Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 гстраница1/20
Дата06.04.2017
Размер3.74 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20ПОДРОБЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмния бюджет

на Министерския съвет

за 2016 г.


1. Увод


Настоящият отчет обхваща изпълнението на провежданите политики и на бюджетните програми, както и степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми на Министерския съвет за 2016 г. Отчетът е изготвен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 3/06.07.2016 г., в изпълнение разпоредбата на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Посочените в отчета бюджетни програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла“) и следните второстепенни разпоредители с бюджет: • 28 областни администрации;

 • Държавна агенция „Архиви”;

 • Национална комисия за борба с трафика на хора;

 • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

 • Държавна агенция за българите в чужбина;

 • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

 • Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз приз 2018 г.

 • Институт по публична администрация;

 • Университетска болница "Лозенец";

 • Почивна база „Орлица” – Пампорово

 • Почивна база „Слънчев бряг”

 • Държавна агенция за бежанците

2. Отчет на основните параметри на бюджета


Към 31.12.2016 г. са отчетени приходи в размер на 14 526 309 лв. при утвърдени 17 329 011 лв., което представлява изпълнение от 83,83 %.


От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 9 334 821 лв. и приходите по § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 5 654 144 лв.

§ 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 9 334 821 лв.

§§ 24-04“Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция”6 096 858 лв.

Най-голям дял в изпълнението по подпараграфа се дължи на Болница „Лозенец” в размер на 2 082 249 лв. от изпълнение на договори за медицинско обслужване на фирми, от извършени медицински услуги на Доброволен здравно-осигурителен фонд, медицинско обслужване по ценоразпис, приходи от потребителска такса по ЗЗО, от извършени медицински услуги по договор със ЗД ОЗОК ИНС АД, Застрахователна компания ЗАД "България" АД, "Евроинс здравно осигуряване" АД, Доброволен здравно-осигурителен фонд - "Здравноосигурителен институт" АД и др., както и приходи от продажба на спортно-оздравителни услуги по ценоразпис, продажба на спортни стоки, козметика и печатни издания, както и хранителни стоки и напитки.

От стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” са отчетени приходи в размер на 1 479 345 лв. от Винарска изба, хотелски услуги, спортни и туристически услуги.

Института по публична администрация отчита постъпления от обучение за повишаване квалификацията на държавната администрация в размер на 685 158 лв.

ПБ „Слънчев бряг“ отчита приходи във връзка с дейността си (приходи от: продажба на стоки и продукция и приходи от нощувки), в размер на 972 171 лв. За отчетния период ПБ „Пампорово” е реализирала приход в размер на 252 198 лв., представляващи приходи от нощувки, от спортни и туристически услуги, от продажба на стоки и кухненска продукция, други услуги включени в ценоразпис.

По бюджета на Комплекс „Бояна” са отчетени приходи в размер на 549 513 лв. – от нощувки, химическо чистене, спортен комплекс, храна, напитки, хотелски услуги и др.ДА „Архиви” отчита приходи от издания, справки, фотокопия и филми, ксерокопия, сканиране на документи, издаване на читателски карти и удостоверения, заснемане на архивни материали и др. в размер на 57 689 лв.

От АМС са отчетени 7 897 лв. приходи от бръснарски и фризьорски услуги.

Областните администрации са отчели приходи в общ размер 10 638 лв. от ползване на заседателна зала (3 225 лв.) и от продажба на карти за почивна база (7 413 лв.).
§ 25-00 “Държавни такси” – отчетени са приходи от такси в размер на 689 558 лв. Съществената част по параграфа в размер на 368 046 лв. е отчетена от Областните администрации, представляващи събрани такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 188 302 лв., представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи, и от АМС са отчетени средства в размер на 133 210 лв. от такси по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
§ 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви”213 113 лв. от присъдени юрисконсултски възнаграждения по спечелени съдебни дела, от неустойки по договори, от лихви за просрочени наеми. Приходи в размер на 164 905 лв. са отчетени от областните администрации, в АМС са отчетени 39 988 лв., ЦППКОП – 840 лв. и от ДАБ – 7 380 лв.
§ 36-00 “Други неданъчни приходи” – 497 977 лв. Най-голям относителен дял е този по §§ 36-19 „Други неданъчни приходи” 406 730 лв.- приходи от предадени на вторични суровини отпадъци, приходи от тръжна документация, приходи представляващи 2% режийни разноски по продажбите на държавни имоти съгласно ЗДС и ППЗДС, приходи от предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ и др. Друга част от приходите в размер на 94 336 лв. са отразени по §§ 36-11“ Получени застрахователни обезщетения за ДМА“. По §§ 36-18 „Коректив за касови постъпления“ са отразени (-2 877 лв.) във връзка с взети операции съгласно т.74.2 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС 12/2009 г. и т.49 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 09/2010 г. Отчетени са и (-212 лв.) по §§ 36-01 “Реализирани курсови разлики от валутни операции“.
§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (-3 249 149) лв. - отчетени в §§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (-2 794 447) лв., в §§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (-435 584) лв. и по §§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (-19 118) лв. от внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“ (-2 970) лв., от ПБ Слънчев бряг (-13 389) лв., от Болница „Лозенец“ (-1 692) лв. и от ОА Пловдив (- 1 067) лв.
§ 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 5 654 144 лв.

§§ 40-22 „Постъпления от продажба на сгради” – 716 278 лв. Отчетените средства са от Областните администрации.

§§ 40-25 „Постъпления от продажба на стопански инвентар“ – 150 лв. Отчетените средства са от Областните администрации.

§§ 40-30 „Постъпления от продажба на НДА” – отчетените средства в размер на 65 661 лв. са реализирани от Областните администрации.

§§ 40-40 „Постъпления от продажба на земя” – 4 872 055 лв. Постъпленията по този подпараграф се дължат на реализирани продажби от Областните администрации.
§ 41-00 „Приходи от концесии“ – 957 081 лв. отчетени от ОА Добрич – 210 122 лв., ОА Бургас – 424 488 лв. и ОА Варна – 322 471 лв. приход от концесии на морски плажове, представляващи 10% от концесионното плащане, преведени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на туризма на основание чл.22а, ал.1, т.2 от ЗУЧК.
§ 45-00 ”Помощи и дарения от страната”37 960 лв., в т.ч.:

§§ 45-01 „Текущи помощи и дарения от страната“ 33 853 лв. от тях 28 500 лв. отчетени от ДА „Архиви” средства, преведени от ДКЦ „Хигия“ ООД по договор за спонсорство за РДА Пловдив и от АМС 5 353 лв. във връзка с получени към 30 ноември 2016 г. средства от ПП „ГЕРБ“ за покриване на разходи за изпълнен полет от Авиоотряд 28 за участие в заседание по повод 40 години Европейска народна партия (ЕНП).

§§ 45-03 „Капиталови помощи и дарения от страната“ – 4 107 лв. – отчетени от Болница Лозенец във връзка с получени средства от дарители за капиталови разходи и дарения във връзка с подпомагане дейността на болницата.
§ 46-00 „Помощи и дарения от чужбина“ – 390 804 лв.

§§ 46-30 „текущи помощи и дарения от други държави“ – 390 804 лв. Получено дарение от Чешката Република въз основа на Решение № 1061 от 28.11.2016 г. за дейности, свързани с укрепване на системата за предоставяне на международна закрила. Финансовата помощ за ДАБ е предназначена за преустройство на помещения в РПЦ в гр. Харманли за занимания с деца и настаняване на уязвими лица търсещи закрила.


Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за дейността на министерството на външните работи в рамките на мандата на служебното правителство


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница