb.
ТипОтчет
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – О М У Р Т А Г
П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам петдесет и четвърто заседание на Общински съвет – Омуртаг на 31.01.2011г. /понеделник/, от 10.00 ч., в Залата на Община Омуртаг, при следния проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д


 1. Докладна записка относно реда за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2010 г. и проекта за бюджета на Община Омуртаг за 2011 г.

 2. Докладна записка относно поемане на краткосрочен дълг за финансиране на проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” по Приоритетна ос 1 от ОП “Околна среда”.

 3. Предложение относно приемане на промени в Наредба № 6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от Община Омуртаг /във връзка с чл. 29 от Наредба № 6/.

 4. Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Омуртаг.

 5. Предложение относно приемане на промени в Наредба № 6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от Община Омуртаг /във връзка с изменение и допълнение на ЗМДТ/.

 6. Предложение Определяне размера на такса битови отпадъци и приемане на План-сметка за приходите и разходите от Такса битови отпадъци в Община Омуртаг за 2011 г. съгласно Закона за местните данъци и такси.

 7. Предложение относно приемане на програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Омуртаг за 2011г.

 8. Предложение относно приемане на “Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Омуртаг 2011 – 2015г.”

 9. Предложение относно финансово стимулиране на дете от гр. Омуртаг, постигнало успехи в областта на спорта.

 10. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Омуртаг за 2010г.

 11. Предложение относно откриване на процедура за продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на ЗОС. /”Лисец” ЕООД гр. Омуртаг/.

 12. Предложение относно откриване на процедура за продажба на общински поземлени имоти, отредени за жилищно строителство по реда на ЗОС./с. Малко Църквище, с. Зелена Морава/.

 13. Предложение относно “Изменение на ПУП-План за регулация и план за застрояване на УПИ І-54, УПИ ІІІ-53, кв.9 и УПИ ХVІІІ-52, УПИ ХІХ-51, кв.10 по плана на с. Веселец, Община Омуртаг”.

 14. Предложение относно “Изменение на ПУП-План за регулация за незастроен терен отреден за озеленяване с. Пъдарино, Община Омуртаг”.

 15. Предложение относно “ПУП-Парцеларен план за водоснабдяване на с. Кестеняво от резервоара на с. Долно Новково до резервоара на помпена станция с. Кестеняво, Община Омуртаг”

 16. Предложение относно “Изменение на ПУП-План за регулация за УПИ ІV, кв.8 по плана на с. Илийно, Община Омуртаг”.

 17. Предложение относно “ПУП-Парцеларен план за Допълнително воснабдяване на с. Долно Козарево от каптаж “Екишче чешме” в землището на с. Горно Козарево, Община Омуртаг”

 18. Предложение относно “Изменение на ПУП-План за регулация за незастроен терен между о.т.6-7-8-9 по плана на с. Долно Козарево, Община Омуртаг”.

 19. Предложение относно приемане на оценка за продажба на общински поземлен имот на собственика на изградената върху имота сграда. /с. Великденче Руслан Ангелов Ангелов/.

 20. Предложение относно решение за персонална пенсия.Забележка:

 • Моля, председателите на ПК към ОбС – Омуртаг, своевременно да свикат заседания и да вземат конкретни становища.

 • Стратегията по т. 8 от проекта за дневния ред е на ваше разположение в отдел ОбС – Омуртаг за по-подробно запознаване.Председател:

/д-р Метин Исмаил/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница