Отчет за изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете (2010 г.)Дата24.10.2018
Размер255 Kb.
ТипОтчет
ОТЧЕТ
за изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете (2010 г.)Описание на мярката

Цел на мярката/ Заложени резултати

Отговорна институция/ институции

Постигнати резултати

(ако има такива)

Индикатор за резултат

(ако има такъв)

Индикатор за ефект

(ако има такъв)

Причина за неизпълнение (само за неизпълнени мерки)

Актуализиране на приоритетите на министерствата и на органите на изпълнителната власт в съответствие с приоритет на правителството № IV. Развитие на човешкия капитал на нацията и създаване на успех на всеки гражданин, приоритет VІ.5. Преодоляване на негативните демографски тенденции и създаване на условия за равни възможности, мярка Насърчаване равнопоставеността на половете и създаване на гаранция за равно третиране, равен достъп до ресурсите на обществото и равно участие при вземането на решения на жените и мъжете и стимулиране на равнопоставеността във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот на страната.


1.Създаване на възможности за равно третиране, равен достъп до ресурсите на обществото и равно участие при вземането на решения на жените и мъжете и стимулиране на равнопоставеността във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот на страната.

2.Съобразяване / хармониране на определените приоритети на институциите в контекста на европейската и национална политика за равнопоставеност на жените и мъжете.


3. Политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете - Отменена Наредба № 14 от 2005 г. за дейностите при изпълнение на кадрова военна служба във въоръжените сили, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за защита от дискриминация

/ДВ, бр. 87 от 2005 г./

Обн. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г.
4. В Министерство на образованието, младежта и науката ежегодно се прави анализ на нормативната уредба, свързана с осъществяването на прием на ученици в средните училища. В Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за прием на ученици в държавни и общински училища е регламентирано прилагането на обективни, измерими критерии/ например балообразуване за отделните професии и специалности/ при класиране на кандидатите.


Отг.: Централните органи на изпълнителната власт, областните администрации съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за администрацията

Срок: постоянен


Национален осигурителен институт

Министерство на отбраната

Министерство на образованието, младежта и науката


1.При актуализиране на приоритетите на НОИ е взета предвид политиката за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете.

2. При разработване на проекто-документи за промени в нормативната социално-осигурителна материя е съблюдаван принципът за равенство между половете.

3.Всички длъжности във въоръжените сили на Република България са отворени за двата пола.

4.По този начин чрез нормативната уредба в практиката се прилага принципът на равнопоставеност на жените и мъжете.Извършва се усъвършенстване в детайлите на социално-осигурителното законодателство така, че срещу равни задължения осигурените лица да реализират равни права, независимо от пола.

Социално-осигурителната нормативна уредба и осигурителната система създават базови условия за равнопоставеност на жените и мъжете.
Участие в работата на европейските структури и в съвместни европейски инициативи в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и недискриминацията. Координиране на дейността, обобщаване, докладване и подготовка на предложения във връзка с работата и инициативите на тези структури.

1. Ефективна и ефикасна работа на структурата отговаряща за разработване, координиране и мониторинг на политиката за равнопоставеност на половете.

1. Политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в контекста на споделяне на ценности и способности в областта на отбраната - на срещата на Координационния комитет на „Процеса на срещи на министрите на отбраната в Югоизточна Европа” – SEDM (регионална инициатива), МО представи политиките по равнопоставеността на половете по повод 10-та годишнина от Резолюция 1325 на ООН.Министерство на труда и социалната политика

Министерство на отбраната - Председател на процеса SEDM е заместник-министър на отбраната Августина ЦветковаОбщ брой на участия - 3:

1. Участие на експерт от отдел «ДПРВА» на Министерство на труда и социалната политика в експертния форум на Европейския институт за равенство на половете.


2. Участия в заседанията на управителния съвет на Европейския институт за равнство на половете.
3. Участие на експерт от отдел „ДПРВА” на Министерство на труда и социалната политика в регионална техническа експертна среща „От Кайро до Пекин и отвъд: незавършените усилия за равенство между половете в Източна Европа и Централна Азия” от 20 до 22 октомври 2010 г. гр. Истанбул, Турция. Срещата беше част от кампаниите на регионалния офис на UNFPA за Източна Европа и Централна Азия да осигури подходящо продължение на изпълнението на Програмата за действие на Международната конференция за население и развитие (ICPD).

Представителите на 15 (петнадесет) страни от Югоизточна Европа бяха запознати с осн. документи на ООН, ЕС и НАТО и добрите практики на българското МО в прилагането на политиките за равнопоставеността.1. Участие от страна на България в процеса на разработване и развитие на европейската политиката за равнопоставеност на жените и мъжете
2. Участие от страна на България в процеса на разработване и развитие на европейската политика за равнопоставеност на жените и мъжете

3. Целта на техническата експертна среща беше да бъде направен преглед на прогреса и предизвикателствата в областта на равнопоставеност между мъжете и жените, равните възможности и овластяване на жените, които са в основата на Програмата за действие, приета от Международната конференция за населението и развитието в Кайро, както и да идентифицира мерки, които да подпомогнат и ускорят напредъка.1. Повишаване на информираността на експертите по отношение на европейските достижения в областта на политиката по равнопоставеност на половете
2. Повишаване на приноса на България в процеса на разработване и развитие на европейската политика за равнопоставеност на жените и мъжете

Координиране и съдействие за участие на организации и заинтересовани страни в Програма ПРОГРЕС и Оперативните програми и разработване на насоки за равно третиране и недискриминация въз основа на пола съвместно с НПО, социалните партньори, академичните среди.

Повишаване на капацитета за участие в проектни дейности за равно третиране и недопускане на дискриминация

Министерство на труда и социалната политика


Eдин реализиран проект.

Разработено ръководство за разнообразие на работното място.Подобрения в работата на администрацията.

Ограничаване на случаи и възможности за неравно третиране

Обучение на представители на министерствата, администрациите на регионално и местно ниво по въпросите за равните възможности и антидскриминацията

Повишаване на капацитета на представителите на държавната администрация на регионално и местно ниво.

Министерство на труда и социалната политика и други органи на изпълнителната власт


Организирани и проведени 3 броя семинари за педагогически съветници и училищни психолози; 7 броя Кръгли маси и 3 броя семинари за синдикати, работодатели, местна общност.

Разработено ръководство за разнообразие на работното място
Извършено национално представително изследване за равнопоставеността и дискриминацията

Обучени:


250 експерти от образователната сфера;

115 представители на работодателски и синдикални организации;

350 представители на обществеността и институциите.


Повишен е капацитетът на над 700 заинтересовани лица в сферата на равнопоставеност на работното място с пресечна точка „пол”
Повишаване на капацитета на МВР по отношение защита на човешките права и на равните възможности на жените и мъжете за постигане на равнопоставеност на половете чрез организиране на обучения.

Повишаване на капацитета.Министерство на вътрешните работи

Проведени са обучения с откъсване от работа по теми, свързани с правата на човека


Проведени обучения по 16 учебни часа общо за 108 служители;Повишен капацитет на 108 служители

Липса на целево финансиране

Обучение на новопостъпили държавни служители по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете.

Изграждане капацитета на държавните служители по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете.

Министерство на труда и социалната политика

Център за развитие на човешките ресурси и регионалните инициативиПроведено обучение в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионалните инициативи, както и паралелно дистанционно обучение.

Едно проведено обучение по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете.

Изграден капацитет
Участие на експерти от МВР в състава на работни групи за разработване на законопроекти и други нормативни актове, имащи отношение към равенството между половете.

Създадени работни групи и отправени покани за участие на представители на МВР


Министерство на вътрешните работи

 1. 1.Експерти от МВР участваха в разработването на проект на Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие. Разработеният проект е приет с Постановление на МС;

2. Разработване на Проект на “Инструкция № Із-2673 от 2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие (Обн. ДВ. бр. 94 от 30 ноември 2010г.”)

3.Проект на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие.Провеждане на разяснителна кампания за насърчаване на включването на жени и мъже от селските райони, заети в земеделието, в продължаващо професионално обучение в областта на селското стопанство

1. В рамките на информационните кампании по Комуникационния план на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ да бъдат информирани земеделските производители за възможностите за подкрепа за обучение в областта на земеделието.

2. Подобряване на човешкия потенциал в земеделието и горското стопанство чрез разпространение на знания и усъвършенстване на уменията.

3. Осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на селското стопанство


Министерство на земеделието и храните

Брой посетители на Интернет страницата на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ – 19 947;

Брой участници в информационните събития

–3 250

Брой обучени земеделски производители – 290 човека, от тях мъже 223(77%), жени 57 (23%)
Дял на участниците, които успешно са завършили различните видове обучение в областта на земеделието и/или горите по мярка 111”Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР – 18 000

Предоставени от Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/

пълни пакети съветнически услуги, включително изготвени проекти/заявления по пол по мерки от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ – 1543 човека, от тях мъже 1039 (67%), жени 504 (33%)


Ефектът ще бъде отчетен в края на програмния период (2007-2013 г.) с индикатор „брой участници в обучението в селското стопанство- жени/мъже”
Провеждане на обучение на представители на дружества от ресора на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за повишаване на осведомеността им за прилагане на политика по равнопоставеност на половете

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/, с подкрепата на социалните партньори, участници в конструираните към министерството съвети за тристранно сътрудничество, предприе мащабна кампания през 2010 г. за разпространяване сред техните членове на материали, свързани с равните възможности и равното третиране на жените и мъжете, с оглед запознаването им с провежданата политика по равнопоставеност на половете. Мярката е реализирана чрез инструментариума на дистанционното обучение, като за целта е изготвен пакет с тематично подбрани материали, свързани с националното законодателство, законодателството на ЕС и Съвета на Европа.

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

С предоставената информация са запознати ръководителите на над 450 търговски дружества, над 4500 синдикални членове, както и е разпространена в над 240 синдикални организации, обхващащи дружества, където работят над 18200 работници, от които около 7500 жени.

С предоставената информация са запознати ръководителите на над 450 търговски дружества, над 4500 синдикални членове, както и е разпространена в над 240 синдикални организации, обхващащи дружества, където работят над 18200 работници, от които около 7500 жени.

Като резултат от проведената кампания се установи, че не се идентифицира неравнопоставеност по признак пол в търговските дружества, а голяма част от независимите синдикални организации отделят значително място в програмите за обучение на синдикалния актив по теми, свързани с равните възможности и равното третиране на жените и мъжете
Мониторинг и анализ по видове социално-осигурителни обезщетения и помощи през призмата на пола.

Осветляване нивото на неравнопоставеност (респективно равнопоставеност) между жените и мъжете от гледна точка на социалното осигуряване.

Управителят на Националния осигурителен институт.

1. Извършен е мониторинг и анализ по видове социално-осигурителни обезщетения и помощи по полов признак.

2. Публикуван е на сайта на НОИ в рубриката “Равнопоставеност на жените и мъжете” анализ на тема “Джендър измерение – пазар на труда и осигурителна защита (2000 – 2009 г.).

3. Извършен е анализ по видове обезщетения и пенсии и е поместен в Годишника на НОИ “Социалното осигуряване в България през 2009 г.”


Налични са статистически данни по социалноосигурителните показатели по пол и анализ за състоянието и нивото на неравнопоставеност на жените и мъжете през призмата на пола.

Поддържането на база данни и аналитична информация за осигурителните плащания по признак пол е важна предпоставка за обосноваване разработването на ефективни мерки за намаляване степента на неравнопоставеност на жените и мъжете.
Построяване на детски градини в непосредствена близост до структури на МО във В. Търново и Стара Загора.

По-добро съвместяване на професионалния, личния и семейния живот

Министерство на отбраната


Построени и открити са детски градини в София – две, Пловдив-eдна, Карлово-една, Казанлък-една и Стара Загора-една.

Всички детски градини са изградени със средства на МО.

ОДЗ и ЦДГ са за децата на военнослужещите и служители от системата на МО.

В процес на изграждане е ЦДГ-Слава-София-предстои откриване. За ЦДГ-В.Търново съществува организационен и финансов риск.

Разширяване набора от статистически показатели по признак пол, свързани с обезщетенията и помощите от ДОО, включително за родителски отпуск.

 • Подпомагане мониторинга на насърчаването на равнопоставеността на половете;

 • Обогатяване на националната статистика и Евростат със социално-осигурителни данни по пол.

 • Управителят на Националния осигурителен институт;

 • Председателят на Националния статистически институт;

 • Министърът на труда и социалната политика

1) В НОИ са въведени статистически показатели по пол и са обработени данните по тях.

2) Създаден е ред за поддържането и актуализирането им.Налични са статистически показатели и данни по пол за краткосрочните обезщетения от ДОО.

Базата данни и статистиката на НОИ, освен с разнообразна информация за пенсиите по признак пол, съдържа такава и за краткосрочните обезщетения.
Провокиране на дебат и създаване на работна група за изработване на концепция за дългосрочна грижа предвид адекватното й законодателно и институционално решение и финансово обезпечаване, обвързано с бюджетите на държавата, осигурителните фондове и социалните програми.

1) Запълване на съществуващата празнота в социално-осигурителната система за предоставяне на парична помощ от държавното обществено осигуряване при потребност от дългосрочна грижа за най-нуждаещите се недееспособни пенсионери.

2) Създаване на условие за равнопоставеност на половете предвид факта, че предимно жените отдават дългосрочна грижа за зависими членове на семейството, а това се отразява негативно на тяхната професионална кариера, заплащане на труда, личностно развитие, и в крайна сметка води до по-нисък статус и неравнопоставеност. • Министърът на труда и социалната политика;

 • Управителят на Националния осигурителен институт.

  1. Изработен и публикуван анализ за потребността от търсене на ново решение относно уреждането на дългосрочната грижа като елемент на осигурителната система.

  2. В комплекса от мерки за продължаване на пенсионната реформа в предложенията на консултативния съвет към министъра на труда и социалната политика допълнителна мярка визира фондово уреждане на дългосрочната грижа за възрастни хора.

  3. Направено експозе по темата на форум на Икономическия и социален съвет,

Конференция “Борбата с бедността и социалното изключване – обществен консенсус за нова ефективна политика”.

  1. Направено експозе по темата на Национална конференция в Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов (Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването);

  2. Направено изложение и дискутиране по темата на конференция на Световна банка (Политики за дългосрочна грижа за възрастните в новите държави-членки на ЕС и Хърватска – Предизвикателства и възможности);

  3. Изработена визия за запълване в ДОО липсата на социално осигуряване в случай на нужда от дългосрочна грижа за недееспособни пенсионери.

Водещите експерти в социално-осигурителната материя и взимащи решения в сферата на социалната защита са запознати с идеята и потребността от търсене на по-добра алтернатива от сегашното положение по проблема относно дългосрочната грижа за недееспособни пенсионери.

Осъзнаването на проблема е предпоставка за участие в активна дискусия за намиране на най-доброто за страната решение, предвид сегашната ситуация и недобрата прогноза в близко бъдеще.


Мярката е изпълнена до голяма степен.

 • През 2010 г. в условията на икономическа и финансова криза, акцентът падна върху подготовката на законодателни промени, насочени към усъвършенстване на пенсионния модел, мерки за финансова стабилност на пенсионната система и подобряване адекватността на пенсиите.

 • Положени са основите за по-нататъшна работа в търсене на по-добра алтернатива за решаване на проблема – дългосрочна грижа за недееспособни пенсионери, в контекста на политиката за борба с бедността и равенство между половете.Гарантиране на равни възможности на мъжете и жените, чрез прилагане на принципа за равнопоставеност на половете, при подбор на служители и израстване в кариерата в структурата на секторните министерства/

институции.Даване на равен шанс на жените и мъжете при равни други условия за подбор на служители и кариерно развитие.


Централните органи на изпълнителната власт, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за администрацията.

  1. Изборът при назначаване на длъжност в администрацията е в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и чл. 39 от Закона за защита от дискриминация.

  2. При израстването в кариерата се прилагат вътрешно-нормативните правила, без толериране на който и да е от двата пола.

3.За МВР тези гаранции се съдържат в ЗМВР, ППЗМВР и Наредба Iз-1009 от 04.07.2006г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.


Провеждане на проучване за оценяване на равнопоставеността при кариерното развитие на жените и мъжете в полицейските структури.

Проведено е сравнително изследване, посветено на изграждането на Мрежа на жените полицейски служители в Югоизточна Европа, осъществено от министерствата на вътрешните работи в страните от Югоизточна Европа, членуващи в Асоциацията на полицейските ръководители от Югоизточна Европа (SEPCA).

На 11.12.2010 г., от МВР е организирано и проведено официалното представяне на Доклада с резултатите от проведеното изследване. Конференцията бе открита от заместник-министъра на вътрешните работи г-н Павлин Димитров, като участие взеха представители на всички централни дирекции на МВР, неправителствени организации, синдикалните сдружения на служителите в МВР, Министерство на труда и социалната политика, Секретариата на SEPCA и Отдела за демократични институции и човешки права към ОССЕ.

На събитието е отбелязана и 10-тата годишнина от приемането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН за жените, мира и сигурността, предвид акцента върху важността на равенството на жените и пълноправното им участие като активно действащи в областта на мира и сигурността.


Министерство на вътрешните работи

Проведено е емпирично проучване, в което са участвували общо 3 897 анкетирани от осем министерства, като за Република България респондентите са повече от 1 000 служители на МВР.

Проведено сравнително изследване, посветено на изграждането на Мрежа на жените полицейски служители в Югоизточна Европа. Участвували общо 3 897 анкетирани от осем министерства, като за Република България респондентите са повече от 1 000 служители на МВР.
В МВР на Р. България не е идентифициран проблем / констатирани статистически значими различия/, свързани с кариерното развитие на жените и мъжете в полицейските структури. Усилията трябва да бъдат насочени към по-успешното интегриране на жените в полицията. В обучителните програми да се има предвид характеристиката на профила на жената –полицай, тъй като има различия в поведението на престъпниците спрямо жените –полицаи.


Въз основа на проучването е изготвен доклад. В него са засегнати въпроси относно подбора и приемането на жени в полицията, подготовката, обучението и развитието им в кариерата, половото равноправие, дискриминацията и заплахите на работното място.
Поддържане и актуализиране на данни и публикуване на информационни материали за участието на жените и мъжете в процесите на вземане на решения.

Предоставяне на информация от Министерството на труда и социалната политика за сайта на ЕК

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=762&newsId=965&furtherNews=yesМинистерство на труда и социалната политика

Актуализирани данни и предоставени информационни материали за участието на жените и мъжете в процесите на вземане на решения.

Повишаване на информираността на заинтересованите страниРеализиране на съвместни проекти с представители на гражданското общество за провеждане на информационни кампании срещу:

- трафика на хора;

- насилието в семейството.


Оказана активна подкрепа на НПО работещи по темата

Организиране съвместно с посланика на Кралство Норвегия у нас международен семинар на тема „Как да направим така, че Резолюция 1325 на СС на ООН за жените, мира и сигурността да постига резултати?”


Съвместно отбелязване на 10-та годишнина на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН с благотворителна изложба организирана със съдействието на посланиците на Кралство Норвегия и САЩ у нас

Разработване на План за прилагане на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН.Министерство на вътрешните работи

Министерство на отбраната съвместно със Сдружение на жените военнослужещи


Министерство на отбраната съвместно със Сдружение на жените военнослужещи

Министерство на отбраната съвместно със Сдружение на жените военнослужещи


- Проект „Открадната светлина”- Кърджали. Проведено е обучение за доброволци за работа с хора, жертви на трафик и насилие. Проведени обучения по правата на човека и правата на детето.;

-Проект „Жените на Кърджали знаят”

Проектът имаше за цел да повиши информираността на жените от различните етноси от общината за техните права по закона за защита от домашното насилие.

Обсъдени са проблемите на жените във въоръжените сили, участието им в операции под егидата на ООН, ЕС и НАТО и др. международни. организации, както и жените жертви на военни конфликти.

Средствата от фотографиите от въоръжените сили на България, Кралство Норвегия и САЩ бяха дарени на Фондация „Деца на Българската армия”

В процес на одобрение от Съвет по отбрана1. Обучени доброволци за работа с жертви на трафик и насилие
2.Повишена информираността на жени от различни етноси за техните права по закона за защита от домашно насилие

Увеличаване на инициативите на

Фондация „Деца на Българската армия”
Организационен рискИзграждане на национална мрежа за подкрепа на жертвите на домашно насилие и оказване на активна подкрепа на неправителствени организации, които работят по такива програми

Изградена национална мрежа
Оказана активна подкрепа на НПО работещи по темата

Министерство на вътрешните работи

Не е изградена мрежа, но съгласно заповед на министър председателя на Р България е подготвен проект на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие

Разработен е проект, който е изпратен до съответните институции и организации имащи преки компетенции по изпълнението на конкретни задачи за даване на становища и бележки
Липсата на целево финансиране за реализиране на конкретни дейности от програмата

Организиране и провеждане на обучение в рамките на съществуващия учебен процес в системата на МВР по теми, свързани с премахване на насилието, основано на пола и трафика на хора.

Провеждане на обучения. Брой обучени служители - 108


Министерство на вътрешните работи

През изминалата година са проведени множество обучения с откъсване и без откъсване от работа на служители от цялата страна по темата. Чрез Графика за обучение на служителите през 2010 г. е организирано обучение за актуализация на професионалната квалификация по две теми: Превенция и защита от домашно насилие; Осъществяване прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления.;

Около 100 обучени служители в обучаващите се структури на МВР

Няма регистрирани случаи на насилие, основано на пола
Организиране и провеждане на обучение за работа на полицая с жертви на престъпления. Запознаване с характеристиките на жертвите на престъпления. Запознаване с особеностите при разпит на деца, които са станали жертва или свидетел на насилие.

Провеждане на обучения

Министерство на вътрешните работи

В изпълнение на т.6 от Раздел 3 от Плана за работа на Постоянната комисия по правата на човека и полицейска етика в МВР в обученията по месторабота са включени всички нормативни документи, имащи отношение по темата, а именно Закона за защита от дискриминация, във връзка с недопускане на ограничения на правата на гражданите, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол произход, религия и др.


Обучени са около 100 души от състава на МВР със средно образование. Реализирани са 5 обучения с по 20 участници всяко с откъсване от работа.

Придобити знания и умения от служителитеСъвместни инициативи на МВР и НПО за осъществяване на активна превенция на насилието, основано на пола и трафика на хора.

Проведени съвместни превантивни инициативи

Министерство на вътрешните работи

Въз основа на сключени споразумения между МВР и различни НПО се реализират множество съвместни инициативи, свързани с активната превенция на насилието, основано на пола и трафика на хора.

Заслужава да се отбележат реализираните през 2010г. проекти с фондация „Център Надя”, Асоциация „Анимус”, фондация „Български център за джендър изследвания и др., Желателно е да се отбележи реализирания проект на територията на Столична община, свързан с приложение на единни европейски стандарти и критерии за работа в помощ на жени и деца, жертви на домашно насилие.;

Проект „Не за продан” е младежка кампания срещу трафика на хора. Този проект подпомага интеграцията на младите хора към проблемите, основани на пола; заслужава да се отбележат успешно реализираните проекти „Научи и предай нататък” на фондация „Партньори България, и „Да успеем заедно”


Намаление на регистрираните случаи на насилие, основано на пола и трафика на хора.;

Повишена информираността на гражданите по конкретните проблемиТрайни тенденции за намаляване на подобни случаи
Актуализиране на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на

непридружени деца и деца и жертви на трафик, завръщащи се от чужбина (КМ).Осигуряване на ефективна координация при изпълнение на задълженията за взаимодействие на ангажираните субекти при завръщането от чужбина и обгрижването на непридружени малолетни и непълнолетни деца, както и деца – жертви на трафик.

Държавна агенция за закрила на детето

Подписан Координационен механизъм на 7 декември 2010 г. от министъра на труда и социалната политика, министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи, председателя на ДАЗД и изпълнителния директор на АСП.

1 бр. разработен и подписан Координационен механизъм.

Брой работени случаи по КМ – 48, брой реферирани деца – 10, брой наложени мерки по

чл. 76 а от Закона за българските лични документи - 31.


Реализиране на дейности по превенция на насилието, трафика и сексуалната

експлоатация на деца с търговска цел.
- Подготвен проект на Национален план за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2010-2013; - подобряване на взаимодействието между институциите за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и в случаите, когато е необходима кризисна интервенция;

- Поддържане на Националната телефонна линия за деца (НТЛД) - 116-111Държавна агенция за закрила на детето

-Разработен национален план за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2010 – 2013г.;

-Подписано на 15 март 2010 г. споразумение за сътрудничество между органите за закрила на детето при прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.


- Създаване на работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” към Националния съвет за закрила на детето с две подгрупи.


- Проведена през м. февруари информационна кампания за популяризиране на НТЛД 116 111.

- Стартирала през месец март електронна страница на Националната телефонна линия за деца 116 111 ( www.116111.bg)

- Установен механизъм на взаимодействие и анализ на „обратните връзки” между екипа на НТЛД, ДАЗД и ОЗД/АСП/.

- Организиран и успешно проведен нов конкурс по ЗОП за избор на изпълнител, осигуряващ функционирането на НТЛД 116 111 за следващия период от 28 месеца - Фондация «Асоциация «Анимус».

- Разработени, обсъдени с екипа на НТЛД и одобрени от председателя на ДАЗД критерии за оценка на ефективността на НТЛД 116 111


- 1 брой проект на Национален план за превенция на насилието и злоупотребата с деца;

-1 бр. подписано споразумение за сътрудничество между органите за закрила на детето.- проведени 3 бр. заседания на голяма работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” и по 1 бр. заседания на двете малки подгрупи.

За периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г. на Националната телефонна линия за деца 116 111 са приети 66 366 повиквания. Броят на проведените консултации е 13695.-Броят на случаите, по които е приложен координационния механизъм е 385, а броя на проведените срещи на мултидисциплинарните екипи на местно ниво – 353.

- подготвен анализ на прилагането на координационния механизъм и неговата ефективност, в чийто рамки ще бъдат направени препоръки за оптимизация и подобряване на взаимодействието между институциите;

- Обсъждане в рамките на работната група на темите за училищното насилие и синдрома на родителско отчуждаване и методите и индикаторите за събиране на данни.
През месеците, в които се провеждаха дейности по популяризирането на линията (февруари-март) броят на обажданията бързо се увеличи.

Поддържане на Националната информационна система (НИС) за деца в риск


Извършване на мониторинг на системата за закрила на детето.Държавна агенция за закрила на детето

Събиране и поддържане на необходимата статистическа и аналитична информация: а) за децата в риск;

б) информация от регистрите, водени от регионалните дирекции за социално подпомагане към Агенцията за социално подпомагане по реда на Семейния кодекс;

в) за специализирани институции за деца;

г) за юридически лица с нестопанска цел, работещи по програми за детето;

д) за децата, необхванати от училище;

е) за доставчици на социални услуги за деца;

ж) други данни от значение за закрила на детето.


- През отчетния период в ДАЗД е постъпила статистическа информация от всички източници на информация с данни за предходната календарна година, както и за първо полугодие на 2010 г.;

- През отчетния период са разработени, утвърдени и въведени 4 типа информационни карти: а)информационна карта за ЦНСТ за календарната 2009 г.

б) кризисните центрове за деца; в) SOS – детски селища; г) интеграционен център и регистрационно-приемателен център за деца-бежанци.

-Разработено е техническо задание за софтуера на телефонната линия 116 111 в частта „Генериране на справки за функционирането на линията”.


Информацията се събира по сравними показатели, с устойчива методология, която позволява да се проследяват процесите в тяхното развитие, да се отчита динамиката и да се очертаят тенденции.
Реализиране на съвместни проекти с неправителствени организации относно

борбата с насилието, трафика и сексуалната експлоатация на деца.
Подобряване на сътрудничеството с неправителствения сектор в борбата с насилието, трафика и сексуалната експлоатация на деца

Държавна агенция за закрила на детето

През отчетния период експертите на ДАЗД участваха в редица проекти, работни срещи и форуми, посветени на насилието, трафика и сексуалната експлоатация на деца с търговска цел, както и на уязвимите бежански групи, сред които непридружените деца-граждани на трети страни.


- разрешаване на казуси чрез прилагане на механизмите за рефериране и обгрижване на жертви на трафик.

- набелязване на общи мерки за защита, превенция и намаляване на първопричините за трафик на хора.


Популяризиране чрез възможностите и отговорностите на Министерство на образованието, младежта и науката на програми за равнопоставеност на половете (т.н. “джендър” обучение, даващо познание за социалните измерения на пола).
Министерство на образованието, младежта и науката

Участие в работна среща на тема „Равенство между половете” в образователната система в постсоциалистическа България” – ключов урок за нова Европа с участие на 32 инспектори, училищни директори и други специалисти, работещи в образованието с участници от 8 европейски държави – Великобритания, Испания, Германия, Холандия, Дания, Кипър, Ирландия и Украйна.

Доклад и презентация, представени от представители на МОМН на срещата на тема „МОМН – политики за равенство”Включване на проблематиката на равнопоставеността, защитата от дискриминация и джендър обучението в Тематичния план за квалификация на педагогическите кадри.

Повишаване на подготовката и квалификацията на директорите на образователните институции относно проблематиката на равнопоставеността, защитата от дискриминация и джендър равенство

Министерство на образованието, младежта и науката

1. Квалификационен курс за 50 директори на училищна тема „Образование без предразсъдъци”, в която са включени подтеми: Променящият се свят и разнообразието му: ролята на училището за образованието за демокрация

Дискриминация, стереотипи, предразсъдъци: същност, видове, проява в училището и ежедневните ситуации;

Подход за преодоляване на дискриминацията, стереотипите и предразсъдъците;

Изграждане на общност, културна принадлежност и междукултурна чувствителност


2. Квалификационен курс за 50 директори на училища на тема „Управление на училището като организация”, в която са включени подтеми:

Планиране на човешките ресурси. Управление на човешките ресурси

Подбор, атестиране на персонала

Организационни форми на комуникация с персонала – общи събрания, съвещания и управление на различните форми на делови контакти

Решаване на конфликти.


1. Проведен Квалификационен курс – 1 бр.
2. Обучени директори – 46 бр.

1. Проведен квалификационен курс – 1 бр.

2. Обучени директори – 77 бр.


1. Подобрена подготовка и квалификация на директорите на училищата, относно проблематиката на равнопоставеността, защитата от дискриминация и джендър равенство

2. Степен на постигане на целите – 92 % обучени директори в този курс


1.Подобрена подготовка и квалификация на директорите на училища относно проблематиката на равнопоставеността, защитата от дискриминация и джендър равенство.

2. Степен на постигане на целите – 154 % обучени директори в този курс.

Включване на проблематиката на равнопоставеността, защитата от дискриминация и джендър обучението в насоките за разработване на проекти по линия на националните програми на Министерство на образованието, младежта и науката и в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, основна област на интервенция “Децата и младежта в образованието”.
1.Програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”, финансирана по ОПРЧР;

2. Програма „Без звънец”, финансирана по ОПРЧР

3.Програма „Студентски стипендии и награди”, финансирана по ОПРЧР


Създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете, за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация;

Включване на децата и учениците в дейности за формиране на компетентност за активно участие в икономическия, социалния и културния живот като отговорни граждани в демократично и плуралистично общество


Намаляване на броя на необхванатите и отпадащите ученици в задължителна училищна възраст

Да бъде допълнена съществуващата система за предоставяне на студентски стипендии с използването на финансиране от Европейския социален фонд.Министерство на образованието, младежта и науката

Брой ученици, участващи в извънучилищни дейности – (59 543/58 815/118 358)
Брой училища, предлагащи извънкласни дейности – 394.

Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище (3006/2726/5732)

Брой студенти, участващи в механизми за студентско подпомагане /например кредити, нови и допълващи стипендии/

(15 544/22 578/38 122)


Брой студенти, получаващи стипендии (7 233/16 773/24 006)


Брой ученици, участващи в извънучилищни дейности – (59 543/58 815/118 358)
Брой училища, предлагащи извънкласни дейности – 394.

Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище (3006/2726/5732)

Брой студенти, участващи в механизми за студентско подпомагане /например кредити, нови и допълващи стипендии/

(15 544/22 578/38 122)


Брой студенти, получаващи стипендии (7 233/16 773/24 006)

Създадени условия за развитие на потенциала на всички деца чрез включването им в различни извънкласни и извънучилищни дейности.

Намален риск от ранно напускане на образователната система на децата от целевата група


Разработени мерки за подкрепа на деца в риск от ранно напускане на училището поради обучителни трудности
Разработен механизъм за предоставяне на стипендии и награди чрез финансиране от Европейския социален фонд
Разработване на учебни материали, подпомагащи методически и съдържателно преподаването на теми, свързани с равнопоставеността.
Министерство на образованието, младежта и науката

Популяризиране на учебни помагала: „Мъжете и жените – различни, но равни” и „Да преподаваме джендър равенство” – помагало за учители

Подпомагане усилията на педагози, социални работници, психолози, учители и младежки лидери

Темата се изучава в одобрените учебници по история и цивилизация заVI клас
Популяризиране чрез възможностите на Министерство на културата на проблема за равнопоставеността на жените и мъжете.
Министерство на културата

Популяризиране на проблема за равнопоставеността на жените и мъжете чрез регионалните експертно-консултански и информационни центрове „читалища”, на които координаторите в Министерство на културата предоставят информация и материали за ползване, при организиране на обучения, съвместно с общинските администрации.


Провеждане на медийна политика от институциите за повишаване на чувствителността на обществото по отношение на принципа за равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на информация относно приложените мерки в сферите на компетенции на всяко министерство/

институция.1. Да се повиши знанието на обществото относно принципа за равнопоставеността на жените и мъжете като ценност, до която в хода на развитието си прогресивното човечество е достигнало.
2. Да се повиши знанието за реализираните мерки, създаващи условия за равнопоставеност на половете.

3. Реализиран съвместен проект за опита на НАТО по отношение на равнопоставеността на половете във въоръжените сили.
Централните органи на изпълнителната власт, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за администрацията.

Министерство на отбраната съвместно със Сдружение на жените военнослужещи - одобрен и финансиран от Департамента на САЩПубликувани са материали по теми от социалното осигуряване от гледна точка на джендър равенството.

Дискутирани са въпроси, касаещи равнопоставеността на половете в социалния живот.


Целите на проекта:

-да се обогатят знанията и повиши информираността на военнослужещите в Българската армия за добрите практики по равнопоставеността на половете,

-да се подобри професионалния климат чрез предотвратяване на дискриминация по пол,

-да се осигурят равни възможности за кариерно развитие.


Брой проведени обучителни семинари


Брой участници: -от различните категории военнослужещи -от етно групи,

-представители на двата пола.


Липса на свободен човешки ресурс и време за организиране и провеждане на целенасочена медийна политика специално по джендър-равенство.

Поддържане на рубрика в електронните страници на министерствата/институциите за информиране за политиката и действията за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете.

Промяна на стереотипите, основани на пола, чрез повишаване на информираността и познанията за джендър-равенство или джендър-неравенство в различни аспекти.

Централните органи на изпълнителната власт, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за администрацията.

1. Раздел Равнопоставеност на жените и мъжете на интернет страницата на МТСП беше актуализиран редовно през 2010 г.

2.Създадената рубрика “Равнопоставеност на жените и мъжете” в интернет-сайта на НОИ се поддържа редовно. В нея се поместват материали, касаещи равнопоставеност на половете в областта на социалното осигуряване и с общо джендър значение.

2.На сайта на МО е създадена страница за популяризиране на политиките за равнопоставеност и осигуряване на равни възможности.

3.Създадена е гореща тел. линия от МО съвместно със Сдружение на жените военнослужещи за оплаквания от проява на дискриминация. Разрешени са поставени проблемни въпроси от ежедневието на военнослужещите. Прозрачност на управлениетоРубриката е налична и съдържа разнообразна информация.

Информираност и прозрачност на управлението

Брой на постъпили сигнали


Рубриката е достъпна за всички ползватели на интернет сайта на МТСП

Рубриката е достъпна за всички ползватели на интернет сайта на НОИ

Брой разрешени сигнали

Организационен риск

Организационен риск


Създаване на консултативни и експертни групи към институциите с активното участие на социалните партньори и неправителствените организации, работещи по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете, при изготвяне на законови и подзаконови нормативни актове.

Активизиране на социалния и гражданския диалог по въпросите, касаещи равнопоставеността на половете.

Централните органи на изпълнителната власт, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за администрацията.

Не е създадена такава консултативна и експертна група към Националния осигурителен институт.

Прилага се установената съгласувателна процедура при промени в осигурителното законодателство и прилагане принципа на трипартитност в управлението на Държавното обществено осигуряване с участието на държавата и неправителствения сектор (представителни организации на работодателите и синдикатите).

Не е установена и оценена потребност от такава консултативна и експертна група към НОИ.Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница