Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за полугодието на 2016 гстраница1/16
Дата02.01.2018
Размер3.09 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16ПОДРОБЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмния бюджет

на Министерския съвет

за полугодието на 2016 г.


1. Увод


Настоящият отчет обхваща изпълнението на провежданите политики и на бюджетните програми, както и степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми на Министерския съвет за полугодието на 2016 г. Отчетът е изготвен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 3/06.07.2016 г., в изпълнение разпоредбата на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Посочените в отчета бюджетни програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла“) и следните второстепенни разпоредители с бюджет: • 28 областни администрации;

 • Държавна агенция „Архиви”;

 • Национална комисия за борба с трафика на хора;

 • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

 • Държавна агенция за българите в чужбина;

 • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

 • Институт по публична администрация;

 • Университетска болница "Лозенец";

 • Почивна база „Орлица” – Пампорово

 • Почивна база „Слънчев бряг”

 • Държавна агенция за бежанците2. Отчет на основните параметри на бюджета


Към 30.06.2016 г. са отчетени приходи в размер на 6 679 969 лв. при утвърдени 17 223 037 лв., което представлява изпълнение от 38,79 %.


Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета


ПРИХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

Общо приходи:

17 200 000

17 223 037

6 679 969

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

17 200 000

17 223 037

6 679 969

Приходи и доходи от собственост

10 232 000

10 232 000

4 783 720

Държавни такси

600 000

600 000

355 115

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

0

279 783

Приходи от концесии

 

 

102 245

Други

6 368 000

6 374 930

1 136 999

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

16 107

22 107

От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 4 783 720 лв. и приходите по § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 2 984 678 лв.


По § 25-00 “Държавни такси” са отчетени приходи от такси в размер на 355 115 лв. Съществената част по параграфа в размер на 175 605 лв. е отчетена от Областните администрации, представляващи събрани такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 106 130 лв., представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи. От АМС са отчетени средства в размер на 73 380 лв. от такси по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба.
§ 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви”279 783 лв. от присъдени юрисконсултски възнаграждения по спечелени съдебни дела, от неустойки по договори за неизплатена наемна вноска и др. Приходи в размер на 238 629 лв. са отчетени от областните администрации, в АМС са отчетени 38 954 лв., от ДАБ – 2 200 лв.
§ 36-00 “Други неданъчни приходи” – 253 246 лв. Най-голям относителен дял е този по §§ 36-19 „Други неданъчни приходи” 182 013 лв.- приходи от предадени на вторични суровини отпадъци, приходи от тръжна документация, приходи представляващи 2% режийни разноски по продажбите на държавни имоти съгласно ЗДС и ППЗДС, приходи от предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ и др. Друга част от приходите са от получени застрахователни обезщетения за ДМА в размер на 72 109 лв. По §§ 36-18 „Коректив за касови постъпления“ са отразени (-876 лв.) във връзка с взети операции съгласно т.74.2 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС 12/2009 г. и т.49 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 09/2010 г.
§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (-2 100 925) лв. – отчетени в §§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (-1 678 012) лв., в §§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (-420 887) лв. и по §§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (-2 026) лв. – представлява внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“ (-1 979) лв. и ПБ Слънчев бряг (-47) лв.

§ 45-00 ”Помощи и дарения от страната”22 107 лв., в т.ч.:

§§ 45-01 „Текущи помощи и дарения от страната“ – 18 000 лв. – формиран от ДА „Архиви” и представляват получени средства от ДКЦ „Хигия“ ООД по договор за спонсорство за РДА Пловдив.

§§ 45-03 „Капиталови помощи и дарения от страната“ – 4 107 лв. – отчетени от Болница Лозенец получени средства от дарители за капиталови разходи и дарения във връзка с подпомагане дейността на болницата.Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница