Отчет за изпълнението на програмата за капиталови разходи на Община Ветрино през 2016 годинаДата25.10.2018
Размер114 Kb.
ТипОтчетОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕТРИНО

ул. “Г.С.Раковски” № 24; тел. 05131 93-41; факс 05161 21-39; e-mail: obs_vetrino@abv.bg


Изх.№ ОбС 0801-55/14.12.2016г.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я Т
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕТРИНО
С В И К В А

Осемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Ветрино, което ще се проведе на 22.12.2016г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Пленарната зала на Община Ветрино при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Отчет за изпълнението на програмата за капиталови разходи на Община Ветрино през 2016 година.

2.Отчет за постъпилите суми от глоби и санкции във връзка с нарушения, извършени на територията на общината към 30.11.2016г.

3.Информация за възложените обществени поръчки към 30.11.2016 година.

4.Отчет на подготвените и реализирани проекти от Община Ветрино във връзка с усвояването на средствата по Европейските фондове към 30.11.2016 година.

5.Приемане на културен и спортен календар за 2017 година.

6.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Ветрино за 2017 година.

7. Разглеждане на докладни записки.

7.1.Докладна записка от Кмета на община Ветрино, относно: Приемана на Наредба за условията и реда за записване, отписване и премествани на деца в общинските детски градини на територията на община Ветрино.

7.2.Докладна записка от Кмета на община Ветрино, относно: Приемане на Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждането на децата в община Ветрино.

7.3.Докладна записка от Кмета на община Ветрино, относно: Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на община Ветрино.

7.4.Докладна записка от Кмета на община Ветрино, относно: Приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Ветрино.

7.5.Докладна записка от Кмета на община Ветрино, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в землището на село Момчилово, община Ветрино, област Варна.

7.6.Продажба на имоти – частна общинска собственост в землището на села Момчилово, община Ветрино, област Варна.

7.7.Докладна записка от Кмета на община Ветрино, относно: Актуализиране на общинския бюджет за 2016 година.

7.8.Докладна записка от Кмета на община Ветрино, относно: Трансформиране на част от предоставен заем за финансиране на проект „Обучение и заетост на младите хора от община Ветрино” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, като трансфер между бюджетна и сметка СЕС на община Ветрино.

7.9.Докладна записка от Кмета на община Ветрино, относно: Изисквания към община Ветрино във връзка с участието й по проект „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск” Компонент 2 „Грижа за деца в риск”.

7.10. Докладна записка от Председателя на Общински съвет Ветрино, относно: Приемане на решение за сключване на договор за правно обслужване на Общински съвет Ветрино с Адвокат или Адвокатско дружество вписани в АК.

7.11.Докладна записка от Кмета на община Ветрино, относно: Приемане на план-сметка за разходите за дейностите по сметосъбиране, транспортиране и третиране в съоръжения за обезвреждане на ТБО, както и за поддържане на териториите за обществено ползване и торищата в населените места на община Ветрино през 2017 година.

7.12.Докладна записка от Кмета на община Ветрино, относно: Определяне на размера на такса смет за 2017 година.

7.13.Докладна записка от Димитрина Петрова – Председател на ВК, относно: Приемане на Годишна програма за работата на Общински съвет Ветрино през 2017 година.

7.14.Докладна записка от Председателя на Общински съвет Ветрино, относно: Избор на Временна комисия за извършване на проверка по сигнал от ЕТ „ЖЕЛЯЗКОВ ИНЖЕНЕРИНГ – ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ” и „ОЛ СИЙЗЪНС ЛЕЙК БАТАК” ЕООД, подписан от Желязко Желязков и Гарине Бедросян.

8. Питания към Кмета на общината и отговори на питания.


ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
1. Постоянна комисия по икономическо развитие, европейски фондове и общинска собственост

Дата: 21.12.2016г. /сряда/ от 09.30 – 09.45 часа

Място: Заседателна зала – ІІ етаж
2. Постоянна комисия по финанси, бюджет, местни данъци и такси

Дата: 21.12.2016г. /сряда/ от 09.45 – 10.30 часа

Място: Заседателна зала – ІІ етаж
3. Постоянна комисия по образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности

Дата: 21.12.2016г. /сряда/ от 10.30 – 10.50 часа

Място: Заседателна зала – ІІ етаж
4. Съвместно заседание на всички постоянни комисии

Дата: 21.12.2016г. /сряда/ от 11.00 часа

Място: Заседателна зала – ІІ етаж
Уведомявам Ви, че на основание чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА,

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

С уважение,
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ВЕТРИНО


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница