Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 гстраница1/22
Дата23.10.2018
Размер1.95 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22ПОДРОБЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмния бюджет

на Министерския съвет

за 2015 г.


1. Увод


Настоящият отчет обхваща изпълнението на провежданите политики и на бюджетните програми, както и степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми на Министерския съвет за 2015 г. Отчетът е изготвен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 4/03.07.2015 г., в изпълнение разпоредбата на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Посочените в отчета бюджетни програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла“) и следните второстепенни разпоредители с бюджет:  • 28 областни администрации;

  • Държавна агенция „Архиви”;

  • Национална комисия за борба с трафика на хора;

  • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

  • Държавна агенция за българите в чужбина;

  • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

  • Институт по публична администрация;

  • Университетска болница "Лозенец";

  • Почивна база „Орлица” – Пампорово

  • Почивна база „Слънчев бряг”


2. Отчет на основните параметри на бюджета


Към 31.12.2015 г. са отчетени приходи в размер на 11 245 753лв. при утвърдени 17 770 062 лв., което представлява изпълнение от 63,28 %.


Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета


ПРИХОДИ

Закон


Уточнен план


Отчет


(в лева)

Общо приходи:

17 240 000

17 770 062

11 245 753

Данъчни приходи


Неданъчни приходи

17 240 000

17 770 062

11 245 753

Приходи и доходи от собственост

10 484 000

10 984 000

10 171 612

Държавни такси

600 000

600 000

648 184

Глоби, санкции и наказателни лихви
0

421 095

Други

6 156 000

6 165 017

-33 558

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
21 045

38 420

От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 10 171 612 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 2 662 455 лв.

По § 25-00 “Държавни такси” са отчетени приходи от такси в размер на 648 184 лв. Съществената част по параграфа в размер на 374 442 лв. е отчетена от Областните администрации, представляващи събрани такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 135 902 лв., представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи и от АМС са отчетени средства в размер на 137 840 лв. от такси по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

По § 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви” са отчетени 421 095 лв. от присъдени юрисконсултски възнаграждения по спечелени съдебни дела, от неустойки по договори, неизплатена наемна вноска и удръжки от гаранции за добро изпълнение по повод сключени договори по реда на Закона за обществените поръчки. Приходи в размер на 333 959 лв. са отчетени от областните администрации, в АМС са отчетени 86 880 лв., от болница „Лозенец” – 115 лв. и от ПБ „Слънчев бряг“ – 141 лв.

§ 36-00 “Други неданъчни приходи” – 245 681 лв. Най-голям относителен дял е този по §§ 36-19 „Други неданъчни приходи” – 235 327 лв.- приходи от предадени на вторични суровини отпадъци, приходи от тръжна документация, приходи представляващи 2% режийни разноски по продажбите на държавни имоти съгласно ЗДС и ППЗДС, приходи от предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ, приход от трансформиран в полза на държавата депозит за несключен договор от спечелилия търга участник поради отказ да заплати предложената от него цена съгласно чл.50, ал.2 от ППЗДС и др. Друга част от приходите са от получени застрахователни обезщетения в размер на 10 527 лв., представляващи получени обезщетения по щети за служебни автомобили. По §§ 36-18 „Коректив за касови постъпления“ са отразени (-173 лв.) във връзка с взети операции съгласно т.74.2 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС 12/2009 г. и т.49 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 09/2010 г.

§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (-3 150 048) лв. - отчетени в:

§§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (-2 662 188) лв.,

§§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (-474 501) лв.

§§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (-13 359) лв. – (-10 957) лв. представлява внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“ и ПБ „Слънчев бряг“. От ОА Пловдив по подпараграфа са отчетени (-1 018) лв., от болница „Лозенец” – (-1 384) лв.
Приложение № 2а – Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код*

РАЗХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

 

Общо разходи по бюджета на ПРБ

71 703 000

178 102 504

173 990 934

0300.01.00

Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет”

8122000

8494021

8052601

0300.01.01

Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”

4 910 000

5 420 000

5 372 495

0300.01.02

Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”

3 212 000

3 074 021

2 680 106

 

 

 

 

 

0300.02.00

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

561000

688000

604634

0300.02.01

Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”

561 000

688 000

604 634

 

 

 

 

 

0300.03.00

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

19184000

69591640

68927386

0300.03.01

Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”

19 184 000

69 591 640

68 927 386

 

 

 

 

 

0300.04.00

Политика в областта на правото на вероизповедание

4673000

7241000

6650482

0300.04.01

Бюджетна програма „Вероизповедания”

4 673 000

7 241 000

6 650 482

 

 

 

 

 

0300.05.00

Политика в областта на архивното дело

5962000

6035084

5967760

0300.05.01

Бюджетна програма „Национален архивен фонд”

5 962 000

6 035 084

5 967 760

 

 

 

 

 

0300.06.00

Бюджетна програма „Администрация”

12 874 000

39 278 581

37 721 481

 

 

 

 

 

0300.07.00

Други бюджетни програми

20327000

46774178

46066590

0300.07.01

Бюджетна програма „Други дейности и услуги”

20 327 000

46 774 178

46 066 590

 

 

 

 

 
Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница