Отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.; Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците за 2015 гДата31.12.2017
Размер164.55 Kb.
ТипОтчет
Отчет за извършената работа на служителите от отдел „Екология” при Община Несебър за периода 01.01.2016 год. – 31.12.2016 год.
Във връзка с основните функции и задължения за посочения период служителите от отдела са участвали в редица кампании и инициативи:

 • Кампания „Да изчистим България”;

 • Проведени 2 бр. кампании за разделно събиране на ИУЕЕО и НУБА на 27.04.2016 г. и 20.10.2016 г. Изготвени информационни плакати 2000 бр., дипляни 4100 бр., листовки 2000 бр., рекламни торбички 90 бр. и химикали 75 бр.;

 • Участие на общинските детски градини и училища в проведени екологични инициативи: 01.04.2016 г. международен ден на птиците – посещение в ДГ„Делфинче“ – гр. Свети Влас; 22.04.2016 г. световен ден на Земята - посещение в ДГ „Усмивка“ – с. Гюльовца; 20.05.2016 г. международен ден на биологичното разнообразие – посещение на ЗМ„Калината” с деца от ДГ„Моряче“ – гр. Несебър; 03.06.2016 г. Световен ден на околната среда - посещение на Претоварна станция за отпадъци – гр. Несебър с ученици от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с. Равда; 02.07.2016 г. ден на цветята - посещение в ДГ „Пролет“ – с. Тънково; 31.10.2016 г. ден на Черно море - посещение в СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър IIIг и IVв клас.


Изготвяне и приемане от ОбС - гр. Несебър: Годишен отчет за изпълнението на мерките, заложени в комплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Несебър за 2015 г.; Годишен отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.; Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците за 2015 г.
Прилагане изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи във връзка със управление и стопанисване на находище на минерална вода „Слънчев бряг“ - № 73, изключително държавна собственост, предоставено безвъзмездно за управление и ползване от Община Несебър: изготвяне на годишен отчет за ползването и баланс на минералната вода за 2015 г.
Актуализиране на времевата рамка на мерките заложени в Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Несебър и приемане на програмата на сесия на ОбС – гр. Несебър с Решение № 122 от Протокол № 5 от 16.03.2016 г.
Възлагане и събиране на информация за изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2016 – 2020 г. и приемане на сесия на ОбС – гр. Несебър с Решение № 403 от Протокол № 12 от 23.12.2016 г.
Извършване на процедура по Преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Несебър за периода 2015-2016 г. и приемане на сесия на ОбС – гр. Несебър с Решение № 262 от Протокол № 9 от 27.07.2016 г.
Изготвяне на годишен отчет за извършена дейност, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗБР за своевременно отстраняване на изхвърлените на брега китоподобни бозайници за 2015 г., съгласно Разрешително № 631/14.04.2015 г. на МОСВ и участие в дейността по намиране, прибиране и водене на отчетност на мъртвите екземпляри.
Възлагане и поддържане на специализиран сайт за околна среда: подготвяне актуална информация, рубрики, тематични материали, снимков материал и съобщения, съгласно сключен Договор.

Организиране и поддържане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и масово разпространени отпадъци на територията на община Несебър: извършване на дейност, съгласно договори за сътрудничество с организации по оползотворяване, притежаващи решения по чл. 35 от ЗУО, провеждане на екологични кампании и водене на отчетност.
Възлагане и осъществяване на контрол върху дезинсекционни и дератизационни услуги на територията на общината: извършване на проверки на открити площи и помещения за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация, обработка и контрол на документи – протоколи за установяване завършването на извършените дезинсекционни и дератизационни дейности, фактури и утвърждаване от кмета на Община Несебър.
Събиране и съхранение на информация за месечните справки за определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци и подаване информация при необходимост в РИОСВ, съгласно Наредба № 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Събиране и съхранение на справки за обработените безстопанствени кучета на тримесечие и подпомагане на дейността по залавяне, настаняване в приют и ветеринарномедицинско обслужване на безстопанствени кучета на територията на община Несебър.
Водене на регистри за: Решения за инвестиционни предложения, подлежащи/ неподлежащи на задължителна ОВОС - РИОСВ и ОВОС – МОСВ; Разрешителни за водовземане от минерални води до 01.07.2016 г., съгласно Решение № 133/ 01. 07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите за прекратяване управлението и ползването на находище на минерална вода „Слънчев бряг“, изключително държавна собственост; Процедура по чл. 62, ал. 10 и чл. 63, ал. 4 от ЗУТ, и във връзка с Наредба № 18 за изграждане на зелената система на територията на община Несебър; Участие в общинска система за РСМРО.
Подготвяне на становища и отговори на писма от: РИОСВ, МОСВ, Областна управа,

БДЧР, „ВиК“, граждани и др.институции.Участие в работни срещи в: МОСВ – гр. София, РИОСВ – гр. Бургас, Областна управа – гр. Бургас и др. учреждения и организации.

Участие в съвместни проверки: с експерти от БДЧР – гр. Варна, РИОСВ – гр. Бургас,

ОДБХ - гр. Бургас и др., извършване на проверки по обекти, жалби и сигнали при необходимост.


Отдел „Екология“ извършва постоянен контрол за нарушения на местната и държавна нормативна уредба, както чрез самостоятелни, така и чрез съвместни проверки с редица институции като МОСВ, РИОСВ, БДЧР, БАБХ и др.

За отчетния период са съставени 134 броя Актове за установяване на административни нарушения, от които са издадени 3 броя резолюции за прекратяване, поради невъзможност за връчване на АУАН. Издадени са 116 броя Наказателни постановления като 4 броя от тях са от края на 2015 г. на обща стойност от 14640 лв., от които са събрани 2 260 лв. Обжалвани наказателни постановления – 8 броя. Връчени чрез други общини – 6 броя.
Най – често извършваните нарушения, за които са съставени Актове на основание Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър приета с Решение на ОбС – гр.Несебър са:

 • замърсяване на имот с отпадъци – 2бр.;

 • изоставяне, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или др. форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците – 3бр.;

 • изхвърляне в съдовете за БО на отпадъци, които могат да ги увредят или замърсяват, в това число на стр., леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, течни, агресивни, боядисващи и др. отпадъци – 1бр.;

 • изхвърляне на всякакви отп. извън определените за целта съдове и места – 13бр.;

 • разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете – 1бр.;

 • замърсяване (депониране) със стр материали, ЗМ, пясък, въглища, дърва за огрев и др. отопл. М-ли върху тротоари, улични платна, зелени и др. общ. площи–5бр.;

 • отглеждане на селскостопански животни на територията на курортните селища – Несебър, Слънчев бряг, Равда, Св. Влас – 7 бр.;

 • свободно движение на селскостопански животни на територията курортните селища в общината – 7бр.;

 • излив. и отвеждането на отп. води извън канализацията или септични ями – 2бр.;

 • изгаряне на растителни, битови, строителни и други отпадъци по улиците, парковете, градините, кофите, кошчетата и контейнерите – 1бр.;

 • нерегламентирано изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци – 1бр.;

 • замърсяване извън строителните обекти – 1бр.;

 • допускане по време на строителството замърсяване и депониране върху тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени със строит. материали, строит. отпадъци и ЗМ – 4бр.;

 • движение на непокрити с платнища и неизмити превозни средства, които замърсяват улиците при транспортиране на отпадъци, стр. материали и др. –2бр.;

 • приготвяне на варови и циментови р-ри върху тротоари и улични платна – 1бр.;

 • ползване, складиране и/или депониране на терени, собственост на физически или юридически лица, без сключен писмен договор – 2бр.;

 • изоставяне, изхвърляне или др.форма на нерегл. обезвр. на отраб. масла – 1бр.;

 • отвеждането на непречистени води (отпадъчни, подпочвени и др.) в открити изкопи и ями, както и разливането им по пътищата, в парцели и имоти на територията на общината – 5бр.;

 • добивът на пясък, скална маса, чакъл, камъни, миди и други инертни материали от плажната и брегова ивица, пясъчните дюни и пясъчни образувания, морета и речни корита и други без писмено разрешение от компетентни общински и държавни органи – 1бр.;

 • унищожаване на зелените площи и насажденията – 1 бр.;

 • нанасянето на повреди върху дърветата и храстите, причинени от чупене и рязане на клони, забиването на метални и други предмети, нараняване на кората, палене на огън или по друг начин – 1бр.;

 • отсичане и намаляване на короните на дърветата, независимо от собствеността им, без разрешение от кмета на общината и внесено обезщетение – 5бр.;

 • окачване (поставяне) на рекламни материали - афиши, съобщения, стоки, стелажи, обяви, нагледни агитационни материали и др. по дърветата, в парковете, върху съдовете за БО и др. неразрешени за целта места – 7бр.;

 • извършване на проверки по документи – 8бр.;

 • неизпълнение на предписанията, дадени в индивидуалните административни актове и констативните протоколи издадени от упълномощените от кмета длъжностни лица – 20бр.


Най – често извършваните нарушения, за които има съставени актове по Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър са:

 • регистрация в Общината на вида, пола и броя на притежаваните кучета – 2 бр.;

 • представяне при поискване от органите на Общинската администрация документи на кучето и удостоверението за регистрацията му – 2бр.;

 • нарушаване спокойствието и хигиенните условия – 2бр.;

 • разхождане на куче без повод, нашийник и намордник – 6бр.;

 • събиране, оглеждане, хранене на безстопанствени животни в междублоковите пространства, терени частна и общинска собственост – 1бр.

Освен съставените актове за извършени административни нарушения служителите от отдела извършват и превантивен контрол като съставят Констативни протоколи със съответните предписания и срокове за отстраняване на констатираните нарушения.Съставени са 373 броя Констативни протоколи.
Най - честите нарушения по Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър са:

 • притежателите на отпадъци са лицата в чието владение се намират те – 11 бр.;

 • гражданите, фирмите и други организации са длъжни да стопанисват и опазват имотите си, като предвидят и осъществяват необходимите мерки за недопускане и неразпространение на замърсяване– 24 бр;

 • редовно почистване, в това число от сняг прилежащите части към сградите, дворните места и други терени, в които се живее или се стопанисват – 1 бр.;

 • гражданите, фирмите и другите организации, пребиваващи или осъществяващи дейност на територията на Общината са длъжни да заплащат таксите в определения от общината размер и ред в съответствие със Закона за местните данъци и такси – 1 бр;

 • изоставяне, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците – 2бр.;

 • изхвърляне в съдовете за БО на отпадъци, които могат да ги увредят или замърсят – 2 бр.;

 • изхвърляне на всякакви отп. извън определените за целта съдове и места – 13бр.;

 • разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, които да се съхраняват в дворовете или в определените за целта помещения – 1 бр.;

 • смесване на разделно събираните от участващите в системата за разделно събиране БО с други видове отпадъци – 10 бр.;

 • замърсяване (депониране) със СМ, ЗМ, пясък, въглища, дърва за огрев и др. отоплит. м-ли върху тротоари, улични платна, зелени и др. общ. площи – 9 бр.;

 • отглеждане на селскостопански животни на територията на курортните селища – Несебър, Слънчев бряг, Равда, Св. Влас – 17 бр.;

 • свободно движение на селскостопански животни на територията курортните селища в общината – 3 бр.

 • замърсяване от селскостопански животни и домашни любимци на обществени места на територията на община Несебър – 1 бр.;

 • нарушаване на хигиенните условия при отглеждането на домашни (декоративни) птици (гълъби, папагали и др.) – 1 бр.;

 • измиване и отвеждането на отпадни води– 1 бр.;

 • замърсяване и увреждане на защитените обекти – 1 бр.;

 • лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности – лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ за съответната дейност, въз основа на сключен писмен договор – 4 бр.;

 • нерегламентирано изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО – 1 бр.;

 • допускане на замърсяване извън строителните обекти, чрез поставяне на плътни ограждения, чакълиране на подходите и други – 2 бр.;

 • допускане по време на строителството замърсяване и депониране върху тангиращите с обекта тротоари, ул. платна и др. терени със СМ, СО и ЗМ – 7 бр.;

 • движение на непокрити с платнища и неизмити превозни средства, които замърсяват улиците при трансп. на отп., СМ , ЗМ, пясък, баластра и др. – 3 бр.;

 • приготвяне на варови и циментови разтвори върху тротоари и ул. платна – 1 бр.;

 • когато собственик на МПС е с прекратена регистрация – 1 бр.;

 • Кметът на Общината назначава комисия от представители на общинската администрация и РУП на МВР за установяване на ИУМПС и техните собственици – 8 бр.;

 • когато собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС, кметът на общината издава заповед за преместване на превозно средство, на площадките за временно съхраняване на ИУМПС и центровете за разкомплектоване на ИУМПС – 2 бр.;

 • нерегламентираното изгаряне на излезли от употреба МПС и техните компоненти и отпадъци, или извършване на друга форма на нерегламентирано обезвреждане на територията на община Несебър – 2 бр.

 • в случаите, когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ – 1 бр.;

 • замърсяване на атмосферния въздух с неприятни миризми – 2 бр.;

 • изхвърляне на замърсени води по улиците, в открити помийни ями, морето и други водни обекти – 4 бр.;

 • замърсяването на водоизточници за питейно-битови, промишлени и селскостопански нужди с промишлени и БО, и опасни вещества– 1 бр.;

 • замърсяването на влажните зони (заливните тераси), морския и речните брегове с отпадъци – 1 бр.;

 • добиване на пясък, скална маса и др. инертни материали от плажната и брегова ивица, пясъчните дюни и пясъчни образувания, морета и речни корита и други без писмено разрешение от компетентни общински и държавни органи – 1 бр.;

 • дълготрайната дървесна и храстова растителност в частните имоти се опазва от собствениците им – 1 бр.;

 • съседът може да иска разрешение от Кмета на общината да бъдат подкастрени клоните на дърветата, които се простират над неговия имот– 2 бр.;

 • констатиране на изсъхнала дървесна и храстова растителност попадаща в частна собственост, застрашаваща безопасността на движението, сградите или сигурността на гражданите – 30 бр.;

 • инвеститорите и изпълнителите на строителство трябва да имат писмено разрешение за отсичане на дървесна и храстова растителност – 2 бр.;

 • отсичане и изкореняването на дървета, освен в случаите когато представляват заплаха за живота или собствеността на гражданите – 44 бр.;

 • унищожаване на зелените площи – 1 бр.;

 • отсичане и намаляване на короните на дърветата, независимо от собствеността им, без писмено разрешение и внесено обезщетение – 5 бр;

 • окачване (поставяне) на рекламни материали - афиши, съобщения, нагледни агитац. материали и др. по дърветата и др. неразрешени за целта места – 7 бр.;

 • общинските органи извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с компенсаторно залесяване – 26 бр.;

 • извършване на проверка по документи - 23 бр.

 • при проверка на място е констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания –44 бр;

 • извършване на проверки и съставяне на констативни протоколи и /или акт за установяване на административно нарушение – 6 бр.;

 • Вътрешни протоколи – посещение на адрес, постъпили сигнали по електронната поща и телефон – 13 бр.

На основание Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър са констатирани следните нарушения: • регистрация в Общината на вида, пола и броя на притежаваните кучета – 2 бр.;

 • представяне при поискване от органите на Общинската администрация документи на кучето и удостоверението за регистрацията му– 7 бр.;

 • нарушаване спокойствието и хигиенните условия – 2 бр.;

 • разхождане на куче без повод, нашийник и намордник – 3 бр.;

На основание Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър са съставени 2 бр. Констативни протоколи за извършени проверки във връзка с паркоустройствените работи към разрешителните за строеж.


Съставени са и 3 броя Констативни протоколи относно извършени проверки на Приют за безстопанствени кучета и 1 брой протокол от работна група при Кметство гр. Обзор във връзка с проверки на плажовете.
В Община Несебър са постъпили 32 броя заявления за издаване на разрешение за отсичане, преместване, окастряне на дървета/храсти. Издадени са 7 бр. писмени разрешения, 2 бр. са обработени от служителите на Кметство гр. Обзор, за 16 броя са съставени Констативни протоколи за премахване на растителността поради това, че е изсъхнала и опасна.

Отказано е издаване на разрешение поради:

 • непредставен документ за собственост – 2 бр.;

 • поради това че дърветата са в чужд имот – 1 бр.;

 • липса на разрешение за строеж – 2 бр.;

 • няма разрешение от собственика – 1 бр.;

 • няма връзка с упълномощен представител на фирмата,подаваща заявлението-1 бр.

От издадените разрешителни са събрани 1150 лв. обезщетения и 120 лв. административна такса.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 88 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър: „Общинските органи по опазване на околната среда извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците /възложителите/, свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване, като отсечената растителност се възстановява в удвоен брой. Компенсаторното залесяване се извършва на място, в срокове и видове растителност, определени от общинските органи по околна среда.“, са съставени 26 бр. Констативни протоколи за предоставяне на декоративна растителност, която да бъде залесена на терени общинска собственост. Във връзка с издадените Разрешения за отсичане на дървесна и храстова растителност на Община Несебър за 2016 г. са предоставени за залесяване общо 182 броя от следните видове:Видове дървета предоставени на Община Несебър за компенсаторно залесяване през 2016г.

Брой

1.

Сребролистна липа Tilia tomentosa

12

2.

Смокиня Ficus carica

1

3.

Индийски люляк Lagerstroemia indica

18

4.

Албиция Albizia julibrissin

19

5.

Хималайски кедър Cedrus deodara

2

6.

Аризонски кипарис Cupressus arizonica

2

7.

Див рожков Cercis siliquastrum

2

8.

Миризлива върба Elaeagnus angustifolia

2

9.

Кълбовиден шестил Acer platanoides „Glоbosum“

35

10.

Бяла бреза Betula pendula

31

11.

Явор Acer pseudoplatanus

8

12.

Лавровишня Prunus laurocerasus

4

13.

Хибискус род Hibiscus

10

14.

Чинар западен Platanus occidentalis

12

15.

Ела обикновенна Abies alba

4

16.

Орех Juglans regia

4

17.

Магнолия едролистна Magnolia grandiflora

8

18.

Златен дъжд Laburnum vulgare

4

19.

Люляк обикновен Syringa vulgaris

2

20.

Морски бор Pinus pinaster

2
ОБЩО:

182Дърветата са засадени от служители на:

 • ОП „БКСО” – Община Несебър:

а) ул. „Хан Крум”:

- „Сребролистна липа- Tilia tomentosa” – 2 бр.

- „Магнолия едролистна -Magnolia grandiflora” – 3 бр.

б) ул. „Струма”:

- „Смокиня - Ficus carica” – 1 бр.

- „Албиция -Aizia julibrissin”- 3 бр.

- „Индийски люляк - Lagerstroemia indica” – 4 бр.в) кв.”Черно Море” пред ДГ „Моряче”:

- „Албиция -Aizia julibrissin” – 5 бр.

- „Индийски люляк - Lagerstroemia indica”- 2 бр.

г) пред база на „БКС” в кв.”Черно море” :

- „Албиция -Aizia julibrissin” – 3 бр

-„Индийски люляк - Lagerstroemia indica”- 4 бр.д) в зелени площи пред жилищни сгради в кв.”Черно море”:

-„Индийски люляк - Lagerstroemia indica”- 1 бр.е) в двора на Къщата на занаятите:

- „Люляк обикновен- Syringa vulgaris” – 2 бр.ж) под Гранична полиция в гр.Несебър - стара част :

- „Миризлива върба -Elaeagnus angustifolia” – 2 бр.з) градинката с/у пощата в стар град:

- „Хималайски кедър -Cedrus deodara” – 1 бр.

- „Магнолия едролистна -Magnolia grandiflora”- 4 бр.

-„Индийски люляк - Lagerstroemia indica” – 4 бр.

- „Аризонски кипарис -Cupressus arizonica” -2 бр.

и) в парка на читалище „Яна Лъскова”:

- „Златен дъжд- Laburnum vulgare” – 3 бр.

- „Хималайски кедър -Cedrus deodara” – 1 бр.

й) Южен парк:

- „Див рожков- Cercis siliquastrum” – 2 бр.к)под х-л „Мелницата”:

- „Златен дъжд- Laburnum vulgare” – 1 бр.

- „Индийски люляк - Lagerstroemia indica”- 4 бр.

л) Северна алея „Кладенците”:

- „Индийски люляк - Lagerstroemia indica”- 1 бр.

- „Албиция -Aizia julibrissin” – 4 бр.

м) ул. „Л.Каравелов” до №44:

- „Албиция -Aizia julibrissin” – 1 бр.
 • Кметство с. Равда:

а) пътя към гробищен парк:

- „Сребролистна липа- Tilia tomentosa”-10 бр.,

- „Чинар западен- Platanus occidentalis”- 6 бр.

б) парк за отдих:

-„Лавровишня - Prunus laurocerasus”- 4 бр.,

- „Бяла бреза -Betula pendula” – 31 бр.

в) по пътя за магазин „Лидъл”:

-„Явор -Acer pseudoplatanus” – 8 бр.,

- „Кълбовиден шестил- Acer platanoides „Glоbosum“ – 11 бр.


 • Частни фирми:

а) до супермаркет „ММ Комерс” в кк „Слънчев бряг“:

- „Хибискус- род Hibiscus” – 10 бр.б) Северна алея, гр.Несебър пред х-л „Парадизо“:

– „Кълбовиден шестил -Acer platanoides „Glоbosum“ – 24 бр.
 • Кметство гр. Обзор:

а)залесена е Крайбрежната алея:

- „Морски бор -Pinus pinaster” – 2 бр.

- Чинар западен -Platanus occidentalis” – 6 бр.


 • Кметство с. Гюльовца

а)в двора на ДГ „Усмивка”:

- „Албиция - Albizia julibrissin”- 1 бр

- „Магнолия едролистна -Magnolia grandiflora”- 1 бр.

- „Индийски люляк - Lagerstroemia indica” – 1 бр.

- „Ела обикновенна - Abies alba” – 4 бр.

-„ Орех - Juglans regia” – 4 бр.
 • Кметство с. Тънково

а) в двора на ДГ „Пролет”:

- „Албиция - Albizia julibrissin”- 2 бр.
Каталог: AWCadmin -> tiny mce -> plugins -> imagemanager -> files
files -> Програма за опазване на околната среда 2008 2013 г
files -> Н а ц и о н а л н а с т р а т е г и я з а о к о л н а с р е д а и н а ц и о н а л е н п л а н з а д е й с т в и е 2000 – 2006 г
files -> О б щ и н а н е с е б ъ р п р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община несебър настоящата програма
files -> Общи положения Този правилник оределя дейността на приюта и механизмите за нейното осъществяване. Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове – звмд, обнародван в държавен вестник брой №87 / 11
files -> Изграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в общината


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница